26) MİLLİ MÜCADELE’DE İÇ AYAKLANMALAR

Yayin Tarihi 1 Nisan, 2008 
Kategori ATATÜRK

Millî Mücadelede İç Ayaklanmalar

image001.jpg

 Osmanlı Devleti’nin girmiş olduğu 1. Dünya Savaşı’nı noktalayan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi ile Türk tarihinde Millî Mücadele adı verilen yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem, mütareke şartlarının uygulanması sırasında yaşanan işgaller, azınlık terörü gibi her türlü olumsuzluğu içeren bir dizi uygulamaya karşı Türk halkının başlattığı direnme ruhu ile alevlenen Kurtuluş Savaşı’nı ve ardından gelen yeni Türk devletinin varlığının ve bağımsızlığının dünya devletlerince kabul edilişini kapsamaktadır.

Mütarekenin imzalanmasından sonra ülke tam anlamıyla bir kaosa sürüklenmiştir. Bütün devlet dengelerinin bozulduğu bu ortamda birbiri ardına kurulan hükümetler uzun ömürlü olamamış, hiçbir kabine bu durumun üzerine yüklediği ağırlığı taşıyamamış ve bu felaketten çıkış için sağlıklı fikirler üretememiştir.

İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı sırasında kağıt üzerinde paylaştıkları Osmanlı topraklarını bu defa fiilen bölüşmeye başlamışlar ve yürüttükleri işgaller Türk halkı için zor bir dönemin başlayacağını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, imparatorluk bünyesinde yüzyıllardır barış ve huzur ortamında yaşamış olan azınlıkların, özellikle Ermeniler ve Rumların Türk topraklarında kendileri için bağımsız yeni yurtlar kurma girişimleri de silahlı çeteler vasıtasıyla yeni bir boyut kazanarak Müslüman ahali ile anılan azınlıklar arasında önemli olayların çıkmasına yol açmıştır.

Böylesine büyük bir otorite boşluğunun oluştuğu bir ortamda, yaşanan olumsuzluklar arasında Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde değişik zamanlarda ve farklı nedenlerle ortaya çıkan iç ayaklanmalar çok önemli bir yer tutmaktadır.

Tarih boyunca çeşitli milletler kendilerini sömüren yabancı devletlere karşı ayaklanarak bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Bu, anlaşılması kolay bir konudur. Ancak aynı ülkenin insanlarını çeşitli sebeplerle karşı karşıya getiren iç ayaklanmaların açıklaması zordur. Zor olduğu gibi dramatik olaylara ve kapanması uzun sürebilecek yaralara da sebebiyet vermesi mümkündür.

1919-1923 yılları arasında gerçekleşen iç ayaklanmaların temelinde çeşitli etkenler yatmaktadır. Dış etkenlerin özünü İtilaf Devletlerinin istek ve çıkarları oluştururken, iç etkenler daha fazla çeşitlilik göstermektedir.

Ayaklanmalar tek tek incelendiğinde de görüleceği gibi başlıca etken olarak İstanbul Hükümetleri ile Kuvvayı Millîye arasındaki çekişme göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra etnik farklılıklar temelinde gelişen ayaklanma girişimleri ve nihayet liderlik yarışı sebebiyle baş gösteren ayaklanmalara da tanık olunmuştur.

Millî Mücadelede yaşanan iç ayaklanmaların kronolojik sıralaması aşağıdaki gibidir

 

11 Mayıs 1919

Ali Batı Olayı

20 Ağustos 1919

Ali Galip Olayı

27 Eylül 1919

Birinci Bozkır Ayaklanması

20 Ekim 1919

İkinci Bozkır Ayaklanması

20 Ekim 1919

Ahmet Anzavur’un Millî Mücadele aleyhinde birinci defa saldırtılması

26 Ekim 1919

Şeyh Eşref Ayaklanması (Hart Olayı)

28 Ekim 1919

Kızılkuyu Olayı

28 Ekim 1919

Apa Çarpışması

1 Kasım 1919

Dinek Çarpışması

15 Kasım 1919

Demirkapı Çarpışması

16 Şubat 1920

Ahmet Anzavur’un Millî Mücadele aleyhine ikinci defa saldırtılması

4 Nisan 1920

Ahmet Anzavur’un Gönen’e taarruzu

13 Nisan 1920

Birinci Düzce Ayaklanması

16 Nisan 1920

Çerkez Ethem kuvvetleriyle Ahmet Anzavur kuvvetlerinin Yahyaköy Çarpışması

18 Nisan 1920

Kuvvayı İnzibatiyenin kurulması

19 Nisan 1920

Ahmet Anzavur’un Karabiga’dan İngiliz gemisiyle İstanbul’a kaçışı

25 Nisan 1920

Taraklı Çarpışması

8 Mayıs 1920

Ahmet Anzavur’un Adapazarı ve Geyve Harekâtı

8 Mayıs 1920

İkinci Düzce Ayaklanması

11 Mayıs 1920

Anadolu Fevkalâde Müfettişi Umumiliğinin işe başlaması

12/13 Mayıs 1920

Mudurnu Çarpışması

15 Mayıs 1920

Birinci Yozgat Ayaklanması

20 Mayıs 1920

Cemil Çeto Olayı

23 Mayıs 1920

Millî Mücadele kuvvetlerinin Kuvvayı İnzibatiyeye taarruzu

25 Mayıs 1920

Zile Ayaklanması

27 Mayıs 1920

Sulusaray Olayı

1 Haziran 1920

Millî Aşireti Olayı

13 Haziran 1920

Yozgat’ın asiler tarafından işgali

14 Haziran 1920

Kuvvayı İnzibatiye Tümeninin taarruzu

20 Haziran 1920

Çerkez Ethem kuvvetlerinin Ankara’dan Yozgat’a hareketi

21 Haziran 1920

Çopur Musa (Çivril) Olayı

27 Haziran 1920

Kula Olayı

20 Temmuz 1920

İnegöl Olayı

5 Eylül 1920

İkinci Yozgat Ayaklanması

8 Eylül 1920

Çengelhan Olayı

8 Eylül 1920

Nogaykızıközü Olayı

23 Eylül 1920

Ayvalıközü Çarpışması

25 Eylül 1920

Koyunculu Çarpışması

2 Ekim 1920

Konya Ayaklanması

6 Aralık 1920

Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

7 Aralık 1920

Çerkez Ethem Ayaklanması

6 Mart 1921

Koçgiri Ayaklanması

…1918 – 21 Kasım 1923

Aynacıoğlu Olayları

… 1918  … 1923

Pontus Ayaklanmaları ve Olayları

 

Ali Batı Ayaklanması

11 Mayıs – 18 Ağustos 1919 tarihlerinde baş gösteren ve Midyat, Nusaybin, Ömerkan, Dirilömer çevresinde etkileşen bu ayaklanma, İngilizlerin Osmanlı topraklarında ayrılıkçı güçleri kışkırtarak, onlar aracılığıyla bölgede dolaylı bir etkinlik sağlama politikasına uygun düşen tipik bir örnektir.

Bu bölgede yaşayan söz sahibi kişiler, İngilizlerin kışkırtmalarıyla bir Kürdistan oluşturulması fikrini yayma çabasında bulundukları sırada, bu rüzgardan etkilenen Ali Batı diğer yandan da kendisinin İstanbul Hükümetinin Mardin Temsilcisi olduğu yolundaki propagandalarla etkinliğini artırmaya çalışmıştır.

11 Mayıs 1919 günü emrindeki yüz silahlı adamı ile Nusaybin’e gelen Ali Batı’ya İlçe  Kaymakamı ve burada bulunan 24. Alay Komutanı ilk müdahaleyi nasihat yoluyla  yapmışlarsa da, buradaki askerî kuvvetin kendi sayılarından daha az olduğunu anlayan Ali Batı her ikisini de tehdit etmiş ve daha da ileri giderek hapishanedeki mahkûmları serbest bırakmış ve halktan zorla para ve insan toplamaya başlamıştır.

Bunun üzerine 5. Tümen Komutanlığının emri ile civardaki askerî kuvvetler birleştirilerek Ali Batı’nın üzerine gönderilmiştir. 4 Haziran’da Mekre yakınlarında bozguna uğratılan Ali batı, bir grup adamıyla kaçmayı başarmıştır.

5. Tümen Komutanı, 6 Haziran’da bir bildiri yayınlayarak, köylülerin ve aşiretlerin bu eşkıyaya yardımda bulunmamak şartıyla serbest olduklarını ilan etmiştir. Devam eden takip sonucunda Ali Batı 18 Ağustos’ta gizlendiği Medah mevkiinde kıstırılmış ve yapılan çarpışma neticesinde ölü olarak ele geçirilmiştir.

Ali Galip Olayı (20 Ağustos – 15 Eylül 1919)

Mustafa Kemal ve beraberindekilerin Erzurum’da topladıkları Kongreyi engelleyemeyen Damat Ferit Hükümetinin, Amasya Tamiminde çağrısı yapılan ve yurdun bütünlüğü için kararlar alınacak olan Sivas Kongresini engelleme çabasının bir ürünü olmuştur.

Dahiliye Nazırı Adil Bey ve Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa’nın emriyle dönemin Elazığ Valisi Ali Galip’in görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Aynı dönemde İngiliz Binbaşısı Noel, bağımsız bir Kürt önderleri Bedirhanî Halil, Kamuran, Celâdet ve Ekrem Beylerle toplanmıştır.

Bu gruba, görev emrini aldıktan üç gün sonra 6 Eylül’de Ali Galip de dahil olmuş ve yapılan toplantıda Malatya Mutasarrıfı Bedirhanî Halil’den 500 seçkin atlı hazırlamasını kararlaştırmışlardır.

Öteden beri bu girişimleri izleyen Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Ali Fuat  Paşalar, gelişmelerin Kürtleri ayaklandırmak ve Sivas Kongresini dağıtmaktan başka Doğu illerinde asayişsizlik olduğu gerekçesiyle bu bölgenin de işgaline zemin hazırlanacağı değerlendirmesini yapmışlar ve bu nedenle Ali Galip ve beraberindekilerin Sivas üzerine yürümelerini beklemeksizin onların ele geçirilmeleri kararını almışlardır.

Böylelikle Elazığ, Diyarbakır, Siverek ve Aziziye’den bazı birlikler Malatya üzerine gönderilmiş ve bunun üzerine önce Noel ile Kamuran, Celadet ve Ekrem, arkasından Ali Galip ile Mutasarrıf Halil Kâhta’ya doğru kaçıp, Bey Dağ’daki Reşvan Aşireti Başkanı Bedir Ağa’nın yanına sığınmışlardır.

Ali Galip kaçarken maliye veznesinden almış olduğu :

“Mustafa Kemal ve avenesinin tenkili masarifine karşılık olmak üzere olbabdaki emrini tevfikan altı bin lira alınmıştır.” ibareli senedi de unutmuştur.

Beydağ’da da yeni kuvvet toplama girişiminde bulunduğu anlaşılan Ali Galip üzerine kuvvet gönderilince bu defa Urfa’ya kaçmış, oradan da Noel’in çağrısı üzerine Halep’e gitmiştir.

Birinci Bozkır Ayaklanması (27 Eylül – 4 Ekim 1919)

Konya’nın Bozkır ilçesinde meydana geldiği için bu adla anılan ayaklanmalar, ulusal direnişin güçlenmesini ve gelişmesini geciktirici türden ayaklanmalardır. Mustafa Kemal Paşa’nın, komutanlara Mondros Mütarekesi’nin uygulanmasına davet eden telgraflarına olumlu yanıt veren Cemal Paşa, bölgedeki halkı Millî mücadeleye katılmaya ve ordusunun eksiklerini tamamlamaya çalışırken İstanbul’a çağrılmıştır.

Ardından görevi devralan Albay Selahattin de kısa bir süre sonra görevinden ayrılınca, İngiliz Muhipler Cemiyeti ve Damat Ferit’e bağlılığıyla bilinen Vali Cemal Bey  duruma hâkim olmuştur.

Cemal bey bir yandan halkı Millî kuvvetlere karşı gelmeye zorlarken, diğer yandan da hapishaneyi boşaltarak buradaki suçluları silahlandırmıştır. Bu gelişmeler karşısında Heyet-i Temsiliye, Albay Refet Bey’i (Bele) valinin tehlikeli faaliyetlerine son vermesi için görevlendirmiştir. Konya halkının da bu yeni gelişmeye verdiği desteği gören Vali Cemal Bey 27/28 Eylül 1919 gecesi Konya’yı terk ederek İstanbul’a dönmüştür.

Halife, Padişaha bağlılık ve Millî harekete karşı çıkış temelindeki ilk örneği teşkil eden Birinci Bozkır Ayaklanması böyle bir ortamda Vali Cemal ve İstanbul’da İngiliz Papazı Frew ile ilişkisi olan Bozkırlı Zeynelabidin ve arkadaşlarının kışkırtması sonucu başlamıştır.

Kısa sürede Bozkır’a egemen olan yaklaşık bin kişi, Seydişehir’den üzerlerine gönderilen askeri birliği de etkisiz hale getirince, bölgeye bir nasihat heyeti gönderilmiş ve Bozkır’a Millî kuvvetlerin gönderilmeyeceği garantisi verilerek isyanlar yatıştırılmıştır.

İkinci Bozkır Ayaklanması (20 Ekim- 4 Kasım 1919)

Birinci ayaklanmanın yatıştırılmasının ardından yeni bir ayaklanmamanın çıkmaması için Afyon’dan Yarbay Arif (Karakeçili) Müfrezesi de Seydişehir’e kaydırılmıştır. Bu gelişmeleri haber alan Zeynelabidin’in adamları, yeniden harekete geçerek Bozkır’ı basmışlar ve üzerlerine gönderilen öncü birlikleri yenilgiye uğratmışlardır (24 Ekim 1919, Akkise civarı).

Ertesi gün Yarbay Arif asilerin sağ kanadından etkili bir harekat düzenlemiş, 30 kadar ölü ve bir o kadar da yaralısı bulunan isyancılar geri çekilmeye başlamışlardır.

Takip harekâtında Karaman-Çumra yolu üzerindeki Kızılkuyu’da geceyi geçiren 30  kişilik bir müfreze, baskın sonucu ele geçmiş (28/29 Ekim 1919), asiler erlerin para, silah ve hayvanlarını alıp serbest bırakmış, ancak başlarındaki iki subayı idam etmeye teşebbüs etmişlerse de araya giren yaşlıların ve herhalde yaklaşmakta olan Yarbay Arif kuvvetlerinin etkisiyle vazgeçerek kaçmışlardır.

Bu arada Yarbay Arif Müfrezesi ile asiler arasında bir çarpışma da Apa ve dolaylarında gerçekleşmiş (28 Ekim1919), 20 ölü ve 10 yaralı veren isyancılar kaçmaya devam etmişlerdir. Ayaklanmacılara son darbe de 1 Kasım 1919’da Dinek yöresinde vurulmuş, dağılan asilerin elebaşları da dağlara kaçmak zorunda kalmış, asilerin bütün köyleri işgal edilince Bozkır’a bir tek silah patlamadan girilmiştir (4 Kasım 1919).

Şeyh Eşref (Hart) Ayaklanması (26 Ekim – 24 Aralık 1919)

Tipik bir irtica hareketi niteliği taşıyan bu ayaklanma, Bayburt’a 20 km. uzaklıktaki Hart kasabasında yaşayan Eşref adında birinin kendine özel bir tarikat kurması ve ününün çevreye yayılması sonucu İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılmasını gerektiren bir durumun oluşması ve Eşref’in soruşturmaya karşı çıkmasıyla başlamıştır. Bu konudaki ilk girişim Erzurum Valiliğince başlatılmıştır.

Valilik, Bayburt Kaymakamlığına bu şeyhin kökeni, mesleği, mezhebi, müritlerinin kimliği ve faaliyetleri hakkında bilgi sormuştur. Sonuçta Dahiliye Nezaretinin emriyle harekete geçen Bayburt Kaymakamlığı, ilçe müftüsünün başkanlığında din adamlarında oluşan bir kurul oluşturmuştur. Şeyhin kurulun davetini reddetmesi ve müritlerinin ayaklanma içinde olduğu yolunda duyumlar alınması üzerine 6 Aralık 1919’da Bayburt’taki 28. Alaydan 50 kişilik bir müfreze göz korkutmak için Hart’a gönderilmiştir.

Hart’a gelen heyet, Şeyhin önceden ayrılması sebebiyle kendisi ile temas edememiş, halk yorgun düşen askerleri ikramda bulunmak vaadiyle birer ikişer evlere dağıtmış ve Hart’a geri dönen Şeyhle birlikte harekete geçerek onları esir almıştır. Bu olay, Alay Komutanı Binbaşı Nuri’nin şehit edilmesiyle yeni bir boyut kazanmış, bunun üzerine otuzar kişilik iki piyade bölüğünden yeni bir müfreze oluşturularak 9 Aralık 1919’da Hart’a sevk edilmiştir.

Bu müfrezeye de bir baskın düzenleyen Eşref başarılı olup askerleri tutsak ettikten sonra, kendisinin mehdi olduğunu ilan edip daha da azgınlaşmaya başlamıştır. Askerlerin tedbirsizliği ve tecrübesizliği neticesiyle oluşan bu durum karşısında hükümetin uzlaşma girişimlerinde bulunmuş olması da bir fayda sağlamamıştır ve bu defa dört tabur ve iki bölükten oluşan 700 kişilik bir kuvvet Hart’a gönderilmiştir. İhtiyaten biri Gümüşhane’de, diğeri Of’ta iki tabur da hazır tutulmuştur.

24 Aralık’ta Hart’ı kuşatan bu kuvvetler özellikle topçuların isabetli atışları vasıtasıyla sonuca gidebilmeyi başarmıştır. Evine isabet eden top mermisiyle havaya uçan Şeyh Eşref’in akıbetini öğrenen müritleri daha fazla direnemeyip teslim olmuşlardır.

Birinci Anzavur Ayaklanması (25 Ekim – 30 Kasım 1919)

Ahmet Anzavur’un önderliğinde çeşitli aralıklarla gelişen ayaklanmalar, esasen Anadolu’daki direnişi kırmaya yönelen iç isyanlar arasında en önemlisi sayılabilir. Çünkü Batı Cephesinin oluşturulması ve Yunan işgalinin durdurulmasının gecikmesine sebep olmuştur.

Emekli Jandarma Binbaşısı olan Ahmet Anzavur, Millî Mücadeleye karşı tavır alarak saltanat ve halifeliğe bağlılığının karşılığında, özellikle Biga, Gönen, Manyas ve civarındaki Çerkezleri teşkilatlandırarak Kuvvayı Millîyeye karşı bir güç oluşturmak amacıyla bu bölgeye gönderilmiştir. Heyet-i Temsiliye Anzavur hareketini bastırmak için 31 Ekim 1919’da Albay Kazım’ı (Özalp) ve Salihli Cephesi Komutanı Ethemi görevlendirmiştir.

2 Kasım 1919’da Susurluk’a gelerek kuvvet toplamaya başlayan Anzavur ile ilk temas 15 Kasım’da Demirkapı sırtlarında gerçekleşmiş, bir taraftan Albay Kazım komutasındaki 11. Tümen, diğer taraftan da Yarbay Rahmi müfrezesi arasında kalan Anzavur, 10 kadar ölü ve 40 kadar yaralı bırakarak kaçmıştır.

Takip harekatına bu aşamada Salihli cephesinde bulunan Çerkez Ethem de katılarak 30 Kasım’da Söğütalanı’nda Anzavur yeniden sıkıştırılmış ve ancak birkaç adamı ile kaçmayı başarmıştır. Birinci Anzavur Ayaklanmasının 2/3 Aralık 1919’da bittiği kabul edilmektedir.

İkinci Anzavur Ayaklanması (16 Şubat – 19 Nisan 1920)

Ahmet Anzavur’un ikinci kez ayaklanma girişimi, Müdafaa-i Hukuk Heyeti Merkeziyesi üyelerinden Edremit Kaymakamı Hamdi Bey’in katledilişi ile başlar. Hamdi Bey 26/27 Ocak 1920 gecesi düzenlediği bir baskınla Gelibolu yarımadasının Akbaş mevkiinde Fransız askerlerinin gözetimi altındaki silah ve cephaneleri ele geçirmiş ve sabaha kadar tümünü Anadolu kıyılarına taşıtmış yurtsever bir kişidir. Daha sonra Biga’ya geçerek asker toplamaya başlayan Hamdi Bey, yaklaşık 500 genç ile Biga’daki 190. Alayın 2. Taburu emrine girmiştir.

Birliğin ihtiyaçları için halktan para toplamak zorunda kalışı, buradaki halkı ( çoğunlukla Pomaklar) hoşnutsuzluğa itmiş ve Biga’da bir isyan başlatılmıştır. Bu esnada 15 kadar adamıyla Biga’ya gelen Ahmet Anzavur, hükümet konağına yerleşerek ayaklanmanın idaresini ele almıştır. Hamdi Bey yalnız kalınca Yenice istikametine doğru yola çıkmış, fakat yolda yakalanarak katledilmiş ve cesedi halka teşhir edilmiştir.

Bu gelişmeden sonra Anzavur yönetimindeki 800 kadar asi Yenice’ye saldırarak, Akbaş’tan kaçırılan silahları ele geçirmek istemiştir. Çaresiz geri çekilmek zorunda kalan yurtseverler silahları ve cephaneliği asilerin eline geçmemesi için dinamitle havaya uçurmuştur. Bu arada İstanbul Hükümeti de Anzavur çetesine katılmak üzere İstanbul’dan subaylar göndermiş, mali destek sağlamış, İngilizlerle birlikte bu ayaklanma örgütünü genişletmeye çalışmıştır.

Çok ciddi boyutlara ulaşan ikinci Anzavur kuvvetlerinin bastırılması konusunda Ankara’da Mustafa Kemal Heyet-i Temsiliye başkanı olarak kararlı bir bildiri yayınlamış  ve isyanın bastırılması için 2 000 civarında asker toplanmıştır. Çerkez Ethem’in idaresindeki birlikler 16 Nisan 1920’de Susurluk’un Kuzeyindeki Yahyaköy’de karşılaşmışlar, tam gün süren şiddetli çarpışmalar sonunda asiler dağıtılabilmiştir. Bunun üzerine 19 Nisan’da Karabiga’ya kaçan Anzavur oradan da bir İngiliz gemisiyle İstanbul’a dönmüştür. 

Birinci Düzce Ayaklanması (13 Nisan-31 Mayıs 1920)

7 Nisan 1920’de Amiral de Robeck’i ziyaret ederek onunla Millîyetçilere karşı alınması gereken önlemleri ve bu konudaki İtilaf Devletlerinin desteğini araştıran Damat Ferit’in 12 Nisan 1920’de dördüncü defa Sadrazamlığa getirilişinin hemen ardından başlayan bu ayaklanma da Anzavur, Yozgat ve Konya isyanları ile aynı türden sayılabilir.

Düzce yöresinde baş gösteren bu ayaklanmalar bir yandan hilafetin ve şeriatın savunulmasına dayandırılmakla beraber diğer yandan da Çerkezlik davası güdülen bir içeriğe de sahiptir. Bölgede yaşayan Çerkez ileri gelenlerinin sarayla yakın ilişkide olmaları gelişen Anadolu hareketine karşı olumsuz tavır almalarına sebep olmuştur. Ayrıca İstanbul Hükümeti’nin buradaki Çerkez ve Abaza’ları ulusal direniş hareketine karşı kışkırtırken, bu hareketi yürütenlerin İttihatçıların devamı olduğu yolundaki propagandaları da etkili olmuştur.

Bütün bu gelişmelerin sonucunda Ömer Efendi Köyünde toplanarak silahlanan Çerkez ve Abazalar Düzce’deki güvenlik müfrezesini basarak buradaki birlik komutanı Mahmut Nedim’i teslim almış ve Düzce’ye egemen olmuşlardır.

Ayaklanmanın öncülerinden Berzeg Sefer Kaymakamlığa, emekli Binbaşı Maan Ali de Jandarma Komutanlığına atanmış ve ayaklanma bu suretle seri bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Kısa bir zaman içinde Bolu, Hendek, Adapazarı ve Safranbolu’da insanlar “Müslümanlık” gayreti ile ya da “padişah yanlısı” olduklarını göstermek amacıyla ayaklananların safına katılmışlardır.

Tehlikenin büyüklüğü karşısında yeni kurulan Büyük Millet Meclisi’nin Muvakkat İcra Vekilleri Heyeti (Geçici Yürütme Kurulu) bölgeye askeri birliklerle beraber halkı yatıştırmak için Ankara’dan Husrev Gerede, Adapazarı’ndan da Sait ve Kazım Beyler başkanlığında birer “Nasihat Heyeti” gönderilmiştir. Fakat bu girişim sonuçsuz kalmış, Gerede Heyeti asiler tarafından tutuklanmış, Sait ve Kazım Beyler öldürülmüştür.

Bunun üzerine Geyve’deki tümenden sonra Çerkez Ethem birliği ve diğer Kuvvayı Millîye birlikleri bölgeye yollanmış, Ali Fuat (Cebesoy) ile Refet (Bele) ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilmiştir.

23—31 Mayıs 1920 tarihleri arasında başlayan ayaklanmayı bastırma harekatı, 26 Mayıs’ta Çerkez Ethem kuvvetlerinin Düzce’yi ele geçirmesiyle ve ayaklanmanın elebaşlarıyla birlikte 53 kişiyi idam etmesiyle  ve aynı gün Refet Bele kuvvetlerinin Bolu’ya girmesiyle devam etmiş, Refet Bey’in 31 Mayıs’ta Gerede’ye girmesiyle sonuçlanmıştır.

İkinci Düzce Ayaklanması ( 19 Temmuz-23 Eylül 1920)

Birinci Düzce ayaklanmasının bastırıldığı günlerde Yozgat’ta da bir ayaklanmanın başlaması üzerine Çerkez Ethem’in ve Binbaşı Çolak İbrahim’in kuvvetleri Genelkurmayca Yozgat bölgesine, düzenli orduya mensup birlikler de Yunan saldırılarını karşılamak amacıyla cepheye gönderilince bu bölgede daha önce dağılıp sinen asiler yeniden toparlanmaya başlamışlardır.

Bu defa ayaklanan Çerkez ve Abazaların düşünceleri, Hendek’i almak, İzmit ile bağlantı sağlayıp Yunanlılarla birleşmek ve güya kendi hayat ve geleceklerini Millî kuvvetlerden kurtarıp, garanti altına almak şeklinde gelişmiştir. 8 Ağustos’ta Düzce’yi ele geçirmeyi başaran asilerin üzerine Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Uşak’tan takviye birlikler gönderilince yok edileceklerini anlayan asiler hareketlerine son vermişlerdir.

Bunda Ali Fuat Paşa’nın Abaza başkanlarıyla görüşmek üzere gönderdiği aracıların da olumlu katkısı olmuş ve 66 gün süren ayaklanma bu şekilde sonuçlanmıştır.

Kuvvayı İnzibatiye Harekâtı

Dördüncü kez 5 Nisan 1920’de kabinesini kuran Damat Ferit’in Millî mücadeleyi boğmak için başvurduğu yollardan biridir. Kuvvayı İnzibatiye adı verilen bu yarı-resmî askeri örgütün diğer adı Hilafet Ordusudur.

Komutanlığına Süleyman Şefik Paşa’nın atandığı Kuvvayı İnzibatiye üç piyade alayı ve bir topçu taburundan oluşmuştur. 18 Nisan 1920’de kurulan bu oluşumun hemen öncesindeki önemli gelişmeleri hatırlamak yararlı olacaktır.

11 Nisan’da Şeyhülislam Dürrizade El Seyid Abdullah’ın fetvası ile Mustafa Kemal ve onunla beraber hareket edenlerin öldürülmelerinin İslam dinince caiz olduğu ilan edilmiş, buna mukabil Ankara da Börekçizade Mehmet Rifat Efendi’nin fetvası ile (16 Nisan 1920) haklılığını aynı zeminde kanıtlamaya girişmiştir. Artık İstanbul ile Ankara arasındaki bütün köprüler atılmış ve geri dönüşü olmayan bir yola girilmiştir. Bu arada İngilizler de denetimleri altındaki Türk silah depolarından Kuvvayı İnzibatiye’ye silah dağıtılmasına izin vermektedirler.

Süleyman Şefik Paşa kendisine sonradan katılan Anzavur Ahmet ile anlaşmazlığa düşünce İstanbul’a dönmüş ve Kuvvayı İnzibatiye’nin başına Yarbay Senai geçmiştir. Kuvvayı İnzibatiye’nin bu dönemdeki amacı Geyve boğazını alarak Eskişehir istikametinin yolunu açmaktır. Bu amaçla top ve makineli tüfeklerle pekiştirilmiş 2.000 kişilik bir kuvvetle Geyve boğazına taarruza karar verilmiştir.

Anzavur Ahmet’in komutası altında 15—16—17 Mayıs’ta saldırılar gerçekleştirilmiş, her defasında geri püskürtülen Anzavur Adapazarı’ndan ayrılarak İstanbul’a dönmüştür.

23 Mayıs’ta yeniden temas edilen Kuvvayı İnzibatiye birlikleri ağır bir yenilgiye uğratılmış, 3 subay, 40 kadar er esir edilmiş, 4 topla 4 makineli tüfek ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiş, Sapanca ve Adapazarı kurtarılmıştır.

Hilafet Ordusuna son darbe 14 Haziran sabahı başlayan taarruzla vurulmuş, zaten yenilgiler ve askerden kaçanlar nedeniyle iyice zayıflayan birlikler tamamen etkisiz hale getirilmiştir.

Birinci Yozgat Ayaklanması (15 Mayıs-27 Ağustos 1920)

Yozgat ve çevresinde çıkan bir dizi ayaklanma girişiminin gerisinde İstanbul Hükümetini destekleyen Hürriyet ve İtilaf Partisinin Yozgat başkanı Çapanoğlu Edip ve kardeşi Celal’in çabaları yer almaktadır. Bu yörede nüfuz alanı geniş olan Çapanoğlu Kardeşler sürekli olarak “Ankara’da toplanacak olan meclisin padişahın isteklerine ve yasalara aykırı olduğu” yolunda propagandalarla halkı Büyük Millet Meclisi aleyhine kışkırtmaya çalışmışlardır. Bölgedeki karışıklıkların ilki Yıldızeli’nde yaşanmıştır.

Padişahın bildirge ve fetvalarını halka dağıtan Postacı Nazım, Yozgat beyleriyle de temas kurarak halkı Kuvvayı Millîye aleyhine örgütlemeye başlamışlardır. Toplanan asileri dağıtmak üzere gönderilen tabur ile ilk çarpışmalar Sulusaray civarında yaşanmış, ancak etkili bir sonuç alınamamıştır.

Giderek güç kazanan asiler üzerine iki müfreze daha gönderilmiş, Çamlıbel’deki müfreze baskına uğramıştır. Bunun üzerine Antep civarında bulunan Kılıç Ali de Büyük Millet Meclisi tarafından 80 kadar adamıyla bölgeye sevk edilmiştir. Kılıç Ali’nin birlikleri Akdağ Madeni civarında asilere küçük çapta üstünlük sağlarken, 14 Haziran’da Yozgat asiler tarafından işgal edilmiştir.

Ayaklanma civar bölgelere de yayılırken 15/16 Haziran gecesi Artova ve Çamlıbel karakollarının basıldığı görülmüştür. Durumun tehlikeli bir hal alması üzerine Genel Kurmay Başkanlığı 19 Haziran 1920’de Çerkez Ethem’i ayaklanmayı bastırmakla görevlendirmiştir. 70 subay, 2100 piyade, 1300 atlı, dört kudretli dağ topu, bir sahra topu, sekiz makineli tüfekle 23 Haziran’da sabahın erken saatlerinde Yozgat önüne gelen Çerkez Ethem Müfrezesi öğleye kadar süren çarpışmalarla Yozgat’ı ele geçirmiştir.

Yozgat’ta kurulan askeri mahkemede elebaşlarından 12 kişi asılmış, Celal ve Edip kardeşler kaçmışlardır. Kaçanlar Yozgat-Alaca yolu üzerindeki Arapseyfi civarında Ethem’in kuvvetleriyle yeniden karşılaşmış, burada da 300 civarında kayıp vermişlerdir (27 Haziran 1920).

Bu tarihlerde Yunan Ordusunun da Bursa ve Uşak üzerine doğru büyük bir saldırı başlattığı dikkate alınacak olursa, bu tür ayaklanmaların nelere mal olduğu anlaşılabilir. Dirençleri büyük ölçüde kırılan asiler bundan sonra küçük çaplı çarpışmalarla dağıtılmışlardır.

İkinci Yozgat Ayaklanması (5 Eylül-30 Aralık 1920)

Birinci ayaklanma sonunda af dileyerek hayatta kalan asilerden oluşturulan 500 kişilik Akmağdeni Alayı cepheye gönderilmek istenince kaçarak yeniden asi durumuna geçmişlerdir. Bu asiler 8 Eylül’de Çengelhan’da yağmacılık yapmışlar, 9 Eylül’de de Ortaköy’ü basmışlardır.

Üzerlerine gönderilen İkinci Kuvvayı Seyyare ile Nogaykızıközü, Ayvalıközü ve Koyunculu çarpışmaları sonucunda asiler dağılarak kaçmışlardır (25 Eylül 1920).

Bundan sonraki dönemde Akmağdeni ve Zile yörelerinde yapılan taramalarda birçok asi ele geçirilmiş ve ikinci Yozgat ayaklanması Aralık ayı sonlarında tamamen bastırılmıştır

Zile Ayaklanması (25 Mayıs-21 Haziran 1920)

Bu ayaklanma Yıldızeli ve Yozgat olaylarıyla iç içe gelişmiştir. Buralardaki olaylardan cesaret alan Avukat Ali, eski Bucak Müdürü Naci, eski mal müdürünün oğlu İhsan’ın 30 kadar atlıyı toplaması ile başlayan tehdit edici gelişmeler üzerine bölgeye gönderilen 5. Tümen, Yarbay Cemil Cahit komutasında duruma müdahale etmiştir.

Halkı hükümet aleyhine kışkırtmaya çalışan asilerle ilk ciddi çarpışmalar Zile’de yaşanmış, 150 kadar asi ölü ve yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, 30 kadarı da teslim alınmıştır. Yakalananlardan 50 kişi askeri mahkemede yargılanmış ve 22’si idam cezası almıştır.

Millî Aşireti Olayı (1 Haziran-8 Eylül 1920)

Özellikle İngiltere‘nin ve Fransa‘nın olumsuz propagandaları, para yardımı ve bir takım vaatler, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki aşiretleri Türklerden ayırarak bağımsız bir Kürdistan fikrine yöneltmiştir.

Bu çerçevede Millî Aşiretinin ileri gelenlerinden Mahmut, İsmail, Halil, Bahur ve Abdurrahman Beyler Güneydeki düşmanlarla gizli temas ve bağlantı kurmuş ve harekete hazır hale gelmişlerdir.

Fransızların Haziran ayı başlarında Urfa’yı ikinci kez ele geçirme girişimleri sırasında Millî Aşiretinin de Siverek yönünde harekete geçmesi TBMM Hükümeti için ciddi bir sorun halini almıştır.

İlk etapta 13. Kolordunun 5. Tümeni bölgeye gönderilmiş, 18 Haziran’daki çarpışmalardan sonra Güneydoğuya kaçan asiler dışarıdan aldıkları destekle güçlenerek 24 Ağustos’ta 2 000’den fazla kuvvetle yeniden saldırmaya geçmişler ve Viranşehir’i ele geçirmişlerdir.

7/8 Eylül’de 5. Tümenin gerçekleştirdiği taarruz karşısında tutunamayan asiler Suriye tarafına kaçmışlardır

Cemil Çeto Olayı (20 Mayıs-7 Haziran 1920)

Garzan’da Bahtiyar Aşireti Reisi Cemil Çeto, bazı aşiret reislerini kendi etrafında toplayarak bölgede hükümet kurma girişimlerine başlamıştır.

Bu çerçevede Reşkotan aşiretini kendi yanına çekmek için tehditkar teklifler götürmüş, ancak Reşkotan aşireti başkanı tehditlere aldırmayarak hükümete sadakatini vurgulamıştır. Yine de harekete geçen Cemil Çeto, bir süre Garzan yöresine hâkim olmuşsa da 13. Kolordunun aldığı önlemler üzerine hâkimiyetini yitirmiştir.

Adamlarının çoğunu kaybeden Cemil Çeto 7 Haziran 1920’de dört oğlu ile birlikte teslim olmuştur.

Konya Ayaklanması (2 Ekim-22 Kasım 1920)

Bu ayaklanma da Kuvvayı Millîyecileri “asi ve kâfir” olarak gören, Anlaşma Devletlerine karşı Millî bir direnişin mümkün olamayacağına inanan kişilerin önayak olduğu türdendir.

Kaynağını bir yıl öncesindeki Konya Valisi Cemal Bey’in Kuvvayı Millîye aleyhine yürüttüğü faaliyetlere bulmak mümkündür.. Ulusal güçlerin direnişinin yakında Konya’nın Anlaşma Devletlerince işgal edilmesine yol açacağı yolundaki propagandalar, Kuvvayı Millîyecilerin Yunanlılarla savaşmak yerine Türk köylerini soyduğu şeklindeki söylentilerle beslenince beklenen gelişme olmuş, Çumra’da Delibaş Mehmet çoğu asker kaçağı yaklaşık 500 kişilik bir çeteyle baskın yaparak buraya egemen olmuştur.

Daha sonra Konya’ya yönelen Delibaş, bir yandan da kendi yandaşlarını Konya’ya vali, polis müdürü ve jandarma komutanı olarak atamıştır. İsyancılara Akşehir ve Beyşehir’in de katılması, Konya ve Isparta sancaklarının Konya’ya yakın yerlerinin asilerin eline geçmesi durumu ciddileştirmiştir.

TBMM Hükümeti ayaklanmayı bastırma görevini Albay Refet’e (Bele) vermiştir. Refet Bele komutasındaki birlikler 6 Ekim’de Konya’yı, 16 Ekim’de Bozkır’ı, Seydişehir’i ve Beyşehir’i, 23 Ekim’de Çiğil’i ele geçirmeyi başarmıştır.

Güçlerini önemli ölçüde yitiren ve dağılan ayaklanmacıların etkinliğinin tamamen ortadan kalkması, 10 Ekim’de Dinar’dan hareket eden Demirci Mehmet Efe’nin önce Akseki’yi alması, 22 Kasım’da da Isparta’ya varmasıyla mümkün olmuştur.

Konya ayaklanmasına karışanların yargılanması Konya İstiklal Mahkemesinde yapılmıştır. Suçları sabit görülen 24 kişi idam cezasına çarptırılmıştır.

Demirci Mehmet Efe Ayaklanması (1-20 Aralık 1920)

Çeşitli isyanların bastırılmasında emeği geçen Demirci Mehmet Efe (1885-1959) Birinci Dünya Savaşı esnasında kendisine yapılan onur kırıcı bir muameleden dolayı bulunduğu yerden kaçarak dağa çıkmış, kısa zamanda topladığı yaklaşık 200 kişilik bir çeteyle Ödemiş civarında ün salmayı başarmıştır.

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlıların cazip vaatlerini reddederek Millî kuvvetler safında yer almıştır. Kendisine 5 Ekim 1919’da Aydın Cephesi Umum Kuvvayı Millîye Komutanı adı verilmiştir.

Düzenli ordu kurulması aşamasında milis kuvvetlerinin de lağvedilmesi gerektiği gerçeğinin ortaya çıkması Demirci Mehmet Efe’yi tereddüde düşürmüştür.

Mehmet Efe 22—23 Kasım gecesi İçişleri Bakanı ve Güney Cephesi Komutanı Refet Bey’den şöyle bir şifreli telgraf alır:

“Artık milis teşkilatının şimdiye kadar olduğu gibi devamına sebep ve mahal kalmamıştır. Şimdiye kadar bunların gördüğü vazifeleri, şimdiden sonra ordu göreceğinden, Kuvvayı Millîye teşkilatı lağvedilmiştir. Demirci Efe bundan sonra askeri bir sıfat ve nizam altında atlı takip kuvvetleri komutanı olarak benim refakatimde vazife görecektir. Artık “Demirci Mehmet Efe” yerine “Mehmet Beyefendi” tabiri kullanılacaktır.”

Teklifi kabul etmeyen Demirci Mehmet Efe’nin bu sıralarda Ankara ile ilişkileri gerginleşen Çerkez Ethem’le birleşme ihtimalinin ortaya çıkması Albay Refet Bey’i acil önlem alma durumuna getirmiştir; Demirci Mehmet Efe tasfiye edilecektir.

Demirci Mehmet Efe’nin yakalanması için Güney cephesi Komutanlığının 11 Aralık’ta başlattığı harekat içinde ilk teması 16 Aralık’ta Keçiborlu’nun 20 km. kadar Güneydoğusunda İğdecik Köyü’nde gerçekleşmiş, arazinin engebeli oluşundan yararlanan Mehmet Efe kaçmıştır.

18 Aralık’a süren takibatta Demirci’nin 800 adamından 700 kadarı yakalanmıştır. Araya sokulan aracılar vasıtasıyla ikna edilen Demirci Mehmet Efe 30 Aralık 1920’de teslim olmuştur.

Daha önceki hizmetleri karşılığında hayatı bağışlanan Mehmet Efe köyünde sakin bir hayat sürdürerek 1959 yılına kadar yaşamıştır.

Çerkez Ethem ve Kardeşlerinin Ayaklanması

(27 Aralık 1920-23 Ocak 1921)

Ethem Bey Bursa’da yerleşmiş olan, emlak ve arazi sahibi Ali Bey’in küçük oğludur. Ağabeylerinden biri Saruhan Milletvekili Reşit, diğeri ise Yüzbaşı Tevfik Beylerdir. Askerlik teskeresini başçavuş olarak aldıktan sonra Balkan Savaşları sırasında Çürüksulu Mahmut Paşa kolordusunda süvari subay vekili olarak görev yapmış, birkaç ay sonra da Bandırma’ya ailesinin yanına dönmüş, fiili askerlik hizmetini tamamlamıştır.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sonrasında kurulan yerel direnme örgütleri arasına katılan Çerkez Ethem bir kısım atlı kuvveti ile Salihli Cephesini kurmuştur. Daha sonra Kuvvayı Seyyare adı verilen kuvvetleriyle özellikle Anzavur kuvvetlerinin dağıtılmasında, Düzce, Adapazarı ve Yozgat isyanlarının bastırılmasında önemli hizmetleri olmuştur. Ancak düzenli ordunun kurulması aşamasında kuvvetlerinin dağıtılmasını kabullenmeyerek, ağabeyleri Tevfik ve Reşit Beylerle birlikte Ankara Hükümetine karşı cephe alma noktasına gelmiştir.

Batı Cephesi Komutanlığı sınırları içinde elde ettiği şöhret ile birlikte Ethem ve kardeşlerinin Büyük Millet Meclisi otoritesinin dışına çıkmak istemelerinde çeşitli etkenler rol oynamıştır. 

Bu etkenler şöyle sıralanabilir:

·         Yozgat isyanını bastırması sırasında yargılamak istediği Ankara Valisi Yahya Galip’in bu şekilde usulsüz yargılanmasına Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal’in engel olması

·         Büyük Millet Meclisi’nin 18 Eylül 1920 gün ve 42 sayılı kararla kurduğu İstiklal Mahkemelerini asker kaçaklarını yargılayacak tek makam olmasını kardeşleriyle birlikte reddetmesi

·         İçişleri Bakanlığına ait olan asker toplama yetkisini yasa dışı olarak kendi adamlarıyla yürütmek istemesi

·         Batı Cephesinin ikiye bölünmesine ve Güney Cephesi Komutanlığının Albay Refet’e verilmesine karşı çıkması

·         Düzenli ordu fikrine şiddetle karşı durması

·         Başkomutanlık emir ve komuta yetkisinin sadece Büyük Millet Meclisine ait olduğunun 18 Kasım 1920’de ilan edilmesi

·         Ethem kuvvetlerini diğerlerinden ayırt etmek için verilen “Birinci Kuvvayı Seyyare” adını küçümseme sayarak ısrarla “Umum Kuvvayı Seyyare ve Kütahya Havalisi Komutanlığı” adını kullanmak istemesi

·         Büyük Millet Meclisince gelişigüzel er toplanmasının yasaklanması; Batı Cephesi Komutanlığının oluşturduğu “Simav ve Havalisi Komutanlığı“nın reddedilmesi ve Komutan Yarbay İbrahim Bey’in Yüzbaşı Tevfik (Ethem’in ağabeyi) tarafından geri gönderilmesi

·         Batı Cephesi Komutanlığınca birliklerdeki silah ve cephanenin denkleştirilmesi işini reddetmeleri

Bunların yanı sıra, Ethem’in prestijinin en yüksek olduğu dönemde siyasal olarak da farklı bir yöne eğilmesi, Bolşevizm akımından etkilenmesi Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile arasının açılmasında etkili olmuştur.

Çerkez Ethem’in bu dönemde Sovyetlerin Ankara’da kendisini Mustafa Kemal’e yeğ tuttuklarına inandığı belirtilmektedir.  

Bütün bu gelişmeler kardeşleri ve bir grup yandaşı ile Çerkez Ethem’in tavrını kesinleştirmesine ve kendisini “Umum Kuvvayı Seyyare ve Kütahya Bölgesi Komutanı” ilan etmesine yol açmıştır. Ankara Hükümeti başlangıçta uzlaşma girişimlerinde bulunduğu halde bundan bir sonuç alınamamıştır. Ethem bir yandan Millî müfrezeleri kendisi ile işbirliği yaparak hükümete karşı tavır almaya, diğer yandan kıta subaylarını kurmaylar aleyhine kışkırtmaya çalışmıştır.

Sonuçta Batı ve Güney Cephelerinden toplam 796 subay, 14.596 er, 8.750 tüfek, 63 ağır makineli tüfek, 32 top ve 4.111 hayvan sağlanarak Çerkez Ethem’in üzerine bir harekat düzenlenmiştir. Bu sırada Ethem kuvvetlerinin genel toplamı 4.650 insan, 2 otomatik tüfek, 6 ağır makineli tüfek ve 4 top şeklindedir. 

Yapılan çarpışmalar sonunda Kütahya’dan Gediz’e çekilmek zorunda kalan Ethem, İnönü mevziindeki Yunan saldırılarını etkisiz hale getiren düzenli ordunun tekrar kendisine yönelmesi üzerine Yunanlılara sığınmıştır.  

Çerkez Ethem’in isyanı konusu çeşitli çevrelerce sürekli istismar edilmiştir. Bu çevrelerden gelen iddialar ağırlıklı olarak siyasal amaçlıdır. Bu nedenle de bilimsel olma kaygısı taşımamaktadır.

Koçgiri Ayaklanması ( 6 Mart-17 Haziran 1921)

Yaklaşık iki ay süren bu ayaklanma Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresini etkisi altına almıştır. Merkezi Zara olmak üzere 10 kaza ve 135 köyü kapsayan bir bölgede yaşayan Koçgirililer; İbolar, Zazalar, Balular, Kerteliler ve Sarular isimli beş büyük kabileden oluşmaktaydı.

Aşiret reisleri arasında adı geçen Mehmet İzzet, Hasan Askerî, Kazım, Alişir Beylerin yanı sıra Kürt Teali ve Teavün Cemiyeti’nin İmranlı şube başkanı Haydar Bey bölgede egemen olarak yönetimi ellerinde bulundurma isteği ile ayaklanmaya öncülük eden isimlerdir.

Ayaklanma, bölgedeki 6. Süvari Alayı’nın bir grup asker kaçağını yakalamak isterken baskına uğramasıyla 6 Mart 1921’de başlamıştır. 8 Nisan’da aşiret başkanlarından Mehmet Naki, Alişir, İbrahim, Mustafa, Mahmut Mansur ve Seyithan imzalı bir telgraf Büyük Millet Meclisine gönderilir. Asiler bu telgrafla Koçgiri (Zara) ile Divriği, Refahiye, Kuruçay ve Kemah ilçelerinin seçkin bir vilayet haline konularak bir Kürt valinin başa geçirilmesini ve bunun yanına da bir Türk vali muavini vermek suretiyle bir idarenin kurulmasını, henüz önemli miktarda kan dökülmemişken sorunun halledilmesini istemişlerdir.  

11 Nisan’da ayaklanmayı bastırma harekâtına başlayan Merkez Ordusu’nu zor bir görev beklemekteydi: Taarruzlar, ayaklanmanın düzenleyicileri ve kışkırtıcıları olan elebaşlara ve onlarla birlik olanlara karşı yöneltilecek, ilişkisi olmayan halkın gönlü alınacak ve hükümet tarafına geçmeleri sağlanacaktır.

22 Nisan’da harekatın birinci evresi sona erdiğinde asiler küçük gruplar halinde dağılarak Kuzey ve Kuzeydoğu yönünde kaçmışlardır. Bundan sonraki ikinci etapta geniş çaplı takip harekatı ile asilerin etkinliği iyice kırılmış, 17 Haziran’da asilerin elebaşlarından Haydar Bey’in kardeşi Alişan ve 32 asi ileri geleni ile 500’den fazla asi teslim olmuş, bunlar muhakeme edilmek üzere Sivas’a gönderilmişlerdir.

Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa, bu tür olayların tekrarlanmaması için “Asi köylerini dağıtmak, bunları Anadolu’nun başka bölgelerine, Türklerin arasına serpiştirmek ..” tezini savununca Büyük Millet Meclisinde özellikle Doğulu milletvekilleri buna karşı çıkarak bir soruşturma kurulunu görevlendirmişlerdir.

Bu gelişmeler karşısında Genelkurmay Başkanlığı Nurettin Paşa’yı görevinden almıştır.

Pontus Harekâtı

Pontus, Samsun-Trabzon çevresinde yaşayan Rumların kurduğu eski bir krallığın adıdır. Sadece M.Ö. 281’de bağımsız olmuş, bu da ancak 63 yıl sürmüştür. Bu tarihten sonra hep başka devletlerin egemenliği altında varlığını sürdüren Pontus Krallığına, Fatih Sultan Mehmet Trabzon’u alarak son vermiş ve bundan sonra buradaki Rumlar diğer azınlıklar gibi Osmanlı Devletinde uzun yıllar huzur ve barış içinde yaşamaya devam etmişlerdir.

Yaklaşık 2.000 yıl sonra yeniden bağımsız bir Pontus ülkesini kurmak için ilk girişim 1904 yılında kurulan “Pontus Cemiyeti” ile yapılmıştır. Bu derneğin kuruluşunda Merzifon’da faaliyet gösteren Amerikan Kolejinin büyük katkıları olmuştur. 

Bu dernek tarafından bastırılan bir haritaya göre; Pontus Cumhuriyeti, merkezi Samsun olmak üzere, Batum’dan İnebolu’nun Batısına kadar olan Karadeniz kıyıları ile bugünkü Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhane ile kısmen de Erzincan vilayetini kapsamaktaydı. 

Bu harita tek başına bile Yunan “Megalo İdeası” hakkında insanı hayrete düşürecek boyutlara sahiptir. Bölgede yaşayan Rum nüfusun Müslüman nüfusa oranının yaklaşık onda biri olduğu gerçeği kolayca göz ardı edilmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Yunanistan ve Rusya lehine casusluk faaliyetine girişen Karadenizli Rumlar Mütareke döneminde de siyasi ve fiili eylemlerle amaçlarına hizmet etmeye çalışmışlardır. 

Dernek başkanı Konstantinidis’in uluslararası alanda, Rumların zulme uğradığı yolundaki propagandalarla destek sağlama çabaları önemlidir. Oysa durum tam tersidir. Kurulan Rum çeteleri silahlanarak Müslümanlara karşı Samsun, Amasya ve Tokat çevresinde saldırmaya başlamışlardır

Pontus konusunda Yunanistan’ın tavrı da ilginçtir. 30 Aralık 1918 günü Venizelos tarafından Barış Konferansına sunulan raporda şu istek yer almaktaydı:

Ermenistan eyaletleri ile Rus Ermenistan‘ı, Milletler Cemiyetine bağlı büyük bir devletin mandası altına konulmak üzere bağımsız bir devlet haline getirilmelidir. Trabzon vilayeti de bu Ermeni devletine bağlanabilir. Böylece 350 000 kişilik kesif Rum topluluğu kendi sınırları içinde Türk idaresinden bundan böyle kurtulma imkânına kavuşmuş olacaktır.”

Ne yazık ki, İtilaf Devletleri bu çılgınca ve tehlikeli Pontus propagandasına set çekmek için hiçbir teşebbüste bulunmamışlardır.

Bu tarihlerde Anadolu’da kurulacak bir Ermenistan devleti içinde Rumların güvence altında yaşayabileceğine inanan Venizelos, aynı zamanda Yunan Ordusu subaylarından Albay D. Katenyotis’i görevlendirerek, durumu yerinde tespit etmek ve Pontus Rumlarını askeri birlikler halinde teşkilatlandırmak üzere bölgeye göndermiştir.

Yunan Albayı daha çok Batum ve Tiflis’te faaliyet göstererek, Konstantinidis ve Trabzon Metropolidi Krisantos ile birlikte Pontus meselesine en çok hizmet eden üç kişiden biri olmuştur.

Örgütlenen Rum çeteleri 1921 yılı sonuna kadar 1.641 Türk’ü yaralamış, 3.723 evi yakmış, 2.000.000 lira değerinde hayvanı almış, 2.000.000 altın lira nakit, bir çok mal ve eşyayı yağma ve tahrip etmişlerdir. 

Bu durum karşısında ciddi tedbirlerin alınması zorunlu olmuştur. İlk önlem olarak Aralık 1920’de Merkez Ordusu oluşturulmaya başlanmış ve civardaki birlikler bu orduya bağlanmıştır.

İdarî önlem olarak Rumlar üzerinde etkili olan Ortodoks din adamları sınır dışı edilmiş, bir bölümü istiklal mahkemelerinde yargılanmış, Rum köyleri boşaltılarak burada yaşayan Rumlar Anadolu’nun iç bölgelerine yerleştirilmiştir. 

Merkez Ordusunun yeterince güçlenmesiyle başlayan büyük çaplı temizlik harekatı 6 Şubat 1923’e kadar sürmüş, ayaklanmacıların bütün elebaşları ve de yardımcıları yok edilmiştir. Ayaklanmacılardan bir kısmı da teslim olmak veya af dilemek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir.

Sonuç

Ağırlıklı olarak 1919 ile 1921 yılları arasında göze çarpan iç ayaklanmalar Millî mücadelenin en sancılı bölümlerinden biri olmuştur.

Çıkış sebepleri ne kadar çok çeşitli olursa olsun, bu hareketler en büyük zararı ulusal güçlerin birleşme sürecine vermişlerdir. İşgalci devletlerle baş etmek gibi hayati bir görevi üstlenen Büyük Millet Meclisi’nin aynı zamanda Anadolu’dan başlayarak tüm yurtta otorite ve etkinliğinin sağlanması önündeki engellerin önemli bir kısmını yine bu ayaklanmalar oluşturmuştur.

Ayaklanmaların sayısının çokluğu içteki mücadelenin ne denli yaygın, sürekli ve tehlikeli olduğunu da ortaya koymaktadır.

Ayaklanmaların yaşandığı bölgelerde kaydedilen felaketlere rağmen Türk halkının bu süreci olumlu bir şekilde tamamlaması elde edilen en önemli kazanç sayılmalıdır.
NOT: Bu Belgesel Yazıdan Dolayı HEDDAM Sitesine Teşekkür ederiz.

YENİDEN ERGENEKON

Paylaş:

Yorumlar

“26) MİLLİ MÜCADELE’DE İÇ AYAKLANMALAR” yazisina 24 Yorum yapilmis

 1. başak tilek yorum tarihi 2 Nisan, 2008 19:14

  süper yaaa yıllık ödewimi buldum süpersinizzzzz:D:D

 2. Gökhan BOZKURT yorum tarihi 14 Nisan, 2008 15:46

  Değerli Hocam; hassas bir konuya daha değinmişsiniz. Yukarıda verilen liste içerisinde açıklanmayan bazı ayaklanma ve isyanlar gördüm, bunları da ben tamamlamak istedim.

  KIZILKUYU KÖYÜ İSYANI (28/29 Ekim 1919)

  Konya’ya bağlı Çumra kazasına yakın, Karaman-Çumra yolu üzerinde bulunan Kızılkuyu köyünde 28/29 Ekim 1919 günü İkinci Bozkır ayaklanmasının yaşandığı günlerde meydana gelen isyan olayıdır.
  Çumra’da toplanmakta olan askeri müfrezeye katılmak üzere, Karaman’daki 139 uncu Alaydan gönderilen ve Yüzbaşı Mustafa ile Makineli Tüfek Asteğmeni Abdülkerim komutasında 30 kişilik bir müfreze, 28/29 Ekim 1919 gününün gecesini Kızılkuyu köyünde geçireceklerdi.
  Yatma zamanı gelince, müfreze, hiçbir emniyet tertibi almadan, erler camiye gitmiş, 2 subay da muhtarın köy odasında istirahata çekilmişti. Sabaha karşı milli mücadeleye karşı olan köylüler, büyük bir kalabalık halinde subayların yattıkları odayı bastılar. Burada bulunan jandarmalar, iki el ateş ettilerse de, köylüler derhal jandarmaları ve sonra subayları yakalayıp camiye giderek, orada uyumakta olan erleri de esir ettiler. Askerlerin silahları ile müfrezenin 4 de hayvanını aldılar. Bununla da yetinmeyen isyancılar erlerin üzerinde mevcut para ve neleri varsa hepsini alarak, kendilerini serbest bıraktılar.
  Subaylara hakaret ederek çeşitli eziyetler yaptılar. Hatta sarıklı ve sakallı bir hoca, daha önceden yazılmış ve eline verilmiş Bozkır asi liderinin imzasını taşıyan bir idam fermanını okudu.
  İdamın yerine getirilmesi için subaylara diz çöktürdüler. Fakat, o sırada halkın içinden aklı başında birkaç kişinin işe el koymasıyla hükmü yerine getiremediler. İdam hükmünün uygulanamamasında Yarbay Arif Bey’in kuvvetlerinin bölgeye yaklaşmakta olmasının da etkisi oldu.
  Bu subaylar daha sonra bir kadının yardımıyla kaçarak kurtuldular.

 3. Gökhan BOZKURT yorum tarihi 14 Nisan, 2008 15:50

  NOGAYKIZI KÖYÜ AYAKLANMASI (Eylül 1920)

  Kurtuluş Savaşı sırasında, Kırşehir yöresinde meydana gelen ayaklanmadır. Milli birliklerden kaçan ve Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkanlar, Kırşehir yakınındaki Nogaykızı köyünde siper kazmaya başladılar. Yakın çevrede ayaklananlarla birleşen kaçaklar kısa bir süre içinde çoğaldılar.
  Bunlara, Yozgat Mebusu Rıza Bey komutasında kurulan Kırşehir Milli Müfrezesi’nden kaçanlar da katıldı. Bu ayaklanmayı bastırmak için gönderilen jandarma birliğini arkadan ikinci bir isyancı birliği kuşattı. Yapılan çarpışmada Jandarma Subayı Kemal Bey ve bazı erler esir, bazıları da şehit edildi. Bir süre sonra Milli Kuvvetler karşısında daha fazla tutunamayan isyancılar Yozgat dolaylarına çekildiler; isyan bu bölgede devam etti.

 4. Yılmaz Karahan yorum tarihi 14 Nisan, 2008 19:06

  SAYIN BOZKURT, KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER, SAYGILARIMI SUNARIM

 5. Gökhan BOZKURT yorum tarihi 15 Nisan, 2008 13:03

  Estağfurullah Sayın Hocam; Türk halkının faydalanıp yararlanacağı mümtaz bir site açmanızdan dolayı hürmet ve saygılar bizden.

 6. Gökhan BOZKURT yorum tarihi 15 Nisan, 2008 13:15

  Rum Pontos Olayları’na da ilgilenenler için kısaca değinmek istedim.

  PONTOS AYAKLANMASI (1919-1921)

  Anadolu’nun bazı bölgelerinin itilaf devletlerince, bazı bölgelerinde onların desteğiyle Yunan kuvvetlerince işgalinden sonra; Kurtuluş Savaşı sırasında, 1904 yılından beri faal olan Pontos cemiyeti de gayretlerini arttırarak bağımsız bir Pontos Rum devleti kurmak gayesiyle 1919 yılında Sultan Mehmet Vahidüddin zamanında çıkartılan bir isyandır.
  1904 yılında kurulan Pontos cemiyeti ile ‘Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti’ Birinci Dünya Savaşı sonunda; Batum’dan İnebolu’ya kadar uzanan Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhane illeri ile Erzincan’ın bir kısım toprakları üzerinde Rum devleti kurmak için faaliyete geçtiler. Merzifon’daki Amerikan Koleji öğretim görevlilerinin yardımı ile Rum azınlığı kışkırtan cemiyet kısa sürede bağımsız bir Rum devleti kurma hareketini başlattılar. 1920 yılında devlet kuvvetlerinin Merzifon’daki Amerikan Koleji’nde yaptıkları aramalarda; Anadolu toprakları üzerinde ‘Büyük Yunanistan’, ‘Büyük Ermenistan’, ‘Pontos Devleti’ haritaları, planlar, bayraklar, propaganda kitapları ele geçirdiler.
  Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, Bafra’nın Bünyandağı çevresinde toplanan, Yunanistan’dan da gelen gönüllülerin de katılımıyla 25.000 silahlı Rum’un kurduğu çete; Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu’ya gelen ve sonradan geri çekilen Rus ordusunun bıraktığı silahlarla donatıldılar. Ayrıca İngilizlerden ve Yunanlılardan silah yardımı gördüler. Bu silahlarla Karadeniz bölgesinde, özellikle doğu bölgelerinde kurulan çeteleri takviye ettiler. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlıların yenilmesinden, itilaf devletlerinin Yunanistan’ı destekleyerek Anadolu’ya sürmesinden cesaret alan bu çeteler, yaşlı Türkler ve çocukları gizlice öldürmeye, kalabalık oldukları yerleşim birimlerinde de baskı yapmaya başladılar.
  Samsun, Merzifon, Tokat, Vezirköprü, Çarşamba, Terme, Ladik, Amasya, bölgelerinde Ermenilerle birleşerek evleri, okulları yakmaya ve Türkleri öldürmeye devam ettiler.
  1919 yılından 1921 yılına kadar süren bu hareketler, sonunda milli kuvvetler tarafından bastırıldı. Pontoslularla yapılan çatışmalarda 2.500 tüfek, 1.200.000 mermi, sayısız tabanca, bomba, patlayıcı maddeler ele geçirildi. 11.188 çeteci öldürüldü. 1923 yılında bu bölgedeki Rumlar Anadolu’dan çıkartılarak ‘Pontos Rum Devleti’ çalışmalarına son verildi.

 7. fikret taner yorum tarihi 21 Nisan, 2008 22:43

  ben türk oğlu türküm diyen her türk evladının bunları okuması lazım.saygılar sunarım.

 8. Mehmet Parlak yorum tarihi 13 Mayıs, 2008 16:22

  1994 Yilinda Basbakanlik Hukuk müsaviri Akman Akyürek tarafindan Özel bir teskilat Kuruldu. teskilatta Adi mafya Darbe, derin devlet gibi kavramlarla özdestirilmis kisiler bu teskilata alindi. teskilatin amaci sadece Ülkenin daha ileriye gitmesini saglamak ve Bu sürecte önüne engel konulursa o engeli kaldirmakti. Öyle de oldu. yasalarin boslugundan faydalanan AB nin koydugu tavirlardan dolayi eli kolu baglanan devlete Büyük destek verildi. Bu destekler karsiliginda vuruldu vurdu hatta tek basina birakildilar. Ismi gündeme gelen Catli, özbay, Yesil, eken gibiler yargisizca infaz edildiler. Ismi belirlenemeyen yada belirlenmesi istemeyen Büyücü, gülbeyaz, mithat, yagmur gibiler ise tekrar kullanilmak üzere bekletildiler. Bunlar herseyi bilen kisilerdi..DHKP/C nasil birden sona erdi? devletmi yapti? Güldürmesinler beni.. PKK nin Avrupa ve rusya kanadi nasil kirildi devletmi? yapmasinlar ayiptir.. K.Irak taki Türkmenlere vuran eller nasil kiriliyor. Devletmi yapiyor.Ayiptir gercegi inkar etmeyin.. Hala Yurtdisinda ve icinde o dönemin kisilerinden 10 kisi daha var. Adina siz ne derseniz deyin. Bu kisiler tarihe Kahraman olarak girmelidirler. Bu kahramanlar listesine ergenekon adi ile yakalanan kisileride ekleyin. Bari yapilanin Vatan icin degil, vatana karsi calisanlara yardim icin yapilan bir temizlik oldugunu düsünün. Onlar icerde iken en cok sevinenler sadece vatani bölmek icin cabalayanlar..Elinizi Vijdaniniza koyun bir gün bu kutsal topraklara sizin cocuklarinizinda sahip cikacagini düsünün. Bu vatana kim sahip cikarsa adini katil bombaci diye adlandirmayin. Sonra geleceginizi bu sekilde adlandirmis olursunuz…

 9. hakkı tapan yorum tarihi 15 Eylül, 2008 21:17

  sayın hocam ben bazı konularda size katılmıyorum yukarıda belirtiğiniz konu bana göre yanlıştır lütfen yazınızı doğru telafuz ediniz ve cvirim olarak yanlışlıklar çok fazla bu konular önemlidir bir tarih öğretmeni olarak size hayret ettim

 10. elif manav yorum tarihi 8 Kasım, 2008 12:51

  Ödevime yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim…

 11. hepsi hayranı ecemsu yorum tarihi 30 Kasım, 2008 16:09

  nasıl yazdırıcam by

 12. Eyuphan Gürel yorum tarihi 5 Mart, 2009 05:28

  burda bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum.Sayın GÖKHAN BOZKURT,Kızılkuyu Köyü İsyanı adı altındaki başlığınız KIZILKUYU OLAYI olmalıydı.Bu olayı köyün yaşlıları şöyle anlatır:Gelen askerlere köy halkı gerekli hürmeti göstermiş,ihtiyaçlarını karşılamış ve erleri dediğiniz gibi köy camisine yatırmışlar.Baskını yapan ise iddia ettiğiniz gibi köy halkı değil Kızılkuyu Köyüne 3 km mesafedeki GÜNEYSINIR’dan gelen kalabalık isyancı grubudur.Aksine komutan ve erleri isyancıların elinden Kızılkuyu halkı ve köy ağası Hacı Halil Ağa kurtarmıştır.
  “Bu subaylar daha sonra bir kadının yardımıyla kaçarak kurtuldular” yazınızda bahsedilen kadın ise Hacı Halil Ağa eşi Şehribe Hanım’dır.İsyancı gençlere öğütler vererek Komutanların ellerini öptürmüş ve özür diletmiştir.İsyancı gençler silahları teslim ettikten sonra Birlik Komutanı,köylülerden gördüğü büyük ilgi ve hürmetleri nedeniyle ve bilhassa Şehribe Hanımın sözleri yüzünden gençleri affeder ve suskunlukla orduya katılmak üzere birliğiyle yola koyulur.
  Bu yazım o gün bu olaya şahit olanların ağzından nesilden nesile aktarılarak şu an köyün yaşlılarının(torunlarının) anlatımıdır.Tarihi kayıt altına lütfen doğru aktaralım.

 13. Fatih Uysal yorum tarihi 10 Mayıs, 2009 17:12

  evet bende sayın eyuphan Gürele katılıyorum.bende bu olayı bir kaç kişiden duymustum..Kızılkuyu İsyanı diye birşey yoktur Kızılkyu olayı vardır..Lütfen tarihi dogru aktralım..Bu olayı yasayan bizim ecdadımızdır onların kötü hatırlanmasını istemem….

 14. ZEYNEP İNCİ yorum tarihi 6 Eylül, 2009 02:24

  *TESEKKÜR ETMEK BOYUN BORCU,SN.KHAN.
  *YUKARIDAKİ’hakkı tapan’ YORUMUNU okudunuzmu?!

 15. Yılmaz Karahan yorum tarihi 6 Eylül, 2009 03:03

  SAYIN İNCİ,
  HAKKI BEY KENDİNİ TARİHÇİ OLARAK TANITMAYA ÇALIŞIYOR. O HALDE BU YAZIDA NELERİN YANLIŞ OLDUĞUNU BELİRTECEK VE DOĞRU BİLGİYİ VERECEKTİR. BİZDE DOĞRU BİLGİYİ YAYINLARIZ…
  BİZ, HAKKI BEY’İN SAMİMİ OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ.

 16. ZEYNEP İNCİ yorum tarihi 8 Eylül, 2009 12:38

  COK AFEDERSİNİZ,OKUYUCU *DOSTLAR,EN BASTA BİR YORUM VAR!süper yaaa!!
  diyen bir YORUM?
  *BU SÜPER NEYİN NESİ?GELMİS OTURMUS!BAS KÖSEYE;(
  ***MUHTESEMMM DEMEK İSTESEYDİNİZ DAHA İYİ ANLARDIK.
  -sanırım?epeyce kücük bir yastasınız?b.tİLEK HANIM
  *ARADA BİRBİRİMİZEDE KATKIDA BULUNMALIYIZ ÖYLE DEGİLMİ?
  hic TÜRKCE KELİMELERİ TELAFFUZ EDEN YABANCI DUYDUNUZMU?
  ——–
  BİRDE H.tAPAN,BEY YAZMISLAR,
  AMA ACIKCASI NE DEMEK İSTEDİGİNİ PEK ANLIYAMADIM!!
  *****
  SN.G.BOZKURT,
  GEREKLİ KONULARDA BİLGİLENDİRME+MÜDAHALE ETME+YARDIMCI OLMASI MÜMKÜN,KONULARDAKİ YAZILARINIZ,BURAYI OKUMADIGINIZ ENDİSESİNİ;(
  *BENDE ARTIK*KALDIRMISTIR:)
  ELLERİNİZE+BEYNİNİZE SAGLIK.DEGERLİ TÜRK ERKEKLERİNDEN BİRİSİNİZ.VAROLUNUZ.YARADAN SİZLERİ GÖZETSİN.
  *UZUN YILLAR,VARLIGINIZA SÜKREDECEGİZ,SN.KHAN.
  SAGLIKLI KALINIZ DOSTLAR.

 17. alara yorum tarihi 1 Aralık, 2010 20:43

  ya ben aslında yakın çevremizde milli mücadele yıllarında yaşanmış gerçek bir olayı arıyorum ama hiç bir yerde yok.xD

 18. zeynep yorum tarihi 4 Aralık, 2010 16:12

  hepsini gururdan kutluyorum

 19. erdem bascılar yorum tarihi 6 Aralık, 2010 21:51

  bunla yıllık odevımı yaptım supersınızzzz

 20. yasemin gökyüzü yorum tarihi 16 Şubat, 2011 22:34

  bununla yıllık ödevii yatım oleyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 21. Ali Güler yorum tarihi 18 Nisan, 2012 21:23

  Atatürkle akrabılığıda bulunan Kızılkuyu halkını isyancılıkla suclayan kopyala yapıştırıcılar tarihi ezbere yazmayın lütfen.isyancıların elinden Türk askerini kurtaran bu köyün halkıdır.Olay bu köyde oldu diye köyü isyancı gibi göstermek hiç yakışmıyor.

 22. MUSTAFA ÖDEMİŞ yorum tarihi 18 Temmuz, 2012 18:16

  BİR ÜLKE KENDİ TARİHİNİ BİLMEYEN KİŞİLERCE YÖNETİLİYORSA VEYA BİLDİĞİ HALDE ONDAN DERS ALMIYORSA O KİŞİLER YA ÇOK SAFTIR YADA İHANET İÇİNDEDİR HER ŞEY AYAN BEYAN ORTADA DÜN ÜLKEMİZİ İŞGAL ETMEK İSTEYENLERİN İÇİMİZDEKİ HAİN İŞBİRLİKÇİLERİ KULLANARAK YAPMIŞ OLDUKLARI İSYANLAR BU GÜNÜN İDARECİLERİ TARAFINDAN BİZZAT UYGULANMAKTA ÜLKESİNİ BÖLMEK İÇİN BU KADAR GAYRET SARF EDEN DÜNYADA BAŞKA BİR ÜLKE YÖNETİÇİ ÖRNEĞİ VARMIDIR Kİ?BU GÜNÜN DÜNDEN FARKI ŞU DÜN BİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VARDI ÜLKEMİZİ İŞGALDEN KURTARDI BU GÜN BİR BOP EŞ BAŞKANIMIZ VAR ÜLKEMİZİ BÖLDÜRÜYOR ÖYLE BİR % 50 SEÇMENİMİZ VAR NE OLDUKLARI BELLİ OLMAYAN SEYİRCİ KONUMUNDA MEMLEKET BÖLÜNMÜŞ VEYA SATILMIŞ UMURUNDA DEĞİL BİZ BÖYLE MİYDİK YOKSA DEDİKLERİ GİBİ ALIŞTIRA ALIŞTIRA BU HALE Mİ GETİRDİLER.NE ZAMAN UYANACAĞIZ UYUTULAN MİLLETİM KAPILARIMIZI ZAMANINDA KAPATALIM SONRA GEÇ KALIRIZ.ALLA HIM BİZLERİ GAFLET UYKUSUNDAN UYANDIR BAYRAĞIMIZ İNMESİN EZANLARIMIZ SUSMASIN VATANIMIZ BÖLÜNMESİN.ÜLKEMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİ İÇİN NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

 23. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 24 Nisan, 2013 00:35

  EY GİDİ GÜZEL EVLADIMIZ*GÖKHAN BOZKURT(*–NURLAR ISIKLAR İCİNDE UYUYORSUNDUR İNSAALLAH;;((–BU SENE KAYBETTİGİM DİGER 3 DOSTUM VE BİR AKRABAMDAN DISINDA SEN EN FAZLA ÜZÜLDÜGÜM İNSANSIN*İNANAMIYORUM..NE KÖTÜYMÜS BU UZAKLIK;(–ABLA;SERİFEYE SÖYLE BENİ KOCADAGIN TEPESİNE GÖMDÜRTÜN DEMİSTİN**NE ÜZÜLMÜSTÜM..ÜZERİNDEN 6 SENE SONRA*SEN ARTIK YOKSUN;(HEPİMİZ GİDECEGİZ TABİİKİ..AMA SENİN GİBİ ÜLKE KORUYAN EVLATLARIMIZIN BU KADAR ERKEN GİTMESİ*BİRAZDA EMEKLİLİK SONRASINDA O DAGLARDA ÜLKEYİ KORURKEN YARALANMIS RUHLARINIZI TEDAVİ EDİCEK SİSTEM OLMAMASINDAN SANIRIM;(ŞLK BURADA SELMLASMISTIK*-BİLGİLERİN İNSAALLAH ARSİVDE YILMAZ BEYDENDE UZUN YASAR*SN.KHANIN BİLGİLERİDE ANKARNIN İMRENECEGİZ ARSİV NİTELİGİNDEDİR(*VAROLUNUZ SN.KHAN*ÖZLİYECEGİZ GÖKHAN EVLAT;(

 24. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 24 Nisan, 2013 00:37

  MÜSAADENİZLE FACE DENEN YERE ALDIM SN.KHAN(*

Yorum yap