233) ERMENİLER’İN “VAN” KATLİAMI (17 Mayıs 1915)

Yayin Tarihi 17 Mayıs, 2008 
Kategori ERMENİ SORUNU, TÜRK DÜNYASI

VAN DÜŞTÜ!..

(17 Mayıs 1915)

bayrak_21.jpgDoğu Anadolu’da karların erimeğe başlaması ile birlikte başlayan olaylar gün geçtikçe Ermenilerin lehine ve Türklerin aleyhine gelişmeye başladı. 8 Mayıs günü, Van şehrinin merkezinde Ermenilerin bir Türk mahallesine hücum ederek birçok evi yaktıkları bildirildi. Bütün olarak dış güçlerce silahlandırılmış ve donatılmış Ermeni Halkı, ele geçirdikleri her sokak ve her mahallede korkunç kıyımlar yapmaya başladılar. İşte gelişen bu durum üzerine Van Valisi Cevdet Bey; halkın başka yerlere göçmesine ve Van’ın yavaş yavaş terk edilmesine karar verdi.Bu çekilme Türkler için inanılmaz zor şartlar altında yapılmaya başlandı. Göç sırasında erkeklerinin çoğu, uygulanan bölgesel seferberlik nedeni ile cephede Ruslarla savaşan Ordu’ya katıldığı için, yetersiz kuvvetlerle savunulmaya çalışılan Türk Halkı, yollarda Ermenilerce soykırıma ve akıl almaz işkencelere maruz bırakıldılar. Böylece bölgede 15-20 gün içindeki ikinci Tehcir (Zorunlu Göç) olayı Ermenilere değil fakat yine Türk ve Müslümanlara karşı bu sefer Ruslar tarafından değil ama Türkler tarafından uygulandı. Nedense Ermeni taraftarı  yazarların hemen hemen tümüne yakın bir kısmı bu olaya temas etmedikleri gibi, olayı tamamen ters yüz ederek Van’da Türklerin Ermenilere kıyım uyguladıklarını, hatta rakam olarak 60.000 Ermeninin öldürüldüğünü beyan etmiş ve Ermenilerin Türklerin zulmüne karşı kahramanca direndikleri ve Türkleri ağır bir yenilgiye uğrattıkları yolunda taraflı yayınlar yapmışlardır. (1)

Türk ve Müslümanların çekilme yolları sınırlı idi:

 

1.Van Gölü kuzeyinden geçen Van-Erciş –Ahlat –Bitlis yolu,
2.Van Gölü güneyinden geçen Van-Gevaş-Bitlis yolu ve
3.Uygun vasıtalar temin edildiği takdirde Van-Tatvan deniz yolu idi.

O tarihlerde karayolu için motorlu ve motorsuz araç pek mevcut değildi. Gölde 2000 kadar insan taşıyabilecek 70 kadar yelkenli gemi mevcuttu ve muhtelif köylerin iskelelerinde bağlı bir durumda bulunuyorlardı. Göçe zorlanan Türk ve Müslümanlar için en büyük talihsizlik, bu gemilerin hemen hemen tümüne yakın bir kısmının Ermeniler tarafından çalıştırılıyor olmasıydı.
Karayollarını büyük bir bölümü asi Ermeni Çetelerinin elinde bulunuyordu. Bu nedenle bu yollardan gidenlerin çoğu Ermeni asilerin saldırılarına hedef oldular. Göçmenler tümü ile savunmasız olduklarından bin bir türlü vahşi işkencelere maruz kalarak çok büyük zayiat verdiler, en talihlileri katledildi.
Gemilerle gidenlerin büyük bir kısmı yolculukları veya dinlenmeleri sırasında Ermenilerin yaşadığı adalarda ve bilhassa Çarpanak adasında ve kıyıdaki köylerde çocuk, kadın yaşlı ve hasta demeden hunharca öldürüldüler. (2) Van Gölü kan gölü oldu ve askerler uzun süre Van Gölü kıyılarından masum Türk insanının cesetlerini toplayıp gömdüler.

