6) MALKOÇOĞLU KİMDİR ?

Yayin Tarihi 4 Aralık, 2007 
Kategori KAHRAMANLAR VE BİLGİNLER

MALKOÇOĞLU

Türk Tarih Kurumu’nun ‘Yurtdışındaki Türk Kültür Varlıkları Envanteri Projesi’ ünlü akıncı ailesi Malkoçoğulları’nın atası Malkoç Bey’in türbesini Bulgaristan’ın Bourya Köyü’nde gün yüzüne çıkardı. Çalışmayı Gazi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet İbrahimgil başkanlığında Sanat Tarihçisi Neval Konuk ve Mimar Mehmet Emin Yılmaz ile Bulgar bilim adamı Prof. Dr. Lubomir Mikov yürüttü.Niğbolu gazisi Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmed, Sultan II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında önemli hizmet ve kahramanlıkları görülen bu ailenin atası Malkoç Bey, 25 Eylül 1396 tarihinde Niğbolu Meydan Muharebesi’nde Türk cephesinin sol kanadında görev almış ve savaşın kazanılmasında önemli katkı sağlamıştı.

Türkler yaşıyor Sanat Tarihçisi Neval Konuk, türbenin bulunduğu yerle ilgili çalışmasında da ilginç sonuçlara ulaştı. Buna göre, türbenin bulunduğu Gabrova ilinin Dryanovo İlçesi’ne bağlı Bourya Köyü, Malkoçova’ydı. İlçe merkeziyle Selvi (Selviova) kenti arasında kurulan Bourya (Malkoçova) Köyü, bugün de halkının çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bir köy.

24 MART 2005 AKŞAM GAZETESİ

MALKOÇ AİLESİ:

image001

Malkoç Bey

Sultan I. Murat ve Yıldırım Beyazid zamanının komutanlarındandır. 1389 yılında 1.Kosova savaşında sağ cenah okçu kumandanı olarak savaşmış bu savaşta oğlu Mustafa bey de sol cenah okçu kumandanı olarak görev yapmıştır. Tarih sayfalarında bu savaşta adı Hamidoğlu Malkoç olarak geçmiş olan Malkoç beyin Hamidoğulları Beyliğinin komutanlarından olduğu Hamidoğullarının Osmanlı devletine ilhakıyla Osmanlı devletine hizmete devam eden beylerden olduğu düşünülmektedir. 1396 yılında Niğbolu savaşında Türk ordusunun sol kanadında komutan olarak görev yapmıştır. Malkoç Beyin türbesi şu an Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Buryadadır (eski adıyla Malkoçova. Malkoç Bey’in Malkoçoğlu Mustafa Bey ve Malkoçoğlu Mehmet Bey adlarında bilinen iki oğlu vardır.

Malkoçoğlu Mustafa Bey

Malkoç Bey’in oğludur. İlk olarak 1389 yılında 1.Kosova savaşında babası Malkoç beyin sağ cenahta savaştığı orduda, sol cenah okçu komutanı olarak görev yaparak adını duyuırmuştur.Timur’un Anadolu’yu işgali sırasında Sivas kalesi komutanıdır. 1400 yılında Timur’un Sivası kuşatmasında 3.000 kişiyle 200.000 kişilik Timur ordusuna karşı kaleyi 18 gün yiğitçe savunan ve açlık ve susuzluğa dayanamayıp canlarının bağışlanacağı Timur tarafından vaat edildi ve kaleyi teslim etmek zorunda kaldı. Fakat Timur sözünde durmayıp kale teslim edildikten sonra bütün askerlerle beraber Malkoçoğlu Mustafa Bey’i de şehit etmiştir. Malkoçoğlu Hamza Bey adında bir oğlu vardır.

Malkoçoğlu Mehmet Bey

Malkoç Bey’in oğludur. Rumeli’nin fethinde babası Malkoç Bey ile beraber görev yaptığı düşünülmektedir. Türbesi Gebze’de olup 1385 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Türbesi babası Malkoç Bey tarafından yapılmıştır. Genç yaşta babasından evvel vefat etmiş olup çocuklarının olmadığı düşünülmektedir.

Malkoçoğlu Hamza Bey

Malkoçoğlu Mustafa Bey’in oğludur. Fatih Sultan Mehmet döneminde Niğbolu sancakbeyi olarak görev yapan Malkoçoğlu Hamza Bey’in 1461 yılında Eflak Voyvodası tarafından şehit edildiği bilinmektedir. Malkoçoğlu Hamza Bey, Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa ve Malkoçoğlu Bali Paşa’nın babasıdır.

Malkoçoğlu Bali Bey

Malkoçoğlu Hamza Bey’in oğludur. Fatih Sultan Mehmed Han’ın kurdurmuş olduğu, Enderun-ı Hümayün adlı Saray Üniversitesinde yetişen meşhur akıncı beyi.

Sultan İkinci Bayezid Han devrinde Silistre Beylerbeyliği yaptı. Fevkalade cesur, sadık ve kabiliyetli bir kumandandı. Pek çok ve büyük hizmetlerde bulundu.Kendisi Silistre Beylerbeyi bulunduğu sıralarda isyan eden Eflak Voyvodasına karşı gönderilen Osmanlı ordusunda yararlıklar gösterdi. Yine aynı beylerbeyliği sırasında Macaristanda ordu sevkederek Varadin Kalesi ile diğer pek çok yeri zaptetti. Daha sonra Prut Nehrini geçerek Akkerman Kalesini ele geçirmek isteyen Buğdan Voyvodasını ordusu ile hezimete uğrattı. 1498 yılında 40.000 kişilik ordusu ile Lehistan üzerine akınlar yaparak Varşova şehrine kadar uzanmış ve büyük bir zafer kazanmıştı. Bu akınları sırasında tam 10.000 esir ve pek çok harb ganimeti ile dönmüştü. Bu ganimet ve esirlerden bir kısmını seçerek, Kethüdası Mustafa Bey ile Sultan İkinci Bayezid Hana gönderdi.

Oğulları Ali ve Tur Ali Beyler de kendisi gibi cesur, silahşör ve kahraman idiler. Büyük oğlu Ali Bey, Sofya Sancakbeyliği yaptı. Küçük oğlu Tur Ali Bey ise, babasından sonra Silistre Sancakbeyliği hizmetinde bulundu. Bali Bey 1514 yılında vefat etti.

Malkoçoğlu Ali Bey

Malkoçoğlu Bali Bey’in oğludur. Sofya sancak beyi olan Ali Bey de kardesi Tur Ali beyi gibi bu muharebede sehîd düsmüstür.

Malkoçoğlu Turali Bey

Malkoçoğlu Bali Bey’in oğludur. Silistre sancakbeyi olarak görev yapmış, 1514 yılında Çaldıran Savaşı’nda bizzat Şah İsmail tarafından şehit edilmiştir.

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa

Malkoçoğlu Hamza Bey’in oğludur. 1501 yılında II. Beyazıt’ın kızı Hüma Hatunla evlendiğinde Bali bey adında oğlu vardı. II. Beyazıt’ın kızı Hüma Hatundan da Malkoçoğlu Ahmet Bey ile Malkoçoğlu Mehmet Bey olmuştur. 1480’de Bosna Beyi, 1481’de Rumel Beylerbeyi, 1504 yılında Kubbe Veziri oldu ve 1506 yılında vefat etti. Bilinen 3 oğlu Malkoçoğlu Bali Bey (Silistre beylerbeyi olan Bali Bey en büyükleridir), Malkoçoğlu Mehmet Bey, Malkoçoğlu Ahmet Bey’dir. Bu komutanlardan aynı zamanda Yahyapaşazadeler diye bahsedilir.

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Bali Bey

Malkoçoğlu Yahya Paşa’nın oğludur. Koca Bali Paşa şeklinde de anılır. 1495’de doğmuş olup, Kanuni Sultan Süleyman’ın yaşıtıdır. 2.nci Bayezitin kızı Aynişah sultanın kızıyla evlidir . Semendire sancakbeyi olmuş, 1521 yılında Belgrad’ın fethinde görev yapmıştır. Daha sonra Belgrad sancakbeyi ve Bosna Beylerbeyi oldu. 1526 yılında Mohaç Savaşı’nda çok üstün başarılar gösterdi. Budin’in (Budapeşte) ikinci beylerbeyi oldu. Vezir oldu. 1548 yılında vefat etti. Budapeşte’nin en büyük meydanının adı Osmanlıların Budapeşteyi kaybettiği zamana kadar Gazi Bali Paşa Meydanıdır. Mehmet Bey adında bir oğlu vardır.

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Mehmet Bey

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa’nın torunu, Bali Beyin oğludur. Enderunda yetişti. Varat sancakbeyi oldu. 1563 yılında Kanuni’nin Zigetvar seferinde Gyula kalesini fethetmekle görevli Pertev Paşa ile beraber 59 günde kaleyi teslim aldı. Aynı yıl Babofça kalesini fethetti. 1567 yılında Lala Mustafa Paşa ile beraber Yemen’de savaştı. 1570 yılında Kıbrıs’ın fethinde Magosa kuşatmasında vurularak şehit oldu.

Gazi Kızan Mehmet Paşa

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa’nın oğludur. Gazi Sultanzade Mehmet Paşa şeklinde de geçer. Kanuni Sultan Süleyman’ın halasının oğludur. 1526’da Mohaç alaybeyi, 1527’de Semendire sancakbeyi, ve aynı yıl Belgrad sancakbeyi oldu. 1529’da 1. Viyana Kuşatmasında Bavyera’nın merkezi Regensburg ve Morova‘nın başkenti Brünn’ü fiilen zaptetti. Çekoslavakya bölgesini işgal etti. 1530’da Andrea Doria’nın işgal ettiği Mora’daki Koron kalesini geri aldı. Aynı yıl Budin’i kuşatan Alman mareşalini yendi. 1531 yılında Avusturya akınında 15.000 esirle geri geldi. Peç‘i Almanlardan geri aldı. 1535’de tekrar Semendire sancakbeyi oldu ve 8 yıl görev yaptı. 1537 yılında Vertizo Savaşı’nda 45.000 kişilik Alman ordusunu imha etti. Bu zaferde kardeşi Yahyapaşazade Malkoçoğlu Ahmet Bey ile oğlu Şifalı Arslan Paşa da vardı. 1538’de Boğdan seferine katıldı. 1541’de Budin seferine katıldı. 1543’de ölen abisi Koca Bali Paşa’nın yerine üçüncü Budin Beylerbeyi oldu. 4.5 yıl görevde kaldı. 1566 yılında Budin’de vefat etti.

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Ahmet Bey

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa’nın oğludur. İnebahtı sancakbeyi olarak bilinir. 1537 yılında Vertizo Savaşı‘na katıldı. 1543’de Belgrad sancakbeyi oldu.

Şifalı Arslan Paşa

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Mehmet Bey’in oğulları Arslan Bey ve Derviş Bey olarak bilinmektedir.

Arslan Bey, Şifalı Arslan Paşa şeklinde anılır. 1537 yılında Vertizo Savaşı’na katıldı. 1537’de Pojega sancakbeyi oldu. 1565’de Budin’in ondördüncü beylerbeyi oldu. Kendisi aynı zamanda şairdir. 1566 yılında Sokollu Mehmet Paşa’nın entrikalarıyla idam edildi. Ömer Seyfettin’in Kütük adlı hikayesinde anlattığı Arslan bey bu kişidir.

Derviş Bey

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa’nın torunu, Mehmet Bey’in oğludur. İsmi bilinmekle birlikte hakkında bir bilgiye sahip olunamamıştır.

