538) TÜRKİYE’DE AZINLIKLAR YARATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR

Yayin Tarihi 16 Şubat, 2011 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

Türkiye’de Azınlıklar Yaratılmaya Çalışılmaktadır

20 Kasım 1922 günü, İsviçre Konfederasyonu’nun bir kentinde bulunan “Mont Benon Gazinosu”nda, en büyük iletişim aracının “Telgraf” olduğu bir zaman diliminde, adını yapıldığı kentten alan “Lozan Konferansı” başladı. Tüm Dünya ve Türkiye; telgraf tellerinden gelen haberlerin yer aldığı gazetelerden olup biteni anlamaya çalışıyordu. İsmet İnönü açılış konuşması özetle şu hususlar üzerine odaklandı: 

“Türk Milleti’nin uğradığı hayal kırıklığı ve verilen sözlerin tutulmaması, topraklarının haksız olarak işgal edilmesi sonucunda haklı olarak silaha başvurulduğu, Türklerin onur savaşı verdiklerini, bağımsızlığa fazlasıyla hak kazanan bir ülkenin temsilcisi olarak orada söz aldığını, bu konferansın barışa çok önem veren İsviçre’de yapılmasına da çok memnun olunduğunu…”

Lozan’a gidilirken, görüşülecek başlıklar arasındaki özellikle üç konu üzerinde Atatürk’ün büyük hassasiyeti vardı ve bunlarla ilgili ismet İnönü başkanlığındaki “Murahhas Heyet”e çok net talimatlar vermişti.

Kapitülasyonlar

Ermeni yurdu

Azınlıklar

Kapitülasyonların için talimat çok netti: “Sanki bir kılıç darbesi gibi bir anda kapitülasyonlar kesilmesi ve tamamen kaldırılması ile bu konuda en ufak bir taviz verilmemesi…” Zira Batılıların, 1856’daki kapitülasyonları kaldırma sözü tutulmamış, 1911’de İttihat ve Terakki tarafından kaldırılmış ise de “Sevr” ile çok daha ağır olarak Türkiye’nin sırtına yüklenmişti.

Kapitülasyonların akıbetinin ne olacağı ile ilgili uzun ve hararetli toplantıların birinde İsmet İnönü rest çekerek salonu terk ettiğinde, arkasından koşarak gelen Japon Heyet Başkanı; “Biz kapitülasyonları çok uzun süren yılara böldük ve öyle hallettik. Siz niye uzlaşmaya yanaşmıyorsunuz?” dediği bilinir. İsmet İnönü’nün ise o anda üzerindeki siyasetçi vasfını bir kenara bırakarak ve asker edasıyla, bir prens olan Japon Heyet Başkanı’na şöyle demiştir: “Biz sizin nasıl davrandığınıza ancak saygı duyarız ve bunu sorgulamayız. Fakat bu da yıllarca sömürülmüş Türk Halkı’nın isteğidir ve başka yol da yoktur.” Türk Heyeti’nin kararlı ve geri adım atmayan duruşu neticesinden Lozan’da kapitülasyonlar; tamamen kaldırılmıştır.

Doğu’da bir “Ermeni Yurdu” kurulması için de çok baskı vardı. Atatürk bunun da hiçbir suretle kabul edilmemesi talimatını heyete giderken vermişti ve nitekim bu da Lozan’da kabul edilmedi. Bu gün, (sözde) “Ermeni Soykırımı” başta olmak üzere Türkiye üzerinde oynanan “Ermeni” oyununa objektif bir gözle bakıldığında, o dönemde Atatürk’ün ne kadar öngörülü bir lider olduğu anlaşılmaktadır.

Üçüncü hassas başlık “Azınlıklar” idi. Atatürk; azınlıkların statüsü üzerine tartışılabileceğini ama Türkiye’deki azınlıkların, Rum ve Ermeni ile sınırlı kalacağı hususunda heyeti uyarmıştı. Uzun süren toplantılardan sonra Rum ve Ermenilerin yanı sıra Museviler de Lozan’da azınlık statüsü aldılar Musevilerin de bu statüyü almaları; ABD’nin izlediği özel politika ve kulis faaliyetleriyle ile gerçekleşmiş, ancak Türkiye’deki Museviler daha sonra Lozan’da verilen bazı haklardan kendi rızalarıyla feragat etmişlerdir.

İngiltere, Fransa, İtalya Japonya bu konferansın toplanması çağrı yapan dört ülkedir.   Bunların yanı sıra; Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve Amerika Birleşik Devletleri ise çağırılan ya da gözlemci olan beş ülkedir. Burada Yunanistan’ın durumu için itiraz edilme olasılığını karşı, Yunanistan’ın mağlup statüde olduğu ve konferansın toplanmasında söz sahibi olmadığına vurgu yapmak gereklidir. ABD’nin rolünü de irdelemek şarttır! ABD Delegasyonu; Lozan’da oy kullanmamış, başkanlık ya da benzeri hiç bir görev almamıştır.

ABD’yi, Lozan’da sadece “Gözlemci” olarak tanımlamak gerekir ama gerçek daha farklı olup, ABD; tüm komisyon ve alt komisyon toplantılarında, kulislerde, devamlı olarak konferansı etkileyen bir tutum sergilemiştir. ABD Lozan’da, sadece suçluların iadesi gibi bir konuda ve genel olarak ticari ve siyasi ilişkiler kurmak için bir Genel Andlaşma (General Treaty) üzerinde talepkâr görünmüş ama çok yoğun kulis yaparak, konferansı tümden yönlendirmeye çalışmıştır.

Lozan’da, Rum, Ermeni ve Yahudi cemaat mensupları dışında tanımlanan ve kabul edilen başka bir azınlık yoktur. Dolayısı ile de Türkiye’de azınlık statüsünde sadece bu üç cemaat bulunmaktadır. Bu üç azınlıktan başka, Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşı Bulgarların da azınlık olduğu yönünde son birkaç yılda ortaya çıkan bir söylem vardır ki bu Atatürk’ün, Lozan’da azınlıklar konusuna gösterdiği hassasiyete tamamen terstir.  

Son on yılda, ağırlıklı olarak Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların bir ayağı; Rum Patrikhanesi’ne “Ekümenik” sanı verilmesini amaçlayan ama kökünde “Megali İdea” olarak bilinen İstanbul’un, tekrar Bizans olmasını amaçlayan “Büyük Yunanistan” ülküsüdür.

Bir diğer ayak ise; bugün Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan (sözde) “Ermeni Soykırımı”nın aslında Kurtuluş Savaşı’ndan çok önce başlayan Türkiye’nin doğusunun bir “Ermeni Yurdu” ya da Ermenistan olmasını amaçlayan kirli oyundur. Atatürk o tarihte; Türkiye üzerinde, Lozan’da kabul edilen Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklardan başka hiçbir etnik unsuru azınlık tanımlaması içinde görmek istememişti. Ve cumhuriyetin ilk yıllarında da bilinen çabalarıyla buna müsaade etmemiştir. Ata’nın ne kadar uzun bir öngörü kabiliyeti olduğu günümüzde tekrar anlaşıldı.

Bir ulusu yıkmanın en kolay yolu, onu içerden yıkmaktır. Türkiye Cumhuriyeti; barındırdığı tüm etnik kökenlerle birlikte bir bütündür. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Pomak, Kafkasyalı, Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar, Süryani, Latin ve diğer tüm Müslüman ya da Müslüman olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir bütün olarak “Türk Ulusu”nu teşkil etmektedirler.

Ülkemizde yabancı fonlar ve vakıflar cirit atmakta, başta medya ve akademik çevrelerden, yandaşlar ve kalemşorlar bulmaktadırlar. Bu yazımızda, Lozan’dan başladık ve günümüze geldik. “Böl ve Yok Et” bunu yapmalarına müsaade edilmemelidir. Şimdi azınlıklara oynuyorlar! Sayıları çok az olan Hıristiyan azınlıklar, ya da azınlık olmayıp da azınlık saydırmaya çalışılan Hıristiyan cemaatler üzerinden diğer büyük etnik gruplara örnekleme yapmaya çalışıyorlar. Atatürk bunu cumhuriyetin ilk kuruluş aşamasında gördü ki Lozan’da azınlık olarak sadece üç cemaati kabul etti. Diğer büyük etnik grupların azınlık sayılmasının ülkeyi kaosa sürükleyeceğini daha o zaman anladı.

Amerika Birleşik Devletleri’ni birçok politikasını tasvip etmesek de adamlara hakkını vermek gerekmektedir. Nasıl bir ulusal ruh yaymayı başarıyorlar ki, yüzlerce etnik unsur bulunan Amerika’da vatandaş bireyler evvelâ “Ben Amerikalıyım” demektedir.

Evet, Amerika’da yaşayan ve ABD vatandaşlığını almış bireyler “Evvelâ Amerikalıdır” sonra kendi etnik kökenini ortaya koyar ve bundan da hiç rahatsızlık duymaz. Türkiye’de yaşayan azınlık statüsünde olanların bir bölümü; (kesinlikle bu tanımı genele yapmıyoruz) evvelâ Türk değildir, maalesef ki sonra da değildir. Böyle uç görüşte olanlar, ne yazık ki genelde öne çıkmayı sevmeyen ya da resmi bir durumla karşı karşıya kalmamayı yeğleyen bireyler olmaları sebebiyle suskundurlar ve uç görüşlü bireylere tepkide bulunsalar da bu tepkiler “kol içinde” kalan mahiyettedir.

(Yazarın notu: Padişah Abdülaziz, 1870 tarihli “Bulgar Eksarhlığı Fermanı” ile Rum Patrikhanesi’nden ayrılan diğer Ortodoks unsurlara bağımsız kilise hakkı verdi. İstanbul’daki Bulgar Ortodoks Cemaati bu fermanın mirasıdır. Bu gün sayıları dört yüzden az kalan bu cemaatin yüzde doksanı ise benim gibi Makedon etnik kökenlidir. Bu etnik kökenimizdir ama ben evvelâ Türk’üm, sonra Bulgar Ortodoks Cemaati mensubu bir Hıristiyan’ım. Ve bunu dediğim için “Kilise Çevreleri” beni sevmez. Zira evvelâ Türk olmak birilerine zül gelir! Bu konuda internet ortamında da satılan ”Patrikhane ile Mücadelem” adlı “kitabımda her türlü bilgiyi bulabilirsiniz.)

Karadeniz’e dikkat edelim!

2004 yılından başlayarak, “Çevre Konferansları” adı altında, Rum Patrikhanesi’nin önderliğinde birçok yapılan toplantı yapıldı. Dini bir kurumun çevre konusuna hassasiyet göstermesine bir diyeceğimiz yoktur, ama devletten de önde gitme çabası içinde ve duyana (biraz argo olacak ama) “Amcam beni niye öptü?” dedirtircesine yapılan bu (güya) “Çevre Konferansları” ya da sempozyumları çok düşündürücüydü. Hele bunlardan bir tanesinin Karadeniz’de, Amerikalı bir armatörün tahsis ettiği gemide ve ”Pontus” haritalarının dağıtıldığı bir ortamda yapılmasının hemen ardından Karadenizli gençlerle ilgili ürkütücü duyumlar alınmıştı.

Yunan/ABD vakıflarının kasalarından, on bin gibi telaffuz edilen bir sayıda olan Karadenizli gençler; Yunanistan’da ağırlandılar. Güzel günler/geceler, bayanlar, uzo ve sirtaki havasını Yunanlılar o kadar iyi kullandılar ki bu gençlerin büyük bölümü döndüğünde “Pontus” değil de “Pontos” demeye başladı ve “Yunansever” (Grekofil) ve “Bizanssever” oldular.

Uzun bir zamandır Karadeniz’den ses yok sanılmasın ve buna da çok dikkat edilsin! Karadeniz’de; irini patlamamış bir çıban ya da, küllenmeye bırakılmış, sönmemiş bir ateş tehlike olarak beklemekte ve genç dimağlara “Siz aslında Greksiniz” fikri çok ustaca aşılanmaktadır.

Bu kadar sözden sonra şunu vurgulamak gerekiyor: Amerika örneğinde olduğu gibi, bu ülkede yaşayan her bireyin başta “Ben Türküm” diye kendini tanımlaması ve de bundan gurur duyması gereklidir. Bunu söyletmemek için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Maalesef azınlıklar ile yaratılmaya çalışılan azınlıklar örneklerinde bunu görmekteyiz. Bir özeleştiri de olacaksa; Türkiye bunu yaratamadı ama bırakmadılar, bunu yaratmasına olanak verdirmediler…

Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın! Bu ülkedeki bireylerin toplamı; Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Pomak, Kafkasyalı, Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar, Süryani, Latin ve diğer tüm Müslüman ya da Müslüman olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir bütün olarak “Türk Ulusu”dur.

Bojidar Cipof
http://www.turksam.org/tr/a2318.html

Paylaş:

Yorumlar

“538) TÜRKİYE’DE AZINLIKLAR YARATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR” yazisina 3 Yorum yapilmis

 1. ZEYNEP İNCİ yorum tarihi 16 Şubat, 2011 13:57

  EVET!K.DENİZ.
  VAROLUNUZ.BU KIYMETLİ YAZIYI AKTARDIGINIZ İCİN SN.YILMZ BEG(*
  **İSTANBULUN YOLU/BALKANLARDAN GECER DİYOR;SN.A.E.GÜLLÜ BEY*ÜSKÜPTEN-NELER YASATTILAR ORDAKİLERE..NE ZULÜMLER!
  NİYE İNTİKAM ALMADIK?
  BASIMIZA DÜZGÜN GÜVENİLİR ÜLKE DOSTU KİMİ GETİRTTİLERKİ BUNCA YIL!!!!İYİ DÜSÜNELİM BU MEVZUU*
  –TÜRKLÜGÜ ARTIK TEHLİKE OLMAKTAN CIKARTTILAR,89 LARDAN BU YANA TEK*UGRAS VATİKANIN İSTANBULU ELE GECİRMESİYMİS!BİZANS!!VE BASINA GECİCEK ADAMDA HAZIRMIS?!
  İHTİMAL BİZDEN BİRİDİR!?
  VE SONRADAN HRİSTİYAN OLMUSTUR?
  –DİKKAATT!!MÜSLÜMANLAR DİKKAAATT!GÜNLÜK OYLAMACALARA İNANAMAYALIM:(ALLAH ASKINIZA!–BİZİM ÖGRENDİKLERİMİZ ANNEANNEM DÖNEMİNDE***GÖNENLİ MEHMET EFENDİDEN İDİ..ALTUNİZADE/BURHANİYEDEKİ CAMİDE***
  -AMA ALMANYADAN GELEN!GENCLERDEN BİRİ–BİR kandil gecesi attıgı mesajda! BANA;SİZ YOKMUSUNUZ!MÜSLÜMANLIK TAKLİDİ YAPIYORSUNUZ!demisti…bu genc simdi tv.de reklamlarda..BABAKANIN BELEDİYE BASK.LIGINDAN TANIDIKLARI/ALMANYADAN BURAYA GELİP İS YAPIP,ÜRETİP/İS ADAMI OLAN GENCLERDEN!NE YAZIK DEGİLMİ?**ACABA BENİM NASIL UYUDUGUMU,NASIL YÜRÜDÜGÜMÜ..NASIL BİR GÖNÜLE VE TERBİYEYE SAHİP OLDUGUMU BİLİYORMU?–HAYIR!*BİLSEDE BEYİNLERİ YIKANMIS!–ELE GECİRDİKLERİ HER AN..İLK ÖNCE/YAHUDİDEN BİLE ÖNCE..–CUMHURİYETCİLER VE BİZ,HERSEYİ BÜNYESİNDE TOPLAYABİLMİS İNANAN/GERCEK MÜSLÜMANLAR**,ATATÜRK EGİTİMİ ALMIS,ÜLKE SEVDALILARI(*NIN KAFALARI GİDECEK!
  –HER GÜN EN AZ 3 KADIN ÖLDÜRÜŞÜYORMUS ÜLKEMİZDE!
  *CİNAYETLERE DİKKAT!YANİ;ACIK GEZİNEN KADIN,KARSI TARAF!!??–TAKİLERİ TAHRİK ETTİGİ İCİN ÖLME HAKKINA SAHİPMIS!VAY!
  AMAN ALLAH!
  YUKARIDA BAHSETTİGİM GENC COCUK ELİMDEKİ İSİ ALDI!YILLAR ÖNCE BELEDİYEDE DÜZGÜN,GÜVENİLİR MÜDÜRLER CALISIRKEN!–YİNE BU HÜKÜMETİN BELEDİYE BASK.LIGI DÖNEMİNDE!OLAN KİSİLERDİLER..VE ONLARA ALMANYADAN SEHRİN ISIKLARINA KONACAK BİR SENSÖR TEKLİFİYLE GİTMİSTİM.TOPLANTI YAPILMISTI..AMA İSİ O ANDA ORADA OLAN O COCUGA VERDİLER!-SİMDİ ISIKLARDA UYDURUK,UYARI VEREN,SARI,YESİL,KIRMIZIDA,UYARLANAN BASİT BİR SİSTEM VAR!
  —-YANİ AGZINLA KUS TUTSAN ARTIK İS YOK!*
  AMAC;ACLIKTAN GEBERTMEK!ADIDA MÜSLÜMANLIGI KORUMAKMIS?!
  *PEKİ NİYE VATİKAN/EU-DAYATMALARIYLA KAPIMIZDA?
  -SN.A.ALTINDALIN ARASTIRMALARINI VATİKAN*TAPINAK-MALTA SÖVALYELERİ KİTABINDANDA OKUYABILIRSINIZ.

 2. FATİH ERKOÇ yorum tarihi 24 Şubat, 2011 14:01

  TÜRKİYEDE SAYILAN HALKLAR VARDIR.ÖNEMLİ OLAN KÖKENLERİ DEĞİLDİR.AMERİKA ÖRNEĞİ ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEKTİR.ELLİ EYALETTEN OLUŞMASINA RAĞMEN HEPSİNİN BİR ORTAK ÖZELLİĞİ VARDIR.
  İTALYANIM AMA ÖNCE AMERİKALIYIM.İSPANYOLUM AMA ÖNCE AMERİKALIYIM DER.FRANSIZIM DER AMA ÖNCE AMERİKALIYIM DER.BİR ÇOK ULUSLAR AMERİKAYA GÖÇ ETMİŞLERDİR.KENDİ ÖRF VE ANANELERİNİ DE GÖTÜRMÜŞLERDİR.ÖZGÜRCE IRKLARINI,DİLLERİNİ,İNANIŞLARINI SÜRDÜRMÜŞLERDİR.
  HİÇ BİR IRKIN BAŞKA BİR IRKA KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜNÜ İDDİA ETMEK GİBİ VE DİĞER IRKLARI DA YOK SAYMAMIŞLARDI.YANİ MİLLİYETÇİLİK DÜŞÜNCELERİ HEP İKİNCİ PLANDA KALMIŞTIR.NEDİR BİRİNCİ PLAN ÖNCE AMERİKALIYIM DİYEBİLMİŞLERDİR.
  ANADOLU TARİHSEL SÜREÇTE BİR ÇOK TOPLULUKLARA YURT OLMUŞ MOZAİK YAPIDAKİ HALKLARDAN OLUŞMUŞTUR.
  GEÇMİŞTE YAHUDİ-RUM-TÜRK-KÜRT-ARAP-ÇERKEZ GİBİ SAYABİLECEĞİMİZ DİĞER IRKLARA VATAN OLMUŞ OLAN VE BİRLİKTE KARDEŞÇE YAŞADIĞIMIZ BİR ANADOLUDUR.
  ATATÜRK CUMHURİYETİ KURDUĞUNDAN SONRA MİSAKI MİLLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN HER KESİ HER IRKI TÜRK KABUL ETMİŞTİR.TÜRK DİLİ Nİ VE TÜRK IRKI TEK IRK DÜŞÜNCESİNİ PERÇİNLEYEN BİR POLİTİKA İZLEMİŞTİR.
  BU DÜŞÜNCESİ ATATÜRK 10.11.1938 DE ÖLÜNCE FARKLILIK GÖSTERECEK ŞEKİLDE KESKİNLEŞTİRİLMİŞTİR.
  MİLLİYETÇİLİK DÜŞÜNCESİ NİHAL ATSIZ VE ONUN GİBİ
  DÜŞÜNENLER TÜRKLÜĞÜ EGEMEN KILAN DİĞER IRKLARI RED EDEN BİR DÜŞÜNCEYLE HAREKET EDİNCE DİĞER IRKLAR AŞAĞILANMIŞ GİBİ OLDULAR.TÜRKİYEDE SADECE TÜRK IRKINA AİTMİŞ DİĞERLERİ BAŞKA ÜLKEDE YAŞIYORMUŞ GİBİ YANLIŞ POLİTİKALAR ÜRETTİLER.
  MİLLİYETÇİLİK DUYGULARINI TAHRİŞ ETTİLER.
  EMPERYALİZMİN BİR POLİTİKASI OLAN BÖL-PARÇALA YUT.
  DÜŞÜNCESİNİ UNUTTULAR.EMPERYALİZMİN OYUNUNA GELDİLER.ÖNCE MEZHEP FARKLILIĞINI SONRA IRKLARIN FARKLI KÜLTÜRLERİNDEN YOLA ÇIKARAK BU GÜNKÜ DURUMA GETİRDİLER.KÜRT KÜRTLÜĞÜ İLE-TÜRK TÜRKLÜĞÜ İLE ARAP ARAPLIĞI İLE-ÇERKEZ ÇERKEZLİĞİ İLE ÖĞÜNSÜN.AMA ÖNCE TÜRKİYELİYİM DİYEBİLSİN.ÖRF VE ADETLERİYLE ANA DİLLERİYLE YAŞASINLAR.AMA ÖNCE TÜRKİYE DİYEBİLMELİLER.

 3. Mevlüt Uluğtekin Yılmaz yorum tarihi 13 Ağustos, 2012 07:55

Yorum yap