211) AMERİKA, SEVRES ANTLAŞMASI VE ERMENİSTAN SINIRLARI-2

Yayin Tarihi 5 Mayıs, 2008 
Kategori ERMENİ SORUNU, TÜRK DÜNYASI

Amerika, Sevres Antlaşması Ve

“Ermenistan” Sınırları-2

image0013.jpg

 Ermenistan‘ın bağımsızlık ve güvenliği için bu devletin neler yapabileceğini sormuş, imiş. Başta İngiltere‘nin oynamak istediği basit oyunun, bizim dilimizdeki en hafif nitelendirmesi “tecahül-i arifane” dir.

Yine bu mesaja göre, Başkan Wilson’ın şimdiye kadar Ermenistan konusunda yaptığı çeşidi konuşmaları ve Amerikan Dışişleri Bakanı Colby’nin kullandığı deyimle “uygar dünyanın istek ve beklentileri” dolayısıyla, şimdi Yüksek Konsey Ermenistan mandasını Amerika’nın kabul edip etmeyeceğini soruyordu.

San Remo, bu kadarla da yetinmeyip, Ermenistan konusunda bir takım görüşler de belirtiyordu: Amerika şimdiye kadar hep “geniş” bir Ermenistan ilkesini savunmuştur. Bununla beraber, Kilikya’yı (Çukurova) Ermenistan’a vermek pratik bir yol görünmüyor[1]. Bu durumda, Ermenistan’a, Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilâyetlerinin verilmesi söz konusu olmakla beraber, önce Amerika’nın Ermenistan mandasını kabul etmesi ve ikinci olarak da bu bağımsız Ermenistan’ın sınırlarının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından çizilmesi istenmekteydi.

Kısacası, Müttefîkler’in Osmanlı Devleti yerine bir “Ermenistan Devleti”ni ikame etmek isterlerken, bu işin, badireleri ve sonuçlan ile, bütün yükünü Amerika’nın sırtına yüklemeye çalıştıkları apaçık belliydi. Şunu da belirtelim ki, General Harbord’ın, bir “Bağımsız Ermenistan” mandasının ne denli sorunlar ortaya çıkaracağı hakkındaki raporu da, müttefiklerin elindeydi.

Nitekim, Yüksek Konsey’in kararına göre, Ermenistan sorunu yine de bu kadarla bitmiyordu. Türkiye ile barış imza edilir edilmez, Ermenistan’ın dış saldırılara karşı savunulması için gerekli askerî kuvvet ve ayrıca düzenli bir yönetim için malî yardım söz konusu olacaktı. Yani, Amerika, Ermenistan mandasını kabul ettiği takdirde, bu iki yükü de sırtlamak zorundaydı.

Yine Yüksek Konsey’e göre, Amerika’nın bu hususta acele karar vermesi gerekmiyordu. Ama Ermenistan halkı da büyük bir bekleyiş ve endişe içindeydi..

Müttefiklerin 27 Nisan mesajına, Amerika 17 Mayıs 1920′de cevap verdi ve bu cevapta “Ermenistan mandası” hakkında tek kelime mevcut değildi. Sadece, Amerika Cumhurbaşkanı’nın, Ermenistan’ın sınırları konusunda “hakem” olmayı (”to act as arbiter”) kabul ettiği bildiriliyordu[2].

Söz konusu telgrafta Ermenistan mandası hakkında herhangi bir ifadenin bulunmamasının sebebi, bir yandan Amerikan Senatosu’nun bu konudaki olumsuz havası, diğer yandan da, Yüksek Konsey’in 27 Nisan 1920 günlü mesajı üzerine, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın, Harbiye Bakanlığı’na, Ermenistan mandası hakkındaki görüşünü sormasıydı. Harbiye Bakanı  Baker’ın Dışişleri Bakanı Colby’ye gönderdiği 2 Haziran 1920 tarihli memoranduma göre[3], General Harbord, her ne kadar raporunda, Ermenistan mandası için 59.000 kişilik bir Amerikan kuvvetini gerekli görmüş ise de, bu miktar % 50 oranında azalülabilirdi ve Ermenistan’ın dış saldırılara karşı korunması için 27.000 kişilik bir Amerikan kuvveti yeterli olabilirdi. Ne var ki, Ermenistan’ın dış saldırılara karşı korunması evvelâ Milletler Cemiyeti’nin göreviydi ve ikinci olarak da, Bolşeviklerin şu anda Kafkaslar’da yarattığı tehlike dolayısıyla bu kadar bir Amerikan kuvvetinin orada bulundurulması pratik bir formül değildi. Bolşevikler Bakü’yü işgal etmişlerdi ve gazete haberlerine göre de, Ermenistan topraklarına girmeye başlamışlardı.

Ağustos ayı geldiğinde, artık Amerika’nın “Ermenistan mandası” söz konusu değildi. Fakat, Amerika’nın Avrupalı Müttefikleri, şimdi Türkiye için hazırlanmış olan bu barış antlaşmasının imzasından önce, Ermenistan sınırlarının çizilmesi işinin Amerika Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilip edilmediğini öğrenmek istediler[4].

Amerika’nın bu isteğe cevabı, hazırlanan barış antlaşmasının (yani Sevres Andaşması) 89′uncu maddesine göre, “Türkiye, Ermenistan ve diğer Yüksek Akit Taraflar”, Ermenistan sınırlarının çizilmesi hususunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın kararını kabul edeceklerine göre, Amerika Cumhurbaşkanı’nın bu görevi kabul edebilmesi için, önce söz konusu tarafların bu antlaşmayı imza etmeleri gerekir, şeklindeydi16. Başka bir deyişle, Başkan Wilson, Türkiye barışı imzalanmadıkça ve 89′uncu madde ile sınırların çizimi görevi veya “hakemliği”nin kendisine verilmesi “resmileşmedikçe”, sınırların çizimi konusunda herhangi bir taahhüde girmek istemiyordu.

Bilindiği gibi, 10 Ağustos 1920′de İstanbul Hükümeti Sevres Antlaşması’nı imza etti ve aynı anda da, hatta daha Mayıs ayında, bu antlaşma Ankara Hükümeti, yani T.B.M.M. Hükümeti tarafından geçersiz ilân edildi. Fakat bütün bunların, Amerika’yı veya Başkan Wilson’ı etkilemediği görülüyor.

Lâkin, Sevres Antlaşması’na karşı Anadolu’da uyanan millî duygular ve Ankara’daki millî hükümet tarafından gösterilen tepkiler, işin başından beri Türkiye ile ilgili gelişmeleri, Waşington’dan çok daha farklı bir şekilde değerlendiren, Amerika’nın İstanbul’daki Yüksek Komiseri Amiral Bristol’ü, Waşington’u ciddi bir şekilde uyarma ihtiyacına sevketmiş görünüyor, Amiral Bristol’ün Waşington’a 18 Eylül 1920′de gönderdiği telgraf, özellikle Ermenistan konusunda şu noktaları vurgulamaktaydı [5]:

“Şu hususu kesin olarak belirtmek gerekir ki, Ermenistan’a (Anadolu’dan) toprak verilmesine karşı Doğu Anadolu vilâyetlerinde oluşan tepkiler, şimdiye kadar olduğundan çok daha acı ve kuvvetlidir. Ermenistan’a bırakılan toprakları, Türklerin, kuvvet zoru olmaksızın bırakacaklarına hiç kimse inanmamaktadır. Türklerin çok geniş bir çoğunluğunu temsil eden Milliyetçiler, İstanbul Hükümeti tarafından imza edilen anlaşmayı tanımamaktadırlar” ve çok muhtemeldir ki, Müttefikler, Yunanistan vasıtasıyla, bu anlaşmayı Türklere kabul ettirmeye zorlayacaklardır. Türkiye barışı, Ermenistan’a, Türkiye’nin, Başkan’ın hakemliği ile tespit edilecek doğu vilayetlerini vermektedir. Bu bölgelerde bugün fiilen Ermeniler yoktur ve “Erivan’daki Ermenileri bu bölgelere yerleştirmek, yeterli koruma sağlanmadığı takdirde, karışıklıkların ortaya çıkması sonucunu verecektir”.

Amiral Bristol’un bu son derece isabetli değerlendirmesi, Amerikan Hükümeti ve Başkan Wilson üzerinde tamamen etkisiz kaldığı gibi, Sevres Antlaşması’na ve Amerika’ya güvenen Rusya Ermenistam, 4 Ekim 192ü’de Türkiye’ye savaş ilân etti. Gürcistan da Ermenistan’ı destekleyeceğini bildirdi [6].

Amiral Bristol’un İstanbul’dan Waşington’a gönderdiği uyarıların, Başkan Wilson üzerinde hiç bir etkisi olmadığı anlaşılıyor. Çünkü, Başkan Wilson’ın, “önce Türkiye ile barış imzalansın” şartı üzerine, Barış Konferansı’nın Genel Sekreterliği, ilk defa olarak ve Sevres Antlaşması’nın imzasından iki ay sonra, Sevres Antlaşması’nın tam metnini, Amerika’ya vermiştir[7]. Verirken de, Sevres Antlaşması’nın 89. maddesinin, Amerika Cumhurbaşkanı’na, hem Ermenistan’ın sınırlarını çizme, hem Ermenistan’ın denize çıkmasının sağlanması ve hem de Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırda “gayrı askerî bölge”nin tesbiti görevini verdiği belirtilmekteydi.

