408) ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ, 1071 DE BAŞLAMIYOR!

Yayin Tarihi 21 Haziran, 2009 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

 

FARK EDİLMEYEN  YA DA EDİLMESİ

İSTENMEYEN BİR FELÂKET :1071

 

Türkiye’nin medar-ı iftiharı büyük Hititçi, rahmetli Ord.Prof. ölümüne kadar Türklerin Anadolu’ya 1071’de geldiği iddiasında ısrar etmiş idi.

 

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. A. Erzen 1967’de  Edebiyat Fakültesi bağlı olarak “Van Bölgesi Tarih Ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi”ni kurmuş Türk ve Batılı profesörlerle Doğu Anadolu Yüksek yaylâsında derinlemesine ve genişlemesine  araştırmalar yapmış, sonuçlarını 1984’te “Doğu Anadolu ve Urartular, 1984” adlı kitapta vermişti.

 

1-      Doğu Anadolu’ya Orta Asya’dan göçler (-13bin)lerde başlamıştır.Görsel değerdeki kaya üstleri ve mağara duvarlarındaki resimler, damgalar ve yazıtlar bu tarihi vermektedirler..

2-      Batı, çıkarlarına uygun olarak politika yoluyla yaratacağı yapay devletleri buraya yerleştirmek için bu  Asya ile Anadolu/Mezopotamya arasındaki dört yol ağzını tarihsiz bırakmıştır.

 

image00141.jpg

Van, Başet dağında yaklaşık 12/13binler ait yazı öğelerini içeren bir kaya resmi

 

image00216.jpg

Van/Hakkâri arasında Çilgiri’de bulunan, Prof.Muvaffak Uyanık tarafından tarihi 7/6binler diye tespit edilmiş yazıt (ortadaki haç, OQ diye okunan ve yeryüzü kişisi ya da günahsız anlamını veren Ön-Türkçe damgadır).

 

 

·    Eğer Atalarımız ilk kere  1071’de Anadolu’ya gelmiş iseler, – televizyon konuşmalarımızda da daima tekrarladığımız gibi-

·     binyetmiş buçukta  Anadolu’ya gelmiş olanlar Anadolu’da tarihi ileri sürerek  hak iddia edebilirler. Ve DE,

·     İlgili Akademisyenlerimizin resmî yazıları ile bu iddiada bulunanlara topraklarımızı terk etmek mecburiyeti doğar

 

Sizlere sesleniyorum sayın ve değerli Akademisyenlerimiz : TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

Bu günlerde yeniden konu oldu :

Bir kutsal kitap , Tevrat, kendi halkına “bazı topraklar vaad etmiş bu vaadler arasına güney Doğu Anadolu’yu da katıvermiş?… Kimin toprağı kime, hangi hakla?…

 

Öte yandan artık alışkanlık hâline gelen bazı ziyaretler var :

TE.CE. vatandaşı, vatandaşımız Mehmet Ali Birand’ın Türkiye Türklere bırakılmamalı şeklinde ifade ettiği slogan, demokrasiyi araç diye kullanan emperiyalistlerin,Toprak altı aşklarını çok iyi tanımlamış olmalı ki, bugün Dıyarbakır’ın , bazı özel kişilerin turistik beldesi hâline gelmiş olduğu âlelâdeleşmiş…

 

Günümüzdeki olaylardan yola çıkarak sadece Güney Doğu tarihine kısa bir göz atalım;

Yalnız bu yazımızda, Doğu Anadolu yaylâsının tüm tapusunu ,13binden, 1000 yıllarına kadar yelpazelenerek mühürlemiş olan Ön-Türkçe yazıtları sıralamıyoruz :

 

Mezopotamya ile ilk temas, Orta Anadolu kişisinin, Anadolu kültürünü, ilk kere Volkan camı’nı Mezopotamya’ya taşıması sonucu  başlamış, böylece onların kesici alet sahibi olmaları sağlanmıştır.

 

Fakat , asıl, Ön-Türk Kültürünün  dip kültürde  yer alması ,13binlerde başlamış ve (-516)da Urartu’nun İskitler tarafından istilâsıyla politik olarak Anadolu’da sona ermiş , ama, Ön-Türk Kültürü (+1071)de yeniden tazelenmiş ve sürekli politik çalkalanmalara karşın bu kültür, dip/temel kültür hâlinde 1923’te âniden alevlenmiş ve 2009’a ayak basmıştır.…13.000 + 2009 = 15.009 yıl yok edilememiş bir kültür… Ama, yok sayılmış!… Resmî tarih haline sokulmuş!…

 

1-  Orta Asya’da 80binlerde doğmuş olan insan üstü kudret inancı* (Doss.Arch.185/1993)                               

Doğu Anadolu’dan Mezopotamya’ya, Halep Sırlı Taşı’nda görüldüğü gibi,10binlerde 

İnmiştir. Tarihi, Fransa/Lyon termo-nükleer laboratuarınca 9300/8700 diye tespit edilmiştir.

Okunuşu “uçulan yer Tanrı Bil’i Göğü”, heyhat! (K.Mirşan)

 

Halep’in tarihteki adları HALPAHU/ALPA’dır…Hua= Kudret , ALPA = AL-APA =ilâh, ruhu alıp götüren, anlamlarını verirler .

 

image0038.jpg

 

2- Sat dağındaki 8bin tarihini gösteren birleşik damgalar  bu toprakların tapusu  niteliğindedirler

 

3- 6.000 tarihli Tel Es Sawwan seramikleri Ön-Türkçe damgalarla bezenmiştir;

 

4-    5.000’ tarihli Samarra seramiklerinde. OQ,OZ ONÇ damgaları okunmaktadır. (Katalog,  Bağdat Müzesi şaheserleri, Petit Palais 1981 Paris)

5-    4.000’de SUBAR-TU devleti Mezoptamyaya egemendir.(A.Parrot- Sumer, Gallimard) ; Urartu öteki adıyla ISUB-URA  BiL’in devamıdır (K.Mirşan)

6-    “…Fırat kıyısında Mari (Tel-Harîri) bölgesinde (-4.000/2.000)ler tarihlerini taşıyan tabletlerden 13’ünde TURUKKU adı okunmaktadır. Bu bölgenin  Sümer ve Baabil nüfuzunda olduğu bilinmektedir…”(Her Yönüyle Kürt Dosyası , Prof.Dr. Abdülhalûk ÇAY- Turan Kültür Vakfı  1994 )

 

7-    Malatya/ Elazığ, Kuzey Suriye,Urmiye ve Transkafkasya’yı kapsayan geniş coğrafya içinde M.Ö dörtbinde çok kuvvetli bir kültür birliği vardır. Bu kültüre ERKEN HURRİ KÜLTÜRÜ denir.(Prof.A.Erzen, Urartular s.15/16)

8-    Aynı ekipten Prof. Erich Feig  bu çerçeve içinde, DIYARBAKIR merkez olmak üzere bu yörede  dördüncübin’de yoğun bir PROTO-TÜRK KÜLTÜRÜ’nün egemen olduğunu ortaya koymuştur

9-    Hurri’ler ve onlardan sonra Doğu Anadolu’da görülen Urartuların  dillerinin , morfoloji, fonoloji, sentaks ve vokabüler açılarından akraba diller oldukları ortaya çeşitli şekillerde konmuştur (Prof.A.Erzen s.25 ayni eser)

 

10- Asur’un adı Ön-Türkçe, AT-UB UÇUĞ’dur ,”Yüce Yönetim Liderliği” (K.Mirşan)

 

11- Mezopotamya’ya Sümerler dışında Orta Asya kültürünü götürenler :

·    ELÂM’lar

·    KASSİ’ler

·    GUTİ’lerdir.

 

12- A:Parrot, GUTİ’lerin Orta Asya’dan geldiklerini , Van ve Urmiye bölgesinden geçip Mezopotamya’ya yerleştiklerini yazar. (A.Parrot, Sümer, Gallimard, 1960, Paris)i

13-  İtalyan Türkolog E.Rossi, GUTİ’lerin Türk olduklarını kaydeder. (le Civilta dell’Oriente, Casini 1957 Roma)

14- Prof  Neş’et Çağlayan KUT(GUTİ)ları en eski bir Türk devleti olarak sunar

15- ELÂM’lar konusunda araştırmalar yapmış olan Hamit .Zübeyir Koşay onların Türk olduklarını ve Fransa’nın güneyindeki BASK’larla olan akrabalığını ortaya koyar(makaleler,  incelemeler , Ankara 1974)

 

16- OQ Türklerinden olan QARLUQ’lar , Balkaş, Hazar doğusu yoluyla Doğu Anadolu’ya oradan da (- 1600)lerde Babilonya’ya göçetmişlerdir.

     Yaklaşık

·    (-1600)lerde Babilonya’ya KARDUNİAŞ adı verilmiştir. Bu,

·     KARDUN-UYUŞ yani, QARLUK FEDERASYONU demektir ;

·    Qara-Uluq = QARLUQ…QARDUQ…QARDUN şekline dönüşmüştür .(K.MİRŞAN)

 

       Prof Akurgal , Anadolu’nun Kültür Tarihi kitabının 178’nci sahifesinde Mitanni’lerin

       eski yazıtlarda MAİTANNİ diye geçtiğini ve kral adlarının Hint-Avrupaca olduğunu ileri

       sürer.

Bilimsel gerçekler tam aksini ortaya dökerler :,

·        Artık, Hint-Avrupa dilleri teorisinin yalanlanması gerektiği, CNRS’in 2000 eylül     tarihli 386 no.lu bülteninin 8’nci sahifesinden başlayarak  geniş bir şekilde verilmiştir.

·        MAİTANNİN kral adlarından 12’sinin ,AT-ATA, AİTA. ATTİ  Qağan ve ATA anlamlarını taşıyan heceler etrafında oluştuklarını görürüz :

Birkaç örmek : PARŞATATAR…TUŞRATTA…VAŞASATTA…MAİTANNİ….MATTİVAZA

 

Günümüzde bu yörede yaşayan METEANNİ’ler vardır ve bunlar Orta Asyadan geldiklerini söylerler.(K.K.Kop, Doğu ve Güney ve Doğu Anadolu Ana Türkçesini etkileyen  faktörler TKAE 1982)

 

17-  CUUDİ dağı yazıtı (-1500)

18-   VARAGÖZ yaylâsı yazıtı(-1000) tarihlidir.

19-   AKATÇA Ön-Türkçe’nin geniş etkisi altında kalmıştır.(K.Mirşan)

 

Anadolu Türk tarihin başlangıcı, Batılılar tarafından  SEVR’in başlangıç noktası demek olan 1071’e perçinlenmiştir.

 

Yukarıda verdiğimiz bilgileri ,özellikle Proto-Türklerin (Ön-Türkler) varlığını batılılar pek iyi bilmektedir . Fakat, 1774’te Osmanlının duraklama döneminin başlangıcında  Türkleri tarihten silmek, Anadolu’ya sahip olmak amaçlarına set çeken bilgileri daima hasıraltı etmişlerdir..

Artık, halkımızın, belgelerle vermiş olduğumuz bu açıklamalara sahip olarak emperiyalistlere verecekleri çok sayıda cevapları vardır.

 

*(insan üstün kudret inancı, 10binlerde Ön-Atalarla Doğu Anadolu yoluyla Mezopotamya’ya inmiş ve bu kavram ileriki bin yıllarda Mezopotamya’da tek Tanrılı dinlerin doğuşunun kökenini oluşturmuş, kutsal kitaplar, Tevrat başta olmak üzere bu kökenden yola çıkmış olacaklardır.)

 

Halûk TARCAN                                                                                                                                   

Bilimsel Araştırmacı (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi-Paris)

Mecidiyeköy,  20.06.09

 

 

 

 

Paylaş:

Yorumlar

“408) ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ, 1071 DE BAŞLAMIYOR!” yazisina 9 Yorum yapilmis

 1. Serdar Bayram yorum tarihi 21 Haziran, 2009 05:09

  Türkiye Cumhriyeti Kazim Mirsan ve Haluk tarcan Hocalarimizin calismalarina sahip cikmasi gerek.

  Hocamin aklina ellerine saglik Insallah arastirmalarinin degeri bilinir….

 2. Ertuğrul Kapusuzoğlu yorum tarihi 21 Haziran, 2009 12:13

  Sağolun Hocam,
  Yazan ulaştıran sağolsun.
  Bu makaleyi okuyunca, Atatürk’ün yazdığı şiir aklıma geldi.

  Dostlarla paylaşayım istedim ve yorum yerine addedilsin.

  HAKİKAT NEREDE?

  Gafil, hangi üç asır, hangi on asır
  Tuna ezelden Türk diyarıdır.
  Bilinen tarihler söylememiş bunu
  Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
  Dinleyin sesini doğan tarihin,
  Aydınlıkta karaltı, karatıda şafak
  Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.

  Asya’nın ortasında Oğuz oğulları,
  Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları
  Doğudan çıkan biz
  Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
  Türk sadece bir milletin adı değil,
  Türk bütün adamların birliğidir.
  Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
  Ey yığın yığın insan gafletleri
  Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,
  Hakikat nerede?

 3. ZEYNEP İNCİ yorum tarihi 21 Haziran, 2009 23:38

  İTALYADA PALERMO,SARDUNYA YAKINLARINDA;2 MİNİK ADA*CIKLAR VAR..ADLARI;ALİCUDİ..FULİCUDİ!
  *TÜRK İSMİNDEN TİTREMELERİNİN SEBEBİ ORTADA:)
  -YOKSA TÜM DÜNYA MI BİZE AİTMİS?

 4. sabri öztürk yorum tarihi 7 Temmuz, 2009 01:01

  ben aslen doğu türkistan kaşgarlıyım ve istanbulda hikamet etmekteyim çin’i esefle kınıyorum ve biran önce doğu türkistandan elini çekmesini istiyorum.neyse ben bu sitede aşırı türkçülük görüyorum ben tarih okuyorum ve yazdığınız yazıları nerdeyse tümü aşırı yaklaşımlar ve çok taraflı illa herkesi türk yapma çabası neden ne için anadolu komple türk falan bunlar safsata dostlar burda türklük ırka kökene dayalı değil türk biziz doğı türkistan tükmenistan vs.belkide bağlı olmadığınız bir kökenin aşırılığını yapıyorsunuz.ben türküm ama ırkçı değilim burda yaşamış onca halkı hiçe sayıyorsnunuz anadolu komple bütün tarihi türkmüş neymiş neyin çabasındasınız türkiyede sadece 10-15 milyon kürt var bunlar göktenmi indi doğuya güneydoğu kendi dilleri kültürleri var onlarıda türk yaptınız hatta kızılderelileri bile türk yapan var yeter be kardeşim eşitleyici birleştirici fikirleri biraz ortaya atın bunlar emperyalistlerin oynadığı oyunlar bakın millet aya çıktı batıda ırk bitti dostlar biraz gözünüzü açın yok şu yazıtta bu yazıyo şu yazıyo burası asya orta asya batı asya burası bir bölge saydığınız yerler birbirine çok uzak yerler değil yazıtlarda kullanılan şeyler başka bir asya bölgesindede kullanılabilirdi.bunlar normal türktür kürttür bırakın bunları eğer konu yazıtsa alfabeyse sonuçta mantık olarak bütün dillerde benzerlikler var kelime olarak kalıp olarak sonuçta hepsinin bir yerden geldiği nettir insanlşık dediğiniz herkes ayrı bir ırk ve dillemi doğdu allah aşkına ben ırka inanmıyorum bence ırk insandır,ve hayvan türleridir.insan bir ırktır diğer herşey görüştür.ben %100 türküm vs. %100 almanım bunlar bitti gidin genetik testinizi yapın bakın neler çıkıyor çok kolay birşey bu bütün insanlar yaptırsın ırka inananlar bence burda birleştirici olacak şey kültür beraberliğimiz ortaklığımız kader birliğimiz ve dinimizdir.

 5. Turan Nuraliyev yorum tarihi 21 Temmuz, 2009 21:42

  6-cı sınıf Azerbaycan Tarihi kitabında Mezopotamyanın kuzeyinde, kuzey doğusunda (Azerbaycan, Doğu Anadolu) milattan 4 bin yıl önce göçmen, savaşcıl, Türk soylu toplulukların (Kuti, Lulubi …) olduğu yazılıyor.

 6. Orhun Kabaklı yorum tarihi 21 Ağustos, 2009 20:52

  Sabri Öztürk: Önce Türklük “ırka, kökene” bağlı değil diyorsun, ardından belki biz Türkiye’de yaşayanların “Türk kökenine” bağlı olmadığını söylüyorsun. Bu nasıl bir çelişkidir.

  Türklük ırka kökene bağlı değildir doğru söylüyorsun. Türklük kültüre bağlıdır. Eğer ben burda ben Türk’üm diyorsam ve sen bunu inkar ediyorsan, sen Türk değilsindir. Bize burda genetikten falan bahsetme. Önce kendinle çelişmemesini bil. Ben de İskandinav kökenli Türk’üm o zaman. Genetik olarak Asya’yla alakam yok, Türk olmayı haketmiyor muyum?

  İnsanların yüz yıla yakın araştırmalarına koltuğundan iki tane birbiriyle çelişen cümleyle yorum yapman bi Türk’e hiç yakışan bir hareket değil.

 7. harun zafer yorum tarihi 22 Şubat, 2010 16:35

  Kassiler ile Gas’lar(gaşkalar) söz konusu edilen aynı kavimdir ayrıca Kas’lar Kafkas bölgesiyle ilintilidir. bu kavim kimi kaynakta Kassiler veya Gas /Kas’lar ve Gaşga’lar denilmiştir. proto- Türk kavimlerin’den bir tanesi olma olasılıkları vardır… yazınızı okudum çok harika olmuş..

 8. Atalay Emiroglu yorum tarihi 5 Ağustos, 2010 12:53

  Sayın Sabri Öztürk tamam bu milliyetçi söylemlerden bıktık da senin gibilerden de bıktık. Batı da ırk bitti demişsiniz, geçtigimiz bir kac sene içinde batı’da iki ülke bölünmek istedi. Bunlar Belçika ve Kanada’dir, ve tamamen ırk ve dile bağlı sebeplerdendir, ne ırkın bitmesinden bahsediyorsunuz. Irkçılığın icat edildigi yer batıdır. Irkcilik en son batıda biter. Onların ırkçığı ustelik bizim gibi toprak milliyetciligi ile karistirilmamalı, batı gercekten genetikçi ırkçıdır ve gezdiginiz diyarlarda iki sohbet ettiginiz üç kişiden biri size bunu hissettirir… Bu anlamda Anadolu insanı Batı’dan çok daha ileridedir. Türkiye’de ırkçılık yoktur, toprak Milliyetçilıği vardir, bu yüzden burda şimdiye dek bölünme gibi söylemler baskın bir şekilde dile gelmemiştir. Batı’nin anlamadığı budur, anlamadıkları bizim onlar gibi genetik ırkçı degil toprak milliyetçileri oldugumuzdur.

 9. Atalay Emiroglu yorum tarihi 5 Ağustos, 2010 13:07

  Bütün dillerin bir yerden geldigi nettir demiştiniz bir de… Ural-Altay dil ailesinden olan Japonca, Finlandiyaca ve Türkçe fonetik olarak birbirine çok benzemektedir evet ama alfabe olarak çıkarın bakalım yazıtlarını çizitlerini ortak bir birbirine benzeyen kelime görebilecekmisiniz ? : ) Bütün diller birbirine benziyormuş : ) Insanların kendi tarihlerini araştırmaları ve bundan gurur duymaları ile dalga geçmeyin, biz sanıldığının tersine hiç mi hiç beceremiyen insanlarız ve bu yönde bilinçli bir milliyetcilik ve kendi kişisel tarihlerimizi bile saklayabilmek konusunda çok eksiğiz, am batı böyle değil. Batılı dedesinden kalan ahşap eve gozü gibi bakar, biz yıktirip beton bina diktiririz, çünkü bize asıl verilmesi gereken bilinçli tarih bilinci verilmemistir…

  Milliyetçılık saçma birşeydir evet, güzel olan şey kültürlerdir ama unutmayın ki batının kurguladığı bu dünya duzeni millyetlerin ve dini duyguların birer silah ve araç olarak kullanıldığı bir sistemdir… Insanlık daha kaç bin yıl bunun içinden yaşar bilinmez…

Yorum yap