 

Van’ın düşüşü olayını değişik bir yorumla bir Ermeni yazarın kaleminden izliyoruz:

“Varentsov- Dashkov’un teklifini kabul eden Milli Büro, gönüllü birliklerin harekâtını sevk ve idare için özel bir komite seçti. Tiflis, Alexandropol ve Erevan’da faaliyet gösteren komite, kısa bir zamanda tam kapasiteye sahip olan dört gelişmiş birlik hazırladı. Gönüllülerin askeri rolü, Kafkasya’daki toplam Rus kuvvetleri içinde önemsiz bir sayıda olmasına rağmen öncelikle kılavuzluk, öncülük, Rus birliklerine arızalı arazilerde yol göstermek ve öncü rolü oynamaktı. 1000 kişilik ilk grup Antranik tarafından yönlendiriliyordu. Bu grup Balkan Savaşı’na (Bulgarlar yanında) Ermeni gönüllülerle katılmış tecrübeli ihtilalcilerden müteşekkildi. Diğer üç grup Türk hududuna doğru ilerlerken Antranik Kuzey İran‘da Rus kuvvetlerine katıldı. İkinci grup yardımcısı eski bir Osmanlı parlamenteri olan Dro tarafından yönetiliyordu. Erevan bölgesinde, Iğdır üzerinden Van’a doğru ilerliyordu. Hamazp ve Keri komutasındaki üçüncü ve dördüncü birlikler Sarıkamış‘tan Oltu’ya batı hududu boyunca ileri (karakol) pozisyonunda bulunuyordu. Türk gemileri Ekim sonunda Rus limanlarını bombalarken, Ermeni gönüllüleri zaten Osmanlı hudut ihlalleri için techiz edilmişlerdi ve hazırdılar. Gerçek oydu ki muvazzaf Rus ordusunda 150.000 Ermeni asker mevcuttu ve bunların bir kısmı Avrupa Cephesine transfer edildiler.” (3)“Van’daki çatışma haberleri Kafkasya’ya ulaştığı ve acil destek isteği duyurulduğu zaman, 4’ncü Rus Kafkas Kolordu’su Van ve Malazgirt istikametinde taarruza başladı. Bu harekata katılan 2,3,4 ve 5’nci gönüllü Ermeni birlikleri Vardan’ın komutasında “Ararat Lejyonu” olarak savaşa katıldı. 28 Nisan’da Erivan’dan yola çıkan Lejyon, General Nikalayev’in birliklerine katıldı. Bu birlik hudutları 4 Mayısta geçti. İki hafta sonra Ermeni birlikleri ve onları takiben Rus birlikleri Van’daki isyancılar tarafından tezahüratla karşılandı. Van valisi Cevdet Bey güney yolu ile Voston istikametinde Van’ı terkederden Ermeni gönüllüleri IV. Kolordu Komutanı General Oganovski’nin takdirlerine mazhar oldu. Kendisi de “Katolik” olan Komutan, Ermeni gönüllüleri methetti. Rus askeri otoriteleri “Aram Monukyan”ı (Van’daki Ermeni Savunmasını organize etmişti) isyan bölgesinin Valisi tayin ettiler.Ermenistan‘ın siyasi varlığı artık şekillenmeye başlamıştı… Rusya‘nın kontrolünde bağımsız bir Ermenistan beklenen ödüldü. Zaten yerli teşkilat Militia ve Polis Van gölü çevresinde tesis edilmişti. Tıpkı 2000 yıl önceki gibi. Haziran sonunda Ermeni lejyonu General Trukhin’in özel kuvvetlerine katılmıştı. Bu kuvvetler Van gölü güneyini temizleyecekler ve Bitlis’te kurtarılmayı bekleyen 100.000 Ermeni’ye ulaşılacaktı.” (4)

Tebriz’de 6 Mayıs 1915’te harekete geçen General Şarpantiye Komutasındaki Rus Suvari tümeni Van ve Adilcevaz üzerine harekete geçti. 12–16 Mayıs arasında Savuşbulak’a geldi. 18 Mayısta Başkale’ye yaklaştı, Türk birlikleri batı’ya doğru çekilmek zorunda kaldı. General Truhin komutasındaki birlikler Van’a girdiler. Türk birlikleri her tarafta çekilmeye başladılar. Türkler’in Van’ı boşalttıkları 14 Mayıs’tan iki gün sonra Ruslar şehre Ermenilerin büyük coşkusu ve şenliklerle girdiler. İyice cesaretlenen Ermeniler bölgede Türkleri imha etme kararıyla büyük bir “imha harekâtı” başlattılar.(5)Türklerin, Van’ı boşaltması üzerine Van’da Ermeni dönemi başlamış ele geçen Türkler akla gelebilecek en feci şekilde, bazı köy ve kasabalarda son ferde kadar yok edilmişlerdir. Van’ı baştanbaşa yakan Ermeniler bu şehri elde tuttukları bir iki yıl içinde, yüzlerce yıllık tahribat yaptılar.(6)

Ermeniler Van’da soykırım uygularken kendi gençlerinin beynini vahşet hikâyeleriyle dolduruyorlardı. Bunlardan biri daha sonra Sait Halim Paşa ve Polis Müdürü Cezmi Bey’i öldürecek olan Arşavir Şıracıyan’dır. Anılarında bu dönemle ilgili sahte anılarla kininin nasıl beslendiğini anlatmaktadır.

“24 Nisan 1915’ten bir gün sonra, Sivas Valisi Muammer’in kendi bölgesindeki 20.000 Ermeni askerini katlettiğini öğrendik… Yaklaşık 120.000 soydaşımız çalışma taburlarında istihdam edilmişlerdir. Bunlar birbiri peşi sıra katledildiler…” (7)“Kaçaklar İstanbul’da “dam taburu” olarak adlandırılıyordu. Soydaşlarıyla beraber başkent’in en iğrenç mahallerinde haddinden fazla kalabalık sefil barınaklarda yaşamaktaydılar… Jön Türkler onları bir tehdit vasıtası olarak gördüler Türk Polisi bir gecede beş bin kişiyi topladı ve bir daha kendilerinden haber alınamadı… Teşkilat-ı Mahsusa adındaki kıyım ve katliamlardan sorumlu özel organizasyon.. Kaşarlanmış sabıkalıları hapisten çıkararak oluşturuldu.” (8)

“Kaçaklar dünyasının bir adı vardı, tavan taburu. Gerçekten de onlar tavan araları, mahzenler ile gizli geçitlerin askerleriydiler… Tavan arasına mensup 15.000 nefer savaş boyunca hayatta kalmayı başardı. Jön Türkler Ermeni meselesini kökünden halledemediler ama kendi isimlerini sonsuzluğa dek “katil” soykırımcı ve barbar kelimeleriyle eşdeğer hale getirdiler.” (9)

Böylece bir tarafta gerçek cinayetler işlenirken diğer tarafta vatanlarını savunma gibi en asil görevden kaçan ve düşmanla işbirliği yapan bazıları da Lafla seri halde cinayetler üretiyorlardı.Aynı günlerde Van’dan gönderilen ve daha sora Amerika’da yayınlanan Ermeni gazetesi “Gosnak” ta yayınlanan bir mektup Van’ın gerçek durumunu anlatıyordu;

 

“Birçok silahlar ile birlikte 810 top ele geçirdik. Hükümete ait bütün binaları ve kışlaları yaktık. Van’da 1500 kadar kadın ve çocuktan başka Türk kalmadı. Bunlar Amerikan bölgesinde muhafaza ediliyor. Bazılarına da Rus Ordusu tarafından bakılıyor, yemek veriliyor. Bu gün Van Valisi Aram’dır. Bütün davalar artık Ermeni lisanı ile görülüyor. Köylere ve kasabalara Ermeni memurlar gönderiliyor.” (10)

900 yıllık bir Türk vilayeti olan Van, kendi vatandaşlarının isyanı ile ele geçirilmiş ve düşman ülke Rusya‘ya teslim edilmiştir. İhanetin böylesi tarihte ender kaydedilmiştir.Bu gün dahi ne Türk, ne de Batı Dünyası, Van ili ve çevresindeki 509.707 Müslüman’dan (11) sadece 1500 kadın ve çocuğun kaldığını bilmiyorlar. Van’ı ele geçiren Ermeniler bütün Türk mahallelerini yaktılar. Şehirde kalanları ve yollarda yakaladıkları kişilerin yaşlarına bakmadan toptan kitle halinde katlettiler. Bundan maksatları, Van’daki Türklerden bir iz bırakmamak ve bölgede sayısal üstünlük sağlamak istemeleriydi. (12)

Dr. M. Galip BAYSAN

Dip Notlar:

(1) Ermeni Komitelerinin Amal ve …, s.263-281.
(2) Hulki Saral, a.g.e., s. 142, Ergünöz Akçora, a.g.e, s. 192, Van’da Ermeni Mezalimi, s.60-67, Hüseyin Çelik, Görenlerin Gözüyle Van’da Ermeni Mezalimi, s.29-97 (Yüzüncü Yıl Üniversitesi).
(3) Hovanasian, a.g.e., s.44.
(4) Aynı Eser, s.55.
(5) E.Akçora, a.g.e., s.127.
(6) Hüseyin Çelik, Görenlerin Gözüyle Van’da Ermeni Mezalimi s.26.
(7) Arsavir Şıracıyan, Bir Ermeni Teröristin İtirafları s.54 (Kastaş Yayınevi- 1997).
(8) Aynı Eser, s.52.
(9) Aynı Eser, s.79.
(10) Abdullah Yaman, Ermeni Meselesi v eTürkiye, s. 326- 327 (İstanbul – 1973).
(11) Justin Mc Carthy The Population of The Otoman Armenians; Armenions in late Ottoman Period, s.70 (Edited by Türkkaya Ataöv, The Turkish Historical Society, Ankara – 2001). (28) F.Çakmak, a.g.e, s.96

Paylaş:

Yorumlar

“233) ERMENİLER’İN “VAN” KATLİAMI (17 Mayıs 1915)” yazisina 7 Yorum yapilmis

 1. FikirYolu.com » Blog Arşivi » ERMENİLER’İN “VAN” KATLİAMI yorum tarihi 17 Mayıs, 2008 19:46

  […] Devamını Okumak için aşağıdaki linki tıklayınız… http://www.yenidenergenekon.com/233-ermenilerin-van-katliami-17-mayis-1915/ […]

 2. Samet Acar yorum tarihi 21 Mayıs, 2008 12:43

  ANAP DÖNEMİNDE VANA ABD’NİN EMEKLİ ERMENİLERİNİ YERLEŞTİRİP YENİ BİR ŞEHİR KURMA HAYALLERİNDEYKEN MUHTEREM BAKANI OLAN TINAZTİZİ’İ TELGRALA PROTOSTO ETTİĞİMİ İYİ HATIRLIYORUM.AMA NE YAZIK Kİ,VAN BEKLEDİĞİMİZİN ÖTESİNE DOĞRU GİDİYOR.ŞAHSEN ÜZÜLÜYORUM.”DEVŞİRME TORUNLARI “ORALARDA CİRİT ATIYOR.KARADENİZE KADAR UZANMAK İÇİN KOLLARINI SIVADIKLARINI GÖRÜYORUM.ÜLKENİN GERÇEK SAHİBİ GENÇLİKTİR.GENÇ ARKADAŞLARIMIZ BİRİLERİNİNİN YANLIŞ DÜŞÜNCELERİNE KAPILIP,PAZİFVİZE OLMAYINIZ.ATATÜRK’ÇÜ GENÇLİK OLARAK CESUR OLMAK BİZİM HAKKIMIZDIR.ECDADIMIZDAN GÜÇ ALMALIYIZ.TABİİKİ ALLAH YARDIMCIMIZDIR.

 3. adnan güngörmüş yorum tarihi 24 Ağustos, 2009 23:39

  benim dedelerim ermeni mücadelesinde hep ön saflarda yer almışlardır devlet tarafından görevlendirilip ermenilerin büyük bir potansiyelini yok etmişlerdir ama günümüzde van gevaş ermenileri tarafından bu devletten gizlenmektedir ve gravi aşireti nin çoğu bu mücadelede şehit olmuşlardır van gevaş garavi aşireti arz ederim

 4. makbule bult yorum tarihi 14 Şubat, 2010 12:42

  birde ermeniler utanmadan bize soykırım yapıldı diyor yıllarca komşu olarak yaşadıklar insanları katlederken vicdanları hiçmi sızlamadı kadın çoluk çocuk demeden katlettiler insaf

 5. Selman Şenüçler yorum tarihi 15 Mart, 2010 14:51

  Selamünaleyküm,benim dedem 1880 Van doğumluydu kendisi ağlayarak anlatırdı 1880 li yıllarda dedemi ermenilerin katliamından ablaları eski toprak küpler vardı toprağa gömülü o küpün içine saklayarak kurtarmışlar bütün ağabeyleri katledilmiş o küpün içine ancak 7-8 yaşlarında bir çocuk saklanabilir lütfen birileri araştırsın o tarihlerdeki olayları selamlar.

 6. mehmet güngörmüş yorum tarihi 22 Temmuz, 2010 15:23

  1915 van olaylarında hyatını kaybeden dedelerimiz ve büyüklerimize Allahtan rahmet diliyorum benim aşiretimden ve çok yakın kan bağım olan akrabalarımıda kaybetmişiz orada Allah mekanlarını cennet eylesin onlara minnettarız.van gevaş gravi aşireti

 7. ahmet yavuz yorum tarihi 15 Nisan, 2015 07:17

  vandan bahsederken türk diye bahsetmek milletin aklıyla alay etmektir. (gravi aşireti üyelerinden zagros kerkuki)

Yorum yap