71) İBNİ SİNA’NIN TÜRKLÜĞÜ

Yayin Tarihi 4 Aralık, 2013 
Kategori KAHRAMANLAR VE BİLGİNLER

 

İslâm Tababetinde Türk Hekimlerinin

Mevkii ve İbni Sina’nın Türklüğü

image0017.jpg

Avrupada son senelere gelinciye kadar İslâm medeniyeti yalnız Araplarla iranlılara hasredilmiş, ilim ve fen vadisindeki eski şerefler de yalnız bu iki millete hasrolunmuş, her nedense Türkler İslâm medeniyetinde daima en son safhaya atılmıştır. Yani Türklerin şark ilim ve fen tarihlerinde isimleri bile geçmez. Bitaraf olması icap eden bazı müverrihlerin şüphesiz bunda tetkik ettikleri membalarm yanlışlığı düşünülebilir ve bu eserlerin de daima görülmektedir. Bu cihetle Avrupalı müelliflerden pek çoğu İslâm olan bütün milletlerin müşterek malı olan İslâm medeniyetini yalnız Araplara hasredecek derecede ileriye varmışlardır.

İslâm medeniyetinde şüphesiz Arapların ve İranlıların büyük hizmetleri vardır. Bunu Türk müverrihlerinden hiç birisi inkâr etmemektedir. Lâkin Türklerden bunu mahrum etmek ve Türk oldukları halde eserlerinden bahsolundukça Türklüklerini yazmamak doğru değildir. Tıp noktasından nazarı dikkate alacak olursak Türklerin şarkta tıp üzerine tesiri ve bunun tekâmülünde hizmetleri Araplardan ve İranlılardan hiç te aşağı değildir. Garpte Tıb Tarihi üzerine olan neşriyatta buna dair olan malûmat hemen yok gibidir. Buna da sebep İslâm medeniyetinde dahil olan bütün milletlerin Türkler ve İranlılar da dahil olduğu halde ilim lisanı olarak arapçayı tercih etmeleridir.

 

Eski Türk uleması Arap lisanını İslâm lisanı telâkki etmişlerdir. İlimler de Arap ilimleri olmayıp İslâm ilimleridir. Bizim ecdadımız arapçaya bir ecnebi lisanı gibi bakmamışlardır. Bunların bizim lisan dedikleri arapça zannolunan ilimler lisanını bildirir.

Türk milleti ahlâk ve âdetini İslâm medeniyeti esnasında muhafaza etmekle ve kendi aralarında türkçe konuşmakla, türkçe tedrisatta bulunmakla beraber ilim dilleri arapça olmuştur. İşte Garp âlemi arapça yazılmış bu eserlerin birçok müellifleri sırf bu lisandan dolayı Arap sanmıştır. Garpte latince yazan orta zaman alimlerinin Latin olmadıkları gibi arapça yazan müelliflerin çoğu Arap da değildir.

 

A.  Süheyl ÜNVER

Dosya (pdf): islam-tababeinde-turk-hakimleri-ve-ibni-sina.pdf

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap