608) 1880 YILI BÖLÜCÜ ARAP BEYANNAMESİ

Yayin Tarihi 11 Mayıs, 2012 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

1880 YILI BÖLÜCÜ ARAP BEYANNAMESİ

ziyaretcidefteri.gif

19. yüzyılın başlarından itibaren Lübnan ve Suriye’de yaşayan Hıristiyan Araplar tarafından Osmanlı Devletine karşı ayrılıkçı “Arap Milliyetçiliği” fikri geliştirilmeye başlanmıştır. Avrupa ve Amerikalı misyonerlerin Beyrut ve Şam’da açtığı misyonerlik okulları bu sürecin hızlanmasına ve Müslüman Araplar arasında da etkin olmasına sebep olmuştur.

Batı destekli bölücülük yapmak üzere kurulan gizli cemiyetler, 1880 yılında “Arap Milletinin Beyannamesi” başlıklı bir beyanname yayınlayıp, hem Müslüman Araplara hem de gayrimüslim Araplara hitap ederek, onları Türklere karşı birleşip ayaklanmaya çağırdılar. Bu beyanname afişler halinde gizli teşkilatların bulunduğu Beyrut, Şam, Halep ve diğer Arap şehirlerinde dağıtılmıştır…

Bu hususta sayın Prof. Dr. Selçuk Günay hocamızın “ll. Abdülhamid Döneminde Suriye ve Lübnan’da Arap ayrılıkçı hareketlerinin başlaması ve Devletin tedbirleri” başlıklı çalışmasından geniş bilgiye ulaşılabilir. 

Yılmaz Karahan

BÖLÜCÜ BEYANNAMENİN TAM METNİ:

“Ey Müslümanlar!

Bir hayli kurunır güzeran etmiştir ki, gerek Arab milleti ve gerek millet-i Mesihiyenin Türk’ün pençe-i mekide ve zulmünden çektikleri enva-ı felaket ve mucib-i harab ve izmihlal-i bilad ve memleketinizi netice vermiştir. Hatta şimdiki hal bizleri isal eylemiştir. Ve bununla beraber el yevm vukuu melhuz bulunan muharebeye medar olmak üzere bizlerden iane matlub edilecektir. Ve iş bu muharebeye güya hukukumuzu müdafaa ve düşmanı biladımızdan müdafaa içindir, deyu dava edeceklerdir. Ve işbu Türkler ahd-i karibe kadar Rum ve Bulgar gibi tebalarına zulm (?) ederek Karadağ ve Sırb ve Boğdan ahalisinden vergü namiyle haraç ahzederlerdi. Lakin şimdi onlar istiklaliyyet şerefine nail olalı Türkler içün onların kanlarını içmeğe medyun kaldığı cihetle şimdi artık bütün efkarlarını Arap milleti tarafına çevirip altıyüz seneden beru mecbül oldukları zulmü haklarında icra edeceklerdir.

Ey Arap Milleti!

Malumunuzdur ki, geçende vuku bulan Rusya ve Sırb ve Karadağ muharebeleri sizlerin kan ve malınız ile olup harp (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) esnasında evladınızı ileri sürmüş ve mükafat sırasında gerüye bırakılmışlardır, Belki onlara cibanet ve hiyanet nisbet ederek Fellahlar yani Araplar harbden firar etmek içün parmaklan katederler, idi demişlerdir. Ve şimdiye kadar bizlerden feriklik ve livalık ve miralaylık rütbesine bile nail olmuş yoktur. Ancak bu rütbeler kendi vatanlarına ihanetlik eden ve şeref-i namuslarını düşmana füruht eyleyen Türkler’e hasredilmiştir. Ve muharebeden pek azı kurtularak vatanına avdet etmiş olan evladımız ise devletden bir mikdar maaşa nail olmak şöyle dursun, ihanet ve zulüm ve hakarete mazhar olmuşlardır. Tezekkür ediniz ki aba ve ecdadınız ne derece şerif ve şecaat ve ne mertebe gayret ve hamiyyet gibi syat-ı memduhe ile muttasıflar iken şimdi kendi halinize nazar eylediğiniz takdirde halet-i makuse müşahade edersiniz. Ve Türk devletinin pençe-i esaretinden ve kabza-i istabdadisinden kurtulup saha-i istiklaliyete ve vasıl olanların haline nazar edersiniz. Onları gıbta olunur bir haletde ve refahta ve mücazat ve mükafata adilane bir halde görürsünüz. Ve sizler ise ettiğiniz sadakatın semeresi olarak hakkınızda Türk’ün taaddiyatını görürsünüz. Acaba ne vakte kadar uykuda ve ne zamana kadar gaflette kalacaksınız, Bilmezmisiniz ki, Yunan ile muharebe edilür ve ol muharebeden sonra Türk devletinin kuvvet ve iktidan kalmayub, artık sizlere teveccüh ederek kanlarınızı emmek ve emvalinizi nehb ve nisanızı ve genç oğlanlarınızı hekt eylemek gibi enva-ı zulm ve tesaddi icrasına mecbul olacaklardır. Ve sizlere vaad eyledikleri şeylerin husulü şöyle dursun, dürlü, dürlü vaadler ile aldatıp altıyüz seneden beri sizleri ettikleri hile ve gaşydan geri durmayacakları derkardır. Vatanınızın hukukunu muhafaza içün düşmanı müdafaa etmek üzere diyerek sinin-i atiye vergü ve şehr tekalifine mahsuben sizlerden akçe matlub edeceklerdir. Halbuki öyle olmayub nukud ve emvalinizi safahat ve israfa sarf eyleyeceklerdir. Ve düşman karşısında kanlarınızı döktükten sonra bütün bizleri Yunan’a satub sizlere cevab olarak (mukadderat-ı ilahiye böyle imiş) diyeceklerdir.

Ey Müslümanlar!

Nazar ediniz ki, iş bu Türkler biladımızı Rusyolu ve Sıblu ve Karadoğlu ve Bulgar nasıl derk ve furuh etdiler. Namuslarını ne suretle Rusyoluya ve muahharen evvelki gün Karadoğlu’ya bey’ etdiler. Ve bundan sonra Yunan’a nice yerler füruht olacaktır. Göreceksiniz. Türkün sahte ihtimam ve techizatına mağrur olmıyasız. Zira bilahere gerek biladınızı ve gerek sair müslüman kardeşlerinizin vatanlarını düşmana eslim eyleyeceklerdir. Ey din karındaşlarımız ne vakte kadar sükut edeceksiniz. Cebel-i Lübnan ahalisi gıbta olunur bir halde değil midir. Ve Mısır ahalisinin dahi suret, refah ve rahatları ne mertebeye varmıştır. Bunların nail olduklan rahat ve asayiş haline sizler nail olabilecek misiniz. Ve şeref-i istiklaliyete nail olmanız içün kanlarınızı akıtmalısınız, Sırblulara ve Bulgarlara ve Rum-Eli ahalisine nazar ediniz ki, onlardan ümera ve vüzera ve ayan ve zabitan ve kübera ve memurin mevcuddur. Sizler nerede, onlar nerededir. Sizden bugünde bir emir veya bir vezir veya bir müdir varmı-dır? Büyük ve küçük her biriniz hakir ve fakir, mal ve a menal ise bütün Türk elindedir. Girid Ceziresi ahalisini görünüz ki, istiklaliyeti nasıl istihsal etdiler.

Ey Müslümanlar!

Sizler bahadır olduğunuz halde kavm-i Arabsınız. Işinizi istiklale ihale ediniz. Zira ecdadımız hürriyetle yaşayıp harb ve kıtalde kesb-i iştihar etmişlerdir. Sizler ise hukukunuzdan gafil ve vazifenizden naimlersiniz. Ve bu gafletde kalır iseniz nadimlerden olursunuz.

Ey Suriye Mesihileri!

Müslümanlar ile ittihad ediniz ve hürriyetinize nail olmağa kesb-i istidad ediniz. Zira Türkler sizlerden haşyet ederler. Ve içinizde bulunan konsoloslardan havf ederek gerek sizlerin nisa ve iyallerinizin hürriyetlerini hedk edemezler. Heman ihvanınız müslümanlarla beraber hulus-ı kalb ile ittihad ediniz. Çünkü böyle umur ve mesalihinizin mercii birdir.

Ey Müslümanlar ve Ey Mesihiler!

Türk elinden bizim halas ve necat bulmamız kelime-i vahide ve yed-i vahide mütevakkifdır. Bunların hulusiyle millet-i Arab Türk’ün esaretinden kurtulur. Işte şimdi harb-i ahire zamanıdır ki, fırsatı iğtinam ediniz. Yoksa haib ve hasir kalırsınız. Zinhar ve zinhar Türklere evladınızdan bir nefer malınızdan bir dirhem vermiyesiz. Zira Türkler onların din ve dünyaları dirhem vermiyesiz. Zira Türkler bilad ve vatanlarınızı füruht etmek efkarındadırlar. Zira onların din ve dünyaları dirhem ve dinar, ahretleri azab-ı nar ve arsızlık onlarca iftihardır.

Fi 7 Rebiu’l-Sani Fi 98″

ll. Abdülhamid Döneminde Suriye ve Lübnan’da Arap ayrılıkçı hareketlerinin başlaması ve Devletin tedbirleri (Pdf) olarak: 96.pdf

Paylaş:

Yorumlar

“608) 1880 YILI BÖLÜCÜ ARAP BEYANNAMESİ” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 11 Mayıs, 2012 13:20

