41) ATATÜRK’LE KONUŞMA-10

Yayin Tarihi 21 Nisan, 2008 
Kategori ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN

Mc Arthur’a Verdiği Mülâkat

image00144.jpg

 

Avrupa’nın durumu hakkında ne düşündüğünü kendisine soran Mac Arthur’e Atatürk şu cevabı vermişti:”- Versailles Antlaşması Birinci Dünya Savaşı’na neden olmuş olan etkenlerde hiçbirini gideremediği gibi, aksine dünün başlıca rakipleri arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Zira, galip devletler, mağlûplara barış şartlarını zorla kabul ettirirlerken, bu memleketlerin etnik, jeopolitik ve iktisadî özelliklerini aslâ göz önüne almamışlar ve sadece düşmanlık duygularından esinlenmişlerdir. Böylelikle bugün içinde yaşadığımız barış devresi sadece ateşkesten ibaret kalmıştır. Eğer siz Amerikalılar, Avrupa işleriyle ilgilenmekten vazgeçmeyerek, Wilson’un programını uygulamakta ısrar etseydiniz, bu ateşkes devresi uzar ve bir gün devamlı bir barışa varabilirdi. Bence, dün olduğu gibi yarın da, Avrupa’nın kaderi Almanya‘nın alacağı tavıra bağlı bulunacaktır. Olağanüstü bir dinamizme sahip olan bu 70 milyonluk çalışkan ve disiplinli millet, üstelik millî tutkularını kamçılayabilecek siyasî bir harekete kendisini kaptırdı mı, er geç Vesailles Antlaşmasına son vermeye girişecektir.”

Atatürk, Almanya‘nın, İngiltere ve Rusya hariç olmak üzere, bütün Avrupa kıtasını işgal edebilecek bir orduyu kısa bir zamanda oluşturabileceğini, böylece savaşın 1940-45 seneleri arasında başlayacağını, Fransa‘nın kuvvetli bir ordu yaratmak için gerekli olan askeri sınıfı artık kaybettiğini ve İngiltere‘nin adalarını savunmak için, bundan sonra Fransa‘ya güvenemeyeceğini söylemiş, İtalya hakkında da şöyle demişti:

”- İtalya Mussolini’nin idaresi altında şüphesiz büyük bir kalkınmaya ve gelişmeye ulaşmıştır. Eğer Mussolini, gelecekteki bir savaşta, İtalya‘nın görünürdeki heybet ve azametini, savaş dışında kalmak şartıyla, gerektiği gibi kullanabilirse, barış masasında başlıca rollerden birini oynayabilir. Fakat, korkarım ki, İtalya’nın bugünkü şefi Sezar rolünü oynamak hevesinden kendisini kurtaramayacak ve İtalya’nın askerî bir kuvvet yaratmaktan henüz çok uzak olduğunu derhal gösterecektir.”

Atatürk, Amerika’nın geçen savaşta olduğu gibi bu savaşta da  tarafsız kalamayacağını ve Almanya‘nın ancak bu Amerikan müdahalesi nedeniyle yenileceğini de ilâve etmiş ve âdeta kehanet derecesinde olan şu şaşırtıcı sözleri söylemiştir:

”- Avrupa devlet adamları, başlıca anlaşmazlık konusu olan önemli siyasî meseleleri, her türlü millî bencilliklerden uzak ve yalnız genelin yararına olarak, son bir çaba ve iyi niyetli bir tanıyla ele almazlarsa, korkarım ki felâketin önü alınamayacaktır. Zira Avrupa meselesi İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki uyuşmazlıklar meselesi olmaktan artık çıkmıştır. Bugün Avrupa’nın doğusunda bütün medeniyeti ve hattâ, bütün insanlığı tehdit eden yeni bir kuvvet belirmiştir. Bütün maddî ve mânevî olanaklarını, topyekûn bir şekilde dünya devrimi gayesi uğruna seferber eden bu korkunç kuvvet üstelik Avrupalılar ve Amerikalılarca henüz bilinmeyen yepyeni siyasî yöntemler uygulamakta ve rakiplerinin en küçük hatalarından bile kusursuzca yararlanmasını bilmektedir. Avrupa’da olacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya’dır. Sadece Bolşevizmdir. Rusya‘nın yakın komşusu ve bu memleketle en çok savaşmış bir millet olarak, biz Türkler, orada olan olayları yakından izliyor ve tehlikeyi bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Uyanan doğu milletlerinin anlayışlarını tamamen sömüren, onların millî tutkularını okşayan ve kinleri tahrik etmesini bilen Bolşevikler, yalnız Avrupa’yı değil, Asya’yı da tehdit eden başlıca kuvvet halini almışlardır.”

(Cumhuriyet’ten: 8 Kasım 1951)


 

HEDDAM

ziyaretcidefteri21111126.gif

 

 

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap