650) SÜMERCE VE ETRÜSKÇE ARKAİK TÜRK DİLLERİDİR

Yayin Tarihi 6 Aralık, 2012 
Kategori TÜRK DÜNYASI, TÜRKÇE

SÜMERCE ve ETRÜSKÇE ARKAİK TÜRK DİLLERİDİR

image0019.jpg

Son buzul çağında Avrupa buzlar altında iken Orta ve Kuzey Asya’da ılıman bir iklim, büyük iç denizler ve akarsular vardı. İnsanoğlunun evrimleşmesi ve uygarlaşması için her türlü olanağı sağlayan bu doğal koşullar Nuh Tufanından sonra tam tersine döndü. Henüz tanıyamadığımız Asya uygarlıkları sular altında kaldı. (Atlantis ve Mu fantazileri böylece ortaya çıkmış olabilir. Zira Atlantis ve Talas kelimeleri anlam ve ses olarak yakından ilintilidir.) Dünyanın dönme ekseni 30 derece saptı, Kuzey Asya’da da aşırı soğuk bir iklim Orta Asya’da sert bir kara iklimi ortaya çıktı. Büyük olasılıkla şiddetli depremler yaşandı. Bu yörelerin uygar insanları dünyanın dört bir yanına göç etmeye başladı. Bu göçlerle birlikte dünyanın değişik yerlerinde ansızın şaşırtıcı uygarlıklar ortaya çıkacaktı.

Büyük olasılıkla, o dönemde Asya Türkçesi dışında dünya dilleri henüz oluşmamıştı. Türkçe bu uygar göçmenlerle birlikte tüm dünyaya yayıldı. Çocukluk çağındaki bölgesel dillerin içine nufuz etti. Çağına ve yöresine göre olağanüstü bir uygarlık sergileyen Sümerler ve Etrüskler ,Türkçenin Orta Doğu ve Batı dillerinin özünü oluşturmasına neden oldu . Dahası Etrüskler Avrupa’da , Sümerler Orta Doğu’ da ortaya çıkan tüm uygarlıkların altyapısını oluşturdular. Bu uygarlıklara hiçbir zaman silinmeyecek şekilde damgalarını vurdular. Bu damgalar günümüzde bile yaşamaktadır. Örneğin Amerikanın sembolü olan Özgürlük Heykeli bir Sümer Tanrıçasının simgesidir. Batı dünyasının kullandığı alfabe özünde bir Etrüsk alfabesidir. AB’nin bayrağındaki 12 yıldız ,Musevilikteki 12 kabile, Hristiyanlıktaki 12 havari , Müslümanlıktaki 12 imam Sümer panteonundaki 12 Tanrının insanlığın bilinçaltındaki etkilerinden başka ne olabilir ?

Çağımızın siyasal koşulları içinde, Sümerce ve Etrüskçe’nin birer arkaik Türk lehçeleri olduğu gerçeği saklanmaya çalışılsa da , bu tür siyasi yaklaşımlar bilimsel gerçeklerin karşısında her zaman diz çökmüştür , diz çökecektir.

Dünyamızın ilk uygarlığı olan KENGERLER (Sümerliler) günümüz uygarlığının kökü, kökeni ve atasıdır. KENGERLER’i anlamadan günümüzü anlamak mümkün değildir.

Mısır’dan Hindistan’a kadar uzanan geniş bir alanda ticaret yapan KENGERLER (Sümerler ) bu alan dışındakilere ‘Dışarıdakiler’ anlamında ‘Barbar’ derdi. Ticaret alanı dışındaki ülkelere verdikleri isim ise ‘Uygarlık Dışı’ anlamında URU(K)-BAR idi. İşte bu kelime URUBAR , EREHBA, AVRUPA biçimiyle günümüze dek ulaşmıştır.

Demokrasi kavram ve kelimesinin ilk görüldüğü uygarlık Sümer uygarlığıdır. Sümercedeki DUMUGİRATUKU kelimesi günümüze Demokratika,Demokrasi olarak gelmiştir. Bu kelime ve kavramı Sümer uygarlığının doğuşundan 3000 yıl sonra tarih sahnesinde görülen Grek uygarlığına maletmek bilim ve insanlık adına utanç verici bir tutumdur.

Bugün burada irdelediğimiz Etrüsk uygarlığı Avrupanın ilk uygarlığıdır.

Etrüskler Avrupa’ yı alfabe, yazı, şehircilik, hukuk, devlet, kanalizasyon ve drenaj, yol, tünel, akuadük, sulama kanalları, sedde, kemer, tonoz, kubbe, metallurji, ayna, heykel, dans, bale, gala, tiyatro, şiir, müzik, cumhuriyet vs gibi uygarlık kavram ve deyimleriyle ilk kez tanıştıran bir uygarlıktır.

Günümüze dek elde edilen arkeolojik,mitolojik , etimolojik biyolojik ve tarihsel bulgular Etrüsklerin Asyatik ve TÜRK kökenli bir toplum olduğunu açıkça belgelemektedir. Bu belgeler dışında ETRÜSKLERİN TÜRKLÜĞÜNÜ VURGULAYAN etimolojik bulguların bir kısmını sizlerin bilgi ve eleştirilerine sunmak isterim.

1-ETRÜSKLERİN ADI-ADLARI

Değişik toplumların Etrüsklere verdiği adlar TÜRK, ASENA, TARHAN gibi Türkçe kelimeler içermektedirler.

TURUSCHKA (Sank) : Türk

TURETSKİ (Rus) : Türk insanı

TURSİKİNA(Etr) : Etrüsk insanı

TURSKİ (Sırp) : Türk insanı

TURSCİ (Lt) : Etrüsklerin ilk adı (TURSKİ okunur)

TUSCUS(Lt) : Etrüsk (TOSCANA : Tuscus kenti,TOSKANA,İtalya ‘da bir kent)

TRUSCUS (Lt) : Etrüsk

ETRUSCUS (Lt) : Etrüsk

TURKSU (İskit/SAKA) : Tanrı oğlu,tanrı soyu ( = TÜRK ?)

TURCO,TURKA (İtl) : Türk

TÜRK : Hz. Nuh’un oğlu Yafes’in oğlunun adı

RASENNA(Etr) : Etrüsklerin kurucusu olan ailenin adı,Etrüsk

ASENA (Tr) : Göktürkleri (Türük Bil’i) kuran ailenin adı, Aşına,Zena

OTRA (Ön Tr) : Kent

TURİA (Etr) : Truva

TUR (Grekçe) : Truvalı

TURS (Etr) : Etrüskler

TURA (İSk) : Messagetlerin ( Bir İskit/SAKA kavmi) özgün adı

TUR (Farsça) : Türk, (Zend-Avesta’da Yima (HZ.NUH) ‘un torununun adı)

TURAN(Farsça) : Türkler

TİRHEN (Gr) : Etrüskler (TURHAN karşılığı) Tırhenoy-Tırhenos

Turhan (Ha) : Tanrı,yaratan

Tar(İsk) : Gök/Hava Tanrısı

Tar,Taaru (Hat) : Hava Tanrısı

Turra(Çu) : Tanrı

Tarksuta (İsk) : Tanrının oğlu

TURK-xu (İsk) : Gök Tanrısının oğlu

Turutski (Rs) : Türk

Dörög (Ma) : Gök Tanrısı(Yıldırım)

Turok (Rs) : Türk

Turko (İt,İs) : Türk

Tura(Çu) : Tanrı

Turra(Çu) : Tanrı

Ku (İsk) : Oğul,kan

Kan (Tr) : Soy,kan

Tarkan (Tr) : Tanrı soyu

2-ETRÜSK İNANÇLARI

Etrüsk inançları antik Türk kültüründeki inançlarla tam bir benzerlik gösterirler. Etrüsk Tanrılarının isimleri Türkçedir. Kökleri Kengerlere kadar gider. ‘Güneş Tanrısı’ anlamındaki ÖTÜKEN ve VATİKAN kelimelerinin özdeşliği bu gerçeklerin en ilginç örneğidir. Türk mitolojisi ve onun diğer uygarlıklar üzerindeki etkileri yeterince bilinmediği için günümüzde Napolyon, Napoli, Vatikan, Paris kelimelerin anlamlarıda açıklığa kavuşturulamamıştır.

Etrüsklerde Ateş ve Güneş kültü diğer Türk boylarında olduğu gibi son derece güçlüdür. İnsan ateş ve ışık olarak gökten gelmiştir . Krallar yada cumhurbaşkanları öldüğünde onları –halkın oyu ile -Tanrı’ya geri göndermek için cesetleri törenle yakılır . Külleri de bir kaba konur. Kurt –diğer Türk boylarında olduğu gibi Etrüsklerde de Tanrının simgesidir. Roma kentinin totemi de bu yüzden, ileride Kurt olacaktır. Ne varki Roma’daki kutsal Lacus Curtius oyuğu‘ Kurt yuvası /oyuğu’ yerine ‘Kısa delik,tünel’ diye algılanır. KURT gökten ışık ve ateş olarak yeryüzüne iner, yırtıcı ve savaşçıdır. Ancak adının anılmasından korkulur. Onun yerine BÖRÜ ve ASENA kelimeleri kullanılır. BÖRÜ kelimesi PAR-lamak kökünden gelir. Zamanla PERİ’YE dönüşür.

Paris’i kuranların PARİSİ adlı bir halk olduğu söylenir. Truva prensi PARİS ‘in adı Sümerce ve Etrüskçede aynı anlamı taşırlar: Parlayan Prens. Türkçe ‘peri’ , Farsça ‘Peri’, İngilizce Fairy(Feri) , Fransızca Paris (Pari) sözcükleri ‘ parlamak’ tan (BÖRÜ’den) türemiştir.

Bar (Sm) : Parlamak,taht

Par (Etr) : Parlamak,taht

As (Sm) : As,birinci

Barag(Sm) : Kral,baron,prens (Baras)

Parkis (Etr) : Kral,baron prens

Paris (Fr) : Paris

Değişik dünya dillerinde geçen Baron, Boris,Paris,Prens,Prenses ,Pars,Pers,Mars ,Perez sözcükleri PAR-lamak (PARIŞ-Parlayış ) fiilinden çıkmıştır..

ÖTÜKEN ve VATİKAN aynı kelimenin değişik söylemleridir. Gerçek anlamı GÜNEŞ TANRISI demektir.

OT+OKAN = GÜNEŞ +TANRI = Ötüken, Vatikan

Güneş doğarken onu karşılamak için tepelere çıkılır, ona ibadet ve dua edilir. Hem Vatikan’da ,hem Ötüken’de aynı dinsel ritüeller görülür. Vatikan ve Ötüken kelimelerinin bilinmeyen gerçek anlamı Kenger Türkçesinde (Sümercede) saklıdır.

Utu’e (Sm) : Güneşin doğuşu -Sun rise

Hutia (Urartu) : Dua

Ot-Kin ( Es Tr) : Güneşin Rahmi-Sun’s vagina

Utu-Gin(Sm) : Güneş dağı Sun Mountain

Utu-kan (Sm) : Güneşin kapısı -Sun gate

ÖTÜKEN(Tr) : Türkler için kutsal bir tepe,Göktürklerin (Türük Bil’in) Başkenti,Güneş Tanrısı

VATİKAN (Etr) : Roma ‘da gün doğarken üstünde güneşe dua edilen bir tepe,Güneş Tanrısı

Şimşek ve yıldırım Tanrının sesi ve mesajıdır. Sümerlerde UBUBUL ,Etrüsklerde APULLU , İnkalarda İLYAPA Şimşek ve Yıldırım Tanrısının adlarıdır. Apollo,Napolyon, Napoli gibi anlamı bilinmeyen kelimelerin kökenlerinde UBUBUL ve APULLU vardır.Kelime anlamları Türkçede ‘YÜCE ATEŞ/İLAH’ demektir.

UBUBUL (Sm) : Şimşek Tanrısı

APULLU (Etr) : Şimşek Tanrısı

APOLLO (Gr,Lt) : Işık Tanrısı

Aşağıda ,NAPOLYON,NAPOLİ,APOLLON kelimelerinin Türkçeden alındığı görülmektedir. Bu kelimelerin anlamlarında yücelik, alev , ışık, şimşek ,kahramanlık ve mitolojik tanrılar vardır.

ALAP (Tr) : Alev (Farsça Alev kelimesinin ALAP’tan türediği anlaşılıyor)

YALIN (Tr) : Alev,yalaz (Farsça alev )

YALAP (Tr) : Alev,yalaz

BULAN (Tr) : Geyik (ŞamanlıktaTanrının sembolü),(UL+AN= Gök ışığı)

AMPUL (Fr) : Elektriği ışığa dönüştüren cam tüp,ışık kaynağı

PALAPAN (Kar-Mal): Dev

İLYAPA (İnka) : Yıldırım ve şimşek tanrısı

YALAP (Ön Tr) : Alev

ALAP (Ön Tr) : Alev almak

ALIP (Ta) : Dev,kahraman

ALP (Tr) : Dev,kahraman,savaşçı,yürekli

NOLE (Ön Alt) : Alev

NAB (Elamite) : God

NAB (Sm) : Ocean,musician

JULA (Ön Tr ) : Işık,meşale

YAL (Ön Tr) : Işık,alev,yanmak

ULLU (Bal) : Ulu, ışıklı

ALP-ULLU (Tr) : Ulu ,ışıklı ,yüce kahraman ; Kırklarelinde bir kasaba adı

APOLLO (İng) : Ulu ,ışıklı alp ; NASA’nın uzaya gönderdiği uzay araçları

APOLLON (Gr) : ALP+ULLU ;Sonradan Grekleşmiş Bir Anadolu Tanrısı

NAPOLYON (Fr) : NAP +APOLLON = Napolyon , Tanrısal yalap ,alp

Etrüskçe Tanrıların adı Türkçe kökenlidir.

ÇAL-AP (Tr) : Tanrı

CEL (Etr) : Tanrı

KAL (Sm) : Tanrı sıfatı,yüce

AL (Tr) : Yüce, Tanrısal ( ÇALAP, AL LUK: Hayat Ağacı)

UTU (Sm) : Güneş Tanrısı

CATE (Etr) : Güneş Tanrısı ,KUT, Şafak

AN (Ön TR) : Gök,

AN(Sm) : Gök Tanrısı

JANUS(Etr) : Gök Tanrısı

VER-ENİ (Bulgar) : Gök kubbe,dragon

OT (Tr) : Güneş,ateş

UTU(Sm) : Güneş Tanrısı

HADA(Sm) : Güneş Tanrısı

CAUTA(Etr) : Güneş Tanrısı

CAUTHA(Etr) : Isı Tanrısı

IR (Ön Tr) : Şans,Kader

IRIS (Ha) : Şans,Kader

ŞURİ (Etr) : Şans,Kader Tanrısı

ŞER(Sm) : Karar (Arapçaya Şeriat olarak geçmiştir)

ŞERZE (Çu) : Serçe

SERÇE (Tr) : Serçe (Etrüsklerde kuş falı ile şans ve kader belirlenir)

Sümer ve Etrüskte Ciğer Falı, Kuş Falı , Şimşek Falına çok önem verilir.’Başına devlet kuşu kondu’ sözü o dönemleden kalsa gerek. Hala, kuş dışkısı başına düşen kişi şanslı sayılır.

TURA (Çu) : Tanrı

TURA-NE(Etr) : Köken Tanrısı,

DİNGİR (Sm) : Tanrı

TANARA(Saka) : Tanrı (Tanara Algıstasın …Yakut duası)

DİNgir (Sm) : Tanrı

TIN (Etr) : Baş Tanrı

TANRI (Tr) : Tanrı

Zİ (Sm) : Ruh

ASİ (Etr) : Ruh

ESİ (Tr) :Ruh

BAR (Sm) : Tanrıça

PHA (Etr) : Tanrıça

UMAY(Tr) : Türk Tanrıçası

MAYA (Lt) : Roma Tanrıçası

Dİ-MER (Sm) : Deniz Tanrısı

MAR (Etr) : Deniz

MORAN (Es Tr) : Nehir ,Müren

MERE AMA(Fin) : Deniz Ana, Su ruhu

EZİ(Hakas) : Tanrı,ruh

Zİ (Sm) : Ruh

AİS (Etr) : Tanrı

IZIĞ (Es Tr) : Şamanlık,doktorluk

Izığ -(Ha) : Sürgün,Uzaklaştırma(Kötü ruhları)

Nam-azu (Sm) : Tıp sanatı

Azu,Uzu,Asu (Sm) : Doktor

Axu (Etr) : Doktor

3- ETRÜSK DEVLETİ

Etrüsklerde devlet, makam, kurum ve yönetici adları Türkçedir. Günümüzde kullanılan Minister, Municipality, Military, Duma, Parlemento, Republic, Royal vs. gibi kelimeler tarihte ilk kez Etrüsk Türkçesinde görülmektedir. (Demokrasi kelimesi ilk Kenger Türkçesinde görülür.)

12 şehir devleti federasyon, 3 federasyon birleşerek konfederasyon oluşturmuşlardır. Başlangıçta krallıkla, sonra Cumhuriyetle yönetilmişlerdir.

Krallara ZİL, cumhurbaşkanlarına LUCOMON denir. Her iki kelime de Türkçe kökenlidir.

ZAL (Sm) : Asil ,parlamak

ZİL (Etr) : Kral

JULA (Ön Tr) : Işık,meşale

JELA-SUN(Tr) :Yiğit,kahraman

KAM (Es Tr) : 1-Şaman 2- Çoşmak (Komıt : Coşturmak)

HUM (Sm) : Coşmak,kesmek,ezmek,delmek,yaralamak

KOM-AN (Tr) : Coşun (Koman yiğitlerim !)

KOMIT (KM) : Coşturmak

KAMNA(Ya,Ha): Coşmak ,Atılmak,KAMlaşmak(Hamle)

KAMDA (Oy) : Coşmak, harekete geçmek,Şamanlaşmak

KUMAN, KOMAN, KAMAN (Batı dillerine ‘Command’ ‘Commando’ ‘Come On’ olarak geçmiş olabilir.) KOMANÇİ, KIRMANÇI, KUMAN, KUMANDI (Altaylarda yaşayan bir boy) aynı kelimeden çıkmış olabilir.

LUGAL (Sm) : Kral (Yüce kişi)

LUCOM(Etr) : Başkan (Coşan,Coşturan ? ) .

LUCOMON(Lt) : LU-KOMAN (Coşturan,emreden ?)

LU-KAM(Es Tr) : İnsan +Şaman/Doktor = LOKMAN ?

KANTE(Etr) : Bir yönetici

KENDE (Tr) : Bir yönetici

PURT(Çu) : Savaş Baltası

PURT(Etr) : Siyasi,politik güçle ilgili

KEP (Tr) : Politik

KEP (Etr) : Politik

U(s) (Sm) : Barış

Uslu (Tr) : Barışçıl ,

PISI-RIK (Tr) : Pasif,Pasifik

PACİ(Etr) : Barış

PAZ (Or Yaz) : Barış

GUEN (Sm) : Meclis salonu

GENGEŞ (Tr) : Danışma,tavsiye

GENGEŞ (Kum) : Konsey,Danışma Kurulu

KENGEŞ ( Balkar) : Konsey

KENGEŞ(Uy) : Görüşme,danışma

KENESETH (İbr) : Meclis

CONGRESS (İng) : ABD Yasama Organı

İLTİRİŞ (Or Yz) : Bir kağan adı,(Ulusu derleyip toparlayan Kağan)

İL (Or Yz) : Şehir,ülke,halk,ulus

TERİJ (Ya) : Organize etme

İT- (Ta) : Organize etmek

(M)İlitiş (Tr) : Ulusu organize etme

Militis (Etr) : Askeri

Military (İng) : Askeri

İLLİ (Or Yz) : Ülkeli,devletli

MİLLİ(Ar) : Ülke ile ilgili,ulusal

GUZ,KUD (Sm) : Kesmek

Kud-r (Sm) : Kesmek

CEİSU (Etr) : Kesi

KADIR,HAZAR : Müthiş güçlü,

CAESAR (Lt) : Sezar,Keser (Doğumu kesi ile yapılan)

KAYZER (Alm) : İmparator,Kral

KAYSERİ (Lt). : Kayzerin kurduğu şehir,Kayseri

GAZİ(Ar) : Gazi

BAHSI (Kır,Kaz) : Şaman,Kam

ENSİ (Sm) : Yönetici

UMU UNSİ (Sm) : Yönetici, (vali,belediye reisi) Minister ?

MUNİSTAS (Etr) : Anıt, Kamu yapıları

MUNİSİLEV(Etr) : Belediye ? Municipality ?

MINISTER (İng) : Bakan

Mex (Etr) : Ulus,Kavim

Me (Sm) : Kavim,kutsal güç

Melez (Tr) : Karışık kavim /kişi

UMİA,UNK (Sm) : Halk

MEX (Etr) : Halk

OK (Tr) : Halk,

KÖLMÖK (Ha) : Halk

KÜMEK (Ta) : Halk

BAR (Çu) : Yargıç

BAR(Sm) : Taht,yönetici,Taç

PARİS (Etr) : Yüce yönetici

PIRIG(Sm) : Aslan

BÖRÜ (Tr) : Kurt

PARH (Etr) : Aslan

İLU (Sm) : İlah

AULE(Etr) : Prens

ULU(Tr) :Ali,Vali,

ARA (Sm) : Kral

ROİ (Etr) : Kral

OR (Tr) : Taht ,royal

DİMA (Sm) : Karar

THUMA (Etr) : Hakim

DEME (Tr) : Düşünce ,karar (Demem o ki)

DUMA (Rs) : Duma,Meclis

HUCU (Etr) : Mantıklı

OKU (Tr) : Okumak,Anlamak

HUKUK (Ar) : Hukuk

TİURİNİAS(Etr) : Yasa,düzen,hükümet

TÖRE (Tr) : Yasa,düzen

4-BİLİM ,SANAT,MÜHENDİSLİK

Bugün batı dünyasındaki bilim sanat ve mühendislik terimleri büyük ölçüde Türkçe kökenlidir. ART,SCIENCE, ELECTRICITY,CATENARY, COLUMN, BRIDGE ,BALLET vs gibi kelimeleri batıda ilk kez Etrüsk Türkçesinde görmekteyiz.

ARS (Etr) : Beceri

ARAS (Etr) : Beceri

ARTİLE(Etr) : Artizan

Türkçenin değişik lehçelerinde de SCIENCE kelimesinin kökleri olan SAN,SANÇ SANŞI kelimeleri kolayca görülebilir.

ZAN (Kzk) : Sistem,düzen,kural,yasa

SANÇLA(Kumanca) : Gözlem yapmak

SANA (Tatarca) : Gözlem

SANŞI (Ta) : Kaşif

SANŞI(Kum) : Peygamber

SANA (Uygurca) : Hesap yapmak

SANGIŞ(Uygurca) :Sayım

SAN (Asya Tr) : Sayı,rakam

SANMAK (Uy) : Saymak,sanmak,düşünmek

SANAMAK (Ta) : Gözlem yapmak,gözlemlemek

İGİANSİ(Sümerce) : GÖK gözlemcisi

SİANS (Etrüskçe) : Gözlemci

Çaltıra (Ha) : Işık,ışıma

Zalag-ra (Sm) : Işık verme

Zalthrie (Etr) : Işık verme

Yaltra-mak (Tr) : Işık vermek

Yaltır-mak (Tr) : Işımak

Zalag (Sm) : Işık

Yaltra (Sm) : Işık

Elektra (Gr) : Işık

Electricity (İng) : Elektrik

ENSİ (Sm) : Yönetici

UMU UNSİ (Sm) : Yönetici, (vali,belediye reisi) …Mühendis ?

MUNİSTAS (Etr) : Anıt, Kamu yapıları

MUNİSİLEV(Etr) : Belediye ? Municipality ?

PERİS (Etr) : Köprü

KÖPRÜG(Es Tr): Köprü

KÖPRÜ(Tr) : Köprü

GALDİM(Sm) : Kolon,sütun

KOKUL(Ön Tr) : Direk,kolon

KOLEM (Etr) : Kolon

COLUMN(Ing) : Kolon

ÖR (Ön Tr) : Kiriş

TIR,IR(Sm) : Kiriş

TRAVE(Etr) : Kiriş

Tug (Sm) : Tekstil, bir giysi

Tuga (Lt) : Romalıların giysisi

Bukagu (Ön Tr) : Pranga ,zincir

Pranga (İt) : Pranga

Kişen (Trkm ) : Zincir

Keten (Tr) : Keten

Kentir( Ön Tr) : Kendir

Kantra (Çu) : Sicim

Catene(Etr) : Zincir

Catenery(İng) :

Urta(Sm) : Arpa

Ork (Etr) :Arpa

Arpa (Tr) : Arpa

Barley (İng) : Arpa

Orzo(İt) : Arpa

Orge(Fr) : Arpa

GUG(Sm) : Kek

COKE(Etr) : Kek,pişirmek

CAKE(İng) : Kek

COOK(İng) : Pişirmek

5-ETRÜSK COĞRAFYASI

Italya çevresi ve Avrupada Etrüsklerin etkisi ile yer yurt adları bugün bile Türkçe özelliğini korumaktadır. ALP,ROMA,PO,ADRİYATİK, KORSİKA,NAPOLİ vs gibi isimler Türkçedir.

Or (Ön Tr) : Kent

Uru (Sm) : Kent

Aurina (Etr) : Kent

UR(Sm) : Kent

OBA,BAN (Tr) : Yaşam yeri

BANDA(Maya) : Yer,mahal

URBAN (İng) : Kentsel

KUR(Sm) : Dağ

KAR(Etr) : Dağ

KIR (Tr) : Dağ,bayır

TROYA, ATRİA ,ADRİYATİK ,EDİRNE ve DRİNA aynı kökten türemiş gözükmektedir.

OT (Ön Tr) : Ateş

OCAK (Tr) : Ocak,Ev,Yuva ,Dernek

OTAG (ÖT) : Otağ,yaşam yeri

ETUR,TUR(Sm) : Mabed,doğumevi

OTRAR (Tr) : Seyhun ve Arıs Nehirlerinin birleştiği yerde kurulu antik bir

TürkKenti ;Farabi’nin doğduğu kent,

OTAR (Ön Tr) : 1- Köy,kent; 2-Otlak,mera; 3-Sürü 4-Uzak yerler

ATRIA (Etr) : Po Ovasının Adriyatik kısında kurulu bir Etrüsk kenti

TROYA : TRUVA Kenti

ATRİA ,ADRİA (Etr) : PO Ovasında bir kent, Adriyatik denizi (MADRİD ?)

ADRİANAPOL (Lt) : EDİRNE

DRİNA (Sırp) : Drina nehri

Batı etimolojik sözlüklerine göre İtalya kelimesi dana ,sığır anlamındaki Latince Vitilus’tan çıkmıştır.

TÜ (Sm) : Döl,yeni doğmuş hayvan

TİL (Ya) : Buzağı,dana

TELİ (Kır) : Buzağı,dana

TEL (Kaz) : Buzağı,dana

VİTİLUS (Lt) : Dana ,buzağı

CATTLE (İng) : Sığır,davar

ITAL-İA (Lt) :Sığır Tanrısının ülkesi

BURANUN (Sm ) : Fırat

İDİGNE (Sm) : Dijle

TADGUN (ÖnTr) : Büyük nehir

ADİGE (İtl) : Kuzey İtalyada bir nehir

BELTİR (ÖnTr) : İçinde Adalar olan ırmak

TİBER (İtl) : Roma’ dan geçen Nehir(ortasında ada var)

IBERİA(İsp) : Kafkaslarda bir bölge

IBERİA (İsp) : İspanya ve Portekizin olduğu yarımada

ÖRS,ÖRSEN,ÖRÜS (Ön Tr) : Nehir ( Romus,Romulus ?)

ATRİA ,ADRİYATİK , EDİRNE ve DRİNA aynı kökten türemiş gözükmektedir.

OT (Ön Tr) : Ateş

OCAK (Tr) : Ocak,Ev,Yuva ,Dernek

OTAG (ÖT) : Otağ,yaşam yeri

OTAR (ÖT) : Köy,kent,otlak

OTOR (Ya) : Kent (Ateş + Kent,Taht,Taç),Otorite ?

ETUR,TUR(Sm) : Mabed,doğumevi

OTRA (ÖT) : Yerleşim yeri

OTRAR (Tr) : Seyhun nehri kenarında bir Türk kenti

TROYA : TRUVA Kenti

ATRİA ,ADRİA (Etr) : PO Ovasında bir kent, Adriyatik denizi (MADRİD ?)

ADRİANAPOL (Lt) : EDİRNE

DRİNA (Sırp) : Drina nehri

TARKAN (Tr) : Tarkan ,Bey,Vezir

TARQUINUS(Etr) : Bir Etrüsk kralı

TARQUİNİİ(Etr) : Bir Etrüsk kenti

TARQUİNİA (İtl) : İtalyada Turhan Denizi kıyısında bir kent

TYRRHENİAN MAR (Etr) : İtalyanın batısındaki deniz,Turhan Denizi

ULUL(Tr) : Kent,ülke

ALAİA(Etr) : Korsika’nın karşısında bir Etrüsk kenti

DOR,TOR (Ön Tr) : Evin şeref köşesi

OR (Ön Tr) : Kent,

ORUN(Ön Tr) : Kent

ÖRS,ÖRSEN(Ön Tr) : ROMUS ?, Nehir

ÜREH (Ya) Nehir

URA (Ja) : Nehir

AMU(Ön Alt) : Nehir,vadi

UMAR(Oyrat) : Büyük nehir

UHRUUM (Sm) : Nehir,vadi

RUMON (?) : Nehir ,Tiber nehrinin eski adı

MORAN (Es Tr) : Nehir

URU(Sm) : Kent

MA,MU (Sm) : Gemi,göksel gemi(Güneş)

MA (Ön Tr) : Mengü,Mega

MAJ, MAY (Ön Tr) : Tanrısal,Kutsal

ROMA(İtl) : Göksel gemi kenti , Tanrı/Güneş kenti

NAP (Sm) : Tanrısal,okyanus,müzisyen,en yüce (EN+AB)

ULUL (Ön Tr) : Kent

ALPULLU (Tr) : ALP + ULUL (Kent),Alpulu,Alp kent,Ulu Ateş

EN + ALP+ ULUL (Ön Tr) : En alp kent,(E)NA(L)PULU

NAPOLİ (İtl) : En alp kent,Tanrısal kent

BOLAK(Ta) : Kaynak,kuyu

BOLIN (Ta) : Otlak

PU (Sm) : Kaynak,Meyve bahçesi,sarnıç,kuyu,aşağı alan(ova)

PO (Etr) : Po oası,nehri

PO (İtl) : Po ovası,nehri

VERENİ (Bulg) : Yılan, dragon,gök kubbe

EVREN(Tr) Yılan,evren

VERONA(İtl) : Bir kent

KOR (Tr) : Kor,ateş

SİKA (Es Tr ) : Tekke,mabed

KORSİKA (Fr) : Korsika Adası -Ateş Mabedi

ATRİA ,ADRİA (Etr) : Bir Etrüsk kenti

MADRİD (İng) : İspanya’nın baş kenti (Güneş Kenti?)

6-DİĞER KONULAR

Türkçenin Etrüskler kanalıyla Avrupaya ödünç verdiği sayısız kelimeler vardır. …AMUR,AMİGO,MARY,AMERICA, ALEXANDRE, PEACE,PACIFIC, gibi

AM (Ön Tr) : Sevmek,sevgili, aşk,arzu ,nazik,kibar,sakin olmak

AMIR(Balkar) : Arzu,aşk

AMIR (Es. Tr) : Sevmek,aşık olmak

AMRAK(Uy) : Sevgili

AMURAK (Mo) : Arkadaş

AMARAH (Ya) : Merhametli (RAHMAN ?)

AMARAK (Dol) : Merhametli

AIMeR (Etr) : Sevmek

AMARE (İt) : Sevmek

AİMER (Fr) : Arkadaş

Amica,Amico(İt) : Friend

VESİ (Etr) : Yemek

BESİ (Tr) : Yemek,Beslenme

GİRU(Sm) : Sevgili , ‘Dear’

KARA(Etr) : Sevgili, ‘Dear’

KARAK(Kır,Kaz) : Sevgili, ‘Dear’

Kİ(Sm) : Yer

KİL(Çu) : Yer

HİL (Etr) : İl,yer,el

A(Sm) : Ok,nokta

AC(Etr) : Ok,Nokta

OK (Tr) : Ok

KU (Sm) : Koymak

CU (Etr) : Koymak

KOY (Tr) : Koymak

KU (Sm) : Kurmak

KRA(Etr) : Kurmak …. Create (İng) ,Creer(Fr), Creare (Lt)

KUR(Tr) :Kurmak

UNG(Sm) : Halk

MENG(Etr) : Halk

ONK (Tr) : Ok,Halk

LULU(Sm) : Halk

FOL (Etr) : Halk

ULUL (Tr) : Halk

LAL (Sm) : Bal

MELE (Ön Alt) : Bal

MALE(Etr) : Bal

GISIG(Sm) : Ev

CASA(Etr) : Ev

KOS (Kaz) : Ev

UR(Sm) : Adam

VIR(Etr) : Adam

ER(Tr) : Adam

YURAT(Çu) : Sevmek

KERATA(Tr) : Sevgi ifadesi

YURATİ (Çu) : Sevgi

CARATİ (Etr) : Sevgi ifadesi

Kaynakça :

1-Sumerian Lexicon,John A. Halloran

2- Sumerian Dictionary, Pensilvanya Üniversitesi

3-Etruscan Dictionary,

4-Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü,İsmet Zeki Eyüpoğlu

5-Türk Dili Sözlüğü,Orhan Hançerlioğlu

6-Civilisation Through the Centuries,Jones Montgomery

7- Art Through The Ages,Horst De La Croix,Richard G. Tansey

8-History BEGİNS at Sumer, Noah Kramer

9-Türk Mitolojisi I,II ,MEB, Prof Dr Bahaddin Ögel

10-Merriam-Webster Online Dictionary

11-Ancyclopedia Americana

12-Divan-ı Lügattit Türk ,Kaşgarlı Mahmut

13-En Eski Türkçenin İzlerinde,Doğan Aksan

14-Turkic Etymology, Tower of Babel Project(İngilizce-Rusça –Ön Türkçe Sözlük)

15-Online Etymological Dictionary

16- Kamlığın Eski Temelleri,A. I. Kotojetov;G.S. Tabastayev Çev:Timur Davletov

17- Çuvaçça-Türkçe sözlük,Emine Ceylan

18-Hakasça-İngilizce Sözlük

19- TDK Türkçe Sözlük

20-Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü,Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu

21-Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, Dr.Ufuk Tavkul

22-Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi Sözlüğü,Ayabek Bayniyazof,K.Koç,V.Başkıran

23-The Origin of Sumerians and the great Flood,Alfred Hamori

24-5 000 yıllık Türkmen Sümer Bağları,Begmyrat Gerey*

25-Scythian Vocabulary and Names,Gyula Meszaros

26-English Mayan Dictionary

27-Pervin Ergun,Türk Kültüründe Ağaç Kültü/AAL LUUK MAAS

28-Lacus Curtius , Radolfo Lanciani

29-Pagan Sun Worship and Catholicism, www.aloha.net

 

M.Ünal MUTLU

 

Dipçe : (Sümerlerin dünyanın ilk uygarlığı olmadığı konusunda oldukça fazla bulgu, tespit ve kanıt vardır.http://onturk.wordpress.com/2011/03/09/anau-medeniyeti/ ve dahası bloğumuzda mevcut.. ) Ayrıca yazıdaki dinsel bazı hedefler ve MU – Atlantis gibi konularda bahsedilen teoriler yazarın kendi düşüncelerini ve inancını oluşturmaktadır. Biz sadece konuyu Kenger ve Etrüsk dilleri üzerine anlatımlar için paylaşmış bulunuyoruz.

http://onturk.wordpress.com/2011/09/14/sumerce-ve-etruskce-arkaik-turk-dilleridir/

 

Paylaş:

Yorumlar

“650) SÜMERCE VE ETRÜSKÇE ARKAİK TÜRK DİLLERİDİR” yazisina 5 Yorum yapilmis

 1. tahirsancar yorum tarihi 7 Aralık, 2012 00:34

  AMERİKALI İLİM ADAMININ KİTABINDA YAZDIĞI GİBİ.BÜTÜN MİLLETLER TÜRKLERDEN TÜREMİŞTİR.BİR İNGİLİZ DİL BİLİMCİSİ.TÜRKLERİN YAZISI YOKTUR.SÜRYANİLERİN YAZISINI KULLANIYORLARDI DİYE YAZACAK KADAR ALÇAKTIR.BİZİM İLİM VE ARAŞTIRMACILARIMIZ ARTTIKÇA BU TÜR AFAKİ KİTAPLAR VE YAZARLARI YOK OLACAKTIR. YUNANLILARIN KULLANDIĞI YAZI;FİRİG YAZISIDIR.(FİRİGLERDE ÖN TÜRK KAVMİDİR) FİRİGLERDEN ,İYONYALILAR ALIYOR.DAHA GELİŞTİREREK KULLANIYORLAR.İŞTE YUNAN MEDENİYETİ.ŞİMDİ OLDUĞU GİBİ,ÇALMA ÇIRPAYLA BİR MEDENİYET YARATMIŞLAR.TÜRK ARKOLOJİ İLİM ADAMLARIMIZ.İLİDA DESTANININ BİR PALAVRA VE HAYAL ÜRÜNÜ OLDUĞUNU İSPATLADILAR.TURUVALILARLA ELENLERİN ARASINDA HİÇ SAVAŞ VE TURUVAYI FETHETME DİYE BİR OLAY YOKTUR. SAYGILARIMLA. KOCA KURT

 2. perle inci yorum tarihi 8 Aralık, 2012 17:05

  ETRÜSKCE İLE LAAKALI ÜNLÜ BİR PROF.UN HAYATINI ANLATAN FİLM İZLEMİSDİM..SANKİ BİR SIRRI SAKLAR GİBİYDİ!!–HEP AYNI:(–YANİ;MİSTİSİZMLE ADAM KANDIRMA PESİNDELER:(–SİMDİ SURİYEYE YAPTIKLARINI**SADDAMADA YAPMADILARMIYDI!:(NE CIKTI?HİİC..;(–SURİYE GÜYA TEHLİKEİBİR GAZ KULLANICAKDA..BİZDENDE BU GELEN SEY:(LER ORAYA ATILICAK..YAZIKLAR OLSUN:(TÜRKİYENİN ADINI KULLANANLARA!=:(ALLAHIN GAZABI ÜZERLERİNE OLSUN İNSAALLAH TEZ GÜNDE TEZ ELDEN*

 3. Əli Vəlioğlu yorum tarihi 11 Nisan, 2015 17:02

  İnsan cəmiyyətində adətən uşaq olan kimi ona doğum kağızı açırlar(yazırlar).Dövlət diliylə buna “YAŞKAĞIZI”, rusca “METRKA” deyirlər. Uşaq böyüyür ona döğumu, yeri,millətini bildirən PASPORT verirlər. Dediyim odur ki,bəşəriyyət tarixinin yaşı qədər gizli qalmış ilk YAŞKAĞIZI tapıldı.Türkin əzəli millət olduğunu çox millətlər qəbul edə bilmirlər.Düşünürlər ki,Türklərdən başqa hansı xalq olur-olsun,təki Türklər dünyanın ilkin xalqı olmasın.Hansı bir mütəfəkkir deyib: “Bəşəriyyətin Türki dərk etməsi bəşəriyyətə sərf etmir”. Doğrudur, dünya tarixi,dünyanın mütəfəkkir alimləri dünyanın ilkin xalqı Türk olduğunu qəbul edir,ama yenə də çoxları bilə-bilə. bilməyərək inkar mövqedə dururlar. Bu yazı dünyanin ilk xalqının kim olduğunun YAŞKAĞIZIDIR, Bu Yaşkağızla da dünya xalqlarının dolaşıq doğum (var olma) tarixi açıqlanır. Dünya xalqları üçün, bəşəriyyətin yaranma tarixini göstərən bu YAŞKAĞIZI bəşəriyyətin ilkin milli varlığını təsdiq edən əvəzsiz tapıntıdır,bəşəriyyətə QIZIL HƏDİYYƏDİR,

 4. Eyüp Yaşar Atabey yorum tarihi 6 Şubat, 2016 13:35

  Romus Romulus kardeşlerin kurt tarafından emzirilmesi Türklüğün kanıtıdır.Tabi dir ki Roma’nın kurucuları da Etrüks Türkleridir.

 5. Has Türkmen yorum tarihi 30 Ekim, 2017 19:46

  “Şumer: Şu – Ok, Mer – Ýaý”.

  Dünýä ylmy siwilizasiýanyñ mundan bary-ýogy bäş müñ ýyl ozal dörändigini tassyklaýar. Tigr hem Ýewfrat derýalarynyň aralygynda, ýagny häzirki Yragyñ territoriýasynda hem-de Nil derýasynyñ aşak akymynda – Müsürde.
  Siwilizasiýa – bu zähmetiñ jemgyýetçilik bölünişigi, antogonistik klaslaryñ – ezijiniñ hem ezilijiniñ döremegi, adamyñ adamy eksplutasiýa edip başlamagy netijesinde döwletiñ döremegidir. Ilkinji dörän döwletler Şumer we Akkad döwletleri hasaplanýar.

  “Создателями цивилизации в Южном Двуречье были шумерийцы, народ, остающийся до сих пор загадочным во многих отношениях. Так, например, неизвнстно, откуда они пришли в эту страну, которая не могла быть из родиной уже потому, что на их глазах и при активном их участии. Шумерийцы и поселившиеся севернее их аккадские смиты дали Южному Двуречью название страны Шумер и аккад”

  (В.А.Беляевский “Вавилон легендарный, и Вавилон исторический”, Москва , “Мысль”, 1971 г).

  Wawilon – köne türkmen edebiýatynda we taryhynda Babyl diýlip atlandyrylýar. Türkmenleriñ arasynda Babyl minarasy atly rowaýat hem meşhur. Babyl halky şeýle köpelip, ösüp, baýap soñ-soñlar Hudaý bilen baş dalaşdyryp ugraýar. Olar asmana çykýan merdiwan gurup, Hudaýyñ ýanyna barmaga çalyşýarlar. Her gün birnäçe basgançak gurup, olar arşa ýetip barýarmyşlar. Hudaý bendeleriniñ bu hokgasyny halaman günleriñ birinde olara göz görkezýär. “Ertir ýene birnäçe basgançak gursak, asmana çyksak gerek” diýip babyllylar uka gidýärler, ertesi tursalar, olaryñ her biri bir dilde gepleşýärmiş. Biriniñ aýdanyna beýlekisi düşünmän, ahyry gurluşygy bes edýärler. Şeýlelikde, ýetmiş iki millet döräpdir!
  Babyllylaryñ asman baglary dünýädäki ýedi gudratyñ biri hasaplanýar. Özem şumerlileriñ siwilizasiýasyndan soñ dörän siwilizasiýa döwründe dünýä belli Nawuhodonosor tarapyndan aýalynyñ hormatyna bina edilýär. Ol baglar asmana uzaýan 200 metrlik hyrly minaranyñ gatlarynda äkidilip müñ ýyl adamzady haýranda goýýar. Aleksandr Makedonskiý Babyly boýun egdirip, şol bagy göreninde babyllylaryñ gudratyna telpek goýupdyr.
  Şumerler derýa aralaryna aralaşmazdan ozal Tigr we Ýewfrat derýalarynyň aralagy çaýkanyp ýatan batga eken. Emma ekerançylyga, maldarçylyga ökde şumerliler, eýýäm metal eretmegi, gural ýasamagy bilýän ata-babalarymyz tebigat bilen gidişip, giden meýdanlaryñ batgalygyny guradyp, ekinzarlyga öwüripdirler. Olar öz önümçilik güýçlerini döredýär. Karl Marks şumerleriñ önümçilik güýjüni “aziýaly” önümçilik güýji diýip atlandyrýar. Olar az salymyñ içinde ummasyz uly baýlyklary döredip, ilkinji döwleti dünýä berýärler. Täze önümçilik gatnaşyklary şumerleriñ gülläp ösmegine getirýär Şumerlerden dünýä ilkinji siwilizasiýa hem “Gylgameş hakda epos” atly poema ýadygärlik galýar. Şumerler öküzi ilkinji zähmet malyna öwren hem hasaplanýar.
  Şumerleriñ toýun kerpiçlere ýazyp bişirip, toplan kitaphanalary bolupdyr, şol toýun kitaplaryñ millionlarçasy häzir tapyldy, emma olar bize elýeterli däl.
  Şumerler hakda söz açsañ, beýik gazak şahyry hem alymy Oljas Süleýmanowyñ “Toýun kitap” atly göçme manyly poemasyny biygtyýar ýatlaýarsyñ. Poemada ikkuz we daşkuzlar hakda aýdylýar. Olaryñ içoguz we daşoguzdygyny biz bilýäris.
  “Gylgameş hakyndaky epos” dünýä edebiýatynyñ genji-hazynasy hasaplanýar. Hut şol poema-eposyñ käbir ýerlerinden “Injiliñ” sýužetleriniñ alnan ýeri bar. Adam atanyñ ýaradylyşy, Nuhuñ tupany hakdaky sýužetler “Injile” hut şol taryhy poemadan alnypdyr. Ony dünýä ylmy tassyklady.

  Çeşme: Osman Öde “Garaşsyzlyk diwany”, II tomluk, 1-nji kitap, 320-322-nji sahypalar.
  (Aşgabat “Ruh” 1999).

Yorum yap