214) ATATÜRK’ÜN SAĞLIK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Yayin Tarihi 16 Kasım, 2020 
Kategori ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN SAĞLIK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhî şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasî teşekküllerin en birinci ödevidir. 1937 (Afetinan, Atatürk Hakkında H.B., s.86)

Kendine, inkılâbın ve inkılâpçılığın çeşitli ve hayatî vazifeler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman, üzerinde dikkatle durulacak millî meselemizdir. 1937 Atatürk’ün S.D.I, s. 378)

Zamanımıza kadar genel sağlığın uğradığı ihmalin derecesi, mücadele yoluna girildikçe daha kuvvetli kendisini göstermektedir. 1924 (Atatürk’ün S.D.I, s. 321)

Sağlık ve sosyal yardım hususlarında takip ettiğimiz gaye şudur: Milletimizin sıhhatinin korunması ve takviyesi, ölümün azaltılması, nüfusun artırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar olarak yetiştirilmesi… 1922 (Atatürk’ün S.D.I, s. 217)

Sağlık teşkilâtımızda, memleketin ihtiyaçlarına uygun isabet ve gayret açık olarak görülmektedir. Cumhuriyet Hükûmeti’nin başlı başına bir esas olarak muvaffakiyetle izlediği sıhhat mücadelesine, gittikçe vasıtalarını artıran bir genişlikle devam olunmak lâzımdır ve mühimdir. 1925 (Atatürk’ün S.D.I, s. 326)

Her nevi sağlık mücadelesini, mümkün olan derecede çabuk ve geniş bir surette takip etmek, başlıca hedeflerden olmaya lâyıktır. 1929 (Atatürk’ün S.D.I, s. 347)

Türk’e ev ve bark olan her yer, sağlığın, temizliğin, güzelliğin, çağdaş kültürün örneği olacaktır. 1935 (Atatürk’ün S.D.I, s. 370)

Kızılay üye sayısının, memleketin toplumsal erginliği ile orantılı bir dereceye varmasını ve bütün milletin bu orantıyı temin etmesini temenni ederim. 1926 (Atatürk’ün S.D.I, s. 334)

21 Mart 1923 günü Konya’da, Kızılay Kadınlar Şubesi’nin düzenlediği çayda söylemiştir:

Kızılay Derneğinin ve özellikle bu yüce dernekte pek büyük bir faaliyet ve dirayetle özveride bulunan muhterem hanımlarımızın askerî harekâtta, Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında gösterdikleri çaba ve yardım, orduya yapılan hizmetlerin kıymetlilerinden birini oluşturmaktadır. Ordunun Başkomutanı sıfatıyla yüksek heyetlerine teşekkürlerimi takdim ederim.

Kaynak: Prof. Dr. UTKAN KOCATÜRK (Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri)

———–

Atatürk’ün salgın hastalık hakkındaki sözleri COVID-19 pandemisine ışık tutuyor

TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı şerefine İnkılâp Kitabevi tarafından “Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları”  isimli bir kitap yayınlandı. Yayınlanan bu kitapta büyük önderimizin, içinde bulunduğumuz dönemde yaşadığımız Covid-19 pandemisine ışık tutacak dönemin salgın ve bulaşıcı hastalıklarına karşı alınan önlemler ve verilen mücadeleyle ilgili sözleri bulunmakta.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in kaleme aldığı ve Kurtuluş Güran’ın sadeleştirerek yayıma hazırladığı “ Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları” isimli kitap Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de TBMM’ndeki açılış konuşması ile başlıyor. Kitap İnkilap Yayınevi tarafından yayınlandı. Kitapta Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasında yaptığı konuşmalar eksiksiz olarak yer almakta. Aynı zamanda kitap  Cumhuriyet tarihimiz için eşsiz bir kaynak…

Kitapta  yer alan metinler, günümüz okurunun kolayca okuyup anlaması için sadeleştirilirken, dönemin söyleyiş özellikleri korunarak sadece bugün anlaşılmayan sözcüklerin günümüzdeki karşılıkları kullanıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmalarında toplum sağlığıyla ilgili konulara değindiği bölümler oldukça dikkat çekti. 1 Mart 1922’de yaptığı TBMM 1. Devre 3. Toplanma Yılını Açış Konuşması’nda ulu önder Atatürk : “Efendiler, milletimizi tam asayiş halinde yaşatmak, öncelikli emelimiz olduğu gibi, onun sıhhatine itina etmek ve mevcut vasıtalarımız nispetinde toplumsal acılarına çare bulmak da hükümetimizin vazifeleri cümlesindendir” diyerek bunu sağlamak için hekim sayısının çoğaltıldığı bilgisini kamuoyu ile paylaşıyor.

Bulaşıcı hastalıkların, baş gösterdikleri anda alınan tedbirlerle olduğu yerde yok edildiğini vurgulayan Atatürk sözlerini “Bulaşıcı hastalıklara karşı en kat’î tedbir olan aşılar artık tamamıyla memleketimizde üretilmektedir. Üç milyon küsur kişilik çiçek aşısının Sivas’ta üretilmiş olduğunu zikretmek bu konuda kâfi bir fikir verebilir. Memleketin malaryalı1 muhitlerinde kâfi miktarda kinin dağıtıldı. Frengi afetinin yok edilmesi için de mümkün olan meblağ sarf edildi. Ve toplumsal hastalıklar ile mücadelemizin daha verimli ve daha kapsamlı bir şekilde yapılması vasıtaları da hazırlanmıştır” şeklinde nihayete erdiriyor.

1 Mart 1923’te yaptığı TBMM 1. Devre 4. Toplanma Yılını Açış Konuşması’nda ise Mustafa Kemal Atatürk, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede doktorların ve sağlık çalışanlarının önemine vurgu yapıyor. Salgın hastalıkların önlenmesi ve yayılmasının sınırlanmasına önemli çaba sarf edildiğini aktaran Atatürk’ün “Bu türlü hastalıklardan yalnız çiçek ile lekeli humma bazı bölgelerde sınırlı bir salgın şekli almak eğilimini göstermişse de, vaktiyle alınan ve devam edilen önleyici ve koruyucu tedbirlerle önlerine geçilmiştir” sözleri ise erken harekete geçmenin ve koruyucu önlemlerin öneminin altını çiziyor.

ATATÜRK’ÜN AĞZINDAN SALGIN ÖNLEMLERİ

İnsanları koruma konusunda çok önemli olan aşıları hazırlayan Hıfzıssıhha müesseselerinin başarıyla çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Atatürk konuşmasında, 1922’de Sivas’ta beş milyon kişilik çiçek aşısı ile 537 kilogram kolera ve 477 kilogram tifo aşıları üretildiğini bildiriyor. Büyük önder, İstanbul ve Sivas’ın ardından üçüncü Hıfzıssıhha müessesesinin Diyarbakır’da açılmasına ve bu sayede uzak mesafeler kat edilmesinden doğan sakıncaların hafifletilmesine karar verildiğini de bu konuşmasında açıklıyor. Atatürk konuşmasının sonunda ise “Salgın hastalıklar nispetinde mühim ve hatta memleketimizde bunlardan daha fazla tahribata sebep olan sıtma, frengi ve verem hakkında da tedbirler alınmasından geri durulmuyor” diyerek, bu hastalıklara karşı alınan önlemler hakkında bilgileri  paylaşıyor.

https://www.siyasetcafe.com/ataturkun-salgin-hastalik-hakkindaki-sozleri-covid-19-pandemisine-isik-tutuyor-67685h.htm

Geniş bilgi için sayın Dr. Erdem Aydın’ın “Atatürk’ün Sağlık Kavram ve Anlayışı” makalesi pdf dosyası olarak sunulmuştur: 10886

Düzenleyen: Yılmaz Karahan

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap