655) KOMUTANLAR İSYANDA!

Yayin Tarihi 5 Şubat, 2013 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

‘Bu gidişle pilot kalmayacak’

image0017.jpg

F-16’lara veda eden pilot sayısı 110’a çıktı. İstifa için son gün 28 Şubat… Komutanlar istifaları ‘Bu vatan görevi’ diye durdurmaya çalışıyor.

Bal­yoz davasında ha­pis ce­za­sı ve­ri­len ara­la­rın­da Or­ge­ne­ral Bil­gin Balanlı­’nın da bu­lun­du­ğu 17 ko­mu­tan, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­den ayrılma­ya ka­rar ve­ren pi­lot­lar için “Bu gi­diş­le, uça­ğı­mı­zı kul­la­na­cak pi­lot kal­ma­ya­ca­k” uya­rı­sın­da bu­lun­du­lar.
Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­de zo­run­lu hiz­met sü­re­si olan 10 yı­lı­nı dol­du­ran pi­lot­la­rın, ge­rek so­ruş­tur­ma­lar, da­va­lar ge­rek­se eko­nomik ne­den­ler­le ayrıl­mak için is­ti­fa di­lek­çe­si ver­mişlerdi. İs­ti­fa di­lek­çe­si için baş­vu­ru­lar 28 Şu­ba­t’­a ka­dar de­vam ediyor. Ge­çen haf­ta 80 olan is­ti­fa sa­yı­sı­nın, 110’a yük­sel­di­ği, ko­mu­tan­la­rın is­ti­fa­la­rı dur­dur­mak için yo­ğun bir ça­ba içine girdik­le­ri bil­di­ril­di.
‘Alarm zil­le­ri ça­lı­yo­r’
Ken­di­le­ri de pi­lot olan tu­tuk­lu ko­mu­tan­lar­dan Or­ge­ne­ral Bil­gin Ba­lan­lı ile 17 ko­mu­tan as­ke­ri ba­zı bi­rim­le­re gön­der­di­ği mek­tup­ta pi­lot­la­rın is­ti­fa­sı­nın “a­larm zil­le­ri­nin çal­ma­sı­” ola­rak ni­te­le­di­ler.
‘Teh­li­ke­nin ha­ber­ci­si’
Ko­mu­tan­la­rın bir­lik­te ka­le­me alıp, ad­la­rı­nı, rüt­be­le­ri­ni ya­zıp im­za­la­dık­la­rı ve yak­la­şan teh­li­ke­ye dik­kat çek­tik­le­ri mek­tup­ta şu uya­rı­lar­da bu­lun­du­lar: “Ya­şa­nan olum­suz­luk­lar, gö­re­vi­nin ba­şın­da olan­la­rın sa­de­ce mo­ral de­ğer­le­ri­ne dar­be vur­ma­mış, on­lar üze­rin­de en­di­şe, ür­kek­lik, gü­ven­siz­lik duy­gu­la­rı ya­rat­mış, so­rum­lu­luk­tan kaç­ma ve du­ru­mu ida­re et­me davranışı­na yö­nelt­miş­tir. Özel­lik­le pi­lot­la­rı sü­rat­le sis­tem dı­şı­na çık­ma ara­yı­şı­na it­miş­tir. Mo­ral de­ğer­lerine vu­ru­lan dar­be, yıl­lar­dır Ha­va Kuvvetle­ri­’n­de so­run olan ye­tiş­miş pi­lot kay­bı­nın da­ha da ar­ta­rak de­vam et­me­si so­nu­cu­nu do­ğur­muş­tur. Bu yı­lın Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­den is­ti­fa ve emek­li­lik yo­luy­la ay­rıl­mak için mü­ra­ca­at eden pilot sa­yı­sı yaklaşan teh­li­ke­nin ha­ber­ci­si­dir.
‘Yüz­de 15’i bu­lur…’
Ay­rıl­mak isteyenlerin ge­ne­le ora­nı­nın yüz­de 15’le­re ula­şa­ca­ğı anlaşılmak­ta­dır ki bu ra­kam alarm zil­le­ri­nin çal­ma­sı için ye­ter­li­dir. Pi­lot miktarında olu­şa­bi­le­cek za­fi­yet, ha­re­kat es­na­sın­da bir mik­tar uça­ğın kulla­nı­la­ma­ya­ca­ğı an­la­mı­na gel­mek­te­dir. De­vam eden da­va­lar­la tas­fi­ye edi­len yö­ne­ti­ci ve li­der se­vi­ye­sin­de­ki üst dü­zey pi­lot kay­bı da göz önü­ne alı­na­cak olur­sa so­nuç bir fe­la­ke­te dö­nü­şe­bi­le­cek­tir.”
“Ha­va Kuv­vet­le­ri­’ nin ye­tiş­miş in­san gü­cü­nün he­ba edil­di­ği­ni­” be­lir­ten komu­tan­lar, ‘Kar­ta­lın ba­şı ko­pa­rıl­mış, ade­ta baş­sız bı­ra­kıl­mış­tır. Kar­ta­la baş ol­ma- ­ya aday 1 Or­ge­ne­ral ve 4 Kor­ge­ne­ral, 7 Tüm­ge­ne­ral, 4 Tuğgene­ral ol­mak üze­re al­tı ge­ne­ral saf dı­şı bı­ra­kıl­mış­tı­r’ hatırlatmasında bu­lun­du.

(Saygı ÖZTÜRK-Sözcü)

http://haber.gazetevatan.com/komutanlar-isyanda/511884/1/SurManset

Paylaş:

Yorumlar

“655) KOMUTANLAR İSYANDA!” yazisina 1 Yorum yapilmis

 1. M.Nihat YILMAZ yorum tarihi 6 Şubat, 2013 15:08

  Türk Milletini var eden değerler, kısaca ifade edilecek olunursa;
  TÜRK MİLLETİ = HALK+ORDU+YURT+EKONOMİ+KÜLTÜR-TÖRE..
  denkleminden oluşmaktadır.Yani Türk ordusu, moral değerlerin başında gelmektedir.
  Ordudaki suçlamalar,muvazzaf-emekli subayların tutuklanması,suçlanması geri tepmekte,sadece ordu mensuplarının değil tüm milletimizin moralini bozmaktadır.Gelinen nokta hiç de iç açıcı değildir.
  Biz iyiye yoralım;
  Su bulanmaz ise durulmaz.Uyuşmak,durmak yok.Mücadele etmek var.Bu günler geçecektir.
  Dışarıda;ABD-AB ve içerideki yerli işbirlikçiler hesap vereceklerdir.Bu büyük millet bir uyanırsa;
  Onların yaptıkları,burunlarından gelecektir.
  Türk’ün ordusuna uzanan eller kırılacaktır!
  “Istırap çek inleme,ses çıkarmadan aşın,
  Bir damlacık aksa da,bir acizdir göz yaşın,
  Yarı yolda ölse de,en yürekten yoldaşın,
  Tek başına dileğe doğru at salmalısın.”

Yorum yap