508) ÇAR DELİ PETRO’NUN VASİYETİ

Yayin Tarihi 23 Kasım, 2010 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

ÇAR DELİ PETRO’NUN VASİYETİ

image00140.jpg

Rus Çarı I. Petro (1672 – 1725)

1725 Yılında Yazdığı Vasiyetnamesi
(1738 yılında açıklanmıştır.)


(……)
“Devraldığımız Rusya bir çaya benziyordu; biz onu şimdi ırmak halinde bırakıyoruz; bizim haleflerimize ise onu deniz haline getirmek kalıyor. Öyle ki, o fakirleşmiş Avrupa’yı yeniden verimli hale getirsin! Onun dalgaları, zayıf eller tarafından kendisine karşı kurulmuş olan bütün sedleri aşmalıdır, İşte onun içindir ki, biz, kendi haleflerimize aşağıdaki talimatnameyi bırakarak, onların dikkatlerini üzerine çekiyor ve onu her zaman gerçekleştirmeye davet ediyoruz:”

1 – Rus milletini her vakit harb halinde bulundurmak gerek… Maksat, askerleri her ân uyanık bulundurmaktır. Milleti kendine gelmeye bırakmayınız! Gerektiği zamanlar, devletin hazinesinin durumunu sağlamlaştırmalı, zaman zaman silâhları yenilemeli ve taarruz için uygun anlar seçmeli. Her zaman öyle hareket etmelidir ki, barış harbe, harp de barışa hizmet etsin ve bunların topu yalnız biricik maksada, Rusyanın gelişmesine yönelsin!..”

2 – Her türlü vasıtalarla Avrupa’nın ileri memleketlerinden, harp zamanında askeri önderler, barış zamanında da, bilginleri celbetmeli. Maksat, Rus milletini verimlerinden faydalandırmak ve kendimizinkine zarar dokundurmamak…”

3 – Her fırsatta Avrupa dalaveralarına ve çekişmelerine karışmalı… Hele Almanya ile ilgili olanlara… Çünkü o bize en yakın olmakla beraber, bizi en çok ilgilendirendir de…”

4 – İçindeki intizamsızlığı ve keşmekeşi körükleyerek, Polonya’yı parçalamalı… Selâhiyet sahibi zatları altın ile satın almalı, kral seçiminde manivelâyı elde tutabilmek için asılzadeleri ve millet meclisini nüfusumuz altında bulundurmalı, onları da satın almalı; kral seçiminde bize uygun olan partileri desteklemeli… Rus ordusunu Polonya’ya sokmalı ve onu daima orada bulundurabilmek için fırsatlar aramalı… Komşu devletler güçlük çıkarırlarsa, onlara da pay vererek, onları teskin etmeli ve verileni geri alabilmek için de fırsat beklemeli…”

5 – İsveç’ten, mümkün olduğu kadar bol yer almalı ve onun bize hücum etmesini sağlamalı; böylece de onun altedilmesine sebep bulmalı… Bunu başarabilmek için de İsveç ve Danimarka’yı birbirinden ayırmalı ve aralarındaki rekabeti körüklemeli…”

6 – Rus Çar ailesine mensup olanların her zaman Alman kral ailesine mensup gelinler seçmeleri gerektir; maksat aile bağlarını çoğaltarak, menfaatlerini yaklaştırmak, Almanya’yı bizim işe bağlamak ve nüfuzumuzu yaymaktır.”

7 – Ticareti geliştirmek için, İngiltere’nin ittifakını aramalı… Bu devlete donanmasından dolayı ihtiyacımız vardır; aynı zamanda donanmamızın gelişmesi bakımından da yardımcımız olabilir. Kereste ve başka Rus mallarını ona vererek, karşılığında malzeme almalı ve onun tâcir ve denizcileri ile bizimkiler arasında daimâ teması sağlamalı…”

8 – Rusya’nın sahası kuzeyde, aralıksız olarak, Baltık denizi kıyıları boyunca ve güneyde Karadeniz kıyıları boyunca, genişlemelidir.”

9 – Mümkün olduğu kadar, İstanbul’a ve Hindistan’a yaklaşmalı… Her kim İstanbul’u ve Hindistan’ı eline geçirirse dünyanın hâkimi odur. Bunun için Rusya mütemadiyen Türkiye ile harp etmeli; sonra da İran’la, Karadeniz sahillerinde askerî limanlar kurmalı; bu denizle beraber Baltık denizine de sahip olmalıdır. Her ikisi de projenin tahakkuk edebilmesi için önemli köprübaşları teşkil eder. İran körfezine ulaşabilmek için, İran’ın çökmesini hızlandırmalı; mümkün olursa, Suriye vasıtası ile, Rusya’nın Yakın – Doğu ile olan eski ticaretini canlandırmalı; ve bu yolda, dünyanın hazinesi olan Hindistan’a ulaşabilmeğe çalışmalı… Bu maksada erişebilirsek, artık İngiliz altınına ihtiyacımız kalmaz…

10 – Avusturya ile ittifak akdetmeli ve titizlikle onu korumalı… Gelecekte, onun Almanya’ya sahip olma isteklerini desteklemeli, fakat el altından, Alman prenslerinin Rus yardımını istemesini sağlamalı ve sonra da üzerlerine bir nevi himaye kurmalı, böylelikle müstakbel hâkimiyetimizi hazırlamalıdır.”

11 – Avusturya hanedanını, Türklerin Avrupa’dan çıkarılmasına teşvik etmeli ve İstanbul’un fethinden sonra, onun gazabını söndürmek için, ya onu Avrupa devletleri ile harbe sokmalı yahut da elde edilen Türk topraklarından bir kısmını ona bırakmalı… Bunların hepsi de sonradan geri alınabilir.”

12 – Macaristan’da, Güney Polonya’da yaşamakta olan bütün firarî Yunanlıları, Rusya’nın etrafına toplamak için gerekli olan bütün imkânlardan faydalanmalıdır; onlara kendimizi faaliyet merkezi olarak tanıtmalı, onları desteklemeli, üzerlerinde, ruhani başkanlıkla ilgili, umumî bir hâkimiyet kurmalı ve bunlardan, birçok düşmanlarımızın ordugâhlarında, dostumuz olarak, faydalanmalı.”

13 – Böylece, İsveç parçalandıktan, İran yenildikten, Lehistan boyunduruk altına alındıktan, Türkiye istilâ edildikten, ordularımız birbirine kavuştuktan Kara ve Bâltık denizleri donanmamız tarafından muhafaza altına alındıktan sonra, dünya hakimiyetini paylaşmak için ayrı ayrı ve gizli olarak, ilkin (Versay) hanedanına, sonra da Viyana’nınkine teklifte bulunulmalı. Bu iki hanedandan birisi teklifimizi kabûl ederse hırs ve menfaatperestliği körüklenirse, – ki buna şüphe yoktur- onu, ötekini yok etmek için kullanmalı… Sonunda biz, geri kalanları da yok eder, bunun için de bir savaş tertip ederiz; Rusya bütün Doğu’nun ve Avrupa’nın büyük bir kısmına hâkim olduğundan, savaşın sonucu da şüpheli olamaz.”

14 – Farazâ, her iki devlette Rusya’nın teklifini reddederse (ihtimal dâhilinde değil), o vakit ikisinin arasına nifak sokmaya ve onları zayıflatmaya çalışmalı… Tâ ki Ruslar, birleşik kuvvetlerini harekete geçirebilsin… Karadeniz’le Baltık sahillerindeki kıtalarımızın himayesinde bulunan, önemli iki donanma (birisi Azak denizinden, öteki de Arkaniel limanından) harekete geçecektir. Akdeniz’e ve Okyanusa geçerek bir taraftan Fransa’yı öte taraftan Almanya’yı kat edecekler… Bu iki devleti yendikten sonra, Avrupa’nın bakiyesi dövüşsüz ve kolaylıkla hâkimiyetimiz altına geçecektir. Böylece de Avrupa yenilmeli… yenilecektir de!..”

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

The Will of Peter The Great
In which he prescribes to his successors the course which they ought to follow,
in order to acquire universal dominion.
Taken From: The Herald of the Kingdom and Age to Come, Vol. 1, page 224
In the name of the most holy and indivisible Trinity, we, Peter the Great, unto all our descendants and successors to the throne and government of the Russian nation.
The All-Powerful, from whom we hold our life and our throne, after having revealed unto us his wishes and intentions, and after being our support, permits us to look upon Russia as called upon to establish her rule over all Europe. This idea is based upon the fact that all the nations of this portion of the globe are fast approaching a state of utter decrepitude.
From this it results that they can be easily conquered by a new race of people, when it has attained full power and strength. We look upon our invasion of the West and the East as a decree of Divine Providence, which has already once regenerated the Roman empire by an invasion of barbarians.
The emigration of men from the North is like the inundation of the Nile, which at certain seasons enriches with its waters the arid plains of Egypt. We found Russia a small rivulet, we leave it an immense river. Our successors will make of it an ocean, destined to fertilize the whole of Europe, if they know how to guide its waves. We leave them, then, the following instructions, which we earnestly recommend to their constant meditation:
1. To keep the Russian nation in constant warfare, in order always to have good soldiers. Peace must only be permitted to remit the finances. To recruit the army, choose the moment favourable for attack. Thus peace will advance your projects of war, and war those of peace, for obtaining the enlargement and prosperity of Russia.
2. Draw unto you, by all possible means, from the civilized nations of Europe, captains during war, and learned men during peace–so that Russia may benefit by the advantages of other nations.
3. Take care to mix in the affairs of all Europe, and in particular of Germany, which, being the nearest nation to you, deserves your chief attention.
4. Divide Poland, by raising up continual disorders and jealousies within its bosom. Gain over its rulers with gold; influence and corrupt the diet, in order to have a voice in the election of the kings. Make partizans and protect them; if neighboring powers raise objections and opposition, surmount the obstacles by stirring up discord within their countries.
5. Take all you can from Sweden; and, to effect this, isolate her from Denmark, and vice versa. Be careful to rouse their jealousy.
6. Marry Russian princes with German princesses; multiply these alliances; unite these interests; and, by the increase of our influence, attach Germany to our cause.
7. Seek the alliance with England, on account of our commerce, as being the country most useful for the development of our navy (merchants, &c.) and for the exchange of our produce against her gold; keep up continued communications with her merchants and sailors, so that ours may acquire experience in commerce and navigation.
8. Constantly extend yourselves along the shores of the Baltic and the borders of the Euxine [Black Sea].
9. Do all in your power in approach closely Constantinople and India. Remember that he who rules over these countries is the real sovereign of the world. Keep up continued wars with Turkey and with Persia [modern day Iran]. Establish dockyards in the Black Sea. Gradually obtain the command of this sea, as well as of the Baltic. This is necessary for the entire success of our projects. Hasten the fall of Persia. Open for yourselves a route towards the Persian Gulf. Re-establish, as much as possible, by means of Syria, the ancient commerce of the Levant, and thus advance towards India. Once there, you will not require English gold.
10. Carefully seek the alliance of Austria. Make her believe that you will second her in her projects for dominion over Germany, and secretly stir up the jealousy of other princes against her, and manage so that each be disposed to claim the assistance of Russia; and exercise over each a sort of protection, which will lead the way to future dominion over them.
11. Make Austria drive the Turks out of Europe, and neutralize her jealousy by offering to her a portion of your conquests, which you will further on take back.
12. Above all, recall around you the schismatic Greeks, who are spread over Hungary and Poland; become their centre and support — as universal dominion over them, by a kind of sacerdotal rule (autocratic sacerdotal;) by this you will have many friends amongst your enemies.
13. Sweden dismembered, Persia conquered, Poland subjugated, Turkey beaten, our armies united, the Black and Baltic Seas guarded by our vessels, prepare separately and secretly, first the court of Versailles, then that of Vienna, to share the empire of the universe with Russia. If one accept, flatter her ambition and amour-propre, and make use of one to crush the other, by engaging them in war. The result cannot be doubtful; Russia will be possessed of the whole of the East, and of a great portion of Europe.
14. If, which is not probable, both should refuse the offer of Russia, raise a quarrel between them, and one which will ruin them both. Then Russia profiting by this decisive moment, will inundate Germany with the troops which she will have assembled beforehand. At the same time, two fleets full of soldiers will have the Baltic and the Black Sea–will advance along the Mediterranean and the Ocean, keeping France in check with one, and Germany with the other. And these two countries conquered, the remainder of the Europe will fall under our yoke.
Thus can Europe be subjugated.
Peter The Great — 1672-1725, Emperor of Russia

NOT: Bu vasiyetnamenin bir örneği, Topkapı Sarayı arşivinde muhafaza edilmektedir.

Paylaş:

Yorumlar

“508) ÇAR DELİ PETRO’NUN VASİYETİ” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. ÇAR DELİ PETRO'NUN VASİYETİ | Myeymen yorum tarihi 28 Kasım, 2010 20:31

    […] NOT: Bu vasiyetnamenin bir örneği, Topkapı Sarayı arşivinde muhafaza edilmektedir.   http://www.yenidenergenekon.com/508-car-deli-petronun-vasiyeti/ Share and […]

Yorum yap