587) TÜRK MİLLİ ÜLKÜSÜNÜN YİĞİT BEĞİ H.NİHAL ATSIZ

Yayin Tarihi 10 Aralık, 2011 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

TÜRK MİLLİ ÜLKÜSÜNÜN YİĞİT BEĞİ H. NİHAL ATSIZ

(12.OCAK 1905/11.ARALIK1975)

 

image0018.jpg

 

Bugün, Hüseyin Nihal Atsız Hocamızın Uçmağa gidişinin 36. yılı. Manevi huzurunda, O büyük Türkçü önderi saygı/minnet/özlemle anacağız. Bilmeyenlere/unutanlara hatırlatacağız.

70 yıllık ömrünün, 45 yılını Türklüğün düşmanları ile savaşarak yaşayan, bu Türk Ülkücüsü için bugün ne söylenebilirse söyleyecek/anlatacak/öğrenecek ve öğreteceğiz.

Aslında bugünkü Türkiye’de, ölen bozkurtları dirilten bu Türkçü önder için bilinmeyen ne söylenebilir ki?

 

1905/Kasımpaşa doğumlu Türk Beyi Atsız: ,”Ben Türkçüyüm/Turancıyım!” diye, Türk düşmanlarına kükreyerek BOZKURTLARI DİRİLTEN yiğit önder, hafıza problemi olan milletime sadece hatırlatılabilir, o kadar!

Cennet mekân Atsız Hocam;

………

Kılıç Arslan öldü sanma, yaşıyor bizde!

Attila’nın ateşi var içimizde!

Kanije’nin gazileri daha dipdiri!

Sınırdadır Pilevne’nin kırk bir askeri!

Edirne’de Şükrü Paşa bekliyor nöbeti!

Dumlupınar denen şeyi bilirsin elbet!

Şehitlerden elli milyon bekçisi olan,

Aşılmaz bir kayadır bu ebedi Vatan!

…….

Diye tanıttın/anlatın/öğrettin bize “Vatanımızı”

Türküm! Diyen herkes okusun/öğrensin Türklüğünü diye yazdın o kadar yazıyı/kitabı.

Bilsinler “Turan’ı” diye çıkardın Orhun’u, Ötügeni.

Okusunlar “Türk Ülküsünü/Türk Tarihinde Meseleleri ” bilsinler de Türklük davasına sahip olsunlar dedin. Ve yazdın “Ruh Adam’ı” .

İşkenceler, hapishaneler de yıldırmadı “Ruh Adam’ı”, yazamadığın “Yalnız Adam’ı” .

Ömrünü adadığın Türklük davasından bir adım geri atmadın ve 36 sene önce emaneti bizlere bırakıp,  Uçmağa gittin. Nurun bol olsun!

Peki, emaneti bıraktıkların/biz ne yaptık?

Siz/Bir avuç serdengeçti, tabutluklara gitmek pahasına devrin hâkimlerine, hainlerine “Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur!” diye başkaldırırken, bugün “asilerden özür” dilenip, bölücü/katillere “sayın” diye övgü dizilirken, biz ne yaptık/yapıyoruz?  Hangi yüzle karşınızdayız/ karşındayız?
Bugün, “Şehitlerden elli milyon bekçisi” var dediğin O Vatan, TBMM Kürsüsünden “Ben Türk Milliyetçiliğine karşıyım” diyen 1954/Kasımpaşa doğumlu, R.T. Erdoğan tarafından yönetiliyor.

“Atatürk’ün, Atsız’ın, Türkeş’in” emaneti Türk Milliyetçiliği davasının kutsal bayrağını halen göndere çekemedim/çekemedik. Bunu yapamadığımız gibi, devletimizi ve milletimizin kaderini Türk Milliyetçiliğine karşı olanların insafına terk ettik.

Bugün, 11 Aralık 2011 günü huzurunuzda, ruhunuza Fatiha okurken; TBMM’yi size ve aziz hatıranıza sövenlere kapatamadığım için üzgünüm/suçluyum ve bu yüzden özür diliyorum.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, son nefesime kadar açtığınız Milli Mücadele Bayrağını yere düşürmemeye çalışacağıma söz vererek affınızı bekliyor, hakkınızı helal etmenizi diliyorum.

Yiğit Türk/Bozkurt H.N.ATSIZ Hocam ve dava arkadaşları; Nur içinde olunuz! Saygılarımızı kabul ediniz!

Tanrı Türk’ü Korusun!

10.12.2011

Gültekin Öztürk

Tarihçi-Yazar    

 

 

 

Paylaş:

Yorumlar

“587) TÜRK MİLLİ ÜLKÜSÜNÜN YİĞİT BEĞİ H.NİHAL ATSIZ” yazisina 1 Yorum yapilmis

 1. Has Türkmen yorum tarihi 30 Ekim, 2017 10:11

  SÖZLER

  ▶ ATSYZYÑ ATLY JÜMLELERI

  Bir milletiñ öñe iteriji güýjüne “IDEÝA” diýilýär.

  ◆ ◆ ◆

  IDEÝA: Ilkinji nobatda adamlaryñ gursagynda döreýär we özüni dessanlarda görkezýär. Soñra buýsanja öwrülýär we beýik şahsyýetler tarapyndan ýaýradylýar.

  ◆ ◆ ◆

  Özümize gaýdyp geleliñ. Ahlak, edebiýat, sungat, egin-eşik, zowky-sapa, iýip-içmek, wagtyñy hoş geçirmek, hukuk, maşgala, adat, umuman hemme zatda milliligi ýitirmäliñ.

  ◆ ◆ ◆

  Hakymyzy: ata-babalarymyzyñ mirasyny isleýäris! Alarysam…

  ◆ ◆ ◆

  Hem duýga, hem-de düşünjä esaslanan milli buýsanç bir halkyñ ruhy güýjüdir.

  ◆ ◆ ◆

  Bir jemgyýetden umumy ideýany aýyrsañyz, ol jemgyýetiñ adamlarynyñ haýwanlaşyp barýandygyny görersiñiz.

  ◆ ◆ ◆

  Ahlak – milletiñ binýadydyr. Ahlagyñ ýok ýerinde hiç zat ýokdur.

  ◆ ◆ ◆

  Geçmişde soltanlara hudaýa çokunan ýaly çokunypdyr diýilýän bu millet milli gymmatlyklaryna howp abanan pursatynda bir serkerdäniñ golastyna jemlenipdir we janyny orta goýup erkinligini we azatlygyny goramagy başarypdyr.

  ◆ ◆ ◆

  Men keseki çeşmelerden gelip çykan pikirlerden täsirlenmejek derejede milli buýsanja we ynanja eýe türkdirin. Jemgyýetçilik-syýasy mezhebim hem türkçülikdir.

  ◆ ◆ ◆

  Dil – bir milletiñ simwolydyr. Dil milleti bir ýere jemleýän we ony ýok bolup gitmegine ýol bermeýän ýeke-täk faktordyr.

  ◆ ◆ ◆

  Bir millet Garaşsyzlygyny, erkinligini we ýerlerini elden giderip biler. Hatda birnäçe ýyllap başga bir milletiñ golastynda ýaşamaga mejbur hem edilip bilner. Emma bu agzanlarymyñ hiç birisi-de bir halky düýbünden ýok edip bilmez. Emma öz dilini ýitiren halkyñ welin ýok bolup gitjegi ikuçsyzdyr.

  ◆ ◆ ◆

  Milleti millet eden gymmatlyklaryñ biri hem dindir. Türki kowumlaryñ dini musulmanlykdyr. Yslamdan öñki dinimizden hem käbir zatlary alyp türk musulmanlygyna öwrülen bu din on asyrdan bäri biziñ milli dinimiz boldy.

  ◆ ◆ ◆

  Hiç bir ideýa eýermän, diñe iýip-içip gezmegi pikir etmek we diñe şu günüñi bilip ýaşamak adamlara hiç hili abraý getirmez. Munuñ ýaly edip ýaşamagy haýwanlaram oñarýar.
  Adamçylyk diýmek – bu, bir ideýa üçin ýaşamak, bu ugurda pidakärlikden gaýtmazlyk we ölmeklikdir. Ölümden haýwanlaram gaçýar.
  Adam at-abraý üçin we gymmatly hasap eden asylly maksady üçin ölmegi başarýan mahlukdyr.

  ◆ ◆ ◆

  Türki halklaryñ bileleşigini döredip başaran ýagdaýymyzda, beýleki şamanist we hristian türki halklar hem musulmanlyga geçjekdigi ikuçsyzdyr. Şonuñ üçin olaryñ häzirden emeli ýagdaýda dinini üýtgetjek bolmaga çalyşmañ.

  ◆ ◆ ◆

  Geçmişde türki halklaryñ arasynda agzalalyk bolmaýşy ýaly şaýylyk-sünnilik meseleleri hem agzalalyga sebäp bolmaly däldir. Bularyñ hemmesi-de musulman türklerdir we yslam prinsipleri babatda özara tapawutlyklar ortadan aýrylmalydyr.

  ◆ ◆ ◆

  Milletleri millet eden ugrunda pida bolunjak belent idealarynyñ bolmagydyr.

  ◆ ◆ ◆

  Bu ýurt akly kemler, däliler, ruhy näsaglar bilen dolupdyr.

  ◆ ◆ ◆

  Ahlagyñ emele gelmeginde iñ möhüm şertleriñ biri şejeredir. Bir jemgyýetiñ ahlagy onuñ şejeresiniñ garyşmagy bilen üýtgäp biler.

  ◆ ◆ ◆

  Türke kepen biçeniñ ölümi gorkunç bolar.

  ◆ ◆ ◆

  Sözüñ hakyky manysynda türk bolan güniñ jahan seniñ eliñdedir.

  ◆ ◆ ◆

  Idealsyz millet buýsançsyz adam kimindir.

  ◆ ◆ ◆

  Bir halk beýgelmek üçin özüniñ beýik milletdigine ynanmalydyr.

  ◆ ◆ ◆

  Adamy adam eden onuñ beýik taglymatlaryñ yzyndan gitmegidir. Adam abraý üçin we gymmatly hasap eden maksady üçin ölmegi başarýan jandardyr.

  ◆ ◆ ◆

  Türkçüler üçin Izmiri azat etmek üçin alnyp barylan göreş bilen Kipri halas etmek üçin alnyp baryljak göreşiñ arasynda tapawut bolmaly däldir. Çünki türk milleti bir bitewi halk bolandygy üçin türkçilik bütin türki kowumlaryñ bähbidini öz içine alýan millilik dawasyny özüne maksat edinip goýýar.

  ◆ ◆ ◆

  Möjekden şagallar we tilkiler gorkýar. Öz milli buýsançlaryna duşman bolanlaryñ bu gorkak haýwanlardan näme tapawudy bar?!.

  ◆ ◆ ◆

  Hyýaly Kürdüstana paýtagt etmek isledigiñiz Diýarbekir türkmen begi Uzyn Hasanyñ şäheridir. Don Kihotlaryñ şäheri bolup bilmez.

  ◆ ◆ ◆

  Men ne milletimi tanamaýan tohumsyzdyryn, ne-de ideýalsyz bir daýhan…
  Men ne keýpi-sapa çekmäge meýilli haýwandyryn, ne-de ýoldaşyny satan galtak…
  Men ne sansyz adamdyryn, ne-de et-süñkden düzülen göwre…
  Men ne kyn ýoldan gaçan ýuka ýüreklidirin, ne-de tebigaty ýeñmäge dyrjaşýan bir akmak…
  Men ne Tañryny görmeýän kördürin, ne-de soñunda hüýr-gyzlardan hantama dindar…
  Men başdan-aýak HÜSEÝIN NIHAL ATSYZDYRYN!

  Nihal ATSYZ, türk ýazyjysy.

  Terjime eden: © Has TÜRKMEN.

Yorum yap