436) MANAV TÜRKLERİ

Yayin Tarihi 25 Kasım, 2009 
Kategori TÜRK DÜNYASI

MANAV TÜRKLERİ

image00137.jpg

Manavlar, yazılı eski kaynakların cemaatler bölümünde “Manavlar”, “Manavlı”(Manavlu), “Manavlar Parakendesi” biçiminde ve Yörükân Taifesi’ne bağlı bir topluluk olarak gösterilmektedir.[1] Ayrıca farklı kaynaklarda Manav; “Batı Anadolu’ya dışarıdan gelen (göçmen/muhacir) ve göçebelikten yerleşmiş (Yörük) nüfus dışında eskiden yerleşmiş köylere”[2]/köylülere verilen ad veya “Yerli Halk”, “Yerleşik Türk/Türkmen Topluluğu[3] ya da “Yerli olan, muhacir olmayan[4] ve yahut “hareketli nüfusa karşın yerini değiştirmeyen, devamlı olarak orada oturan[5] topluluk üyeleri olarak tanımlanmaktadır. Yani Manav; bir yere sonradan gelenleri, yerleşik olanlardan ayırt etmek için kullanılan[6] ve “Türkçe dışında dil bilmeyen”[7] topluluk anlamında kullanılan bir kavramdır

Bazı kaynaklarda Manavlar için; “taze yemiş satan esnaf, küçümseyici anlamda Anadolu Türkü”[8] veya “Balkan göçmenlerince, Osmanlı Dönemi’nde İstanbul saraylarının sebze, meyve, et, süt ve yoğurt gibi ihtiyaçlarını karşılayan yerleşik yöre insanı”[9] ya da “Rumlar tarafından, Rumca yüzyıl anlamına gelen ve yörede yüzyıldan fazla yerleşik olarak yaşayan Türkçe konuşan topluluk”[10] olarak da tanımlanmaktadır.      

Manav sözcüğünün; Türkistan’daki Kazak-Kırgız ve Sibirya’daki Yakut (Saha) Türkleri’nde kullanılan, koruyucu soylu kişi ve boy beyi anlamına gelen “Manapve “Managdan geldiği sanılmaktadır. Eski Türkçe’de “v” sesinin olmamasından dolayı, “Manap sözcüğündeki “p” ve “Managsözcüğündeki “g” sesinin yumuşayarak “Manav sözcüğünün ortaya çıktığı düşünülmektedir. (Örneğin; berim=verim, takuk=tavuk, kagun=kavun vb gibi.) “Manapın; Çağatay Türkçesi’nde “asilzâde, asâlet, beyzadelik”, Kırgız Türkçesi’nde “feodal kabilelik üst tabakasının mümessili” veya “Kırgız Lideri”, Kazak Türkçesi’nde “ağa, bey” ile “Managın; Yakut (Saha) Türkçesi’nde “koruyucu, güdücü, bakıcı” anlamlarını taşıması ve de Türkistan’ın kuzey bozkırlarında yaşayan Kırgız ve Kazakların boy ve oymak başlarına “Manap” demeleri ile 1860’larda Kırgızlar’dan  Bugu (Geyik) kabilesi ve Sari Bağış boylarının başlarında Manapların yer alması olguları da, “Manavlar=Yerli Türk/Türkmen”  görüşünü desteklemektedir.[11]

Batı Anadolu ve Sakarya’da Yaşayan Manavlar

Sakarya yöresine insanlar/alt kültür grupları değişik yerleşim alanlarından geldiği için, gelenekler ve göreneklerde de farklılıklar gözlenmektedir. Yerli olarak tabir edilen ve diğer yerleşim alanlarından yöreye gelenler tarafından, bir Yörük/Türkmen topluluğu olarak kabul edilen ve de emik (kendini tanımlama) açıdan da kendilerini Türkmen kabul eden Manavlar, yöre nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadır.[12] Sakarya’nın kuzeyinde yer alan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçeleri ile, güneyinde yer alan Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçeleri ve de il merkezi ile yakın çevresinde yer alan “Dernek Kırı”nda[13] yani Adapazarı ve kısmen Söğütlü, Ferizli, Akyazı ve Hendek ilçelerinin bir bölümü’nde yaşamakta olan yerli, yerleşik ve Türkçe dışında bir dil bilmeyen topluluk üyelerine “Yerli Türk” anlamında “Manav” denilmektedir.[14]

Manav” veya “Yerli Türk” diye adlandırılan topluluk üyelerinin coğrafi dağılımları, Sakarya yöresi ile sınırlı değildir. Isparta-Keçiborlu, Balıkesir-Susurluk, Çanakkale-Biga, Bilecik-Bozüyük, Kocaeli-Kandıra, Konya-Ilgın[15] ve Kütahya’da[16] da Manavlar yaşamaktadır. Manav diye adlandırılan bu yerli yerleşik Yörük/Türkmen gruplar, Batı Anadolu’nun Alaşehir, Salihli ve Bursa; Güneydoğu Anadolu’nun Çermik ve Çüngüş; Batı Karadeniz Bölgesi’nin Kastamonu çevresinde de yaşamaktadırlar.[17]

Son derece çekingen, uysal, mülâyim ve başkası tarafından söylenenlere fazla karşı çıkmayarak yani tartışmayarak geleneksel yaşamlarını sürdüren Manavlar kendi ifadeleri ile; “yedi kez düşünmeden adım atmayan”[18], “sersem”/(yavaş davranan)[19] bir yapıya sahiptirler. Bu uyumlu ve uysal yapıları, başkalarına “sen bilirsin” ya da “siz bilirsiniz” ifadesinin sık kullanılmasında da kendini göstermektedir.[20] 

Manavların günümüzde geleneksel yapılarını iyi korudukları, en önemli yerleşim alanı Taraklı İlçesi ve köyleridir. Kitle iletişim ve ulaşım araçlarının nispeten daha geç ulaştığı bu bölüm, diğer yerleşim alanlarına göre geleneğini daha fazla muhafaza etmiştir.[21] Aşırı geleneksel anlayışa delil olarak yörede anlatılan söylencede: Akşemseddin’in, Fatih Sultan Mehmed’in yanından ayrıldıktan sonra,  yerleşmek için yer ararken yanında bulunanlar O’na Taraklı’yı önerdiğinde, O’nun da, “Taraklı’nın Kıblesi Kapalı” diyerek bu öneriyi geri çevirdiği anlatılmaktadır. Akşemseddin’in, Taraklı halkını çekingen ve geleneksel bulunduğuna yönelik olarak anlatılan söylence, yöre halkı tarafından günümüzde de dile getirilmektedir.[22]

Batı Anadolu’ya ve Taraklı yöresine, Manavların (Yerli Türklerin) ilk yerleşimin 1291 tarihinden hemen sonra yapıldığı sanılmaktadır.[23] Ayrıca Yıldırım Bayezıd döneminde İstanbul’un alınması amacıyla yapılan kuşatma kaldırılırken, yapılan anlaşma gereği Sirkeci’de bir Türk mahallesi kurulması şartına uygun olarak Göynük ve Taraklı’dan 760 hane Manav İstanbul’a yerleştirilmiştir.[24] Yani İstanbul’a yerleştirilen ilk yerli Türklerin, bu yöreden giden “Manavlar” olduğu kaynaklarca da doğrulanmaktadır.

