379) Konfederasyon ve Federasyon Devlet Nedir?

Yayin Tarihi 1 Temmuz, 2014 
Kategori SİYASİ

Konfederasyon

Konfederasyon, bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan devletler topluluğu.
Konfederasyonda, devletler ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleşmişlerdir. Konfederasyonu meydana getiren konfedere devletlerin devletlik vasfı, konfederasyon halinde de devam eder. Ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nisbette bir işbirliği yaparlar; bunun dışında müstakil devlet sıfatlarını, hak ve vazifelerini tamamiyle korurlar.
Konfederasyona dahil konfeder devletler gerek harici gerekse dahili bakımdan tam manasıyla hakimiyetlerine sahiptirler. Üye devletler diğer devletlerle hertürlü diplomatik münasebetlerde bulunabilirler. Konfeder devletler, konfederasyona dahil devletleri hiçbir taahhüd altına sokmaksızın başka devletlerle savaşa giriştikleri gibi, aynı konfederasyonda üye olan bir devlet ile savaş yaptığı zaman, bu milletlerarası hukuk bakımından bir iç savaş sayılmaz; iki devletin harbi sayılır.
Konfederasyonda üye devletlerin temsilcilerinden meydana gelen bir meclisi vardır. Bu meclis tarafından alınan kararları üye devletlerin de tatbik edebilmesi için her devletin ayrı ayrı bizzat yetkili organınca benimsenerek tasdik edilmesi gerekmektedir.
Konfederasyon devlet topluluğu bir antlaşma ile meydana geldiği için, üye devletler istedikleri zaman konfeder devletten ayrılabilirler. Konfederasyon tipi devlet topluluğunun asrımızda artık modası geçmiştir. Yalnız, çoğunlukta federasyon devlet tipini hazırladığı için, tarihi bir önemi vardır. Gerçekten bugün federasyon tipi devletler, bir zamanlar konfederasyon şeklinde idiler. Mesela, İsviçre 1848 tarihine kadar konfederasyon halinde idi. Bu tarihte bugünkü federal devlet durumuna geldi. Bugün bir federasyon devlet şekli meydana getiren ABD, 1776′dan 1787 yılına kadar konfederasyon devlet şekli idi. Bugünkü Birleşik Almanya da 1870 yılına kadar konfederasyon devlet durumunda idi. Şu halde tarihi bakımdan konfederasyon, federal devlet şeklini hazırlayan bir merhaledir. 

Artık devletlerin kurduğu konfederasyonlar yoktur. Ancak siyasi ve ekonomik işbirliği ile kurulmuş birlikler vardır. Avrupa Birliği ve Şanghay Örgütü gibi

Federasyon

Federasyon, coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, gene aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları ile oluşan topluluk.

Federal devlet bu anlamda iç yapıları itibariyle özerk olan devletlerin (federe devlet) oluşturduğu siyasi bir birliktir. Federe devletlerin her biri kendi ülkesine, anayasasına sahip iken diğer devletlerle olan ilişkilerin düzenlenmesinde yetki federal devlete aittir. Bununla birlikte federe devletlerin içinde kendi yasama, yürütme ve yargı organları da vardır. Fakat yasalar üst devlet (federal devlet) kimliğine ait anayasaya aykırı olmama koşulu taşır. Federe devletler iç güvenliklerini sağlamak amacı ile kendi polis teşkilatını kurabilir ve farklı yargılama hususları belirleyebilir. Bir federe devlet için suç teşkil eden bir yasa diğer devlet için suç teşkil etmeyebilir. Farklı federe devlet yasalarının uygulanmasında çoğunlukla bulunulan yer göz önüne alınır fakat uygulamada kişilerin hangi federe yapıya bağlı bulunduğu hususuna göre de hareket edildiği görülmektedir. Bu durum ülkeden ülkeye ve özerklik genişliğine göre farklılık taşımaktadır. Yine uygulamada görülen başka bir durumda dolaşım esnasında olan vatandaşın çelişen yasalara muhatap kalması durumunda üst anayasa kanunlarının geçerli olabileceğidir.
Arjantin, Küba, İspanya, Kolombiya, Meksika, Kanada Federal devletlere örnek olarak verilebilir. Fakat tam tersi bir süreç olarak bir istisna, federasyon devleti olan Yugoslavya’nın son iki üyeleri Sırbistan ve Karadağ 2003 yılında Sırbistan ve Karadağ adında bir konfederasyon devletine dönüştü. Ama 2006 yılında bu konfederasyon iki üye ülkenin sonunda yollarını tamamiyle ayırıp bağımsız olunca son buldu.

image001

Yeşil federatif devletler. Mavi üniter devletler

(Green Federative States. Blue unitary States)

Kaynak: Vikipedi

Hazırlayan: Yılmaz Karahan

 

English

The Confederation

Confederation of independent States by maintaining their sovereignty on the condition that, in order to ensure that the interests of the public and limited, established through a Treaty States that community.

Confederation, the United States, but are certain and limited purposes. Confederate States that make up the Confederation of statehood are genuine, the Confederation also continues. Common interests will cooperate for performing a nisbette; out of this detached state attributes, retain all rights and duties.

Konfeder States need to include external and internal Confederation respects have dominion literally. Other Member States can be found in all sorts of diplomatic relations with the State. Konfeder States, including States under any commitment to Confederation expending the same as any other State that carried into battle with Confederation member is a State at war with his time, this is not a civil war, in terms of international law; two States really counts.

Confederation representatives of Member States, has an Assembly. This Assembly by Member States decisions taken at each State individually to apply, is found in the person of authority needs to be legalized by default.

Confederate State ensemble for a treaty occurred, the Member States can be divided from the State konfeder at any time. Confederation type Government is no longer in our community of century outdated. Alone, the majority of the Federation Government has a historic importance, to prepare the type. Really, today the Federation-type States, once they were in the form of Confederation. For example, Switzerland was in the Confederacy until 1848. This date became today’s federal Government. Today the shape of a Federation State that make up USA, 1776 to 1787 than was the Confederate State shape. Today’s United Germany and was the case of the Confederate States until 1870. In this case the shape of the Confederation, the federal Government historically prepared is a stage.

The Federation

According to the Federation, the geographical structure formed by more than one State against a came together voluntarily out of a single political power seen as and, to this end, the Organization’s line-of-sight, the constituent States; Internal Affairs is, again according to the agreement between them with the broad or narrow extent formed the autonomous community.

Federal State in this sense, the internal structures of the States ‘ autonomy (Federated State) has a political Union formed. Each of the Federated States against their country, while other States have constitutional relationships with the federal authority in the regulation of the Government-owned. However, Federated States within its legislative, Executive and judicial bodies as well. But the law belongs to the identity of the parent State (federal State) is not unconstitutional condition moves. The Federated States with the goal of providing internal security can establish their own police force and can specify different trial issues. For a federated state criminal laws may not constitute a criminal offense to other States. Different federated state in the implementation of the law is often referenced in place are taken into consideration but in practice people depending on which of the Federated structure according to the movement, which has been observed. This situation differs from country to country and according to the width of the autonomy of the bears. Still, in practice seen in another case during the circulation of citizens in the event of conflicting laws, the laws of the Constitution can be valid interlocutor is the parent to remain.

Argentina, Cuba, Spain, Colombia, Mexico, Canada, the Federal Government may be given as examples.But vice versa as a process throws an exception, the State of the Federation, Serbia and Montenegro, the last two members of Yugoslavia in 2003, Serbia and Montenegro became a Confederate State. But in 2006, at the end of the two Member States of this Confederation paths completely apart and independent when it comes to an end.

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap