231) TÜRK DÜNYASI’NIN BÜTÜNLEŞMESİ NASIL OLMALIDIR?

Yayin Tarihi 17 Mayıs, 2008 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Milli Meselemiz: TÜRK DÜNYASININ


BÜTÜNLEŞMESİ NASIL OLMALIDIR?

1) Anadolu Türkleri ile Dünyanın her köşesindeki Türklerin bütünleşmesi “Türk Dünyası”nın bir numaralı milli hedefi olmalıdır.

2) Anadolu Türkleri (Türkiye) ise, Türk Dünyasının “beyni” ve İslam Dünyasının “kalbi” durumundadır.

image00147.jpg3) Türk Dünyasının bütünleşmesi, İslam Dünyasının birleşmesinin itici gücü ve ona yön veren kılavuzu olmalıdır.

4) Anadolu Türkleri ile Anadolu dışındaki Türkler eşdeğerde, aynı kıymette ve hiç birinin ihmali mümkün olmayan bir bütünün aynı özelliğini taşıyan unsurlarıdır.

5) Anadolu’da yaşayan Türkleri, tarih boyunca güçlü olduğu zaman Anadolu dışındaki Türkler ve bütün Müslümanlar (İslam Dünyası) huzur, refah ve güvenlik içinde olmuşlardır. Anadolu’da Türk Devletleri zayıflayınca ve birbirleriyle boğuşturulunca, Türk ve İslam Dünyası, Hıristiyan Batı, Siyonizm, Rus, Hindu, Çin, Yunan, Sırp velhasıl sayısız emperyalist güçlerin esareti altında sömürülmüş, soykırıma maruz kalmış ve tarihin en karanlık günlerini yaşamışlardır.

6) Bu gün de Türk İslam Dünyası, sözde ve şekilde kalan bağımsızlıklarına rağmen ekonomik, kültürel hatta siyasi esaret altındadırlar.

7) Yalnız Türk Dünyasını değil İslam Dünyası’nı da yukarıda sayılan emperyalist güçlerin esaretinden ve sömürüsünden kurtaracak en güçlü aday “TÜRKİYE” dir.

8- Türkiye, istese de istemese de, Türk ve İslam Dünyası’nın lideri olmak mecburiyetindedir. Bu mecburiyetten ve tarihi görevden kaçtıkça, gaileler ve felaketler zinciri artarak perişan olmaya mahkumdur.

9) Türkiye Türk ve İslam Dünyası’nın sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşıp, onlara hizmeti manevi bir görev kabul ettiği an, Türkiye’nin yıldızı milletlerarası platformda parlayacak; süper güç olarak itibar görecektir.

10) Türkiye her bakımdan güçlü olmaya, Türk Dünyası ile bütünleşerek İslam Dünyası’na yakınlaşmaya mecbur ve hatta mahkumdur.

11) Türk ve İslam Dünyası’nın meselelerine ilgi göstermek, çilelerini paylaşmak, ne ümmetçilik, ne de kavmiyetçiliktir. Aklın gereği ve tarihin zaruretidir.

12) Türkiye, başta ABD ve AT (Almanya) olmak üzere süper ve emperyalist güçler ve bunların güdümündeki komşularımız tarafından giderek daralan bir tehdit ve husumet çemberi içindedir. Bu çemberi kırma, iç hattan dış hatta kuşatılmışlıktan kurtulup, kuşatan duruma gelmesi için Türk Dünyası ile bütünleşip İslam Dünyası’na yakınlaştırılıp onların desteğini almaya mahkumdur.

13) Dış Türkler Bakanlığı ve Enstitüsü acilen kurulmalıdır.

14) Türk Dünyası’nın iç ve dış meseleleri, aylık dergi ve ilmi yayınlarla tartışılmalıdır. Kendi meselelerini tartışan, kafa yoran ve gündeme getiren ülkeler daima karlı çıkmışlardır. Türkiye’de yapılan bu konudaki çalışmalar, gelecek için ümit kaynağıdır.

15) Türk Dünyası’nın müşterek ve her birinin kendisine ait milli hedefleri, milli stratejisi ve milli dış politikası ve ortak noktalarla, kesişen noktaları acilen tespit edilmelidir.

16) Her yıl dünyadaki bütün Türkleri eşit olarak temsil eden KURULTAY, her Türk toplumunu devamlı temsil eden (Türk Dünyası’nın hükümeti görevini ifa eden) TÜRK DÜNYASI YÜKSEK KONSEYİ ve nüfusa göre sayısı belirlenmiş ve seçimle gelen TÜRK DÜNYASI PARLAMENTOSU acilen kurulmalıdır.

17) Türk Dünyası’nda haberleşme, ilmi yayın ve her türlü işbirliğini temin için tek bir MÜŞTEREK ALFABE acilen kabul

edilmelidir.

18) Türk Dünyası’nda üst edebiyat dili olarak “İSTANBUL LEHÇESİ” kabul edilmelidir.

19) Arap Birliği İslam Konferansı Teşkilatı, İngiliz Milletleri Topluluğu (Common Wealth) ve diğer birliklerin statüleri incelenerek, bütün Türk Topluluklarına, iç işlerinde tam bağımsız olmak kaydıyla bir birlik anlaşması hazırlanarak “TÜRK DÜNYASI BİRLİĞİ” kurulmalıdır.

20) Türk Dünyası’nı teşkil eden topluluk ve ülkeler arasında “TÜRK BİRLİĞİ” kurulmalıdır. Bu birlik başta kültürel ve ekonomik olmak üzere her türlü iş birliği ve yardımlaşma teşkilatı ya da federasyonu veya Konfederasyon çatısı altında kurulacak ihtisas kuruluşlarıyla en üst seviyeye getirilmelidir.

21) Ve gerekli ortam temin edilince, en kısa zamanda “TÜRK DÜNYASI ORTAK PAZARI” kurulmalıdır.

22) Türk Dünyası Sosyal Yardımlaşma Fonu kurulmalıdır.

23) Türk Dünyası’nda ortak para birimi kullanılması için ön hazırlıklar başlatılmalıdır.

24) Türk Dünyası’nda vize ve pasaport uygulaması kaldırılmalıdır.

25) Türk Toplulukları arasında Türk Dünyası olimpiyatları 3 yılda bir yapılmalıdır.

26) Tespit edilen süre içinde ve belirli şartlarla Türk Dünyası Arasındaki “Gümrük Duvarı” kaldırılmalıdır.

27) Türk Dünyası’nın ve mensuplarının “hilal” ve yıldızlı milli bayrakları, milli marş ve milli kıyafetleri tespit edilmelidir.

28) Başta ABD ve Rusya’nın baskısıyla Türk Dünyası’nda uygulanan doğum kontrolü ve nüfus planlaması, Türkiye başta olmak üzere derhal kaldırılarak Türkiye’nin 100 milyona ve Türk Dünyası’nın 500 milyona ulaşması milli hedef olarak tayin

edilmelidir.

29) Dış Haber Ajansları her türlü haberleri kendi ideoloji ve menfaatlerine göre verdiğinden, acilen TÜRK DÜNYASI HABER AJANSI kurulmalıdır.

30) Türk Dünyası’ndaki her türlü para işlemlerinin kolaylık akışı için TÜRK DÜNYASI BANKASI kurulmalıdır.

31) Dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşayan Türk ve Müslüman azınlıkların her türlü insani hakları, din, dil, kültür ve (milli-dini) varlıklarını (mevcut ikili, milletlerarası anlaşmalar, AGİK, Helsinki Nihai Senedi vesaire) hukuk statüleri ve anlaşmaların himayesinde kullanılması temin edilmelidir. Ezilen Müslüman ve Türklerin hakları savunulmalıdır.

32) Türk dünyası’na dahil toplulukların öğrencilerine burs vermek bu ülkeler arasında yakınlaşmayı ve bilgi akışını temin edecek “TÜRK DÜNYASI ÜNİVERSİTESİ” kurulmalıdır.

33) Türk Dünyası’nda yaşayanların milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini, dini inançlarını ve milli kimliklerini muhafaza ve geliştirmek, milli hedef olmalıdır.

34) Türk Dünyası’nın bütün üyeleri birbirinin sınırlarının muhafazasını taahhüt etmelidir.

35) Türk Dünyası Askeri ittifakı kurulmalı ve birine yapılan kasıt bütün Türk Dünyasına yapılmış sayılmalıdır.

36) Henüz bağımsızlığına kavuşmamış Türk ülkelerindeki Türklerin yabancılarla evlenmesi ve göçü engellenmelidir. Ve bu toplulukların da bağımsızlığı için her türlü destek sağlanmalıdır.

37) Türk Dünyası’nın unsurları arasında ortak yatırım, kredi ve teknoloji akışı ve ticari münasebetleri en üst seviyeye çıkarılmalıdır.

38) Türk Dünyası mensupları arasında silahlı mücadele ve silaha başvurma kesin olarak önlenmeli dir.

39) Bütün faaliyetleri birleştirici karakterde olmalı ve asla İslamiyet’e aykırı düşmemelidir.

40) Türk Dünyası ülkeleri arasında “turizm” geliştirilmeli, bu ülke halkları arasında evlilik, ticaret ve birbirinde misafir edilerek, kaynaşma en üst seviyeye getirilmelidir.

41) Türk Dünyası’nı Tanıtma Vakfı kurulmalıdır.

42) 74 yıl komünizm esareti altında yaşayan toplulukların İslamiyet’i öğrenme ve Cami, Kur’an Kursu, okul yapımı, türbe tamiri gibi hususlardaki her faaliyet maddi ve manevi bakımdan desteklenmelidir.

43) Türk Dünyası’nın meselelerini dünya kamuoyuna anlatmak için basın, yayın, televizyon ve her türlü propaganda araçlarından en geniş ölçüde istifade edilmelidir.

44) Her ülkedeki, münhasıran ABD ve AT ülkelerinde yaşayan Türkler kendi aralarında güçlü lobiler kurmalı ve bu ülkede yaşayan Müslümanlarla işbirliği yaparak, Türk ve İslam Dünyası’nın meselelerine lobi desteği sağlanmalıdır.

45) Her türlü eser, bilgi, teknoloji, arşiv, kütüphane bilgileri müşterek bilgisayar ağı ile aynı anda bütün Türk Dünyası’na ulaştırılmalıdır.

46) Türk Dünyası’nın ekonomik açıdan dünyanın en büyük süper gücü olması için, muhtelif kuruluşlar teklif ve stratejiler hazırlamalıdır.

47) Kara, deniz ve hava ulaşım ağı bütün Türk Dünyası’nı birbirine bağlayacak şeklinde geliştirilmelidir.

48) Türk Dünyası Televizyonunda yabancı kültürlerin ürünleri asla gösterilmemelidir; Türk İslam şuuru aşılanan programlar esas alınmalıdır.

49) Türk Dünyası’nın en ücra köşesinden Türk Dünyası’nın hatta dünyanın her köşesi ile konuşulabilecek bir haberleşme ağı kurulmalıdır.

50) Bütün meselelerin hallinde ve Türk Dünyası’nın bütünleşmesinde esas itici güç; milli birliktir. Herkes kısa vadeli ve şahsi menfaatlerini bir kenara koymak zorundadır.

51) Lozan’dan sonra Türkiye ile Türk-İslam Dünyası arasında örülen buzdan duvar eritilmelidir.

52) CIA, KOB, MOSSAD ve diğerlerinin tuzaklarına düşülmemelidir. Türk Dünyası için müşterek bir istihbarat teşkilatı kurulmalıdır.

53) Türkiye Batı ile Bütünleşmek gibi çağdışı politikaları terk etmelidir.

54) Çok partili demokrat rejim kurulmalıdır. Bu rejimi tehlikeye sokan senaryolar bertaraf edilmelidir.

55) Gençleri tehdit eden uyuşturucu alışkanlığı, alkol, kumar, israf, fuhuş, cinsi sapıklık ve her türlü kötü alışkanlıklarla mücadele edilmelidir. Türk Milletini ayakta tutan sağlam aile yapısını dejenere eden her türlü kötülük önlenmelidir.

56) Savaş felaketinden korunmak, savaşa hazırlanmakla mümkündür. Türk Dünyası en modern silahları ihtiva edecek şekilde Savunma Sanayini kurmalıdır.

57) Türk Dünyasını teşkil eden ülkelerin “milli ordusu” ve “Türk Dünyası Ortak Güç”ü düşmanın yüreğine korku verecek şekilde (güçlü) olmalıdır.

58) Hıristiyan Batı kültür potasında eriyen bazı aydınlar, artık milli ve manevi değerleri hor görmeyi bırakıp, milletle barışmalı ve Batı’nın firma temsilciliğini terk etmelidirler. Japonya’nın başarısı milli kültüründen taviz vermemesi ve entellektüel halk ile bütünleşerek onlara önderlik etmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

59) Çağdaşlaşmak, asla batılılaşmak ve İslamiyet’ten kopmak değildir. Aksine milli ve manevi değerlerine sahip olarak asrımızın en ileri teknolojisi, ilim ve metotlarına sahip olmaktır.

60) Türk Dünyası’nın asıl güç kaynağı, milli ve manevi değerleri ile İslamiyet’ten kaynaklanan sağlam aile yapısıdır. Türk Dünyası’ndaki milli eğitim gerçek milli olmalıdır.

61) Ekonomik bağımsızlığa sahip olmayanlar gerçek ölçüde siyasi bağımsız olamaz. Sanayi, tarım, hizmet ve her sahada gelişme en üst seviyeye getirilmelidir.

62) Son birkaç asırda takip edilen taviz politikası terk edilmelidir. Dinini, dilini ve milli-manevi değerlerini kaybeden milletler tarihten silinmeye mahkumdurlar.

Elbette bunlar sadece; önemli olanlardır. Netice olarak Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın kurtuluşunun reçetesi şudur:

1) Türk Dünyası bütünleşmeli ve İslam Dünyası ile yakınlaşmalıdır.

2) Milli ve manevi değerlerine sahip ve maddeten güçlü olmalıdır.

3) Diğer kültürlerin ve bilhassa Batı kültürünün esaretinden kurtulmalıdır.

63) AVRASYA televizyon kanalında Türk Dünyası’nı teşkil eden bütün topluluklara hitap edecek ortak yapımlar gösterilmelidir. Bu kanal, tamamen milli ve manevi değerleri güçlendirici ve sağlam Türk Aile yapısını takviye edici mahiyette olmalıdır. Türk İslam kültürü dışındaki programlarla asla yer verilmemelidir. Başta ABD olmak üzere süper ve emperyalist güçlerin bu kural vasıtasıyla Türk Dünyasını dejenere etmesine asla müsaade edilmemelidir.

64) Türk Dünyası’nın her birinin milli bayramları ve hepimizin dini bayramı olan (Ramazan ve Kurban Bayramı)ndan başka, Türk Dünyası’nın müşterek milli bayramı, Sevgili ve Şerefli Peygamber Efendimizin (S.A.V.) doğum günü MEVLİD KANDİLİ olmalıdır. Ve bu gün bütün Türk Dünyasında milli bayram olarak kutlanarak, Türk Dünyası, Sevgili ve Şerefli Peygamber Efendimizin Sevgisi ve şahsında kenetlenmelidir.

65) Türk Dünyasında halkın yüzde yüz okur-yazar olması hedef

olmalıdır. (Azerbaycan bu hedefe ulaşmıştır.)

66) Her ülkenin tapu senetleri olan tarihi Türk ve İslam eserlerinin onarımı için müşterek bir fon kurulmalıdır.

67) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Türk ve İslam Dünyası’nı temsil eden daimi üye yoktur. (ABD- Rusya-İngiltere-Fransa-Çin)’e ilaveten ve bunların haiz olduğu haklara sahip olarak Türk Dünyası’nı Türkiye; Arap Dünyasını temsilen Mısır ve diğer İslam ülkelerini temsilen Pakistan ve Endonezya daimi üye statüsüne sahip olmalıdır.

68) Türk Dünyasını tercih eden ülkeler arasında hukuk birliğine gidilmelidir.

69) Türk Dünyasının bütün okullarında Milli Tarih ve Milli Coğrafya hariç diğer bütün derslerde müfredat birliğine gidilmelidir.

70) Genel Türk Tarihi yeniden yazılmalıdır.

71) Türk Dünyası Bilimler Akademisi kurulmalıdır.

72) Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin ve henüz bağımsız olmayan diğer Türk topluluklarının devlet başkanı ve liderleri en geç 3 yılda bir zirve toplantısı ile bir araya gelmelidir.

73) Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları Konseyi kurulmalı ve her yıl en az 1 defa toplanmalıdır.

74) Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları Konseyinde 1 yıl süre ile sıra ile biri başkanlık görevi yapmalıdır.

75) Türk Dünyasındaki hukuki ihtilafları halletmek üzere “Türk Dünyası Adalet Divanı” kurulmalıdır.

76) 16. maddede ifade edilen Türk Dünyası Parlamentosunu teşkil eden ve seçimle iş başına gelen üyeler İSTANBUL’da görev süreleri boyunca devamlı faaliyet halinde olmalı ve Türk Dünyası’nın meselelerinin halli için gayret göstermelidir.

77) Türk Dünyası’nın Türk Birliğinin merkezi İSTANBUL

olmalıdır.

78) Türk Dünyası’nda yaşayanlar dilediği yerde oturabilmeli, işyeri kurabilmeli ve mülk sahibi olabilmelidir.

79) Bütün Türk dili ve lehçelerini bir arada ihtiva eden bir lûgat hazırlanmalıdır.

80) Türk Dünyası kütüphaneleri dünyanın en zengin ilim hazinelerine sahiptir. Bu eserle çoğaltılmalı, bu günkü konuşma diline çevrilerek asırlardır gizli bir hazine halinde saklı duran bu ilim deryası, Türk ve İslam Dünyası’na ve bütün dünyanın istifadesine açılmalıdır.

81) Türk Dünyası’ndaki bütün tarihi eserler ile müzelerinde bulunanların dökümü yapılmalı ve kataloglar halinde Türkçe, Arapça, İngilizce ve münasip görülen dillerde dünya ilim adamlarının gözleri önüne serilmelidir.

82) Bütün çalışmalarda Rıza-l İlahi, ihlas, iyi niyet, hoş görü, karşılıklı anlayış ve karşılıklı fedakarlık esas olmalıdır.

83) “Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü kurularak, Türk Dünyası’nın geleceği ile ilgili yöneticilere yön verilmelidir.

84) Türk Dünyası’nda etnik, mezhep ve her çeşit bölücü faaliyetlerin kaynakları kurutulmalıdır. İslamiyet’in birleştirici vasfından azami ölçüde istifade edilmelidir.

85) Türk Dünyası’ndaki folklor, örf ve adet vesair çeşitlilik, bir kültür zenginliği olarak kabul edilerek, her topluluğa azami hürriyet sağlanmalıdır.

86) Her topluluk kendi içişlerinde tam bağımsız; örf ve adetlerinde tam bir hürriyete sahip olup, İSLAM VE TÜRK şuuru etrafında kenetlenmelidir.

87) Türk Dünyası’nın birliği için 5 ana faktör şarttır:

a) İslam’ın birleştirici özelliği,

b) ALİMLERİN ilmi,

c) YÖNETİCİ (ümeranın) adaleti,

d) Zenginlerin cömertliği ve iş adamlarının dürüstlüğü,

e) Fakirlerin sabır ve duasıdır… Bunlar temin edilemedikçe “Türk Dünyası Birliği” buz ya da kar üzerine yazılan yazı gibi

eninde sonunda yok olmaya mahkumdur.

BİLİNMESİ GEREKENLER: HEMPHER’İN İTİRAFLARINDAN

1710 yılında Müslüman memleketlerini parçalamak için gönderilen İngiliz Casusu Hempher’in hatıralarında Osmanlı Devleti’nin nasıl yıkılacağı maddeler halinde sıralanmıştır. Bazıları şöyledir:


(İngiliz Casusunun itirafları ve İngilizlerin İslam Düşmanlığı 54-56)

89) Emperyalist güçler ve bunların Türk Dünyası’ndaki ideolojik kültür veya menfaat temsilcileri, Hıristiyan Batı ve Siyonizm’in yan kuruluşları durumundaki kurum ve teşkilatlar öyle bir düzen kurmuşlardır ki Türk Dünyası’nın muhtelif unsurları birbirinin dertlerini ve sevinçlerini paylaşmak şöyle dursun, birbirini tanımıyorlar bile!… Kaldı ki paylaşılan sevinçler artar, paylaşılan sıkıntılar ise azalır.

90) Türk Dünyası’nı teşkil eden ülke ve toplulukları bir daha arz ediyorum. Dünya’da Türk topluluklarının tablosu genel hatlarıyla şöyledir:

1- BATI TÜRKLERİ:

A- TÜRKİYE

B- AZERBAYCAN

C- İRAN 1) Azeri 2) Kaşkay 3) Afşar 4) Kaçar 5) Şahseven 6) Karapapah 7)Hamse 8- Kengerli 9) Karadağı 10) Horasani – Boçağçi 11) Karayi 12) Türkmen 13) Halaç 14) Karakoyunlu

Ç- IRAK 1) Musul 2)Kerkük 3)Süleymaniye

D- SURİYE 1)Halep Türkmenleri

E- KIBRIS VE ONİKİ ADA TÜRKLERİ

F- BALKAN TÜRKLERİ 1) Batı Trakya (Yunanistan) 2) Bulgaristan 3) Makedonya 4) Kosova 5) Bosna-Hersek 6) Arnavutluk 7) Sancak 8- Dağılan Yugoslavya’nın diğer bölgelerindeki Türkler (Voyvadin-Karadağ-Sırbistan) 9)Romanya a) Anadolu Türkü b) Kırım Nogay Tatarları

G-AHISKA (MESKET) TÜRKLERİ

2- DOĞU AVRUPA TÜRKLERİ:

A- KAFKASYA TÜRKLERİ 1) Karaçay Malkar 2) Kumuk 3) Nogay 4) Stavropol Türkmenleri 5) Çeçen-İnguş

B- İDİL-URAL TÜRKLERİ 1) Kazan 2) Başkurt 3) Mişer 4) Çuvaş C- KIRIM TÜRKLERİ

Ç- KARAİM TÜRKLERİ

D- GAGAVUZ TÜRKLERİ

3- TÜRKİSTAN TÜRKLERİ:

A- ÖZBEK

B- KAZAK

C- KIRGIZ

Ç- TÜRKMEN

D-TACİK

E- KARAKALPAK

F- AFGANİSTAN 1) Özbek 2) Kırgız 3) Tacik 4) Kazak 5) Türkmen

G- DOĞU TÜRKİSTAN 1)Uygur 2) Kazak 3) Kırgız 4) San Uygur H-MOĞOLİSTAN

4- ALTAY VE SİBİRYA TÜRKLERİ:

A- YAKUP 1) Dolgan

B- ALTAY

C- HAKAS

Ç- TUVA

D- TELEVÜFETOBOL

E- BARABA TATARLARI

H- KOYBAL

I-SABİR

91) Vatanlarından başka ülkelere göç etmek zorunda kalan Türk

topluluklarının yaşadığı ülkeler ise;

1- KIRIM TÜRKLERİ (Türkiye, Özbekistan, Polonya, Romanya, Dobruca, Amerika)

2- KAZAN TÜRKLERİ (Türkiye, Finlandiya, Japonya, Amerika, Doğu Türkistan, Batı Türkistan)

3- MİŞER TÜRKLERİ (Finlandiya)

4- KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİ (Türkiye, Suriye, Amerika, Özbekistan, Kazakistan)

5- NOGAY TÜRKLERİ (Türkiye, Romanya, Dobruca)

6- KARAİM TÜRKLERİ (Ukrayna, Polonya)

7- TÜRKİSTAN TÜRKLERİ (Türkiye, G.Arabistan, Amerika)

8- AHISKA – MESKET TÜRKLERİ (Özbekistan)

9- GAGAVUZ TÜRKLERİ (Romanya, Bulgaristan, Kuzey Kafkasya)

92) Türk Dünyası birbirini gayet yakın ve ileri ölçüde tanımalı ve kaynaşmalıdır.

93) Türkiye’nin ABD ve AT’nin kendisine verdiği taşeronluk görevi ile Türkiye dışındaki Türklere Batı kültürünü ihraç etmesi, Türk Dünyası’nın dejenere olmasına sebep olur. Bu ise Türk Dünyasına ihanet olur. Türk Dünyası aslına yani kendi öz kültürüne dönerek, milli ve manevi değerleri kültürünün temeli ve itici gücü yapmalıdır.