Manavlarda Bir Ramazan Geleneği: Temcit

Geleneksel bazı norm ve uygulamalar, artık çok az kişi tarafından hatırlanmakta veya bilinmektedir. Yörede çok az kişi tarafından bilinen ve hatırlanan bir Ramazan geleneği de “Temcit”tir.[25] Günümüzde kırk-elli yaşını aşmış kişilerce ve yalnız Taraklı yöresinde hatırlanan “Temcit” geleneği, inanç merkezli ve birçok  toplumsal işlevi bir arada barındıran bir nitelik taşımaktadır.

Ramazan ayında davulla insanları sahura kaldırmadan önce, evin erkeğini rahatsız etmeden kadını pilav yapmaya davet etmek için, genç erkeklerin ferdi veya toplu olarak camii minaresinden ya da minarelerinden, sık tekrarlar biçiminde söylediği kafiyeli sözlere ve ilâhilere Temcit denmektedir. [26]

Yörede Ramazan yaklaşırken başlanan hazırlıklar arasında; kadınların yufka açması/alması, kurutması gibi iftar ve sahura yönelik yiyecek hazırlıklarının yanı sıra “Temcit” için, gençler “Temcit Grubunu” oluşturulurlar.[27] Çünkü yörede “Temcit”e çıkmadan erkekler büyümüş kabul edilmemektedir.[28]  Manavların geleneksel eğlencelerinde kadın ve erkek ayrıdırlar. Katı Sünni Hanefi geleneğin kendine özgü yarattığı bir açılım olan “Temcit Merakı”, aslında genç delikanlıların gönlü olduğu genç kıza sesini duyurma fırsatını da verdiği için, farklı bir toplumsal işlevi de kendi içinde barındırmaktadır. [29]Temcit” için sahurdan önce minarelerden kafiyeli sözler söyleyen genç delikanlılar, sevdalandıkları kıza yarı ilahi bir masum bir duygu yoğunluğu ile

                        “Tespihleri yeşil taştan

                        Haber gönder uçan kuştan

                        Ya Allah, ya Allah, ya Allah diye seslenebilmektedirler.[30] Benzer biçimde söylenen birçok kafiyeli söz ve maniler bulunmaktadır:

                    “Yar elbete elbete

                    Şeker koydum şerbete

                    Bu dünya böyle gitsin            

                        Kavuşuruz cennette”

                                               

                    “Hey bulutlar bulutlar

                    Meyve vermiyor dutlar

                    Ayda yılda bir selâm

                       Kesilmesin umutlar” diye genç erkekler tarafından tek tek veya toplu olarak söylenen Temcit Sözleri” bunlardan birkaç tanesidir. [31]

Ramazan ayının ilk yarısı (ilk 15 gününde) tekleme biçiminde söylenen kafiyeli sözler ve ilâhilerin yerini, ikinci 15 günde çiftlemeler almaktadır. Çiftlemeler içinde “Bağdat’ın Fethi”, “Hz.Ali’nin Cenkleri” (Hayber Kalesi vb. gibi) manzumeler yer almaktadır.[32] Yörede İslâmiyeti yayan evliya ve erenlerden Seyyit Battal Gazi’ye ait söylenceyi de anlatan iki dörtlükte, babası Seyyit Hüseyin Gazi’den de bahsediliyor:

Otuz altı arşın kadd-ü kameti[33]

Gören kafirler de alır heybeti

Tevâbil lalası, Aşkar’dır atı

Bin Hüseyin-i Gazi Seyyit Battal

Hak nazar kılmıştır Seyyit Gazi’ye

Kaf dağından koparır tak bazuya

Gör ki, ne işledi Akabe cazuya[34]

Bin Hüseyin-i Gazi Seyyit Battal”.

Yine halk arasında yaygın olan Hz.Ali’ye ait cenklerin yörede de sözlü olarak yaşatıldığını görmekteyiz:

                                “Yüz seksen bin kâfiri sünnet etti

Doksan bin akçayı aldı pay etti

Din Hak dini, din telkin etti

Ali’m Hayber Kalesine varınca

Kafirler oturmuş kalesin döver

Gün bir yandan doğar, bir yandan döner

Nisan yağmurları üstüne yağar

Ali’m Hayber Kalesine varınca”.

Ramazan ayının ikinci yarısında İslâm âleminin en hazin olayını Kerbelâ’yı dile getiren dörtlükler, yörede Alevi-Sünni ayrımının aslında halk arasında olmadığının bir göstergesi olarak söylenmektedir:

“Muhammed’in gözü nuru

Hem Ali’nin yadigarları

Kerbelâ da şehit edilen

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Mekke’de doğdu, Medine’ye hicret eyledi

Şahin gözlü aslanım Ali”.

Geleneksel tarzda söylenen ilâhilere örnek verecek olursak:

                                   “Hak bir gönül verdi bana ha dimedim hayran olur

                                   Bir dem gelir şâdî olur bir dem gelür giryân olur”

(Allah bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur/Bir an gelir neşelenir, bir an gelir ağlamaklı olur.)

                                   “Tanla turup başun kaldur ellerünü suya daldır

                                   Nefsün düşman durur öldür nefs hemişe öze gerek”

(Sabahleyin erken kalk ve aptestini al/Nefis düşmandır onu öldür, nefsin her zaman ölmesi gerekir.)

                                   “Dürlü dürlü cefânun adını aşk vermişler

                                   Bu cefâya katlanan dosta halvet ermişler”

(Türlü türlü acının adına aşk demişler/ Bu acılara katlananlar, Allah ile halvet olup O’na ulaşmışlar.) gibi birbirinden güzel,  manaları olan kafiyeli söz ve ilâhiler, “Temcit” ile imtiyazlı kılınan gençler tarafından Ramazan boyunca söylenmektedir.

Hafızlık eğitiminin yörede yaygın olması, söylenenleri bir başka güzellikte sunmanın da anahtarıdır Taraklı’da.

Yörede Ramazan’ın sona ermesi ve başlayan Ramazan Bayramı ile birlikte, “Pilavlık Alma Geleneği”ni görmekteyiz. Ramazan boyunca evin hanımı tarafından hazırlanan yemekler/pilavlar için, helâlleşme amacıyla evin erkeğinin hediye almasına yörede “Pilavlık Alma” denmektedir. Eğer evin erkeği hediye almamışsa annesi tarafından uyarılır.

Taraklı’da dayanışma, farklı açılımları ve işlevleri ile köklü bir Ramazan geleneğidir “Temcit”.

KAYNAK: http://www.manavturkleri.tr.cx/ 

1] Türkay, Cevdet; BAŞBAKANLIK ARŞİVİ BELGELERİNE GÖRE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA: OYMAK, AŞİRET VE CEMAATLER, Tercüman Kaynak Eserler Dizisi: I, İstanbul, 1979, s.576  

[2] Ülken, Hilmi Ziya; SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1969,  s.193

[3] Beyaz, Zekeriya; “Adampol veya Polenezköy”,  ETNİK SOSYOLOJİ,  Hazırlayan: Orhan Türkdoğan, Timaş Yayınları, İstanbul, 1997, s. 324; Türkdoğan, Orhan; “Karadeniz Mohtileri”, ETNİK SOSYOLOJİ,  Hazırlayan: Orhan Türkdoğan, Timaş Yayınları, İstanbul, 1997, s. 511; Duran, Hacı.; “Akyazı Kurmançları”, ETNİK SOSYOLOJİ,  Hazırlayan: Orhan Türkdoğan, Timaş Yayınları, İstanbul, 1997, s. 535

[4] Doğan, D.Mehmet; BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK, Rehber Yayınları, İstanbul, 1990, s.300

[5] Ülken, Hilmi Ziya; a.g.e.,  s.330

[6] Türkdoğan, Orhan; “Romansler”,  ETNİK SOSYOLOJİ,  Hazırlayan: Orhan Türkdoğan, Timaş Yayınları, İstanbul, 1997, s. 437 ve 446

[7] Beyaz, Zekeriya; a.g.m., s. 324; Türkdoğan, Orhan; a.g.m., s. 511; Duran, Hacı.; a.g.m., s. 535

[8] Kırgızoğlu, M.Fahrettin; “Anadolu Etimolojisi Araştırmaları”, ORKUN DERGİSİ, Sayı: 24, Ocak-1964, s.15; Yaşa, Recep; “Adapazarı ve Çevresinde Manavlar”, I. SAKARYA VE ÇEVRESİ TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU (22-23 HAZİRAN 1998), Editörler: Mehmet Alpargu & Enis Şahin, Sakarya Üniversitesi Yayını, Adapazarı, 1999, s.289

[9] Ozan, Ubeydullah; KIZ KAÇIRMA GELENEĞİNİN SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ (KIRKARMUT VE ÖZBEY KÖYLERİ ÖRNEĞİ), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 1999, s.37

[10] Fahri Tuna ile çeşitli tarihlerde Adapazarı ve Taraklı’da yapılan görüşme notları. Kaynak kişi: Fahri Tuna, Sakarya-Kaynarca İlçesi-Okçular Köyü 1959 doğumlu (42 yaşında). Evli ve 2 çocuk babası Üniversite Mezunu. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Kültür Müdürü.

[11] Yaşa, Recep; a.g.m., s.289-290; Kaşgarlı Mahmud; DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK, Tercüme Eden: Besim Atalay, Ankara, 1986, s.286, 290, 406, 409; Kırgızoğlu, M.Fahrettin; a.g.m., s.15; Grousset, Rene; BOZKIR İMPARATORLUĞU, çeviren: Reşat Üzmen, İstanbul, 1993, s.93-94; Radloff, W.; SİBİRYA’DAN SEÇMELER-1, çeviren: Ahmet Temur, İstanbul, 1994, s.219-224; Togan, A.Zeki Velidi; BUGÜNKÜ TÜRK İLİ TÜRKİSTAN VE YAKIN TARİHİ, İstanbul, 1981, s.70-71

[12] Aktaş, Ali; “Sakarya’da Gelenekler ve Görenekler”, 10 Mayıs 2001 Tarihinde Düzenlenen II.Kocaeli Ulusal Folklor Festivali Kapsamında  Kocaeli Üniversitesi’nde Sunulan Yayınlanmamış Konferans Metni, Sakarya İl Kültür Müdürlüğü, Folklor Araştırmacısının Çalışmalarına İlişkin 2001/ I. ve II. Dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran Ayları) Faaliyet Raporu.

[13]  Yörenin halk arasında kullanılan adı.

[14] Aktaş, Ali; Manavlarda Ağız Özellikleri (25-29 Temmuz 2001 ve 4-5 Ağustos 2001 Tarihlerinde Taraklı İlçesi İle 2-3 Ağustos 2001 Tarihlerinde  Kaynarca İlçesinde Yapılan Alan Araştırması/Derlemesi Sonuçları), Sakarya İl Kültür Müdürlüğü, Folklor Araştırmacısının Çalışmalarına İlişkin 2001/ III. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül Ayları) Faaliyet Raporu.  

[15] Kadri, Hüseyin Kazım; TÜRK LUGATI TÜRK DİLLERİNİN İŞTİKAKI VE EDEBİ LUGATLAR, Cilt: IV, İstanbul, 1945, s.408; Yaşa, Recep;Adapazarı ve Çevresinde Manavlar”, I. SAKARYA VE ÇEVRESİ TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU (22-23 HAZİRAN 1998), Editörler: Mehmet Alpargu & Enis Şahin, Sakarya Üniversitesi Yayını, Adapazarı, 1999, s.288

[16] Aktaş, Ali; Manavlarda Ağız Özellikleri 2001/ III. Dönemi Faaliyet Raporu.  

[17] Yaşa, Recep; a.g.m., s.288

[18] Kaynak kişi: Naci İşsever, Sakarya-Taraklı İlçesi 1943 doğumlu (58 yaşında). Evli ve 3 çocuk babası, Üniversite Mezunu. Öğretmenlikten emekli.

[19] Kaynak kişi: Mehmet Özcan, Bilecik-Gölpazarı-Gökçeözü Köyü 1940 doğumlu (61 yaşında). Evli ve 5 çocuk babası, Okur-yazar, Gökçeözü Köyü Eski Muhtarı (17 yıl görev yapmış).

[20] Kaynak kişi: Naci İşsever.

[21] Kaynak kişi: Fahri Tuna.

[22] Naci İşsever ile 21/07/2001 tarihinde Taraklı’da yapılan görüşme ile Prof.Dr. Mehmet Erkal ile 19/07/2001 Sakarya-Ozanlar Mahallesinde yapılan görüşme notlarından.

[23] İşsever, Ahi Naci; TARAKLI, MNA Ajans Yayını , Ankara, 1993, s. 35-55; Kılıç, Ayhan; MANAV KÖYLERİNDE AİLE YAPISI

(İZMİT ÖRNEĞİ), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2000, s.37

[24] Doğru, Halime; XIII.-XIX. YÜZYILLAR ARASINDA RUMELİ’DE SAĞ KOLUN SİYASİ, SOSYAL, EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ VE KOZLUCA KAZASI, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2000, s. 61

[25] Kaynak kişi: Ferhat Karapekmez, Sakarya-Taraklı İlçesi 1950 doğumlu (51 yaşında) Evli ve 7 çocuk babası, İlkokul mezunu, Ticaretle uğraşıyor.

[26] Kaynak kişiler: Naci İşsever, Mehmet Erkal, Ferhat Karapekmez, İsmail Sertçelik (Lakabı:İsmail Dede) , Tacettin Özkaraman, Ahmet İşsever, Davulcu Halil (Lakabı:Satali)

[27] Kaynak kişi: Naci İşsever

[28] Kaynak kişi: Mehmet Erkal

[29] Kaynak kişi: Naci İşsever, Ferhat Karapekmez

[30] Kaynak kişi: Mehmet Erkal, Ferhat Karapekmez

[31] Kaynak kişi: Ahmet İşsever, Ferhat Karapekmez

[32] Kaynak kişi: Mehmet Erkal, Ferhat Karapekmez

[33] kadd-ü kameti: boy bos, uzun boy

[34] cazu: cadı kadın

Paylaş:

Yorumlar

“436) MANAV TÜRKLERİ” yazisina 54 Yorum yapilmis

 1. mustafa kenanoğlu yorum tarihi 26 Kasım, 2009 11:54

  ilk defa duydum.güzel bir çalışma.tşk.ler.

 2. şahan kılıç yorum tarihi 9 Mart, 2010 21:11

  manavlar kıpçak türküdür diye biliyorum..

 3. serdal soykan yorum tarihi 29 Mart, 2010 03:27

  manavların anlayışına hayran olmamak elde degil ama manavları tanımayanlar cok dahada medyada tanınmalarını isterim bende bir manavım bunun için bu yazıların devamı gelsin teşekkürler

 4. mahmut can yorum tarihi 31 Mart, 2010 00:13

  bende manavım gecmişim bildim bileli sakaryalıdır manavların konuşma yapısı birazda daha farklıdır kıyı bölgelerde yaşayan manavlar zaten hemen komuşma tarzından kendilerini belli ederler

 5. hüseyin mut yorum tarihi 28 Nisan, 2010 21:39

  bende yarı manav yarı boşnakım ve yedi göbekten adapazarlıyım. benim isteğim lüütfen adapazarına sakarya diye hitab etmeyelim. çünkü orası adı üstünde adapazarı bu konuda lütfen hassas olalım teşekkürler.

 6. Oğuzhan Özten yorum tarihi 30 Nisan, 2010 12:07

  asıl gerçek manavlar şilededir Ağva beldesinde ama bu konuda hiç bir bilgi vermemişiniz Osmanlılar zamanında Ağva ve civarı Yıldırım Beyazıt döneminde fethedilmiştir. Buralar Osmanlıların ilk dönemlerinde Anadolu dan getirilen Türkmen aşiretleri tarafından iskan ettirilmiştir. konya karaman ve balıkesir den zaten köy isimlerinede bakarsanız Türkmen aşiretlerinin lâkapları kurdukları yerleşim birimlerinin de ismini oluşturmuştur

  dedaylı bilgi için : http://hacilliagva.blogcu.com/agva-tarihcesi-ve-hacilli-koyu/2904545

 7. özgül özçelik yorum tarihi 28 Mayıs, 2010 16:47

  selam. ben de adapazarından bir manavım. burada verilen manav özelliklerinin çoğu doğru. özellikle kişilik yapıları hakkında söylenenlere tamamen katılıyorum. fakat ne yazık ki adapazarı çok göç alan bir bölge olduğu için manav Türklerinin geleceğini pek parlak görmüyorum. her şeye kayıtsız kaldıkları gibi bu olaya da karşı çıkan bir manav bile yok.

 8. Hüseyin Avcı yorum tarihi 16 Haziran, 2010 14:04

  Bartın dolaylarından söz edilmemiş ama kastamonu çevresinden bahsedilmiş sanırım Bartında içinde,çünkü benim olduğum bölge ”Amasra/mevren”Manav ve yukarıda bahsi geçen tüm özellikleri taşımakta,bahsedilen diğer manav topluluklarıyla şive,düğün,çekingen,uysallık vb birebir uyuşmakta,özellikle HZ.Alinin cenklerinin birazda mitoloji karışmış halini dinlayaraek büyüdük.Çekingen ve kendi hallerinde olmalarından ben şikayetçiyim.Bana dokunmayan yılan bin yaşasın sözüne sıkı bağlı bizim insanlar.İtaatkar ve tavizkarlar ve ben bu yanlarını hiç beğenmiyorum.

 9. Türk Töre Devlet yorum tarihi 23 Eylül, 2010 13:00

  Manavlar Anadolu da bölgelere göre değişik etnik topluluklardır. Lidyalı manavla, Misya’nın manavı birbirine benzer, Firigyalı manavla Kapadokyalı manav da birbirine benzer, Ama Firigyalı ve Kapadokyalı manavlar Misya ve Lidyalı’dan çok farklıdır.

  Yani manavlar birbirinden farklı topluluklardır.
  Yani Manavlara şu boydan yada bu milletten demek yanlıştır.

  Türk :Töre Bir bölümü Devlet Kuran Yöneten bir bölümüde Savaşçı topluluklardır. Hem Yönettikleri Devlet Töreye yani Yazılı olmayan kurallara dayalı olduğu için adil olurlar. Ayrıca Savaşçıları Törelere Ahlaki kurallara dayalı savaşırlar Savaşı Spor olarak yaşarlar İyi Yönetildiklerinde başarılı olurlar Kazanırlar.

  Türk Demek Töre demek Töre ise Devlet demektir Töre Türklerin yazılı olmayan Ahlaki Kurallardır.
  Türk:Töre: Devlet:Adalet:Kuvvet

 10. ilhan sert yorum tarihi 13 Aralık, 2010 02:10

  bende manavım ama manavların tanınmamasından dolayı cok uzgunum bu konuda ustume dusenı ve elımden gelenı yerıne getırmeye calısıyorum ve diger manav arkadaslerında elınden gelenı yapmasını istiyorum

 11. filiz yorum tarihi 1 Ocak, 2011 00:40

  bende manavım ESKİŞEHİR SARICAKAYA Mayıslar köylüyüm ve gurur duyuyorum köyümüze gelmenizi isterim çünkü hala eski kültürlerimizi kaybedip asamile olmadık ipek böcekçiliği hala devam etmekte,

 12. Erdoğan KIZMAZ yorum tarihi 3 Nisan, 2011 18:50

  Bizlerde Bursa İnegöl de Manavlar Yardımlaşma ve Dayanışma derneği kurduk.Kültürümüzü yaşatma ile ilgili çelışmalar yapıyoruz.Manav halkı olarak Türk Milletinin değerlerini geleceğe taşıma misyonumuzu hep beraber sürdürmemiz gerekir.

 13. ali turgay erdemli yorum tarihi 13 Nisan, 2011 01:42

  bursa karacabey şahinköy kökenli manavım.manavların m.ö.ki yıllara uzanan bitin,frik,lidya,iyon,bizans,rum veya başka bir etnik kalıntı olduğu tezi doğru değildir.bilimsel yazılı yerli ve yabancı kaynaklar incelendiğinde manavların 65 adet türkmen yörük aşireti içinde 14.ncü.sırada manavlı aşireti olarak kayıtlı oğuz türkü kökenli olduğu görülmektedir.ali turgay erdemli.

 14. Hasan DANGAZ yorum tarihi 13 Nisan, 2011 11:12

  Balıkesirin yerli insanının tümü manavdır.Manavları inceleyen bilim adamları ne hikmetse bu konuyu atlamışlardır.Konu ile ilgilenen şahısların bilgisine sunulur.

 15. YAKUP DERİBAŞ yorum tarihi 28 Mayıs, 2011 21:23

  çalışma için çok teşekkürler, derinlemesine ansiklopedik bir çalışma yapmak gerekir. Aslında bir dernekle buna başlamak pek mümkün.

 16. fatih yorum tarihi 20 Nisan, 2012 19:05

  ben de manavım.bazıları manav ırkı yoktur ama manav kültürü vardır der bu ne kadar doğrudur bilemem ama kültürün olabilmesi için ırkın da olabilmesi gerekir diye düşünüyorum. vikipediye baktım köyümüzünkine bizim beydilli boyundan geldiğimiz söyleniyor ve manavlar kayı boyundandır diyenler var bu manav ırkının olmadığını gösterir mantarlı pidemiz çiftetellimiz yeldirmemiz meşhurdur bunların hepsi diğer illerdeki manavlardada var yani manav ırkının varlığını bilemem ama kültürümüz %100 var

 17. osman osman yorum tarihi 30 Nisan, 2012 14:25

  bende manavım adapazarlıyım karasulu manavlar da var mavav gücü biz çok güçlüyüz herkezi döveriz kabak çok yeriz biz ama ben ağzıma sürmem

 18. melisa sr yorum tarihi 8 Ağustos, 2012 17:17

  bende Manavım.Afyonluyum ama orada kervan yolu varmış atalarım sonradan yerleşmişler oraya. nerden geldiklerini bilmiyorum.

 19. ERCAN NNN yorum tarihi 27 Eylül, 2012 17:50

  BİZDE BOLU MANAVLARINDANIZ TARAKLI GÖYNÜK MUDURNU ZATEN ESKİ İPEK YOLU ÜZERİNDE OLAN TARİHİ BİR YER.TABİKİ SAVAŞLARLA ÇOK KARIŞMALAR OLMUŞ ÇANAKKALE SAVAŞINA GİDİP GELMEYENLER FELAN VAR. BİZİM BİR ARAZİMİZ VAR TAPU İÇN BABAM BAŞVURDUĞUNDA 64 TANE ORTAK ÇIKIYOR İZMİR ANTALYA AFYON VS ÇIK İŞİN İÇİNDEN ÇIKABİLİRSEN ZATEN DEVLETTE BİLİR KİŞİ RAPORUNA GÖRE ARAZİ TAPULARINI YENİLİYOR. MUHTAR VE YAŞLILAR HEYETİ ONAYI İLE 🙂

 20. HAKANN yorum tarihi 15 Aralık, 2012 20:58

  bende düzceli(yıgılca) kazasından bir manavım düzcede manavları pek sevmezler lazlar çerkezler abazalar hep kendilerini överler siz de türkmüsünüz diye bizle dalga geçerler ben de böyle çalışmaların olmasını destekliyor manav kültürünün herkese duyurulmasını istiyorum çalışmalarında emegi geçen herkese teşekkür ediyorum

 21. Ersin ULU yorum tarihi 2 Şubat, 2013 22:20

  Manavlarla ilgili çok eksik olsa da güzel bilgiler verilmiş. Bilecikte sadece Bozüyükte manav bulunduğu bilgisi verilmiş ama Pazaryeri ilçesinin büyük bir bölümü, Dereköy,Karaköy,Demirköy ve Ahmetler köylerinin tamamı manavdır.

 22. ÖZDEMİR HÜSEYİN yorum tarihi 1 Nisan, 2013 16:02

  Güzel paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Karakterist özellikler ve yaşam biçimi kesinlikle doğru.Konuşma şekli halen daha aynı( alınan birçok diksiyon dersleri bile unutturamıyor (: ) ve bu biz Manavları Bolu nun bazı ilçelerinden ayrılan en büyük faktör. Köyümüzde bulunan yatırlar ve camii bahçesinde varolan taşların üzerindeki yazılar da bunları destekler nitelikte. BOLU/MUDURNU SAMAT KÖYÜ

 23. ENGİN YILMAZ yorum tarihi 18 Nisan, 2013 13:35

  Ben de Sakaryalıyım ve manavım.Bizim karakterist özelliklerimizi beğenmiyorum.İdolüm lazlar.Bizde onlar gibi uyanık,atılgan,birazcık da asi olmalıyız.2 sülale gelir birlik olsa bizim manavlar korkar.Türk olduğumuzdan şüpheliyim.Belki de biz tarihin en ezik milletiydik ve türklüğü benimsedik.Yoksa biz bu karakterlerle nasıl devlet kurarız.Sessizliği,itaati severiz.Bu sadece sakarya manavlarında değil bütün manavlarda var.Birlik sıfır.Daha ne sayayım çoğunuzda bana katılacaksınız

 24. M. Demir yorum tarihi 28 Nisan, 2013 01:41

  Kandira Manaviyim. Avrupa’da yasiyorum. Merak edip DNA testi yaptirdim. yDNA analizinde T genotipi bulundu bu gen en cok Araplarda, Kurdlerde varmis. Tarihi olarak da Sumer, Hitit ve Elamlara kadar gidiyor. Semitik halklari isaret ediyor. Merak ettigim nasil bugune gelinmis, nasil karismislar Manavlarin icine hic fikrim yok.

 25. ibrahim yorum tarihi 11 Haziran, 2013 18:12

  sevgili M. Demir. hem Y-DNA hem mtDNA testinizi yaptırdınız mı?(ben yaptırdığınızı varsayıyorum) bilindiği üzere Y-DNA testi baba tarafından kökeniniz hakkında bilgi veriyor. mtDNA testi ile anne tarafınızdan kökeniniz hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. anne tarafınızda kendini manav olarak niteleyen Türkmenlerden mi geliyor? . bu yazıyı görüp kısa sürede cevaplamanız dileğiyle.

