712) Barzani Ailesi Yahudi mi?

Yayin Tarihi 21 Ağustos, 2014 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

Barzani Ailesi Yahudi mi?, İşte Belgeler…

Ahmet Uçar tarafından Tarih ve Düşüne adlı Derginin 2003 Şubat 36 sayı sh: 31 de yayınlanan şu anda da Rüstem Kocadurmuşoğlu’na ait internet sitesinde bulunan Osmanlı Arşiv Belgeleri Barzanı ailesinin Yahudi asıllı olduğunu açıkça gösteriyor.

Barzani âilesinden Yahudi hahamları çıktığı ve bölgede Yahudiliğe eğitim, öğretim faaliyetleri konusunda bu hahamların çok büyük hizmetler ettiğine dâir bilgi yalnız, Kürtçe konuşan ve Yahudilerle ilgili önemli bir uzman olan Prof. Jona Sabar’a âit değildir. Osmanlı arşivinde bulduğumuz bir vesikada bu âileden hahamların olduğunu te’yid etmekte, âdetâ bizim yazımızı sorgulayanlara cevap vermektedir.

1856 yılına ait bu belgede ileride de ayrıntılarını nakledeceğimiz gibi, Musul’dan Selanik’e, oradan da Kudüs’e sürülen Sallum Barzani’den bahsetmektedir. Barzani sözünün son harfinin Osmanlıca yazılışındaki ‘Y’ harfi, ‘İ’ okunur. Bilindiği gibi nisbet ‘Y’ sıdır. Kişinin mensub olduğu şehir, boy veya âileyi belirtir. Dolayısı ile Barzan’ın, 1856’daki nüfusu, herhalde on’lu rakamlarla ifade ediliyordu. Dahası burada hâkimiyet Barzani âilesinde idi. Bölgede ‘Barzan’, adıyla başka bir yerleşim birimi de yoktu. Kaldı ki, yörede Barzaniyle ilgili dini kuşkular ve gizli kitap iddiaları, yıllardır söylenmektedir.”[1]

Dünyada en güvenilir kaynaklar Osmanlı arşivleridir. Aşağıda sunacağımız Belgeler, arşiv belgeleridir.  Bu belgelerde Musul Kazasında Hahamlık yapan Barzani’lerden bir hahamdan söz ediliyor.

OSMANLI ARŞİV’İNDE BARZANİ BELGELERİ

“1. BELGENİN ASLI”

image001

 

“BELGENİN  YENİ  YAZIYA  GEÇİRİLMİŞ  HALİ ”

Hıtâb-ı Müşîrânelerine; Ma’rûf-i  Abd-i  Ma’rûz-ı Çâkerlerine!
MUSUL KAZÂSI HAHAMLARINDAN HAHAM SALLUM BARZANİ; NAM YAHÛDİ: gûya İslâm taifesinden birine ıtale-i lisan etmiş diyerek Yehûdiy-i mersûm-ı, kâtil nâmiyle derdest-i zencîr-i bend olarak mahpus ve ba’dehû Dersaâdete celb ve keyfiyeti Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye’de bittezekkür, Yehûdiy-i mersûm-ı, bâ Fermân-ı Âli; Selânik cânibine tard ve teb’îd Buyrularak ve el- hâlet-hâzihî, ol cânibde bî’kes ve perîşan hal ve hevâsını dahî imtizâc edemediğinden, mersûmıng vefâtına sebep olacağından; Çâkerlerine Hıtâben Vürûd eden Mektublarından Müstebân oldığı, Mâ’lum-ı Ilm Ârây-ı Rahîmâneleri Buyruldıkda, Merâhim ve Eşfeha-i Seniyyeleri, Mülûkânelerinde meşgul ve mebâhî olınması husûsunda îcab eden Emirnâme-i Hazret-i Vekâletpenâhî Isdarına; İnâyet buyurılması bâbında.
Fermân: Hazret-i Men Lehül 
22 / cemaziyel Âhir/72{ 1856 }
 

  “1.  BELGENİN SADELEŞTİRİLMİŞ HÂLİ”

Mareşallara Yakışır Hıtâbıyla Bilinen, Bende’lerine Arz Olunur!
MUSUL KAZÂS HAHAM’LARINDAN; HAHAM SALLUM BARZÂNÎ ADLI YAHÛDİ: Müslüman ahâliden birisine dil uzatmış { kutsal değerlerine sövmüş} denilerek, adı geçen YAHÛDÎ’Yİ, kâtil nâmiyle yakalayarak zencire vurup hapsedilmiş, sonra da Başkent İstanbul’a getirilmiştir. Durumu, memurların durumunun görüşüldüğü Meclis-i Vâlâ’da incelenmiş, adı geçen Yahûdi’ye; Yüce Fermân gereği, Selânik tarafına sürülmesi, orada ikâmet cezâsı verilmesi kararlaştırılmış idi. SALLUM BARZÂNÎ, Selânik’in havasına uyum sağlayamadığı, bundan ötürü hastalandığı, bu durumun ölümüne sebep olacağı, bundan başka, Musul’da bulunan çoluk-çocuğu da mübârek ekmeğe muhtaç oldukları, bu kere: Selânik ve Musul HAHAM’larının Kulunuza hitaben gelen mektuplarından anlaşılacağı; Bilginiz dâhilinde olduğundan, Şefkatli İrâdeniz Buyurulursa, Kutlu Merhametinizden umulur ki,  anılan YAHÛDİ, çoluk, çocuğuyla birlikte, Kudüs-ü Şerif’te ikâmet ettirilmesi, bu kişinin gece gündüz yüce Padişah’ın Saltanatına duâcı olması ve bununla övünmesi husûsunda, Yüce Vekâletten {Dışişleri Bakanlığı’ndan} gerekli Buyurultunun çıkartılmasına, Yardım Buyurulması Hakkında…
  Fermân: Yüce Buyruk Sâhibi’nindir…
 
  22 / Cemaziyel-Âhir / 1272. { 1856 }

“2. BELGENİN ASLI”

image002
 

2.  BELGENİN YENİ YAZIYA GEÇİRİLMİŞ HALİ”

Atûfetlû Efendim Hazretleri!
Musul hahamlarından olup, nâ sezâ bâ’zı tefevvühâta ibdârından tolayı; bundan akdem, Selâniğ’e nefy olınmış olan SALLUM YEHUDİNİG, Kudüs-i Şerîf’de iskân etdirilmesi, istid’â olınmış ve bu makûlelering tebdîl-i menfâları; emsâl-i iktizâsından bulınmış oldığına mebnî, mersûmıng, müteallikâtıyla beraber Kudüs-i  Şerîf’de iskân etdirilmesi bâbında, Fermân-ı Âlî Isdarı Tezekkür Olındığı, Mutazammın Meclis-i Vâlâ’dan kaleme alınan mazbata, HAHAMBAŞINING melfuf takrîriyle  Manzûr-ı  Âlî Buyurılmak içün Arz ve Takdim Kılınmış olmağla, ol babda her ne vech ile İrâde-i Seniyye-i Pâdişâhî;  Müteallık Buyurılur ise, anga göre hareket olınacağı Beyâniyle. Tezkere-i Senâverî Terkim kılındı. 
  13/Şaban/72 {1856}
 

“2.  BELGENİN SÂDELEŞTİRİLMİŞ HÂLİ”

Şefkatli,  Merhametli Efendim Hazretleri ‘
 
  “Musul HAHAM’LARINDAN olup, pek çok isnatlarla münasebetsiz ve çirkin sözler söylediğinden dolayı, bundan önce Selanik’e sürülmüş olan SALLUM YAHUDİ’NİN, KUDÜS-Ü ŞERİFTE ikâmet cezası verilmesi için dilekçe ile başvurulan, sözü edilen YAHUDİ’NİN, sürgün yerinin değiştirilmesi hakkında, daha önceki örnekleri de bulunmuş olduğundan, adı geçen YAHUDİ’NİN çoluk çocuğuyla birlikte Kudüs-ü Şerifte ikâmet ettirilmesi hakkında, Yüce Fermân çıkartılmasının görüşüldüğünü bildirir, Meclis-i Vâlâ’dan kaleme alınan tutanak, HAHAMBAŞININ dosya içindeki yazısı ile birleştirilerek; Yüce Görüşleri için Arz ve Takdim Kılınmış olmakla, o hususta Padişah’ın Yüce ve Kutlu İrâdesi, hangi Yönde olursa, ona göre hareket olunacağı, açıklamasıyla övünç Tezkeresine tarih atıldı.
  13/Şaban/72{1856}
 

“3. BELGE’NİN ASLI ”

image003

3. BELGENİN YENİ YAZIYA GEÇİRİLMİŞ HÂLİ

Marûz-ı Çâker-i Kemîneleridir ki ;
Önemle, Berây-ı tâ’zîm olunan iş bu Tezkere-i Sâmiye-i Âsâfâneleriyle zikr olınan Mazbata ve Takrir, Meşmul Nigâh-ı Âlî Cenâb-ı Mülûkâne Buyurılmış ve Tezekkür ve istid’â Buyurıldığı vecihle, MERKUMING müteallikâtıyla berâber Kudüs-i Şerifde iskân etdirilmesi bâbında Fermân-ı Âlî Isdârı, müteallik şerefsudûr Buyurılan Emir ve İrâde-i Seniyye-i Hazret-i Pâdişâhî. Muktezâsından olarak mezkûr mazbata ve takrir, yine Savb-ı Âlî Asfiyâlarına iâde kılınmış olmağla ol bâbda; Emir ve Fermân….Hazret-i-Men;Lehül-Emring’dir.
  14/ Ş. / 72 {1856}
 

3. BELGENİN SADELEŞTİRİLMİŞ HÂLİ”

Hakir Kulunuzun maruzatı’dır.
 