94) Türk Dünyası’nın yeniden organizasyonu yapılırken; Osmanlı’yı üç kıtaya 626 yıl (6,5 asır) hakim kılan ve ayakta tutan özellikleri ile onu Sevre götüren yanlışlıkları tespit edilmek suretiyle Osmanlı Modeli’nden azami derecede faydanılmalıdır.

Bu hayati işlem göz önüne alınmaksızın sadece Batı’yı taklit yoluna girilirse, bu hal ve tutum Türk Dünyası’nın sebep-i felaketi olur.

95) Zamanımızda maalesef güçlü olan haklıdır kıstası geçerlidir. Türk Dünyası maddi açıdan da çok güçlü olmaya mecburdur hatta mahkumdur.

96) Türk Dünyası’nı teşkil eden ülkelerin çeşitli müesseseleri meslek ve sosyal kuruluşları ve her türlü kuruluşlar arasında azami işbirliği ve standardizasyona gidilmelidir.

97) Beynelmilel ve gizli gerçekte Hıristiyan Batı ve Siyonizm’e hizmet eden kuruluşların Türk Dünyası’nı dejenere etmesi ve yönetici kadrolarına sızması kesin olarak önlenmelidir.

98) Milletlerarası faaliyetlerde bağımsız Türk ülkeleri en geniş ölçüde işbirliği ile tek bir vücut gibi hareket etmelidir.

99) 21.’inci asrın Türk Dünyası’nın asrı olacağı gerçeği tabandan tavana kadar bütün Türklerin müşterek hedefi ve şu anın “Kızılelma”sı olmalıdır.

100) Bu güne kadar Türk Dünyası’nın başına gelen her felaketin ana sebebi Bölünmek idi Bundan sonra birlik ve beraberlik ve Türk Dünyası’nın bütünleşmesi Türk…

Necati ÖZFATURA

Not : Bu yazı Yeşilay Dergisi‘nin Haziran 1992, 703. ve Ağustos 1992, 705. sayısında neşredilmiştir.

Paylaş:

Yorumlar

“231) TÜRK DÜNYASI’NIN BÜTÜNLEŞMESİ NASIL OLMALIDIR?” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. Nuriye Özdinçer Karakurt yorum tarihi 17 Mayıs, 2008 21:51

    İslamiyetten önce Türkler vardı…Türkler TÜRK olduğu için birleşmeli,ortak değerlerde bir araya gelmeliler..Ne Mutlu Türk’üm diyene diyebilen, Atamızın büyük fikirleri çerçevesinde
    bir araya gelebilen Türkler yükselebilir…Atatürk’ün fikirlerinin paylaşılmadığı hiç bir birlikteliğe olumlu bakamam…
    Daha önce Yeşilay Dergisinden birkaç yazı okumuştum.Osmanlılık ve Fetullahçılık özentisi,Atatürk düşmanlığı yapılan yazılardı..Bir daha okumamıştım…Saygılarımla..

  2. Samet Acar yorum tarihi 21 Mayıs, 2008 13:15

    TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİ BENCE ANA İLKELERİ SAPTAMAK GEREKİR:1-EĞİTİM BİRLİĞİ,2-KÜLTÜRLERİN BİRLİĞİ,3-DİLLERİN BİRLİĞİ,4-TİCARETİN ARTIRILMASI İLE TÜRK MALLARININI ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİRMEK,5-GİDİP-GELMELER,KOLAYLATIRILARAK PASAPORT İNİLEMİNİ KALDIRMAK,6-UCUZ ÜCRETLE YOLCULUK YAPTIRMAK,EVLENEN GENÇ KIZ VE ERKEĞİN DÜĞÜNLERİNİ GÖRKEMLİ YAPMAK,7-GÖRSELLİKLE YAYIN HAYATINI ÇOĞALTMAK,8-TÜRK CUMHURİYETLERİNDE BASININ ,GAZETELERİN ORALARDA BASILMASI,GİBİ DAHA ÇOK DÜŞÜNCE ÜRETİLEBİLR.

Yorum yap