 26. kürşat özdemir yorum tarihi 16 Eylül, 2013 19:38

  benim bir sorum olucak bizim zonguldağa göç etmemiz dedemin dedesi zamanında olmuş ozamanlar adapazarda deniz taşmasından göç ettik diyolarmış şimdi zonguldaktayız yani bizde manav olabilirmiyiz bana kalırsa batıkaradenizin yüzde 90nı manav

 27. M. Demir yorum tarihi 7 Ekim, 2013 02:49

  CEVAP: Sevgili Ibrahim, mtDNA analizi de yaptirip anne hattimdan buyuk buyuk ninelerimi ogrendim. Anneme Romanya’dan gelmisiz dermisler, Tuna nehri civarindaki köylerden olmali. 1878 sonrasi Manavlarin icine siginmislar, verilen arazilerde sefillik icinde yeniden hayat kurmuslar. Slavca, veya latince konustuklarini hic soyleyen olmamisti. Hind-Avrupa halklari isareti olan W cikti. En cok, Slav ve Fin kadinlarinda var, Romanya’da Csango Macar kadinlarinda var. Gurcu kadinlarinda da, Pakistanli kadinlarda da var. En basta bu göcmen aile icin Türkmen diye dusunmustum, ama anlasilan Osmanli Imparatorlugu döneminde islamlasan yerlilerden oldugu acik. Email adresim [email protected]

 28. kürşat özdemire yorum tarihi 10 Aralık, 2013 17:15

  kardeşim zonguldağa sakaryadan göç etmenin bi önemi yok. batı karadenizin zaten %90ından fazlası manavdı. aynı şekilde bolunun tamamı izmitin hala daha %60ı tüm ege akdeniz batı karadeniz ve marmara bölgesi osmanlının son dönemine kadar manavdı.osmanlı dağılırken balkanlardan gelenlerin büyük bi çogunluguda atalarının anadoludaki göç ettiği toprakları unutmamışlar ve geri aynen dönmüşlerdir.20 milyon üzeri nüfusa sahip olan manavlar için yukarıda hazırlanan bu komik haritayı hazırlayanların marmara bölgesinin sınırlarını belirleyenler ile aynı kişiler olduğuna eminim.bu nüfus oranında dikkatimi çeken olay ise türkiyenin en doğusundan en batısına kadar olan bölgelerde yaşayan manavların hiçbirinin diğerinden ne dış görünüş ne kişilik nede kültürel anlamda birbirlerinden hiçbir farkı yoktur.özellikle dış görünüşe vurgu yapıyorum çünkü manavların dünyanın tarih sahnesine çıkmış en eski ırk olamalarına karşın hala daha bir ırk olduklarını belirtmek için.bunu sizde lütfen dikkate alın.farkettiğim bi olay manavların nüfusunun farkında olanlar dengeleri değiştirecekler korkusuyla bunun üzerini örtüyorlar.yukarıdaki haritada bana göre aynen bu şekikde düşünen insanlar tarafından tasarlanmıştır.birileri bir adım atarsa eminim çok hızlı bir şekilde diğerleride türkiye çapında manavlar olarak buna katılacaklardır.

 29. Gülay köker yorum tarihi 10 Mayıs, 2014 19:05

  Evet baz kardeşlerimiz çok haklılar çünkü manisa’ nın ilçelerindeki, denizli ve denizli’ nin ilçelerindeki manavlı sülalesi unutulmuş.Ayrıca köylerindeki de.

 30. şerafettin özcan yorum tarihi 4 Haziran, 2014 23:20

  bolu mudurnu tımaraktaş köyü tapu kayıtları 1994 te değişti eski tapularda recepoğulları diye geçiyor yaşlı dedemin kardeşine sordum ahıska türklerinden olduklarını dedeleri söylermiş ahıska nere bolu mudurnu tımaraktaş köyü nere.köy 900 lü yıllarda 3 hane olarak kurulmuş detaylı bilgi yok.

 31. timur han yorum tarihi 8 Haziran, 2014 22:33

  bende izmitli manav türküyüm tarihe de meraklı biriyim, birçok kaynak inceleme fırsatım oldu tarihin arka odası programında söylenen batı anadoluda ki manavların 1865 yılında osm imp. çukurova yöresinde uyguladığı iskan politikalarıyla bir göçün olduğu tabi ki de önceki yerleşim mevcuttur ama bununla birlikte nufusun arttığı yönünde ve avşar türklerinden olduğu kabul ediliyor manavların, üstteki yorumlarda engin yılmaz arkadaşın yorumuna katılmıyorum türkler genel itibariyle dünyadaki tanınan özellikleri askerliğe verdikleri önemdir asker bir milletten beklenen özelliklerde manavlarda mevcuttur sabırla sukütla olur bunlar osm’lının 700 küsür yıl yaşamasının temelinde de bu vardır sabır ve suküt fazla heyacanlı olmaması ince eleyip sık dokuması ..teşekkürler bilgiler için

 32. gulsum efe kabaagac yorum tarihi 5 Ağustos, 2014 04:11

  Asil has manav benim.cok guzel manavca konusurum.eşik.gavun.cücü.gulum.kardes demek.peşkir.gidelim galik.olmoyo.yavuklu.bordan.bucak.doyom.bıldır.engas.habire.yimarta.manavsaniz hepsini anlarsiniz.has manavlar iznik bursa cevrelerindedir.yuzu yuvarlak beyaz tenli. hafif cekik gozlu ve goz kapaklari dusuktr.kaba bir dil kullanirlar ve genelde pilav yaparlar.yufka acar kuruturlar ramazanda.cirkeflik yapmayi sevmezler.yenilikci değildirler ama cok meraklidirlar.

 33. Orhan Atik yorum tarihi 16 Ocak, 2015 04:37

  Slm.Arkadaşlar bende rahmetli babamdan duyduğuma göre bir manavım..Samsun Asarcık ilçesi Teknecik köyünden.araştırıyorum ve yorumlar ile ilgili olumlu açıklamalar gördüm konuşma karakterik özelliklerimiz genel olarak aynı!ama aydınlanamayan gerçeklerde var daha çok bilgiye ihtiyacımız var.Sevgi ve hürmetler.

 34. arif akyaman yorum tarihi 22 Şubat, 2015 09:23

  merhaba ben bolu gerede yenicagaliyim köy yaslilarina sordugumds manaviz diyirlar bence de manaviz cunku kasik oyunlari sivemiz ve kulturumuz manava cok benziyor ama manavlar hakinda fazla bilgim yok bilgisi olan benimle gorusse sevinirim ayrica bolunun nerdeyse tamami manav ama hic internette bulsmiyorum yardimci klursaniz sevjnirim BOLU MANAVLARİ

 35. Aynur Şenol yorum tarihi 23 Şubat, 2015 16:02

  Merhaba,
  Benim de baba tarafım manav, babamın annesi daha çok, Sakarya-Söğütlü fakat internette göç zamanı oğuz boylarının isimlerini yerleştikleri köylere verdiklerini okumuştum. ( Prof. Kazım Mirşan-Araştırmacı) ama o kadar dağınıklar ki, kişilikleri ile ilgili yakıştırmaları doğru bulmuyorum şahsım adına. Bu kurtuluş savaşı hangi türklerle kazanıldı? O kadar yaygınlar ki Orta Karadenize kadar ” Sinop” ve belki de daha ilerisi, Ege bölgesi’nin güneyine kadar, iç anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da bile manavlar bulunuyor okuduklarıma göre. Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar manavlarla dolu, o meydan muharebeleri kimlerle kazanıldı soruyorum. Manavların kişiliklerine yakıştırılanları kesinlikle onaylamıyorum. Hatamız geçmişte yitirdiğimiz büyüklerimize nereden geldiniz? sorusunu sormamamız oldu. Onlar da rahmetli oldu gittiler. Belki de tapu kayıtlarından ulaşmak en doğrusu mudur? Bilgileri paylaşalım lütfen.Herkese saygılar,

 36. Zeynel Karaca yorum tarihi 25 Şubat, 2015 22:47

  ben sakaryalı bir manavım.burada taraklı,geyve,pamukova ilçelerinde yoğun olmak üzere merkez ilçe(adapazarı) ile diğer ilçelerde de hatırı sayılır bir manav nüfus vardır.genel bir oranla sakaryanın % 60’ı manav diyebiliriz.ancak sayıca fazla olmamıza rağmen ne hikmetse önemli makamlarda hep karadeniz göçmenleri var.bizde birbirini kollama vs. pek yok maalesef.sanırım bundan kaynaklanmakta.ha tabi bir de karakteristik özelliğimiz olan sessiz sakinlik,yönetilmeye daha yatkın olma durumundan kaynaklı.ben kuzey ege,marmara,iç anadolunun kuzeyi ve batı karadenizde çok yoğun sayıda manav olduğunu düşünüyorum.keşke bir de birlik olabilsek!

 37. AHMET SERT yorum tarihi 27 Mart, 2015 15:53

  ARKADAŞLAR MANAVLININ ÖZÜ BENİM ADANA İMAMOĞLUNDA OTURUYORUM BÜYÜK KABİLEYİZ İMAMOĞLUNDA ASLEN AYDIN OLUP MANİSA ALAŞEHİR AKRABAMIZ VARDIR TÜM MALAVLI ARKADAŞLARIMA AKRABALARMIA SEVGİ VE SAYGILAR HAYIRLI CUMALAR ADANA İMAMOĞU MANAVLI YÖRÜKĞÜ

 38. resul yaman yorum tarihi 6 Nisan, 2015 20:19

  Ben duzce yigilcaliyim bizim burada manav nufusu cok. Var ayrica Tayyip erdogan yigilca ziyaretinde ilk kelimesi SELAM OLSUN SIZE AKINCI TORUNLARI demisti AKINCILAR Yigilcadan cikarmis.Benim dedem 9 sene YEMEN de 3 SENE CANAKKAKEDE savasmis..tum manav kardeslerime selamlar Saygilar

 39. Murat MANAV yorum tarihi 13 Nisan, 2015 21:58

  merhaba arkadaşlar manav soyağacını aşabileceğim herhangi bir kaynak [email protected] adresme paylaşabilirmisiniz saygılar.

 40. HSRTDRVS yorum tarihi 27 Haziran, 2015 12:10

  merhaba bende düzceli manav ailesiyim neden bir derneğimiz yok neden görüşmeler yok cerkezler,boşnaklar,abazalar sürekli bir araya gelirken biz neden tarihimizi yarım yamalak bilirken vede hala geçmişimiz hakkında türlü türlü soru işaretleri yatarken bence bir araya gelip destek olmalıyız…

 41. Sedat Manav yorum tarihi 6 Nisan, 2016 05:18

  Arkadaşlar yorumları okudum ama bir tane bile Manav soy adı göremedim.Ben de Manav soyundanım.görüldüğü gibi soyadımda Manav.Soyadı Manav olan varmı içinizde?varsa lütfen söyleyenilir? Teşekkürler saygilar selamlar hepinize.

 42. Alpaslan M. yorum tarihi 22 Nisan, 2016 16:45

  İzmir’in Bergama ilçesi Ayaskent köyü’de Manav Türk’ü köyüdür.

  Bir çoğumuzun büyük dedeleri Akçakoca’dan gelmişler ve köyümüzü oluşturmuşlar. Köyün en az %85’i Manav’dır. Benim her iki dedem de Manavlandandır.

  (Geri kalanları da Balkan göçmenidir).

 43. Nihal Atsız yorum tarihi 26 Nisan, 2016 00:23

  Arkadaşlar bende Düzce manavlarındanım.Biz göçebeliği bırakıp yani yörüklüğü bırakıp yerleşik hayata geçen Türkleriz(Türkmenleriz).Mamanvların konuştuğu dilde hiç yabancı kelime yoktur tamamiyle türkçedir.Görüldüğü gibi dilimiz saf türkçe ve safkan Türküz.Kuman veya kıpçak olduğumuzu sanmıyorum çünkü kıpçaklar aşırı çekik gözlü olur.Biz oğuz Türküyüz;oğuz Türklerinde renkli gözlülük azda olsa vardır ve badem gözlüyüzdür.Kendimize manav dememizin sebebi hem ilk yerleşen anlamında hemde sonradan göçmen olarak gelenlerden kendimizi ayırmak içindir.Evet manavlar sakindir ama yeri gelince fırtına gibi olurlar.Örneğin kendi köyümden örnek vereyim(Gündolaması köyü).Kurtuluş savaşı sıralarında köy 12 hane iken 40 kişi savaşa gitmiş,geriye sadece 1 kişi dönebilmiş.Geri dönemeyenlerin içinde dedemin babası da var.İşte vatan severliğimizi ve yeri geldiğinde nasıl cesaretli olduğumuzu buradan anlayın.Manavlara rum veya ermeni diyenler,şuan içimizde yaşayan rumların ve ermenilerin torunlarıdırlar.Biz bunlara dönme deriz.Ve size tavsiyem sakın Türkten başka biri ile evlenmeyin çünkü soyumuz cidden asil bir soy.

 44. İlter Bahtiyar yorum tarihi 24 Haziran, 2016 21:23

  Merhaba arkadaşlar benim dedemin babası karamanlı Manav Kerim adında özü sözü geçen bir muhtar vede yörük aşiretiymişler elimizde osmanlıca yazılı bir 10 dan fazla tapu ve zayimşerler mevcut…bizler Rumeli Türkü’yüz 1989 da 3 yasında Türkiye’ye Dede Vatanına geldik…burada Dedemizin 10 dan fazla osmanlıca yazılmış evrakları türkçeye çevirdi halam be babam ancak bulunan bu yerler Devletin Hazine Bölümüne Kalmış Yaklaşık 400dekar yerler avukatın raporları elimizde ama halam ve babam devletle ugrasamayız deyıp hakları aramaktan vazgeçmişiz.ancak Büyük Dedem Kerim Yıllar önce Demiş Memlekete döneceğiz elbet bir gun ve Karaman Turklerin Merkezidir Demiş… Ben Soy agacını tam nerede Devlet onaylı onaylatabilirim?Sevgi vede Saygılarım ile Manavlara!

 45. muammer ÖZTAY yorum tarihi 21 Kasım, 2017 23:52

  eskişehir ili mihalıççık ( MALIÇ )ilçesi KARAGEYİKLİ KÖYÜ manavlarındanım.yorumları dikkatlice okudum ama bizim köyün adı hiç geçmiyor. bu konuda araştırma yapan varmı.Bir manav olarak bende çorbada tuzum bulunsun diye buradan yazıyorum. üzerime ne düşerse yapmaya hazırım. bizleri hep manavsınız diye büyüttüler.araştırma yapan beyenfendiler lütfen bizim köyüde bir araştırmalarını istirham ederim. tüm ” MANAV “lara Selam ve saygılar.

 46. Fatma yıldırım bulut. Yorum tarihi 2 eylül 2018 yorum tarihi 2 Eylül, 2018 11:07

  Dedem granyurt be göynükten bahsederdi daha sonra pınarlı bacı köyüne yerleşmişler şimdi orada yaşıyoruz manavlar hakkında fazla bilgim yoktu bu yazıyı okuyunca birazda olsa ufkum açıldı emeği geçenlere teşekkür ediyorum

 47. samet emral yorum tarihi 19 Kasım, 2018 13:05

  bize anlatılan (eskilerin anlattıkları) manavlar ilk göynüke yerleşmiş ve ordan dağılmış babam akyazı tarafından manav annemde bilecik gölpazarı tarafından manav göynüğün 2 tarafı

 48. cengiz Öztekin yorum tarihi 2 Şubat, 2019 20:52

  Emeği geçenlere çok teşekkürler. bizler Eskişehir Günyüzü Mercan ,Ayvallı manavlar buradada yaşamaktadırlar.gelenek göreneklerimiz ebe-beylerimizden öğrendiğimiz kadar devam etmektedir

 49. İsmail Düşünen yorum tarihi 15 Haziran, 2019 23:57

  Balıkesir/Balya ilçesi Narlı Köyündenim. Bizim köy ve çevre köylerde Manav Türkü olarak bildiklerimiz var. Avşar Yörüklerinden Kocaavşar köyü ile çok eskiden beri akrabalıklarımız mevcut. Dil olarak manav köyleri ile yörük köyleri konuşmaları tamamen aynı diyebilirim. Adetlerimiz hatta yöresel kıyafetlerimiz aynı. Yemeklerimizden farklı olan yok. Belki yüzyıllardır çok yakın yaşamamızdandır. Çocuklara konulan isimler bile aynıdır.

 50. HATİCE sultan yorum tarihi 28 Haziran, 2019 13:08

  Ben Yalovaliyim.Köklerimizin Boludan geldigi söyleniyor.bazi yakınlarımız da kütahyadan olabilir diyor.Anne tarafim.Bergama’dan. Manavim ve gurur duyuyorum. Çekingen uysal kavga sevmez bir yapımız var dogrudur .Fakat bu korkaklık anlamina gelmiyor.Devletine kurallara ve ilkelere saygili,vatani icin canını feda etmekten asla geri durmayan,haksiz yere insanlari uzmeyen ve haksiz yere cana kıymayan icinde Allah korkusu olan insanlarız.yukarıda bir yorum okudum engin bey’in lazlar gibi asi olmak istiyormuş.Asilik düşmana karşı tamam da ,KENDI millet ve devletimize asla yapmayız.Elinde silah ile etrafa korku salmaya çalışan insanlar olmadik.bizim güç aldigimiz özelliğimiz uzlaşmacı dilimiz.Ailemizin ve sevdiklerimizin cani bizim icin en kiymetli.Dunya malina tamahimiz yoktur.comert yedirmeyi seven ve arazi kavgası yapmayan insanlarız. Bazi bölgelerdeki sınır ve toprak kavgası biz manavlarda olmaz.dunyada baris sevgi iyi geçinme icin yadayan insanlariz.kulturumuze bagli olmamızın yaninda medeniyiz bircok milletten .Canakkale savasinda en cok sehit veren bati bölgelerinde yasayan manavların içinden cikmistir. Saf türkçe konuşuruz, adetlerimiz insancildir .Kadına değer verilir. Tek-eşlilik vardır. Çocuklarımızı çok severiz,özellikle kız çocuklarımızı baş tacı ederiz. Kumral cekik gözlü beyaz tenli narin insanlarız. Bence her manav türkü, once musluman olduğu için sonra da türk olduğu icin Allaha şükretmeli.

 51. adapazarlı54 yorum tarihi 10 Temmuz, 2019 10:34

  selan aleyküm herkeze şunu belirtmek isdedim ben kadadenizliyim ama manavların arasında çok kaldım manavlar iyi uysal insanlar özellikle kaynarca tarafı..

 52. ali osman bayraktar yorum tarihi 25 Aralık, 2019 14:41

  Bizim koyde manav koyu. eskiden Gemlik Kapakli koyu idi simdi Yalova Kapakli koyu oldu. yukaridaki butun ozellikler var ve yerlesik tarihi osmanlinin ilk yillarina dayaniyor.

 53. Atilla Arslan yorum tarihi 20 Ocak, 2021 15:52

  Yazıyı yazıyorsunuz haritayı da yayınlıyorsunuz ama yazı sonunda belirli yerlerden bahsediyorsunuz. İçinde eskişehir yok eskişehir in büyük çoğnluğu manavdır. Asken ben mihalıççık lıyım 51 köyün 48 tanesi manavdır. Yarım yamalak birçakışma.

 54. Hasan özil yorum tarihi 12 Nisan, 2021 16:17

  Geziyorsa yörük oturursa manavmış,Manavlar birçok TÜRK boyundan oluşmakta,kız alış verişinden dolayı yeni bir TÜRK boyu gibi

Yorum yap