369) Devletlerin Yönetim Biçimleri

Yayin Tarihi 6 Haziran, 2014 
Kategori SİYASİ

Devletlerin Yönetim Biçimleri

image001

Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir.

Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, idare şekli demokrasi olmayabilir. Devlet şekli krallık olup da, idare şekli demokrasi olabilir.

Yönetim biçimlerinin; devletin kuruluşu, milletlerin hayat tarzları ve dünya görüşünün derin bir ilgisi vardır.

1. Aristokrasi: Yönetimin belli bir zümrenin elinde bulunduğu yönetim biçimidir. Genellikle soylular sınıfının iktidarı anlamına gelir.

2. Cumhuriyet: Devleti yönetenler halk tarafından belli süre için seçildiği ve yetkilerinin sınırları yasalarla belirlenen yönetim biçimidir. Yöneticileri denetleyen mekanizmalar aktif olarak kullanılır.

3. Demokrasi:  Aslında bir yönetim biçimi değildir. Halkın yönetime eşit biçimde katılabilmesi ilkesini temel alır.

4. Despotizm: Yönetimi elinde bulunduran kişiyi dini, yasal ya da başka şekillerde sınırlayabilen, kararlarının sorgulanmasını gerçekleştirebilecek hiç kimsenin bulunmadığı yönetim biçimidir. Derebeylik de denilebilir.

5. Federasyon: Coğrafi sebeplerle ayrılmış birden fazla devletin kendi iradeleri ile bir araya gelmeleri, iç işlerinde serbest dış işlerinde ise birleşerek kurdukları en üst organizasyona bağlı kalmalarıdır. Günümüzde en bilinen örneği ABD’dir.

6. Konfederasyon: Çeşitli menfaatler dolayısıyla bir araya gelmiş devletlerden oluşur. Federasyondan farklı olarak Konfederasyonu oluşturan devletler iç ve dış işlerinde bağımsız hareket etme özgürlüğüne sahiptir. Federasyonda olduğu gibi tek devlet değil, ayrı ayrı devletler statüsündedirler.

7. Meritokrasi: Yöneticilerin bilgi ve liyakatlerine göre seçilmesi esasına dayanır. Kayırılma yoktur, herkes bilgisi oranında yükselir. Osmanlı Devleti’nde uygulanan ‘Devşirme sistemi’ buna örnek olarak verilebilir.

8. Monarşi: Hükümdarın Devlet başkanı olduğu yönetim biçimidir. Monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır

9. Otokrasi: Monarşinin bir çeşitidir. Aralarındaki fark Otokraside devlet başkanlığı miras yoluyla geçmemiş kişi kendi mücadelesi ile almıştır.

10. Parlamenter Monarşi (Meşrutiyet): Devlet başkanının yanında çeşitli yetkilere sahip bir meclisin bulunduğu Monarşinin değişik bir biçimidir.

11. Plütokrasi: İktidarın maddi açıdan güçlü kimselerin elinde olduğu yönetim şeklidir.

12. Teknokrasi: Devletin tüm kademelerinde bilim adamlarının ve teknik bilgiye sahip kimselerin bulunması gerektiğini varsayan yönetim biçimi.

13. Teokrasi: Kaynağını ve kanunlarını dini ilkelerden alan yönetim biçimidir.

14. Totaliterizm: Bireyin özgürlüğünün devlet tarafından ortadan kaldırılması ve bireysel yaşamın ikinci dereceye bırakılmasıdır.

 

English

States Management Formats

A form of administrative forms, States Administration.

The shape of the Republican State, so it may not be the people’s sovereignty of States, the shape of the handle democracy. The shape of the shape of democracy in the Kingdom, the State can handle.

Management forms; the State Organization, Nations lifestyles and worldview are a deep interest.

1. The Aristocracy: the management of a particular Administration is absolute class. Usually means that the power of the nobles.

2. The Republic: for certain Republican leaders of the State elected by the people, and the format is specified by law the boundaries of administrative powers. The mechanisms that control is used as the active Admins.

3. Democracy: the fact that it is not a form of Government. Based on the principle of public administration can participate equally.

4. Despotism: the religion of the person in possession of the legal Despotism. Management or in other ways, there is no one that can perform management with limited, decisions to be queried. Feudalism.

5. The Federation: Geographic reasons, separated by more than one State to come together with their own wills, internal affairs at the top of the organization established by the free Foreign Affairs combined depending on theremains. Today, the best known example is the USA.

6. The Confederation: The Confederation is made up of a variety of benefits, therefore, came to the States together. Unlike the Federation, the Confederation of independent States that make up the internal and external affairs, has the freedom to move. Not only the State, as well as separately in the States status.

7. The Meritocracy: on the basis of information and selecting Managers according to the Meritocracy is based on skill. favors, everyone rises at a rate of knowledge. As an example, in the Ottoman Empire can be Reused that is applied to the System.

8. Monarchy: the sovereign is the head of the State administration. The most important feature that distinguishes other management forms of monarchy, the head of State that the authority is in the hands of the host throughout his life

9. Autocracy: a kind of a Monarchy. The difference in an autocracy with their inheritance passed President of people struggle.

10. The parliamentary Monarchy (Meşrutiyet): where a legislature has the powers of head of State with a variety of a different form of the monarchy.

11. Plütokrasi: Power in the hands of powerful people is a form of financial management.

12. Technocracy: the State of having scientists and all levels of technical knowledge should be presumed to form of Government.

13. The Theocracy: the management of religious principles and the laws of the source of the Theocracy: format.

14. Totalitarianism: an individual’s freedom of individual life and the Elimination of the second degree by the State dumped away.

 

Paylaş:

Yorumlar

“369) Devletlerin Yönetim Biçimleri” yazisina 3 Yorum yapilmis

 1. sevgi nesil türksu yorum tarihi 7 Haziran, 2014 00:46

  Plütokrasi,Kağanlık sistemine mi benzer?

 2. Yılmaz Karahan yorum tarihi 7 Haziran, 2014 11:24

  Sevgi hanım, “Kağanlık” Tanrı’dan gelen kutlu ailelerin yani seçilmişlerin yönetim esasına dayanır. Soyluluk…
  Burada verilen yönetim biçimlerinden “aristokrasi” karşılığını alır.

 3. sevgi nesil turksu yorum tarihi 7 Haziran, 2014 17:42

  Tskler

Yorum yap