KUR’AN-I KERİM’DE ADI GEÇEN HAYVAN İSİMLERİ

Yayin Tarihi 13 Aralık, 2007 
Kategori İSLAMİYET

Kur’an-ı Kerim’de

adı geçen hayvanlar:

 

 

Birçok yerin, mekânın, bitkinin, canlı ve cansız varlıkların adının geçtiği Kur’an-ı Kerim’de onlarca hayvan ismi de geçmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen hayvanlardan bazıları (domuz gibi) haramlıkları anlatılmak için zikredilmiştir, bazıları insanoğlunun bir takım çirkin davranışlarını vasıflandırmak için kullanılmıştır (Eşek, köpek ve karga gibi), bazıları da (Deve, sinek, sivrisinek ve örümcek gibi) Allah’ın ayetlerini tefekkür için anlatılmıştır ve bazısı da (at gibi) hayvanları övmek için zikredilmiştir.

Kur’ân’ın bazı sûrelerinin adı hayvan adını taşımaktadır:

Bakara (inek) sûresi,

Nahl (arı) sûresi,

Ankebût (örümcek) sûresi,

Neml (karınca) sûresi,

Fil sûresi.

Bu sureler isimlerini içerdikleri konulardan dolayı almaktadır. Örneğin Bakara sûresi ismini İsrailoğulları’nın kestiği inekten dolayı almaktadır. En’âm sûresin deki En’âm ise; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir.

 

Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de hayvanlar bazı toplu isimler adı altında zikredilmiştir. Örneğin: ed-Dabbe (14 kez), ed-Devvab (4 kez), (Dabbe, insan dahil tüm canlıları içerir veya sadece hayvanları. “Dabbetu’l Arz” ise ağaçları kemiren haşaratı içerdiği gibi kıyametin haberci olan hayvanı da ihtiva eder.)

 

1- Deve

 

image00146.jpg

 

“Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!” (el-A’raf / 40)

 

2- Sivrisinek

 

image00229.jpg

 

“Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır).”

(el-Bakara / 26)

 

3- Katır

 

image00316.jpg

 

“Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır.” (en-Nahl / 8 )

 

4- Buzağı

 

image00415.jpg

 

“Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjde getirdiler ve: “Selam (sana)” dediler. O da: “(Size de) selam” dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi.” (Hud / 69)

 

“Musa’ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz.” (el- Bakara / 51)

 

5- İnek

 

image00512.jpg

 

“”Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın” dediler. Musa: Allah diyor ki: “O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.” Size emredileni hemen yapın, dedi.”

(el-Bakara / 68)

 

“Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere inek ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezâdır. Biz elbette doğru söyleyeniz.” (el-En’am / 146)

 

6- Yılan

 

image00611.jpg

 

“Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir yılan oluverdi!” (el-A’raf / 107)

 

“Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık bir yılan (oluvermiş)!” (eş-Şuara / 32)

 

7- Çekirge

 

image00710.jpg

 

“Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

 

“Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden çıkarlar.”

(el-Kamer / 7)

 

8- Eşek – Merkep

 

image0088.jpg

 

“Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.” (el-Cum’a / 5)

 

“Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır.” (en-Nahl / 8 )

 

“Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” (Lokman / 19)

 

9- Dev Balık – Balina

 

image0096.jpg

 

“Yunus kendini kınayıp dururken onu dev bir balık yuttu.”

(es-Saffat / 142)

 

“Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.” (el-Kalem / 48)

 

10- Domuz

 

image0104.jpg

 

“Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.” (el-Bakara / 173)

 

“De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.” (el-En’am / 145)

 

11- At

 

image0114.jpg

 

“Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.” (Al-i İmran / 14)

 

12- Kurt

 

image0123.jpg

 

“(Babaları) dedi ki: Onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Dediler ki: Hakikaten biz (kuvvetli) bir topluluk olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten âciz kimseler sayılırız.”

(Yusuf / 13-14)

 

“Ey babamız! dediler, biz yarışmak üzere uzaklaştık; Yusufu eşyamızın yanında bırakmıştık. (Ne yazık ki) onu kurt yemiş! Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın.” (Yusuf / 17)

 

13- Sinek

 

image0134.jpg

 

“Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah’ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de!” (el-Hacc / 73)

 

14- Bıldırcın

 

image0143.jpg

 

“Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve “Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz” (dedik). Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı.” (el-Bakara / 57)

 

“Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık; Tûr’un sağ tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik.” (TA-HA / 80)

 

15- Koyun

 

image0152.jpg

 

“(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki… De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143)

 

16- Kurbağa

 

image0162.jpg

 

“Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

 

17- Örümcek

 

image0172.jpg

 

“Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; hâlbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!” (el-Ankebut / 41)

 

18- Karga

 

image0182.jpg

 

“Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Katil kardeş) “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar da olamadım mı ki, kardeşimin cesedini gömeyim” dedi ve ettiğine yananlardan oldu.” (el-Maide / 31)

 

19 – Kelebek

 

image0191.jpg

 

“O gün insanlar yayılmış kelebekler gibi olurlar.” (el-Karia / 4)

 

20 – Fil

 

image0201.jpg

 

“Görmedin mi Rabb’in fil sahiplerine ne yaptı?” (Fil / 1)

 

21- Maymun

 

image0212.jpg

 

“İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara “sefil maymunlar olun!” dedik.”

(el-Bakara / 65)

 

“De ki: “Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah, kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa; kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır”.” (el-Maide / 60)

 

22- Aslan

 

image0222.jpg

 

“Aslandan kaçmaktalar.” (Müddessir / 51)

 

23- Bit ve Kene

 

image0232.jpg

 

“Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler/keneler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

 

24- Köpek

 

image0242.jpg

 

“Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat; belki düşünürler.”

(el-A’raf / 176)

 

25- Keçi

 

image0251.jpg

 

“(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki… De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143)

 

26- Karınca

 

image0261.jpg

 

“Nihayet Karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi.” (en-Neml / 18)

 

27- Arı

 

image0271.jpg

 

“Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin.” (en-Nahl / 68)

 

28- Hüdhüd

 

image0281.jpg

 

“(Süleyman) kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi: Hüdhüd’ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?” (en-Neml / 20)

 

 KAYNAK :

 Dünya Bülteni / Dini Araştırmalar Merkezi

 

 

Paylaş:

Yorumlar

“KUR’AN-I KERİM’DE ADI GEÇEN HAYVAN İSİMLERİ” yazisina 64 Yorum yapilmis

 1. mücahit aslan yorum tarihi 3 Ocak, 2008 14:16

  bu bilgileri buresimleri sunduğunuz sitede sizi candan kutlarım allah(CC) yardımcınız olsun.
  islam eskisi gibideğil artık ben böyle düşünüyorum ben 15 yaşında ortaokul öğrencisiyim.çok dini kitap okuyorum lakin islamın güzelliklerini ta

 2. vehbiye yersel yorum tarihi 10 Ocak, 2008 08:53

  Allahın selamı üzerinize olsun.Kuranı kerimde adı geçen hayvanları,cennetle müjdelenen 8 hayvanın adını araştırırken, tesadüfen Rabbim sizin bu nefis sayfanızı buldurdu.Allah yardımcımız olsun,gaflet uykusundan uyandırsın.hayret ettim. bu kadar güzel bir yazıya 15 yaşında bir genç yorum yazmış.yüreğinize,elinize,kaleminize sağlık.bu derleme için sizi tebrik ediyorum.

 3. Aşkın Kara yorum tarihi 24 Ocak, 2008 02:13

  ßilmedıklerimi de öğrendım bu yazılanlşar sayesınde ALLAH cc Razı olsun..

 4. ali yaşar yorum tarihi 24 Mart, 2008 22:45

  ALLAH BU SİTEYİ HAZIRLIYANDAN VE TÜM MÜSLÜMANLARDAN RAZI OLSUN.

 5. CANDAN SEÇİL yorum tarihi 17 Haziran, 2008 16:15

  SİTE BİHARİKA DİN KÜŞTÜRÜ DERSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER ALDIM BU SİTE SAYESİNDE DİNİM 5GELDİ TEŞKKKÜREDERİM İYİ GÜNLER HEPİNİZİ

 6. SANEM GEMİCİ yorum tarihi 25 Temmuz, 2008 10:06

  çook güzel.

 7. şeref erkan akgün yorum tarihi 7 Ağustos, 2008 20:04

  Allah razı olsun

 8. weardsd yorum tarihi 11 Şubat, 2009 08:09

  çok iyi ve muhteşem.