Yavuz Ali Paşa

Malkoçoğlu soyundan son olarak bilinen kişidir. Çok cesur, fevri ve deli dolu biriydi. 1603 yılına kadar Mısır Beylerbeyliği görevini yaptı. Bu sırada 1603 yılında İstanbul’a çağırıldı ve sadrazamlığa getirildi. İlk iş olarak İran meselesini ele aldı. 1604 yılında Macaristan seferi sırasında Sofya’da rahatsızlandı. Belgrad’a ulaştığında da vefat etmiştir.Mezarı Yozgatın yerköy ilçesindedir.

Kaynak: Vikipedi Ansiklopedisi

image002

AKINCILAR
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi “ilerle”
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

YAHYA KEMAL BEYATLI

Paylaş:

Yorumlar

“6) MALKOÇOĞLU KİMDİR ?” yazisina 23 Yorum yapilmis

 1. Metin YILMAZ yorum tarihi 4 Aralık, 2007 02:46

  ÇİZGİ ROMAN KARAKTERİ MALKOÇOĞLU:Malkoçoğlu, Ayhan Başoğlu tarafından yazılan ve çizilen çizgi roman karakteridir.

  Ayhan Başoğlu, astsubay olarak askerlik yaparken gittiği Kore’de Türk şehitliğini ziyaret eder. Orada, şehitler için bir şeyler yapmaya karar verir. Sonraki birkaç yılı araştırarak geçirir. Başoğlu, 1960`ların başında, İngiliz “TIGER” dergisine seriler hazırladı ve sonra yurda döndükten sonra, 16. yüzyılda gerçekten yaşadığı iddia edilen, Osmanlı akıncı birliklerinden Malkoçoğulları üstünde yoğunlaştı… Başoğlu, bu sülaleden çizgileriyle bir kahraman çıkartır. Bu, Malkoçoğlu Bali Bey’in oğlu Tur Ali’nin doğuşudur.

  Malkoçoğlu, 26 Ekim 1964’de Cumhuriyet Gazetesi’nde yayına başlamasıyla bir Malkoçoğlu fırtınası patlar…

  Bu ilk macera isimsizdir. Ama daha sonra, “Dağlar Kralı” adıyla tekrar yayınlanır.

  Malkoçoğlu, oldukça özgün, tereddütsüz çizgisi ve sinematografik kurgusuyla da göze çarpar. Malkoçoğlu, karakter yapısıyla tam bir görev adamıdır. Öncelikle aldığı görevi inceleyip analız eden Malkoçoğlu’na hemen hemen tüm maceralarında yaşlı akıncı Ejder ve müthiş at Karakız eşlik eder. Ejder, serinin komedi unsuru olarak da kullanılır.

  Malkoçoğlu karakterini sinemada Cüney Arkın oynamıştır.
  http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=2077

 2. vehbiye yersel yorum tarihi 10 Ocak, 2008 10:03

  Malkoçoğlu, oldukça özgün, tereddütsüz çizgisi ve sinematografik kurgusuyla da göze çarpar. Malkoçoğlu, karakter yapısıyla tam bir görev adamıdır. Malkoçoğlu karakterini sinemada Cüney Arkın oynamıştır.aYHAN BAŞOĞLU TARAFINDAN YAZILMIŞ ÇOK GÜZEl bir çizgi romandir.

 3. FikirYolu.com » Blog Arşivi » ERGENEKON SİTESİNDE TÜRK DÜNYASI yorum tarihi 10 Mart, 2008 11:50

  […] 6) MALKOÇOĞLU KİMDİR ? (KAHRAMANLAR) […]

 4. yakup malkoç yorum tarihi 10 Nisan, 2008 16:17

  EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDER,TÜM,MALKOÇOĞULLARINI,ŞANLI,GEÇMİŞLERİNİ,OKUMAYA,DAVET EDİYORUM.