Yaklaşık bir ay sonra, Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Paris Büyükelçiliği vasıtasıyla, Başkan Wilson’ın, Ermenistan sınırları hakkında hazırlayıp, Müttefik Devletler Yüksek Konseyi’ne hitaben kaleme aldığı raporunu, söz konusu Konsey Başkanlığı’na sundu[8].

Wilson’ın Ermenistan sınırlarının çizimine ait raporunu ele almayı, yazımızın sonuna bırakarak, raporun Yüksek Konsey’e sunulmasından sonra ortaya çıkan bazı ilginç gelişmelere değinmek istiyoruz.

Başkan Wilson, 30 Kasım 1920 tarihinde Milletler Cemiyeti Konseyi  Başkanı’na gönderdiği bir telgrafta[9], Ermenistan üzerinde bir Amerikan mandası tesisi teklifi, Amerikan Senatosu tarafından reddedilmiş olmakla beraber, Amerikan halkının, Ermenistan’ın kaderi ile çok yakından ilgilendiğini, fakat şu anda Ermenistan’a yardım bakımından Amerikan askerini kullanma yetkisine sahip olmadığını, ekonomik yardımın ise, yine Senato’nun kararına bağlı bulunduğunu, fakat bu karar konusunda şimdiden bir tahminde bulunamayacağını söylemiştir. Başkan Wilson, Senato’nun kesin muhalefetine rağmen, Ermenistan’a yardım için elinden gelen her türlü çabayı harcamaya kararlı görünüyordu.

Ne var ki, Wilson’ın Milletler Cemiyeti Konseyi Başkanı’na bu telgrafı gönderdiği, aynı 30 Kasım 1920 günü, İstanbul’daki Yüksek Komiser Amiral Bristol, 1 Aralık sabahı Waşington’a ulaşuğı anlaşılan telgrafında[10] şunları yazıyordu:

Ermenistan konusunun artık bittiği bildirilmektedir. Kars ve Gümrü’deki Ermeni kuvveden, çok üstün olmalarına rağmen, hezimete uğratılmış ve bir çok noktalarda Ermeni kuvvetleri kaçmıştır (”ran away”). Türkler Iğdır’ı ele geçirmiş olup, Aralık’tan bir kaç mil mesafede bulunmaktadır… Bir barış antlaşması müzakere edilmektedir. Türk hattı dahilindeki Amerikalıların güvenlikte olduğu bildirilmektedir. Bolşevikler ve Milliyetçi Türkler anlaşma içinde bulunuyor. Gümrü ve Kars’ın Ermeniler tarafından tekrar ele geçirildiğine dair haberler doğru değildir ve Ermenilerin bu iki şehri geri almaları ihtimali de mevcut değildir”.

Tiflis’teki Amerikan Konsolosu Moser de, 4 aralık 1920 sabahı Waşington’a gönderdiği telgrafında şöyle demekteydi[11]:

Erivan’da resmen açıklandığına göre, Ermenistan bir Sovyet Cumhuriyeti olarak ilân edilmiştir… Sovyet Rusya Büyükelçisi’nin söylediğine göre, Sovyetler bu yeni Sovyet Cumhuriyed’ni resmen tanımışlardır. Bir hafta önce kurulan Ermeni hükümetinin devrilmesinin arkasından, Bakû’den gelen Rus kuvvetleri, Ermenistan’ın sınır bölgelerini işgale başlamıştır. Rusya bu harekâtı, Bakû’deki Ermeni Bolşevik Komitesi’nin isteği üzerine yapmıştır. Türkiye ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri sırasında, Gümrü’deki mahallî hükümet de Bolşeviklere katılmıştır…”

Bu gelişmeler karsısında Wilson’ın çizdiği Ermenistan haritasının havada kalması bir yana, Ermenistan’da bu gelişmeler olurken, “bağımsız Ermenistan”ın sınırlarının çizildiğinin açıklanması, hem Amerika ve hem de Müttefikler’in prestijine ağır bir darbe teşkil edecek ve bir “skandal” olacaktı. Bu sebeple, İngiltere hemen harekete geçerek, Wilson’dan, bu sınırların kamuoyuna duyurulmasının durdurulmasını istemiş ve Wilson da, çizmiş olduğu Ermenistan sınırlarını açıklamaktan vazgeçmiştir[12]. Böylece Wilson’ın çizmiş olduğu Ermenistan haritası, tarihin arşivine girecek bir belge niteliğini muhafazaya mahkûm olmaktaydı.