 9. sema yorum tarihi 18 Şubat, 2009 21:01

  domuz cok iğrenç

 10. selin karakaya yorum tarihi 19 Şubat, 2009 17:24

  ALLAH BU SİTEYİ KURANLARDAN RAZI OLSUN ONLARIN SAYESİNDE ÖDEVLERİMİ YAPTIN
  TEŞEKÜR EDERİM

 11. ferhat duygu yorum tarihi 31 Mart, 2009 16:37

  BİZ HAYVANLARIN RESİMLERİNİ BEYENDİK.HATTA KURAN’DA BULUNMASINA BİLE SEVİNDİK.BİRTEK KENE RESMİ HOŞUMUZA GİTTİ. ÇÜNKÜ O HAYVANI ALLAH YARATTI.DİĞERLERİNİDE TABİ VE BU HAYVANLARLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ OLMASINI İSTERDİK.AMA KARGA RESMİNİ NASIL ÇEKTİGİNİZİ ÇOK MERAK EDİYORUZ.
  YİNEDE İNSANLARLA BU BİLGİYİ PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

 12. Tarık Sığındere yorum tarihi 26 Mayıs, 2009 19:24

  Verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederim.Yeniden Ergenekon’un üyesi olmaktan bir kez daha gurur duydum.Yeni çalışmalarınızda Allah yâr ve yardımcınız olsun.

 13. abdulkadir baş yorum tarihi 26 Mayıs, 2009 20:00

  HOCAM SİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, BEN ÇALIŞMALARINIZI TAKİP ETMEYE ZAMAN YETİŞTİREMEZKEN SİZ NASIL BUKADAR KISA SÜREDE NELER YAPABİLİYOSUNUZ HAYRANIM SİZE, TEŞEKKÜR EDERİM ÇALIŞMALARINIZ İÇİN İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ AŞİKAREN BUNU ARZETMEKTEDİR KEŞKE HEPİMİZ SİZİN GİBİ BÖYLE ÇALIŞABİLSEK YÜCE YARATAN İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ BU ACİZ DURUMDAN BİZİM ÇIKMAMIZI SAĞLAR İNŞALLAH, SELAM VE DUA İLE ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN İYİ ÇALIŞMALAR SAYGILAR

 14. duygu yorum tarihi 9 Ağustos, 2009 11:00

  bazı hayvanlar çok değişik bazıları korkunç ve yeni hayvan isimleri öğrendim.

 15. Ramazan ÖZSOY yorum tarihi 1 Ocak, 2010 08:05

  Rabbimin yarattığı her canlı zaten bir mucizeden ibaret.bütün hayvanlar kendisine verilen görevi kusursuz yapıp,rabbinede zikirden geri kalmıyor.tek Anormallik makam uğruna,para uğruna,şehvet uğruna kendini kayıp eden biz açiz insanlarda.

 16. ece kunt yorum tarihi 3 Ocak, 2010 23:36

  cook ama cok güzell

 17. Berk yorum tarihi 5 Ocak, 2010 23:46

  saolun ödevi çok yardımcı oldunuz

 18. semih verimbaş yorum tarihi 19 Ocak, 2010 20:49

  süper cok şey elde ettim umarım hep siteniz gözde sitelerden olur sizi arkadaşlarıma tavsiye edicem

 19. özge özçelik yorum tarihi 14 Mart, 2010 18:11

  bu siteyi kurana çok tşk ederim ödevimi yapabildim onun sayesinde çok güzel ödevi olan bu siteye girmeli

 20. büşra aktaş yorum tarihi 24 Mart, 2010 18:14

  azı hayvanlar mide bulandırıcı ama yinede ellernize sağlık ben bir tek domuz ve kurbağayı sevmedim sağolun tşkrlr allah razı olsun

 21. muhammed emin şahin yorum tarihi 16 Mayıs, 2010 07:04

  gerçekten çok güzel bi çalışma olmuş Allah herkesten razı olsun özellikle bunu derleyen arkadaşa teşekkür ederiz

 22. fatma yorum tarihi 1 Haziran, 2010 00:38

  allah razı olsun gerçekten çok güzel ve faydalı

 23. Hakan Ahmet yorum tarihi 26 Eylül, 2010 11:18

  Gerçektende ibretlik… ve yine ibretlik…

 24. nuriye can yorum tarihi 17 Nisan, 2011 18:40

  süper herkeze tafsiye ederim

 25. selman özal yorum tarihi 28 Nisan, 2011 18:55

  çok güzel bir site her kese tavsiye ederim.ama bilmediğim,z hayvanlarda var mesela hüdhüd

 26. selin yorum tarihi 5 Mayıs, 2011 20:54

  site çok güzel bna çok yardımcı oldunuz elinize sağlık…

 27. isimsiz melek yorum tarihi 6 Temmuz, 2011 19:48

  çok ilgin keşke başka hayvanlarda olsaydı

 28. şeyma kılıç yorum tarihi 26 Temmuz, 2011 19:54

  Çok teşekkürler 🙂

 29. azra türlü yorum tarihi 15 Kasım, 2011 18:03

  çofok güfüzefel

 30. hayvanalsat yorum tarihi 20 Kasım, 2011 17:53

  Çok teşekkürler.
  http://www.hayvanalsat.com

 31. nurullah ışık yorum tarihi 21 Ocak, 2012 00:30

  yüce ALLAH’ın rahmeti üzerinizde olsun…

 32. galip mert öner yorum tarihi 24 Eylül, 2012 15:24

  kur’an dersi için çok güzel bir site kur’an dersi için çok iyibir site arkadaşlarıma ve herkese bu
  siteyi öneriyorum.

 33. Cengiz KAYHAN yorum tarihi 14 Kasım, 2012 04:02

  Hocam ; Teşekkürler…

 34. Nesim dikici yorum tarihi 10 Aralık, 2012 12:37

  Çok guzel bir proje

 35. Nesim dikici yorum tarihi 10 Aralık, 2012 12:40

  Bunu yapanlar çok guzel bir şey hazırladılar hazırlayanlara
  Teşekkür ederim

 36. ceylan yorum tarihi 20 Aralık, 2012 20:10

  çok teşekküüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüürrrrrrrrrrrrrrrrrr eeeeeeeeeeeeeeeeeedddddddddddeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrriiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmm

 37. ferda yorum tarihi 20 Aralık, 2012 20:12

  bende çok teşekkür ederim ellerine sağlık

 38. büşra öztürk yorum tarihi 2 Ocak, 2013 18:41

  çok ama çok teşekkür ederim ellerinize saglık

 39. Asiye ocak yorum tarihi 11 Mart, 2013 18:09

  Çok Tşker İhtiyacm vardı saol’un

 40. almira çetinkaya yorum tarihi 22 Mayıs, 2013 22:15

  gerçekten çok güzel bayıldım 🙂

 41. huriye karaçam yorum tarihi 14 Ocak, 2014 21:05

  gerçekten çok güzel çok teşekkür ederim:)

 42. sudenaz demir yorum tarihi 3 Nisan, 2014 13:30

  sorum şuydu kuranı kerimde keçen hayvan ismi şıklar şuydu koyun karınca kuç tavuk burda bir tek karınca var cevabı buldum teşekkürler

 43. MERVE BUYUKAKYOL yorum tarihi 6 Haziran, 2014 15:36

  çok iyi bir site gerçi ödevime yardımcı olmadı ama sizin sayenizde güzel bir bilgi öğrendim.

 44. yalnız kalp yorum tarihi 8 Temmuz, 2014 20:16

  ya çok guzel tşkrler odew yapcam bide bnlarn resmklerini bulubilsem şahane olcak yha ama resim yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk yinede çok teşekkurler 🙂 🙂 🙂 😀 😀 <3

 45. Dilek Yücel yorum tarihi 14 Ekim, 2014 22:21

  Hem Resimli Hem Hayvanın Adı Yazıyor Sure side Yazıyor çok yardımcı oldu teşekürler selamün aleyküm Allah ın Selamınıda çok görmeyin bana Allah Riza sı için selam ver

 46. Dilek Yücel yorum tarihi 14 Ekim, 2014 22:23

  çom yardımcı oldu teşekürler hem resimide var hayvanın adıda yazıyor sureside yazıyor çok gzl bir sayfa herkese teşekkür ederim Selamün Aleyküm gençler Allah Sizden Razı OLSUN….ÖDEVİMİ BAŞARIYLA SUNDUM TŞK

 47. Yılmaz Karahan yorum tarihi 15 Ekim, 2014 00:36

  Ve Aleykümselam Dilek hanım

 48. ibrahim yorum tarihi 14 Mayıs, 2015 22:35

  çok teşekkür ederim yarın hocamıza göstereceğim inşallah yüksek alırım allah sizden razı olsun çok teşekkür ederiz

 49. selen yorum tarihi 23 Mayıs, 2015 20:54

  bence çok güzel oluş beğendim

 50. Ayşe küçük yorum tarihi 9 Aralık, 2015 04:25

  Gerçekten Allah razı olsun elimizi alıp anlamlarına bile bakmıyoruz o kadar etkileyici ayetler ki kuranın bütünü böyle zatn şuan okuyunca kendi dinimizden ne kadar da uzak olduğumuzu farkettim Allah dinini anlayan ve yaşayanlardan eylesin…

 51. ceren betül yorum tarihi 24 Nisan, 2016 22:08

  çok makbule geçti Allah razı olsun

 52. kanıtcı yorum tarihi 12 Aralık, 2018 14:05

  görüldüğü gibi hepsi ortadoğu ve arap çölü hayvanlarıdır. kuran da penguen olmaz kanguru olmaz bu bile bir şeyleri kanıtlar anlayana.

 53. Salman nadirov yorum tarihi 13 Mayıs, 2019 04:08

  Selam aleykum kuarani kerimde donuz ismi geciyomu gecmiyomu onu bilmek isdiyorum.ve basqa hangi hayvan isimleri gecmiyo.onceden tesekkurler

 54. nizamettin sertoğlu yorum tarihi 15 Kasım, 2019 09:08

  yanılmıyorsan 1 hayvan adı eksik yazılmış o da ebabil kuşu ki kısa surelerden birinde geçerfil suresi

 55. Ali sönmez yorum tarihi 23 Mayıs, 2020 07:08

  Selamun aleykum
  Ebabil kuşu yokmuydu?

 56. YASİN Aral yorum tarihi 25 Mayıs, 2020 19:13

  Arkadaşın biri Kuranda penguen olmaz demiş kardeş antartikaya peygamber inmediği için hatta o zamanlar oralarda insanlar yaşamadığı için olabilir mi? Azıcık düşünün ya

 57. Ömer İNANÇ yorum tarihi 20 Ocak, 2021 15:34

  Allah razı olsun. Ve birde fîl sûresinde ebabilde vardı.

 58. Mehmet can yorum tarihi 31 Ocak, 2021 01:23

  Kutup ayisi veya penguen neden gecmiyor acaba merak ettim

 59. Hüseyin Hiçyılmaz yorum tarihi 17 Haziran, 2021 19:40

  Fil süresinde geçen tayran ebabil. ebabil kuşu eksik kalmış.

 60. Dİlek Hanıma AS yorum tarihi 14 Temmuz, 2021 01:39

  VE ALEYNA ALEYKÜM SELAM EN GÜZEL DİN İSLAM (ANLAYANA)
  الشاهد الشاهد الشاهد الشاهد الشاهد
  BU ARADA EBABİL KUŞUNUN KALBİNİ KIRDINIZ YAKIŞMADI SİZİN GİBİ BİR MÜSLÜMANA
  BUARADA ÇOCUGUNA ELİF, BE, TE, SE’Yİ ÖĞRETMEZSENİZ
  ONA LE, GE, BE,TE Yİ ÖĞRETİRLER
  ALLAHIN İZNİYLE HEPZİNTEN KURTULÇAZ

 61. Burki gnc yorum tarihi 16 Şubat, 2022 00:24

  Peki neden Kuran’da sadece Muhammedin yaşadığı coğrafyadaki hayvanlar var niye hiç buzullardaki bir hayvan türü yok?

 62. sabbah yorum tarihi 13 Mart, 2022 13:08

  balinada da çölde yaşıyor zaten ayrıca kuranın yeryüzünde bulunan hayvan türlerinin hepsinin geçme gerekliliği de nerden çıktı

 63. Süleyman Filiz yorum tarihi 28 Aralık, 2022 09:43

  Hz.Süleymanin asasını yiyen böcek kurt var onu yazmamışsınız

 64. Ulaş bardakçı yorum tarihi 16 Aralık, 2023 03:03

  Evet kuranın bütün hayvanları yazma gereği yok ama peygamberinin eşleriyle misafirleriyle peygamberi o kadar övmesi de normalmi bizi bilgilendirecek bize yol gösterecek o kadar şey varken

Yorum yap