 5. Mehmet Sahip Balioğlu yorum tarihi 23 Nisan, 2008 02:07

  biz Malkoçoğlu Balipaşanın soyundan geliyoruz ,Yıldırım Beyazıt Hanın Malkoç Beye verdiği Ferman ,o zamandan kalan beratlı kılıç,vs gibi bir çok emanet bizde dedem 20 sene savaşmış 1888 doğumlu,amcam 28 yaşında kıdemli hava üstteğmen iken 1959 da Şehit olmuş,Babam da emekliydi Rahmetli,geri kalan 1600 lerden sonraki tarihi soyağacı bizde biz son 2 kişiyiz kimse kalmadı,dilerim onlara layık oluruz
  Saygılarımla

 6. kahraman malkocoglu yorum tarihi 1 Mayıs, 2008 03:11

  yorum yazmiyom benim meragim malkoclilar trabzona nerten gelti beni aydinlatin sagolun

 7. sinan malkoç yorum tarihi 5 Kasım, 2008 00:54

  Türkiyenin çeşitli yerlerinde bulunan malkoç soy isimli kişilerin tarihteki gerçek malkoçoğularıyla bir ilgisi varmı acaba merak ettim.
  Mesela biz kayseriye yerleşmiş bir yörük sülalesiyiz.Soy adımızın neden malkoç olduğunu bilen yok.maalesef soracak büyüğümüzde kalmadı.
  Bilgisi olanlar aydınlatırsa seviniriz

 8. cengiz han erdoğan yorum tarihi 16 Mart, 2009 03:13

  gerçekten burada malkoçoğlunun soyundan gelen varsa lütfen beni eklesınler onları akrabalarıyla tanıstırıcam

 9. cengiz han erdoğan yorum tarihi 26 Mart, 2009 14:02

  BUYUK TÜRK AKINCISI MALKOÇOĞLUNUN SOYUNDAN GELENLER NERDESINIZ EKLEYİN BENİDE KONUSALIM.SİZİ AKRABALARINIZLA [email protected]

 10. Cenk Orhan yorum tarihi 25 Nisan, 2009 06:49

  Bizlerinde Cengiz Han Lardan Soyumuz Oldugunu Belirtmektedirler ama Ispatini Bulamiyorum.

  Bizim Soyismimiz 1905 Tarihine Kadar Cengizhan idi bu Tarihten Sonra Cengiz den Cenk Olusturulmus.

  Yardima Ihtiyacim Var.

 11. hikmet çetin yorum tarihi 7 Haziran, 2009 17:49

  biz bulgaristanın selviova malkoçlu köyünden 1893 te tekirdağ saray beyazköye göç edip beyazköyü kuran yetim ve malkoç sülalesiyiz ama bulgarların çatalcayakadar ilerlemesi ile köy boşaltılıp istanbula ve batı karadeize samsun sinopa yerlemiş bizise kurtuluş savaşından sonra beyazköye gari dönmüşüz köy halkı tamamı malkoçovalı ve ailenin birkısmıda bulgaristan malkoçovada yaşıyor yani malkoç bey in türbesinin olduğu köyde akrabalarım varsa tanışmak isterim

 12. ALİ MALKOÇ yorum tarihi 6 Eylül, 2009 22:57

  BİZDE SİZLERLE TANIŞALIM

 13. azerbaycanli turk yorum tarihi 6 Şubat, 2010 09:02

  ne mutlu turkum diyene

 14. Ramazan Acıoğlu yorum tarihi 9 Mart, 2010 14:02

  biz bir çadırdan tüm dünyaya hükmettik

 15. şenol malkoç yorum tarihi 30 Haziran, 2010 23:08

  soyadımızdan gurur duymamız gerekir arkadaşlar böle bi soydan geldğimiz kesin benim büyük dedimin bi bağlantısı vardır inş sizlede vardır ki tanıyalım birbirimizi bizde malkoçlar olarak TÜRKİYE mize sahip çıkalım

