25) DAVUD YILDIZI VE ANLAMI NEDİR ?

Yayin Tarihi 22 Şubat, 2008 
Kategori KÜLTÜREL

Davud Yıldızı nedir, ne anlama gelir?

image00115.jpgÜst üste gelmiş iki üçgenle oluşturulmuş altı köşeli yıldız olarak bilinir Heksagram(hexagram). Dünyadaki birçok kültürde yer almış bir semboldür. Beş kollu yıldızdan daha çok tanınmıştır. Yahudi inancının ayrılmaz bir sembolü olan bu sembol, İsrail halkının dini ve tarihsel geçmişinde oynadığı rollerden ötürü Siyon yıldızı ya da Davut’un yıldızı olarak adlandırılmıştır.

Bugün de İsrail devletinin askeri ve sivil bütün organlarının simgesi olduğu gibi, İsrail devletinin bayrağının sembolüdür [1]. Ayrıca, Kızılay ve Kızılhaç gibi bir yardım kuruluşu olan Kızıl Siyon Yıldızı’nın da simgesi olarak göze çarpar.

image0023.jpg

Geleneksel olarak yapısı iki ana anlatımla açıklanmaktadır. İlki üst kısma ait köşedir ki dişi unsurdur ve “su” olarak simgelenir. Diğeri de alt kısma ait köşedir ve erkil unsurdur. Bu da “ateş” olarak tasvir edilir. Burada sunular su ve ateş, birlikte gizemli, uyumlu bir düalite düzenini gösteren kombinezon olarak yorumlanmıştır. Kozmolojik yorumunda ise ateş ve su düalitesinin karşısında yer alan “hava” ve “toprak” sembolleriyle birlikte dört elementi bir araya getiren sembol olarak düşünülmüştür. Simya ilminin sembolleri arasında bu dört unsurun hepsinin genellikle başlıca ana madde olarak tasvir edildiği düşünülürse eski çağlarda yapılan bazı büyü uygulamalarında kullanıldığı ve bu uygulamaların günümüze kadar geldiği ezoterizme ait bilgilerde yer almaktadır.

Yine Yahudi inancına göre Tetrakrammaton olarak bilinen YHWH(Yahveh) Tanrının isminin dörtlü kısa yazılımının hegzagramla ifade edildiği kesinlik kazanmaktadır [2]. Talmud’ta verilen bilgilere göre, kötü ruhları kontrol etmek amacıyla Kral Saleyman’a verilen sihirli yüzük üzerinde Tanrı’nın en kutsal ismi olan YHVH isminin (Tetrakrammaton) tek tek işlenmiş olduğu ifade edilir [3].

Yahudi Kutsal Kitabına göre, “Golyat” adlı bir devle ile savaşırken [4], küçük yaştaki Davud’u koruyan kalkanın üzerine onun ismi göstere bir altıgen motifi işlenmişti [5]. Aslında Megan, İbranice’de kalkan anlamına gelir. Megan David te Davut’un Kalkanı anlamını taşır. Bu yıldızın Kral Davud’un kalkanının üzerinde olmasından ötürü heksegrama daha sonradan Megan David ismi verilmiştir6].

image003.jpgMagen David Yahudilik simgesi olarak ilk kez 1933’te Prag Yahudi Cemaati tarafından onaylanıp, kullanılmış ve bu cemaatin özel ve resmi sembolü olarak kabul edilmiştir. Bu sembolün diğer komşu Bohemya cemaatleri yoluyla Viyana’ya kadar ulaştığı varsayılmaktadır. Viyana’nın eski Yahudi mahallesiyle Hıristiyan Mahallesi arasındaki sınırı belirleyen yerin üzerine bir Davud yıldızı oyulmuştur. 1656 tarihli ünlü Dikilitaş bugün hala ayaktadır [7].

Siyon yıldızı ya da Magen David’in önemi Kabala ile ortaya çıkmıştır. Ünlü Kabalist(kabala yorumcusu) Gershon Sholem, bu sembolle ilgili şunları söyler:


Hıristiyan dünyasınca kabul edilen Haç’a karşılık Yahudilerin de özgün bir sembol benimsemeleri ihtiyacı doğmuştu. Haç’ın ifade ettiği anlama sahip olmasa da, Magen David yaygınlıkla tanınıp sevilmiş bir şekildi ve Yahudi dünyasına kendini kolaylıkla kabul ettirmişti.” 8]

image004.jpg Yanda 1970’li yılların ortalarında İsrail’deki arkeolojik kazılarda, Bet-El yöresindeki M.Ö. 10 ila 20 yıllarına ait bir yapıda bulunan altı köseli yıldız, yüzyıllardan beri, Yahudi ve Masonların kullandıkları ortak simgelerdir. Bronz çağına (M.Ö. 3200 – 1200) dayanan bir geçmişi olduğu düşünülen bu motiflerin benzerleri Kineret Gölü kıyısında, 2. yüzyıldan kalan Kfar-Nahum Sinagogu’ndaki oyma kalıntılarda bulundu [9].