    –GÖNENLİ MEMED EFENDİNYİ HER PERSEMBE CAMİDE DİNLEMEYE GİDERDİK ANNEANNEMLE..O TERBİYE BASKAYDI O VAKİTLER..SİMDİKİLER GİBİ DEGİLDİ!–HACCA GİDEN SAKALLI YASLILARA SAYGIMIZ BÜYÜKDÜ**DÜNYA BU KADAR KÖTÜ DEGİLDİ:(AMA HEP ALTIMIZI OYANLARDA..ARKADAN VURANLARDA İCDE,DISTA VARMIS..Kİ;ANENANNEM UYARIRDI!!–AMAN!HA!SAKIN OLAKİ BİR ARAPALA EVLENMEYESEİN!!….PEYGAMBERİMİZİN VE ANNEME SUUDİLİ OLAN:(BBAANNEMİN YAPTIGI EZİYETLERDEN YOLA CIKARAK!DOGRU DÜSÜNÜRDÜ..BABAMDA ANASIDA ACILAR İCİNDE ÖLMÜSLER!YARADANIN ADALETİ TEK*DİR..VE O HERSEYİ BİLENDİR*CUMANIZ MÜBAREK OLSUN KIYMETLİ SN.KARAHAN(*-ALLAH RAZI OLSUN YAZI İCİN**ALDIM FACE…

  2. Rüstem kocadurmuşoğlu yorum tarihi 11 Mayıs, 2012 17:18

    ARAPLAR, YENİDEN KÖLELİĞE Mİ KOŞUYORLAR?
    SAYIN “YENİDEN ERGENEKON SİTESİ” YÖNETİCİLERİ, AYRILIKÇI ARAPLARIN YAYINLADIKLARI BİLDİRİYİ KAMUOYUMUZA DUYURMUŞ OLMANIZDAN DOLAYI SİZLERE TEŞEKKÜR EDERİM. YAKIN TARİHİMİZDE NELERİN YAŞANDIĞINI BİLMENİN BİZE, YARARLI UFUKLARIN AÇILMASINA VESİLE OLMASINI DİLERİM. YÜZ KÜSUR YIL ÖNCE YAŞANAN AYRILIKÇI HAREKETLERİN KÖKENİNDE EMPERYALAİST AVRUPALI VE KÜRESEL EMPERYALİST ABD. LİLERİN BÜYÜK İĞFALLERİ OLMUŞTUR. DÜN ARAPLARI, ERMENİLERİ KIŞKIRTAN EMPERYALİSTLER, ŞİMDİ DE KÜRTLERİ KIŞKIRTMAKTADIRLAR. ABD Lİ EMPERYAALİSTLERLE BARIŞIK OLMADIKLARI GÖRÜNTÜSÜNÜ VEREN KÜRTÇÜ IRKÇILAR, ŞİMDİ ABD LERDE DESTEK TURLARINA ÇIKYORLAR. DÜN ARAPLAR DA BÖYLE KARŞILANIYORLARDI. TARİHTEN İBRET ALMAYANLARI TARİH AFFETMİYOR. O GÜNLERDE EMPERYALİSTLERİ KURTARICI EVLİYALAR GİBİ KARŞILAYAN, ONLARIN ÖNLERİNDE DÖRT BÜKLÜM OLAN ARAPLAR, YÜZ YILDAN BERİ, HALÂ ONLARIN KÖLELERİ OLMAYI ŞEREF SAYMAKTA OLDUKLARINI, “ARAP BAHARI” DENİLEN SAFSATA VE TUZAKLAMANIN PEŞİNDE KOŞMAKTA OLDUKLARINDAN ANLILIYORUZ. EMPERYALSTLERİN ELLERİYLE KAZANILAN BAĞIMSIZLIK, BAĞISIZLIK DEĞİL, AKSİNE KÖLELİK ÜSTÜNE KÖLELİKTİR. DAHA DÜN TEPELERİNE 20-30 TONLUK BOMBALAR ATAN 1.5 MİLYON IRAK’LIYI KATLEDEN, ERKEKLERİNE LİVATACILIK UYGULAYAN, KADINLARIN IRZINA GEÇEN EMPERYALİSTLERİ, ŞİMDİ ARAP BAHARI ADI YENİDEN KUTSAMALRI CİDDEN ŞAŞIRTICIDIR. 300 BİN IRAKLI KADININ KÖTÜYOLA DÜŞTÜKLERİ HAKKINDAKİ YAYGIN SÖYLEMLER, ONLARI EMPERYALİSTLERDEN UZAK DURDURAMAIŞ,İ AKİSNE DAHA DA YAKLAŞTIRMIŞTIR.DÜN EMPERYALİSTLERİN ÖNÜNE, BAYKUŞUN ÖNÜNE ATILAN SERÇELER GİBİ NASIL KOŞMUŞLARSA, BU GÜN DE AYNI HEYECANLA ONLARA KOŞMAKTADIRLAR. KÖLELİĞE ALIŞMIŞ BEYİNLERDE ÖZGÜRLÜK ATEŞİNİN ÇINGISI BİLE ÇAKMAZ. VAKTİNİZ OLURSA {www.bilgeata.com} WEB SİTEMİ LUTFEN İNCELEYİNİZ. SİZLERE ESENLİK DOLU YARINLAR DİLERİMBilge Ata- Ξ̲̅ ✫TÜRKİYE Ξ̲̅ ✫

Yorum yap