 16. murat mehmetoglu yorum tarihi 26 Ağustos, 2010 15:44

  ben murat mehmetoglu BOURYA koyundenim eski adi
  malkockoyu bulgaristan suan ISTANBUL da ikamet ediyom benimle temasa gecmek isteyen varise imeil adresimden ulasir

 17. murat mehmetoglu yorum tarihi 26 Ağustos, 2010 15:45
 18. ulugkan malkoc yorum tarihi 22 Nisan, 2011 23:32

  gurur duyuyorum türk olmaktan ve malkocoglu olmaktan ben trabzon sürmene köprübasindan

 19. mustafa malkoçoğlu yorum tarihi 4 Temmuz, 2011 19:20

  anlatlanlara gore trabzonda yasayan malkoçoğullarının trabzono gelişi üç kardeşin aralarındakı anlaşmazlıktan kaynaklanıyor bırını surmeneye ıkısınıde tonyanın farklı koyleırne surmusler aralarındakı husumetın son bulabılmesı ıcın bende tam olarak nerden ve nasıl geldıgımızı tam olarak orenemedım orenmeya çalısıyorum bılen arkadaşlar varsa yazarlarsa sevınırım.BIR MALKOÇOĞLU SOY ISMINI TAŞIMAKDAN DOLAYI ÇOK GURURLUYUM.

 20. burak mesenez yorum tarihi 6 Ağustos, 2011 22:47

  merhabalar kütük bursa inegöl sinanbey mahallesi ,sülale baya bi karışık ama genelimiz göçmeniz,inegöl de sinanbey mahallesin de mesenez çifliği varmış anlatılanlara göre ,bu zamana kadar kimse merak edipte kim olduğumuzu araştırmamış,eğer varsa soyadımla ilgili bi alakası olan veya nedir bilen benimle irtibata geçerse çok sevinirim.malkoçoğlu soyadını taşımak isterdim yalnız şimdiki soyadım dan almanyada 3 kişi var büyük amcam ve halan biz varız 5 kişi didimde var 7 kişi almanyadakilerin torunu vede amcamlar var 3 kişi tüm dünyada o kadarız ve çok merak ediyorum harbiden.bu konuyla ilgili bi bilgisi olan varsa dönerse eğer geri çok sevinirim face adresim tek zaten başka mesenez olmadğı için ekleyebilirsinzde herkeze saygılarımı iletiyorum.

  Burak MESENEZ

 21. recep furuncu yorum tarihi 31 Aralık, 2011 22:12

  malkoç bey aslen amasyalıdır rahmetli dedem belgrad 1895 doğumlu dur bunlar 3 kardeş 1930 lu yıllarda türkiyeye gelmek zorunda kalmışlar nedendir bilmiyorum dedem istanbuldan bir gemi ile samsuna geliyor daha delikanlı oradan yayn olarak amasya tarafına yola çıkıyor ama samsunun kavak kazasında hastalanıp kalıyor kendisine bir fırıncı sahip çıkıyor ve onun yanında çalışıyor orada evlenip kalıyor diğer kardeşi malkoçoğlu soy ismi alırken diğeri fidan soy ismini alıyor olayı tamamen biliyorum ama burada satır yetmeyecek ama şuna adım gibi eminim ben malkoç beyin öz be öz soyundan geliyorum

 22. ali sancak aslan yorum tarihi 17 Temmuz, 2012 15:37

  hep merak etmişimdir. malkoçoğlu sülalesinden yaşayan kişiler varmı diye. varsa ataları gibi vatan için neler yapıyorlar. bir TÜRK olarak Malkoçoğlu sülalesine Allah Razı olsun diyorum. ölenlere Allah rahmet eylesin. Hala yaşayanlar varsa tanışmak isterim ama zor tabi.

 23. ali malkoç yorum tarihi 17 Haziran, 2015 20:15

  malkoçoğlu sülalesinin 11.kuşaktan….391…kişisiyim…ali malkoç um…kanuninin malkoçoğluna yazdığı mektubun mirasçısıyımmmm….memleket Allahındır…

Yorum yap