57) MİRALAY BEKİR SAMİ BEY (GÜNSAV)

Yayin Tarihi 14 Ekim, 2011 
Kategori KAHRAMANLAR VE BİLGİNLER

MİRALAY BEKİR SAMİ BEY (GÜNSAV)

image00116.jpg

Batı Anadolu Kuvayı milliye hareketlerinin ilk önderlerinden olan Bekir Sami Bey 1879 tarihinde Bandırmanın HAYDAR köyünde doğmuştur.

Babası Kafkasya’dan Anadolu’ya göç eden Çerkez Beylerinden Gubzeç Hasan bey Annesi Ayşe hanımdır.

Orta öğretimini Bursa askeri lisesinde tamamlayıp 1896 yılı sonu İstanbul’daki  harp okulu birinci sınıfına naklolunmuştur.

Bekir Sami bey Piyade sınıfına mensup 421 öğrenci arasında 17nci sırada Harp Okulundan Teğmen olarak mezun olmuştur.

Harp okulundan mezun olduktan sonra; Harp Akademisi Kurmay okuluna ayrıl­mış ve daha sonra 04 Kasım 1902 tarihinde Mümtaz yüzbaşı olarak mezun olmuştur.

Erzincan Harp okulunda topografya öğretmenliği ve Erzurum Askeri lisesinde Matematik öğretmenliği yapmıştır. 29 Eylül 1910 tarihinde Binbaşılığa terfi ettiri­lerek Merkezi Bağdat’ta bulunan 6. Ordu emrine tayin edilmiştir.

05.Temmuz.1912 tarihinde Harbiye nezareti Makam Baş yaverliğine tayin edildi. 20 ay süre ile bu görevde kaldı.

Trablus ve Balkan harplerinde Ordunun çok fazla silah, Cephane ve Harp  malzemesi kaybetmesi üzerine Bekir Sami bey Satın alma Komisyonu Başkanı olarak Almanya’nın Karlisruhe şehrine gönderildi.

Almanya’daki izlenimleri üzerine eşine yazdığı mektup son derece duyguludur. Mektupta “ Buradaki ilerlemeyi gördükçe ecdadımıza, Bilhassa Abdülhamit ve Adamları’na ne kadar lanet ediyorum bilseniz. Biz bu adamlardan Fıtraten daha çok zeki ve kabiliyetliyiz. Aramızda dağlar kadar fark var.” Şeklindeki sözleri: Onun Türk Milletinin Avrupalılardan daha zeki ve kabiliyetli olduğunu düşündüğünü göstermek­tedir.

Bekir Sami bey 21 ocak 1915 tarihinde 43cü alay Komutanlığına tayin edilmiştir. İki gün sonra 23 Ocak 1915 tarihinde Yarbaylığa Terfi ettirilmiştir. Bekir Sami Bey Irak cephesinde bir çok Savaşa 52nci Tümen Komutanı olarak Katılarak Kıdem zammı ile madalyalar kazanmıştır.

Katıldığı Savaşlar: KUDEYRA KALESİ TAARRUZU, VADİ-İ KELAL SAVAŞI VE BİRİNCİ FELAHİYE SAVAŞI. Her üç savaşı da kazanmıştır. En önemlisi BİRİNCİ FELAHİYE SAVAŞI dır.

Silah, Cephane ve sayıca çok üstün İNGİLİZ  KUVVETLERİ iki Tümenle Türk mevzilerine taarruz etmesiyle savaş başlamıştır. Günlerce süren cehennemi Topçu ateşi sonunda, Türk askerleri karşı taarruza  geçerek İngilizleri Ağır bir yenilgiye uğratmışlardır. Siperlerimiz önünde Altı bin kadar ölü bırakan İngilizlerin kuman­danı beyaz Bayrak sallayarak yaralı ve ölülerini almak için mütareke talep etmiştir.

Bekir Sami bey Bu savaşta başından yaralandığı halde askerlerinin başın­dan ayrılmamıştır ve Türk tarihine büyük bir zafer kazandırmıştır.

Bu başarılarından dolayı Genel Kurmay Başkanlığınca iki sene kıdem zammı verilerek albaylığa terfi ettirilmiştir. O tarihte yaşı 36 dır.

Bekir Sami bey Türk Tarihine FELAHİYE KAHRAMANI olarak geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşının sonuçlanmaya başladığı bir devirde 2 Nisan 1918 tarihinde İthalat ve siparişler dairesi başkanlığına tayin edilmiştir.

İzmir’in Yunanlılar  tarafından 15 Mayıs 1919  tarihinde işgali üzerine Albay Bekir Sami Bey Genel  Kurmay  Başkanı Şevket Turgut Paşanın önerisiyle İzmir ‘de bulunan Ali  Nadir Paşanın yerine 17. Kolordu Kumandan vekili  olarak Tayin edilmiştir.

Bekir Sami bey 21Mayısta 1919 tarihinde Bandırmaya  çıkmıştır.

Gördüğü  manzara  karşısında,  çok üzülmüştür. Bandırma ilçesinde    bütün Rum evleri Yunan bayrakları  ile  donatılmıştır.  Bandırmada bulunan 61nci Tümen kumandanı Kurmay Yarbay Rafet beyi  makamına  çağırarak  şu emri vermiştir.

” Burası Türkiye’dir burada tek bayrak Türk Bayrağıdır.  Bunun dışında başka bir bayrağın asılmasına    sallanmasına, hürmet  görmesine muvafakat  etmek  alçaklıktır. Şimdi Derhal şehirdeki Yunan Bayraklarını kaldırtacaksınız.  Bu iş üç saat zarfında,  sona  ermez   ise ben sizi öldüreceğim.  Haydi  vazife  başına”

Tümen Komutanı Baş  üstüne diyerek ayrılmış ve emir yerine  getirilerek bütün Yunan bayrakları toplattırılmıştır.

Bekir Sami bey  21 Mayısta 19I9 tarihinden  itibaren bütün Batı Anadolu’yu dolaşıp Direnişleri örgütlemiş  ve  birçok Askeri ve Sivil makamlarla yazışmalar yaparak,  Halkı Milli mücadele için  teşvik ederek Milli Mücadeleyi başlatan ve Milli direniş hareketlerini başarı ila yöneten Şerefli bir askerdir.

Türk Dünyası Gazetesi  27  Ekim 1919 tarihinde yayınladığı  “ Milli harekatı İdare edenler”  Yazısında Bekir Sami Bey Bu memleketin yetiştirdiği Nadir şahsiyetlerden biridir.  Kendisi Azimkar, Kuvvetli ve Değerli bir asker olduğu kadar iyi  bir  idarecidir.  Bursa’daki  hizmetleri ve  sağladığı sükun ve emniyet  bu düşün­cemizin kanıtıdır.” Satırlarıyla  Milli harekatı yönetenler arasında Bekir Sami bey’e ayrı bir yer vermiştir.

Padişahlık adına yapılan Paşalık ve Başkumandanlık  tekliflerini reddetmiştir.

20nci Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa Bekir Sami Beye 12.04.1920 tari­hinde bir telgraf çekmiştir. Telgrafında  “Zatı alinizin Anadolu  Kuvayi  Milliyesine yaptığı büyük hizmetleri  her  an takdirle  karşılıyoruz.  Mustafa Kemal Paşa  ile karar vererek meclis açılır açılmaz siz sevgili kardeşimizin Paşalığa terfisini Meclise arz  edeceğiz. Tebrik eder Şimdiden tebliğ ederim Kardeşim.”

Bekir Sami bey bu telgrafa 13.04.1920 tarihinde Şöyle cevap  vermiştir. “Ankara’da 20nc i Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine”

“Siz saygıdeğer büyüğüm ve Mustafa  Kemal Paşa Hazretlerinin şahsım hakkın­daki  düşüncenize, ilgi ve alakanıza  minnet ve şükran duygularımı arz ederim. Yalnız  küçük bir talebim var. İsteğim Şu. Bugün Osmanlı İmparatorluğu Musalla Taşına yatırılmış bir durumdadır. Böyle bir anda terfi  etmeyi Musalla taşında Miras taksiminden Pay  alma  gibi   çok ağır ve acı telakki  ederim. Bu alaka ve taltiflerini, Memleketin Kurtuluş ve Zaferine Şahit  olduğumuz güne bırakılmasını arz ve niyaz   ederim.”

Bekir Sami bey 25 Haziran 1920 tarihinde atandığı 20nci Kolordu Kumandanlığına, Yerine Tayin  edilen Komutanın  gelmemesi  üzerine  Bursa’da  kalmak mecburu yetinde kalmış bu sırada Yunanlılar Bursa’yı  İşgal etmiştir.

Bursa’nın işgali üzerine Mecliste bazı  Milletvekilleri Kumandan ve Valiyi suçlamışlardır. Oysa Balıkesir Müdafaası için birliklerinin büyük bir kısmını 61nci  fırka emrine vermiştir. Mustafa Kemal Paşa ve Genel Kurmay bu durumda kalan Az miktardaki birliklerin geri çekilmesi emrini  vermiştir.

Türkiye Büyük Millet  Meclisinde Başta Mustafa  Kemal Paşa  olmak Üzere İsmet  İnönü ve Ali Fuat  Paşalar Bekir Sami beyin Kusursuz   olduğunu hararetle savunmuşlardır.   Sonuçta  Bekir Sami  bey Aktif bir vazife almamış  bir süre Antalya ve Muğla  havalisi  kumandanlığı   ile  Kuzey  Kafkas askeri Murahhaslığı  görevini Yaptıktan  sonra  1924 yılında  emekliye ayrılmıştır.

Bekir Sami bey hakkında Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 1994 yılında Bastırılan “ Kurtuluş Savaşında Albay Bekir Sami Günsav”  ile  ilgili Kitap Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayım Şubesi‘nin  ilgili Kurullarınca incelenerek yayıma hazırlanmıştır.

Muhittin Ünal tarafından hazırlanan “Miralay Bekir Sami Günsav’ın Kurtuluş Salaşı Anıları ” 500  sahifelik Kitapta, Bekir Sami Günsav’ın Hayatı ve Kişiliği ile Ege bölgesinde Örgütleme Çalışmaları Belgelerini içermektedir. Ayrıca, Yazar Sabahattin Selek’in “Milli Mücadele”  adlı eserinde “Miralay Bekir Sami Bey Ege de Milli Mücadeleyi Başlatan  İlk Şerefli asker” deyimini kullanmıştır.

Bekir Sami Bey  9 Eylül 1934 yılında 55 yaşında iken vefat  etmiştir.

Kurtuluş  Savaşını  “VATANLARINDA VATANSIZ  KALANLARIN  VATAN YAPMA MÜCADELESİ” sözleriyle tanımlayan Bekir Sami Günsav’ın Mezarı, Üsküdar Karaca Ahmet mezarlığında bulunmaktadır.

M. TURHAN GÜNSAV

image0022.jpg

 

Paylaş:

Yorumlar

“57) MİRALAY BEKİR SAMİ BEY (GÜNSAV)” yazisina 8 Yorum yapilmis

 1. perle inci yorum tarihi 14 Ekim, 2011 19:05

  HEMDE NASIL ÜSTÜNÜZ!
  -AMA SİZE YILLAR ÖNCEDE YAZDIGIM GİBİ!MİSTİSİM İLE..DİN İCİNDE KURDUKLARI ÖZEL BAKNLIKLAR İLE BİZLERİ YÖNETİR OLMUSLAR NE YAZIKKİ;(–BU GERCEGİ GÖRMEK İSTEMEDİKCEDE YÖNETECEKLER!–DUYGULARIMIZLA DEGİL!POLİTİK OLURSAK!BELKİ TOPARLANIRIZ?KİMBİLİR?

 2. Fethi Murat Doğan yorum tarihi 20 Eylül, 2013 21:03

  Garp Cephesinin kurucularından, büyük kahraman Miralay Bekir Sami Beyi rahmetle minnetle yadediyoruz. Haksız eleştiriler karşısında Mustafa Kemal Paşa, onu savunmuş ve Bursa’yı geç bile terk ettiğini söylemişti. Rahmetli İlhan Selçuk’un kaleme aldığı, ikinci ciltlik belgesel romanda hayatı anlatılan “Yüzbaşı Selahattin”, bilindiği gibi, Miralay Bekir Sami Beyin yaveridir ve Yüzbaşı Selahattin, komutanından hep övgüyle söz eder. Gençlerimize, bu büyük kahramanımızın hayatını okuyup incelemelerini tavsiye ederim. Yunan istilası karşısında Bursa’mızı ve Batı Anadolu’yu kahramanca savunan Bekir Sami Beyin, Bursa’ya bir büstünün dikilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

 3. süleyman koçak yorum tarihi 18 Haziran, 2015 10:36

  Bekir Sami Bey’in yaptığı hizmetler unutulmazdır.
  bursanın işgalinin faturası B.Sami Beye çıkarılmıştır.
  Yunan ordusunun önünde duran tek birlik B.Sami bey’in birlikleridir.

 4. Mehmet Cengiz yorum tarihi 26 Temmuz, 2016 10:25

  mekanın cennet olsun Yiğit komutanım.

 5. mustafa haluk saygı yorum tarihi 3 Mart, 2019 21:52

  büyük kahraman istiklal savaşinin önçülerinden değerli asker ve büyüğümüzü rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz.Mekanı cennet olsun unutmuyoruz

 6. Şadi Çakır yorum tarihi 30 Kasım, 2019 22:54

  Değerli ve kahraman bir Komutan. İyi ki varolmuşunuz. Ruhun şadolsun Komutanım.

 7. Vedat Ersakmak yorum tarihi 20 Mart, 2020 01:09

  Gecte olsa büyük bir kahraman komutanimizin (Miralay bekir Sami ) beyin varligindan (Kurtulus ve Atatürk,ün nutuk kitabindan dikkatimden kacmis olmus olabilir)!haberdar oldugumdan memnunum.Dogumundan ölümüne kadar vatanimiz hicin yapmis oldugu hizmetlerden Allah razi olsun mekani Cennet olsun.Bu gün Vatanimizda Türk bayragimiz dalganiyorsa Basta Mustafa Kemal Atatürk ve bu Ugurda düsmana karsi savasarak Sehit olan kahramanlarimizdir.Allah hepsinden razi olsun.Bizlerde bu gün ( Allah göstermesin )bu emanetin bekcileriyiz.

 8. Muhitin Erdoğan yorum tarihi 15 Eylül, 2021 01:21

  Batı Anadolu’da milli mücadeleyi örgütleyen kahraman Türk askeri,İlhan Selçuk un Yüzbaşı Selahattin romanında yaptıklarını okumak her yurtseverin öğrenmesi gereken yakın tarihimizdir.

Yorum yap