Saygı ile sunulan Bakanlığın, Bakan’lara özel bu tezkeresiyle; anılan tutanak ve önerge hakkında, Yüce Makamdan konu ile ilgili inceleme yapılıp müzâkere edilmesi için izin istendiğiden, adı geçen YAHÛDİ’NİN yakınları ile birlikte Kudüs-ü Şerifte ikâmet ettirilmesi hakkında, Yüce Fermân çıkartılması ile ilgili Şerefli olarak verilen Yüce Padişah’ın Asâletinin gereği olarak anılan Kararnâme ve Önerge, yine Yüce Asâletlerine iâde kılınmış olmasından ötürü, o hususta Buyruk ve Ferman, Buyruk sahibi Olan’ındır.
 
  14/Şaban/72{ 1856 }
 

“4. BELGENİN ASLI”

image004

“4. BELGENİN YENİ YAZIYA GEÇİRİLMİŞ HÂLİ”

Hahambaşınıg28 Safer 72 tarihiyle Meclis-i Vâlâ’ya atâ Buyurılan bir kıt’a takrîrinde; Musul Haham’larından olub İslâm’dan birine ıtâle-i lisan étmiş denilerek Dersâdete celb ve buradan dahî Bâ-Fermân-ı Âlî; Selanig’e tard olınmış olan SALLUM nam YAHÛDİ’NİNG kayd-ı zarûretinden vikâyesi zımnında ayâli ve evlâdıyla berâber Kudüs-ü Şerif’de iskân éttirilmesi istid’â olunan YAHÛDİY’İ merkum, ba’zı mertebe, nâ sezâ tefevvühata ibtârından tolayı, Meclis-i Vâlâ kararı ve müteallık Buyurılan İrâde-i Seniyye-i Cenâb-ı Şehr-i Yârî Mûcibince; Dersaâdet’e celb olınarak bu tarafdan dahi Selânige nefy olınmış oldığına ve bu makûlelering tebdîl-i menfâları, emsâl-ı iktızâsından bulındığına binâen, ber mûcib-i istid’â; merkûmıng müteallikâtıyla Kudüs-ü Şerif’de iskân étdirilmesi bâbında Fermân Isdârı, Meclis-i Vâlâ’da tezekkür kılınmış ve Nezâret-i Celîliye-i Hâriciye ile dahi muhâbere olınmış; ol babda Teveccühle İrâde-i Seniyyeleri,  Müteallık Buyurulur ise, İrâde; Hazret-i Men Lehül Emringdir.
  26 / Safer/ 72 {1856}
 

4.  BELGE’NIN SÂDELEŞTİRİLMİŞ HÂLİ

HAHAMBAŞI’nın 22/Safer/1272{1856} tarihiyle Meclis-i Vâlâ’ca ihsan buyrulan bir bölük resmi yazısında, Musul HAHAM’LARINDAN olup, Müslümanlardan birine ıtale-i lisan etmiş denilerek, {sövmüş}  bundan dolayı İstanbul’a getirilip buradan da Yüce Fermân ile Selâniğ’e sürülmüş olan SALLUM BARZÂNÎ ADINDAKİ YAHÛDİ’NİN, çâresizlik ve korunmaya muhtac olmasından ötürü, çocuklarıyla birlikte Kudüs-ü Şerif’te ikâmet ettirilmesi için dilekçe verilmiş, adı geçen YAHÛDİ, hayasızca ve oldukça yüksek derecedeki dil uzatmalarından {sövüp-saymalarından} dolayı, Meclis-i Vâlâ kararı ve ilişikte Buyrulan Yüce Kağan’ın/Hakan’ın Buyrultusu gereğince, İstanbula getirilen, bu taraftan da Selâniğ’e sürülmüş olduğundan, bu gibilerin benzerlerine uygulanan örnekler gibi, verilen dilekçe doğrultusunda, adı geçen YAHÛDİ’NİN Kudüs-ü Şerif’te ikâmet ettirilmesi hakkında Yüce Ferman çıkartılması, Meclis-i Vâlâ’ca görüşülmüş ve Dışişleri Bakanlığı ile de haberleşme yapılmış, O hususta Teveccühle İrâdeleri, ne yönde Buyurulur ise, Buyruk; Buyruk Sahibi’nindir.
  26–Safer–1272–.(1856)

http://www.tarihgazetesi.net/

 

Paylaş:

Yorumlar

“712) Barzani Ailesi Yahudi mi?” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. M.Nihat YILMAZ yorum tarihi 22 Ağustos, 2014 15:55

    Irak’ın kuzeyinde “Kürt” damgalı bir devlet kurulması,fikrinin,yıllardan beri İsrail tarafından maddi-manevi el altından teşvik edilmesinin,her halde bir manası vardır!.
    Türkiye’de,ABD destekli BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİNİN uygulayıcılarının yanında olan T.C. vatandaşlarına hayır olsun!..

Yorum yap