MASONLARIN VE TAPINAK ŞOVALYELERİNİN SİMGESİ

image005.jpgDünya masonları arasında kendi localarının sembollerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur heksagram. 90° de açılmış gönye ve sıfırda kapanmış pergel, hareketsizliğin yansımasıdır. içinde gönye ve pergel, Siyon yıldızı’nı oluştururlar.

Bu da Yahudilik ve Masonluğun iç içe olmalarının belli başlı örneklerindendir 10].

Yanda, Mason localarının görevlileri Siyon Yıldızı’ nın altı uçlu kısımlarında gösterilir. Bu loca içindeki iş bölümünü de ifade eder.

Locayı idare eden Üstadı Muhterem ile iki Nazır çıkan üçgeni, Locayı organize eden Hatip, Katip ve Nazırlar inen üçgeni teşkil ederler [11].

image006.jpgMason, Gül-Haç ve Kabala [12] öğretisinden aldığı esaslara dayanan Gizem Cemaati (Theosophical Society), Yahudi mistisizmine sıkı sıkıya bağlı bir örgüt olan Tapınakçı(Templaers) geleneği de beslemekte ve korumaktaydı. Bu birliktelik, sıraladığımız örgütlerin ve bunlara bağlı derneklerin ambleminde de ortaya çıkmaktadır.

Bunların amblemin ortasında kocaman bir Siyon yıldızı ‘nın olması da dikkat çekicidir [13].

image007.jpgborder=0>Muharref Tevrat kaynaklı Yahudi sembolleri de amblemde yer alıyordu. Tüm bunların yanında, bir de ilginç bir sembol daha vardı derneğin ambleminde; sonradan Nazi partisinin sembolü haline gelecek gamalı haç da vardı. Oldukça eski bir okült sembol olan gamalı haç (swastika), Kabala mistisizmi çinde yer alan semboller arasındadır [14].

image008.jpgYanda, İngiltere’de Londra’da 12.y.y. ait Lincoln Katedralin’den bir pencere süslemesi.

Görüldüğü kadarıyla Yahudi inancının ve masonların önemli sembollerinden olan siyon yıldızı, Hıristiyan süsleme sanatını da etkilemişe benziyor [15].

BÜYÜ VE HEKSAGRAM

Heksagram ya da Siyon Yıldızı, Yahudilikle kesinlikle ilişkilendirilmekle birlikte, bir tür büyüsel güç sembolü olarak yüksek dikili kayalara yapılan çizimlerde, büyülerde ya da egsorsizme [16] ait popüler kitaplarda ortaya çıkmaktadır [17].

Yahudi Kutsal Kitabına göre kral Davut’tan başlayıp ve oğlu Süleyman’ın Betşaba’da ölümüne kadar (M.Ö 930) Hegzegram ile efsunlu bir takım dualar söylenerek melekler çağırılmakta ve bu yolla cinler uzaklaştırılmaktaydı. Bazı Kabalistlere göre, Kral Davut ve Kral Süleyman, Kabalistik büyü sanatları ile harikalar yapabiliyorlardı.

image009.jpgYanda görülen ve arkana büyüsü olarak da bilinen heksagramda İbranice tılsımların yazıldığı bir tarot görülmekte. Kartlara basılı bu tür simgelerin kehanet için kullanıldığı da ileri sürülmektedir. Fransız yazar Court de Gebelin (1773-1782) arkana büyü kartlarını Eski Mısır’ın büyülerinden kaynaklanan mistik semboller olarak kabul etmiştir. Okült bilimler her karta bir sayı, bir harf ve doğal bir nesne veya güç tahsis eder [18]

DOLAR VE HEKSAGRAM

Bir doların üzerinde sağ taraftaki 6 köşeli yıldız ise daha farklı bir biçimi bugün İsrail bayrağında bulunan ünlü Davud Yıldızı’dır.   Piramit şeklinin üzerindeki “Annuit Coeptis” yazısı latince “Bizim meselemiz, plan başarıyla tamamlanacaktır” anlamına geliyor. Hemen beraberindeki “E Pluribus Umum” ise “Birçoklarının içinde bir tane”  yani Eski Ahitte’ki “Seçilmiş Kavim” anlamına gelmektedir.

Altta yer alan “Novo Ordo SeclorumÇağların Yeni Düzeni” , İllimunati’nin temel sloganı olan “Ardo Ab Chao” yani “Kaostan Düzen çıkarmak-Kaos Bizim İçin İyidir” formülüyle birlikte değerlendirilmelidir. Kendileri tarafından yaratıldığı ve kontrol edilebildiği sürece “kaos” korkulacak bir şey değildir, hatta iyidir. Çünkü önce kaosla boşluk yaratır, sonra istedikleri gibi doldurur ve yenidünya düzenini kurarlar. ABD dolarının üzerinde bulunan simgeler nasıl bir küresel komployla karşı karşıya olduğumuzun simgesidir.

UZAKDOĞU KÜLTÜRLERİNDE HEKSAGRAM

image010.jpgBu simge, Buddizmde de bir tür yardımcı derin düşünme (meditasyon) olarak kullanılan ve çokça bilinen basit bir geometrik figür olan mandala gibi, bir daire içinde çizilmektedir. Heksagram, Hindistan kültüründe dokuz temel prensibi kompoze eden iç içe geçmiş çerçeveli üçgenler olarak bilinen Siri Yantra Mandala adıyla da karşımıza çıkar. Buddizmde bilinen yapısından çok daha ileride bir tür arınma olarak anlaşılmaktadır. Eski Çin’in birinci Çang hanedanlığı döneminde üç boyutlu, muhtemelen 64 adet üçgenin her bir çiftine ve kıvrımlı çizgilerine de hegzagram adı verilmekteydi [19].

HİNT-YAHUDİ HEKSAGRAM İTTİFAKI

Hint yarımadası, II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar İngiliz egemenliği altındaydı. Sömürgeciler alt kıtayı terk ettiklerinde ise Hintli Müslümanlar Hindulardan ayrı bir devlete sahip olmayı istediler ve Pakistan’ı kurdular. Pakistan ve Hindistan arasında nüfus mübadelesi yapıldı; Hindistan sınırları içinde yaşayan çok sayıda Müslüman Pakistan’a göç etti. Ancak nüfusunun ezici çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Jammu/Keşmir eyaleti, Hint yönetiminin oyunları ve İngilizlerin de desteğiyle Hindistan egemenliğinde kaldı. O tarihten bu yana Keşmir, İslam dünyasının kanayan yaralarından birisidir.

Keşmirli Müslümanlar Hint yönetimine direnmek ve bağımsızlıklarını kazanmak istedilerse de Hint güçleri tarafından, ülkede 1947, 1965, 1971 yıllarında üç büyük katliam gerçekleştirildi. On binlerce Keşmirli Müslüman öldürüldü, kadınlara tecavüz edildi, İslami eğitim veren okullar kapatıldı. Keşmir’de şimdiye dek 4.000′den fazla kadın işkenceye ve tecavüze uğradı. 1990’ların başından itibaren bu zulümler hem askeri ve hem de siyasi arenada daha da artırılmıştır.

Bütün dünya siyasetine soyunan küresel kovboy Amerika’da Keşmir aleyhtarı ve Hindistan yanlısı bir lobi olduğu söylenebilir. Ancak dikkat çekicidir, Amerika’da Hintlilerin kurduğu kayda değer bir Hint lobisi de yoktur. Ancak çok güçlü bir İsrail lobisi vardır. Ve bu lobi, Keşmir’e karşı sonuna kadar Hindistan’ın yanındadır. Hindularla İsrailliler arasında stratejik bir ittifakın yanı sıra, manevi bir ittifak da bulunmaktaydı. İsraillilerin Siyon yıldızı, Hindular tarafından da kutsal Siri Yantra Mandala olarak biliniyor. Bu ayrıntı, aralarındaki bağı daha da güçlendirmekteydi [20].

Yahudiliğin simgesi Siyon yıldızı, Hindu kutsal simgesi Siri Yantra Mandala’ya benzerliği ile dikkat çekmektedir.

KAYNAKÇA :

 [1] İsrail bayrağının şekli ilk kez, Yahudi devletinin kurucularından Theodor Herzl’in halefi ve yakın arkadaşı Dr.David Wolfson, tarafından tasarlanmıştır. Bayrağın üst ve alt kısımlarında ibadet sırasında kullanılan dua atkısı “Tallit’teki gibi beyaz zemin üzerine iki paralel mavi çizgi arasına ortalanmış bir mavi Magen David(Siyon  Yıldızı) idi.  

[2] YHVH isminin okunuşu, Yahveh’ dir  Ancak orijinal yazım EHEYEH’tir. Orijinal yazımda ise altı harf vardır. Bu   harfler, E(alef- א ), H(het- ח), E(alef- א ), Y(yod-י ), E(alef- א ), ve yine H(het- ח) hekzagram’ın altı köşesinde    gösterilir.

 [3] The Soncino Talmud İngilizceden Çev: Rabbi Dr. İzador Epstein, London , 1915, Gittin böl. 68 a-b

4] Eski Ahit, I. Samuel 17. bölüm Bu olay Kur’an’da da kısmen anlatılır. Golyat isimli dev pehlivan Kur’an’da Calut   olarak geçer. Bkz. Bakara 2/249, 250 ve 251

 [5] Davud İbranice’de üç harfle: “Dalet( ד )-vav( ו ) – dalet( ד)” harfleriyle yazılır. Çok eski İbrani alfabesinde ise dalet harfi Yunan alfabesindeki “delta” Δ ya benzeyen küçük bir üçgen şekille yazılırdı. İki “Dalet”in  birleşmesi,   yani iki üçgenin altıgen bir yıldız şeklinde çizilmesi Kral Davud’un adını temsil ediyordu.

 [6] Eski Ahit, Mezmurlar 18. bölüm

 [7] Scholem, Gershon, The Star of David; History of a Symbol, in The Messianic Idea in Judaism, Jerussalem 1978,271

 [8] Magen David ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. www.sevivon.com/show_symbol.asp?id=7 ve  ayrıca  www.en.wikipedia.org/wiki/Star_of_David

 [9] Frankel, Ellen – Platkin, Betsey Teutsch, The Encyclopedia of Jewish Symbols, Jason Aronson Inc., 1992, s.   161

 [10] Freemasons Book ,  tarihsiz, s. 96

 [11] Çırak Kalfa Usta, Mason Yayın Organı, İstanbul 1976 s. 68

 [12] Kabala, Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ın herkes tarafından bilinen açık anlamından başka, gizemli(ezoterik) anlamı bulunduğu, sembollere gizlenen bu anlamların öğrenilmesi ve yorumlanması geleneği olarak tanımlanabilir.   Kabala kelimesi, kimilerine göre İbranice Kibbel kökünden türetilen ‘’gelenekle kabul edilmiş şey’’ , kimilerine göre ise gene İbranice KBLH harflerinden oluşmuş, ‘’vahiy olarak almak, kabul etmek’’ kimilerine göre de ‘’sözel gelenek’’ anlamındadır. Kabala gizlemli bir anlayış olduğundan dolayı hayata ve yaradılışa dair, çok çeşitli boyutlarda ve konularda yorumlar içerir. kaynağını ise Tevrat’tan alır:.Encyclopedia Religion and Ethics ,    H.Loewe, “Kabbala” maddesi. Editör:J.Hastings  New York 1981, Cilt VII, s. 622; Ayrıca bkz.Hançerlioğlu,   Orhan, İslam İnançları Sözlüğü,İstanbul 1984,s.218 ve ayrıca Bolay, Prof.Dr. S.Hayri, Felsefi DoktrinlerSözlüğü,    Ankara 1990,s.127

 [13] Baigent, Michael- Leigh, Richard- Lincoln, Henry, Kutsal Kan, Kutsal Kase, Çeviren; Mehmet Topdaş, İstanbul 1996; s.227, 339

 [14] Goodman, Frederick, Magic Symbols, London: Brian Trodd Publishing House, 1989, s. 97.

 [15] Oliver, George, Spencer, Richard, The Historical Landmarks and Other Evidences of Freemasonry Explained  in a Series of  Practical Lectures, London, Basım W. Wilcockson, Rolls Buildings, s. 356. 

 [16] Excorcism: Şeytan, ifrit, cin gibi varlıkları çıkarma ayini. Bu ayin Katolik papazların kayıtlı ayinleri arasında bulunur.  Ama egzorsizm,sadece Hıristiyanlığa has bir uygulama değildir ve diğer din ve inanç sistemlerinde de     pozesyon (daha çok Afrika menşeli parapisişik olaylarda) olarak isimlendirilen ifrit, ruh, cin musallatı, benzeri uygulamalar  vardır.  

 [17] Bu konuda en ayrıntılı bilgi için bkz. Lewıs I.M., The World’s Religions, Routledge, (Derleyenler:  .Sutherland, L. Houlden, P. Clarke, F. Hardy), Çeviren : Caner Işık, London, 1988.

 [18] Weiser , Samuel The Magic of Thelema: A Handbook of the Rituals of Aleister Crowley, York Beach, Maine. 1993.

 [19] Biedermann, Hans, Dictionary of Symbolism, İngilizceye Çeviren: James Hulbert, Copryght  in London 1982

 [20] Themes in World Religions, Editör: Dinah Hanlon, Cambridge Universty Pres 1988, Cilt II, s.24; İlginçtir, gamalı haç da Hindu kutsal simgeleri arasında yer alır. A.g.e. , aynı yer; Ayrıca bkz. Kaya, Korhan, Hinduizm,  Dost Yayınevi, Ankara 2001, s.58,61;92

NOT: Bu değerli çalışmayı hazırlayan, Sayın Murat Hakan Yıldırım’a Teşekkür ederiz.

Paylaş:

Yorumlar

“25) DAVUD YILDIZI VE ANLAMI NEDİR ?” yazisina 15 Yorum yapilmis

 1. fatma akkaya yorum tarihi 4 Nisan, 2008 00:41

  harika bilgiler veriyorsunuz ama çok gereksiz buluyorum.yani bence silin, kapatın bu siteyi daha yararlı şeyler koyun.daha iyi.çocukların ödevini yapması için önemli şeyler koyun.

 2. Onur kabataş yorum tarihi 1 Haziran, 2008 10:31

  yaaa Bilgiler için çok sağolun bu sembol benim t şhort da vardı merak etim yanız benim kinde davut yıldıız üstünde birde haç işareti ve hilal şarerti varr

 3. Yılmaz Karahan yorum tarihi 1 Haziran, 2008 12:27

  Sevgili ONUR, Giysinizdeki işaretler “DİNLER ARASI DİYALOG” sembolüdür. Bu semboller ilk defa ANTAKYA’da Sempozyumda kullanılmıştır. Bu sembole ve içerdiği anlama Fethullah Gülen Cemaati tarafından, çok değer verilir. Ancak ULUSALCILAR tarafından hoş karşılanmaz ve tepki gösterilir…
  Bilgilerinizi rica eder, iyi günler dilerim.
  YILMAZ KARAHAN

 4. ilhan dülger yorum tarihi 17 Ekim, 2008 00:15

  Gerekli bir konuda bu derlemeyi biraraya getirmek önemliydi. Teşekkür ederiz. Bu bilgiler dağınık olarak bulunuyor ve birlikte yorumu yapılmamış olduğu için geri plana itiliyor. Oysa, dünya siyasetinin bir kısmı din savaşları olarak yürüyor.
  Yorumlarda bütünlemeyi yapabilmek için üç nokta aklımızın bir kenarında tutulursa yaralı olur.

  1) Bahsi geçen simgelerin hepsi Orta Asya kam (şaman) kaynaklıdır. Bunların da MU uygarlığından gelmesi ihtimali de kuvvetlidir. Altı köşeli yıldız içiçe,uçuca, taban tabana, ve farklı yönlere bakarak kilim desenlerimizde de bulunur. Bu simge ve anlşatımları çok eski tarihli kültürümüze aittir. Bu simgelerin açıklamalarının kökeni için şamanizm incelenmelidir. Kurganların dikkatli incelemesi bunu ortaya koyacaktır. Kısaca anlamı: sivri tepesi aşağı inen üçgen yaradılışı, ruhun yeryüzüne inişini simgeler. Sivri tepesi çıkan üçgen de ölümde ruhun tekrar göğe yükseleceğini. Üçgenlerin ikisi bir arada, insanın ölümlü olduğu, her an ölebileceğini hatırlaması ve ölmeden önce ölerek ruhunu geldiği yere yaklaştırabileceği… anlamlarını yüklenir.

  2) Çin ve Hindistan’a Orta Asya’dan giden bu simgeler, Hindistan’da “yazırlar kastı” olması hasebiyle resim ve yazılara da geçmiş muhafaza olmuştur. Mısır’a gelişi bu yolla olmuş olmalıdır. Mısır’da kaybolunca tekrar Doğu’dan gitmiş olmalıdır. (Nitekim, bu aralardaki bölgelerde bu simgenin ortak kullanıldığı, Hıristiyan ve Yahudi bile ortak kullanım – etkileme olması gerekmez – mevcuttur.) Bu simgenin Yahudi simgesi yapılması 1930’lar. (Nitekim,yazınızda Kabalacı da haç’a karşı bir simge sahibi olma ihtiyacı karşısında ortaya çıktığını yazıyor.)

  3) Olay simgeler değildir. Basından takip ettiğimize göre: Bunun arkasındaki siyasi mücadele önemlidir. Bugün dünyaya hakim olacak inancın sahipliğine şimdiden oturma mücadelesi vardır. Hıristiyanlık yazarlar tarafından ve kilise tarafından belirlenen bir inanç olarak kendi toplumlarında yer kaybetmiştir. Bu dönemde gözlenen Vatikan ve Anglosakson işbirliği (Vatikan’ın itibarı, ABD’nin askeri-ekonomik gücü, İngiltere’nin siyasi ve diplomatik kurgulama yetenekleri biraraya getirilerek…) Hıristiyanlığı Uzak Doğu’dan derlenen ruhsallıklarla biraz besleyerek dünya dini olarak piyasaya sürme çalışmasındalar. Ayrıca Armagedon’un insan eylemleri ile yaklaştırılması inancı dolayısıyla buna oynayanlar da hayli kabarık sayıda. G. Bush bile iktidarını böyle açtı. Orta Doğu, Türkiye dahil misyoner saldırısı altında. Hangi Hıristiyan tarikatlere nereler çalışma alanı olarak düşecek, rekabet olmadan çalışılması için haritalarla belirlenmiş. Siyasetten ve din adamlarından hempalar bulunup kullanıma geçilmiş. “Onbinlerce” antropolog Orta-Doğu’da zayıf halkayı arıyorlar. Irak hezimeti olmasa din savaşları daha da kızışmış olacaktı. Hindistan burada bir yer kapacağı ve bütün gizik (batıni, ezoterik) bilgi benden çıktı, ruhsallık bendedir, demeye hazırlanıyor. Yahudilik ise, hem Hindistan’ın önüne geçmek (Yahudiliğin tarihini 7000-5000 yıl geriye çekiyorlar) için Hind’le işbirliği ve himaye ilişkisi havası veriyor, hem zamanı gelince Hristiyanlığı da içerecek, çünkü Eski Ahit’siz Hristiyanlık olmaz, hem de mason teşkilatlanması dolayısıyla Batı dünyasında herşeyin içindeler ve yönetim ellerinde. İsrail konusunda emniyeti elde ettikten sonra, tarihten getirdiği bu özelliklere dayanarak başa oynayacak. İçlerine sızdığı ticaret, sanayi, bilim, siyaset,… yoluyla Batı’ya hakim olacapını, Vatikan’ın düzmece Hristiyanlığına meydan okuyacağını ve yeni bir kutsal kitap oluşturma teklifi ile bu dünyayı ele geçirebileceğini hesap ediyor. Burada sıkıntıları, İslam’ın sağlam olmasıdır. Onun için “ılımlı İslam” projesi devrededir. Ve bu ülkelerdeki bilgisiz dindarlık ve bilgisiz laik modernlikten faydalanarak Müslüman toplumlarda büyük sarsıntılar meydana getirebileceklerini tahmin ediyorlar. Dinlerarası Diyalog da bu oyunun parçası olmalı.

  İlhan Dülger

 5. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 21 Ekim, 2008 00:11

  *SADAY* DERLER.O YILDIZA.KUYUMCULARDA BİLE VAR!
  –ONLAR MİSTİSİZM’LE HALKI UYUTUYORLAR,HEP AYNI HİKAYELER..HER İKİ DİNDEDE..! KURDUKLARI SİSTEMLERLEDE ÜLKELERİNİ İDARE EDİYORLAR!MÜHİM OLAN SINIRLARINI, KORUYORLAR.VE COCUKLARINA COK KÜCÜCKTEN BU BİLGİLERİ AKTARIYORLAR!!
  ESAS SORUN BİZİM ÜLKEMİZ!COCUKLARIN AİLEDEN,OKULDAN DİNİ BİLGİLERİNİ EKSİKSİZ EDİNMELERİ ÖNEMLİ!VEDE TABİİKİ/DÜNYEVİ BİLGİLERİDE OKULDAN ALMALILAR.
  ONLARDA NE DEMOKRASİ, NE LAİKLİK, NE CUMHURİYET, VS.UMURLARINDA DEGIL!BAZEN, KOMİNİZM, BAZEN FASİZMİ DEVREYE SOKUVERIYORLAR!BİZE VERMEYE KALKTIKLARI DERSİ ASLINDA BİZDEN ALMALIYDILAR!
  *EGERKİ YÜCE ATATÜRK GİBİ BİR LİDERİMİZ DAHA OLSAYDI…HEYHAT:(..SANSSIZ BİR ÜLKEYMİS TÜRKİYE.
  RAHMETLİ HERSEYİ AYIRMIS BİRBİRİNDEN/ÖRNEK BİR ÜLKE KURMUS!AMA HAZIR BULANLAR, DAGITMAYA KARAR VERMSİLER YA!HİİC VAZGECMEMİSLER DEMEKKİ!HEMDE HALKIMIZI O COK ULVİ DİNİMİZİ KULLANARAK;;(( KANDIRMALARI YÜREGİMİZDEN VURUYOR BİZLERİ.
  -EFENDİM KATOLİKLER VATİKANDAN İDARE EDİLİYORSADA, SON OLARAK, BUS VE BLAİRİN, VS. ZEVATLARIN ZİYARETLERİNE BAKILIRSA!BU 16.BNDKT.PROTESTANLARIDA TOPLUYOR YANINA.AMA LUTHERİSLER/ALMANLARDAKİ!ONA ASLA YANASMIYOR!BİZİM DEGİL DİYORLAR! VE ORTODOKSLARDA; YUNAN İLE BURDAKİ FENER RUM PATRİGİNİN YANINDALAR!BU FENER VE YUNANIN PEK CEKİNDİGİ TÜRK ORTODOKS KİLİSESİ İSE YANIP KAVRULUYORMUS!İTİLE KAKILA!ÜSTLENECEGİ MÜHİM ROLÜDE ALMISLAR ELİNDEN!BİZDE BEDRETTİN DALANDAN SONRA, ONLARI DISLAMISLAR.CÜNKÜ ONLAR ZAMANINDA TÜRKİYE İCİN SAVASAN DEDEYE,SAHİPLERMİS.KİLİSENİN KURUCUSUDA;ZAMANINDA FENER RUM PATRIKHANESINI 2 ADAMIYLA BASTIGI İCİN,YUNAN TARAFINDAN AFOROZ EDİLMİS.BİZANS/KONSTANTİNOPOLE,MESELESİ.
  -KORKU İCİNDE OLDUGUMU İFADE ETMEK ZORUNDAYM!
  ELLERİNİZE SAGLIK SN.Y.BEY

 6. Deniz Güneş yorum tarihi 23 Aralık, 2009 16:58

  http://www.sinirotesi.com/

  sitesine girişte gülhaç takım yıldızı görürsünüz işte bunu araştırmakla başladım ve beni buraya getirdi

  verdiğiniz bilgiler muhterşem ve kayda değer her insanın alması gereken ruhsal bilgiler gerçek bilgiler

  teşekkür ediyorum

  ışık ve sevgiyle
  Deniz GÜNEŞ

 7. ekrem öz yorum tarihi 2 Ocak, 2010 18:42

  ben yahudi simgesine benzer bir simge buldum aynı şekilde ama fazlası var yaklaşık 800 yıllık. bu simgenin ne anlama geldiğini nasıl anlaya bilirim

 8. muhammed yorum tarihi 8 Mayıs, 2011 23:20

  o kadar aptalca seyler uydurdularki, sonunda kendileri de uydurduklarina uydular.

 9. Sean Connery + Michael Caine yorum tarihi 15 Ekim, 2011 11:49

  Yahudiliğin simgesi Siyon yıldızı Hindu kutsal simgesi Siri Yantra Mandala ve MASONluk ilişkisi
  Bu Konuyla ilgili Tavsiye mutlaka seyrediniz
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Man_Who_Would_Be_King_(film)

 10. muhammed ali aycan yorum tarihi 26 Ekim, 2011 13:01

  bismillah, h.z. süleyman (a.s) a ayit mühür başımın üstüne koydum! ama son peygamber h.z. muhammed (s.a.s) efendim, islam ahlakını, doğruluğu, nasıl yaydı nasıl anlattı! ise o kutlu peygamberler h.z. süleyman a.s.), h.z. davud a.s) ve diğerleri dahi aynı şekilde doğruluğu, islam ahlakını yani insanları; Allah Celle celaluhunun göstermiş olduğu istikamete davet etmişlerdir.!!! ve icabet eden cennete inşaallah etmeyen cehennem ehli olarak kaltı.. ve son peygamberi ssllsllahu aleyhi ve sellemi muhammed s.a.s i inkar edenleri ,taşlayanların halini bir görselerdi!, onlar gerçekden pişman olacaklar! böylelikle islam son kitap, son peygamber geldi ona taabi olmak kesin emir oldu! ve böylece gerçek mühürüsüleyman a.s. baş tacı, ama peygamberlerine zülüm ettikleri yüzünden, inkar edici tavırları yüzünden naletlenmiş yahudilerin simge olarak kabul ettikleri mührü sülaymanı tartışmaya gerek olmadığını düşündüm. islam dininin büyük okyonusunun içinde olduğumuz için, hakkını vermek, dosdoğru olmak, bizim şiarımız ve en önemlisi! diyorum… Allah en doğrusunu bilir!.

 11. kardes yorum tarihi 23 Mayıs, 2012 17:19

  Insanlar, iclerinde, ruhlariyla,kalpleriyle inandiklari seyleri tabiki tarihin her döneminde, en etkileyici,en cekici,en gizemli, ve en sanatsal,yapitsal bir sekilde disa vurmak icin, sembollerle, isaretlerle,yazilarla,figürlerle,güzel sözlerle hep ifade etmeye calismislar,ayni inanci paylasanlar bunlara sahiplenip bunlari hakim kilmaya yeryüzündeki diyer insanlara kabul etirmeye calismislar, bunlari yaparken kendilerine beli semboller ve sözler kulanmislar,varsayimlar,rivayetler,ayetler,
  hikayeler,destanlar,kahramanliklar,güzelikler,
  iyilikler, kuralar,dinler,inanclar,kanunlar öretmisler olusturmuslar. Siz kendisini hic bir sekilde ifade etmeyen bir sembol,bir din bir inanc bir ülke,bir kavim bir halk, bir ümmet gördünüzmü simdiye kadar ? Bütün insanlar kendilerini ifade edecek bir seyler ortya koymamislarmi üretmemislermi? Müslümanlarin sembolsüz oldugunumu burda söylemek istiyorsunuz ve diyer inanclarin sembollerine isaret ederek onlari kücümsemeye calisiyorsunuz?
  Peki bir cok müslüman ülkenin, kavmin bayraklarindaki, Mekkedeki Putperest kavmin ay Tanricasi el-Ilah in sembolü olan hilal ay,cesitli yildiz seklini veya Allahin adaleti olarak sembol etikleri kafa kesen yokedici,katledici kiliclara ne diyorsunuz ? Bu semboller kendiliginden gökten mi indiler gelip inanclariniza bayraklariniza kondu yoksa ? Bu ne kadar anlamsiz ve cahil bir tutum.
  Siz asil kutsal imanin ve inancin etkili ve büyüleyici sanatsal sembollerle deyilde, kalpteki iyi ahlakin, temiz ve güzel ruhla yüce yaratana inanmaktan gectigini ve onun yaratigi bütün kainatin icindekilerini ayni saygi sevgi ve hosgürüyle görmekle kanat etmekle oldugunu bilmiyormusunuz. Yüce yaratan inanan insanlrin temiz kalplerinde yasadikca insanlarin kendi eleriyle yaptiklari sembollerin ne anlami kalir?
  Insanlar sembollerine ister a desinler ister b desinler ister c veya baska bir sey desinler… yeri göyü ve kainati yaratan en büyük kutsal güc yüce yaratan müminlerin kalbindeki en büyük kutsal sembolldür. Bu hakikati bilenler,kalplerinde yasatanlar,buna inananlar, insanoglunun yaptigi semboller üzerinden tartismalara gereksinim ve ihtiyac duymaz.

 12. Tevfik Bir yorum tarihi 6 Eylül, 2012 08:25

  Basel ve Şeytanın Küresel İşgali
  http://www.acikistihbarat.com/Haberler.asp?haber=9727

 13. hna yorum tarihi 27 Ocak, 2014 19:41

  Benim anlamadığım bir şey var bu sembol hem Hz Süleyman’ın ve Hz davuttun simgesi peki yahudilik dini ile ilişkisi nedir ? Valide sultan Camisi’nde de bu Davut yıldızı görülmektedir, Paranormal Activity filminde ayin yaparlarken o yıldız orda da vardı ? Iki din arasında bu işaret nasıl kullanılıyor ? Örneğin davinci şifresinde de Davut Yıldzı kadın ve erkek olarak ifade edilirdi ?

 14. Bayram demir yorum tarihi 4 Ağustos, 2015 09:13

  İyi günler geçtiğimiz günlerde içinde Davud yıldızı ve heksagramlj kenarlarında yazılar olan ve üçgen şekilde sarılmış halde kardeşimin cebinden bir kağıt parçası çıktı acaba sizce ne olabilir bu ve neden konmuş olabilir

 15. Murat Hakan Yıldırım yorum tarihi 14 Kasım, 2015 09:37

  Davud Yıldızı nedir, ne anlama gelir
  http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=2954.0

Yorum yap