Wilson’ın, Ermenistan sınırlarını çizen raporuna gelince[13]: Rapor 22 Kasım 1920 tarihli olup, iki kısımdır. Raporun birinci kısmında Wilson, sınırları, yani Türkiye-Ermenistan sınırlarını çizerken, veya daha doğru bir deyişle bir kısım Türk topraklarını Ermenilere hediye ederken, hangi esas ve ilkeleri gözönünde tuttuğunu uzunca bir şekilde belirtmekte, ve ikinci kısımda ise, çizmiş olduğu sınırların geçtiği yerleri ve mevkileri, gayet ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.

Bu yazımıza ek olarak verdiğimiz ve Başkan Woodrow Wilson tarafından çizildiği belirtilen ve onun imzasını taşıyan haritanın altındaki nottan, bu haritanın, Amerikan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı tarafından, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapılarak hazırlandığı ve bunun için de General Harbord’ın verdiği bilgilerden ve Türk Genelkurmayı’nın kullandığı 1/200.000 ölçekli harita ile, Almanların savaş sırasında yaptıkları 1/400.000 ölçekli haritalarla, İran ve Kafkaslara ait 1/1.000.000 ölçekli İngiliz haritalarından yararlandığı anlaşılmaktadır.

Wilson’ın gözönünde tuttuğunu söylediği ilke ve esasları şu şekilde özetleyebiliriz:
Sevres Antlaşması’nın 89′uncu maddesi, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis vilâyetlerinin Ermenistan’a verilmesini öngördüğünden, sınırın çiziminde de bu dört vilâyet gözönünde tutulmuştur.

Kendi ifadesine göre, Wilson, Ermeni halkının çıkarlarına, en iyi şekilde hizmet etme endişesini taşımakla beraber, bitişik bölgelerdeki Türk, Kürt, Rum, v.s. halklara karşı da gayet adaletli davranmaya özen göstermiş.

Söz konusu dört vilâyet Ermenistan sınırları içine alınırken, sınırın çiziminde etnik yapı dikkate alınmamıştır. Çünkü bu dört vilâyette halklar, çeşidi sebeplerden, birbirine karışmıştır.
Keza, dört vilâyeti kapsayacak sınır çizilirken, “yeterli tebiî sınırlar” ve yeni devletin “coğrafi ve ekonomik vahdeti”nin asgari gerekleri gözönünde tutulmuştur.

Ermenilerin, Türklerin, Kürtlerin ve Rumların toprak isteklerini birbiriyle çatışması durumunda, Wilson, “müstakbel Ermeni Devletinin bir ekonomik hayata sahip olması” ilkesini, kesin bir faktör olarak tercih ettiğini belirtmektedir.

Sınır boyunca, Türkler ve Kürtlerle meskûn dağ ve vadilerin Türkiye’ye bırakılmasına çalışılmakla beraber, “ticaret merkezlerinin Ermenistan tarafına aktarılmasına” önem verilmiştir.

“Ermeni şehirleri (!) olan Bitlis ve Muş” un güneyinden geçen sınır çizgisi, Hakkâri ve Siirt sancakları ile, Van vilâyetinin hemen yansını Türkiye’ye bırakmıştır. Wilson için bunun gerekçesi de Siirt ve Hakkâri nüfusunun çoğunluğunun Kürt olması imiş.

Wilson, ilkeleri arasında, “Pontus Rumları” nın isteklerini de unutmadığını belirtmektedir. Zira, Pontus Rumlan, 1920 Marü’nda Londra’da yapılan Müttefikler Yüksek Konseyi toplantısına bir memorandum sunarak, Rumlarla meskûn Karadeniz kıyı bölgesinin bütünlüğünün korunmasını ve Rize’den Sinop’un batısına kadar olan bölgeye özerklik verilmesini istemişler. Lâkin, Wilson’a, Karadeniz kıyıları bakımından, sadece Trabzon vilâyeti için yetki verildiğinden, Karadeniz kıyılarının diğer kısımları için herhangi bir teklif yetkisi yokmuş. (Yani, teklif yetkisi verilse imiş, Rize’den Sinop’un batısına kadar olan Karadeniz kıyılarını da Rumlara vereceği anlaşılıyor).

Diğer taraftan Wilson, Trabzon’un nüfus çoğunluğunun Müslüman (Yani Türk) olduğunu, Trabzon’daki Ermeni nüfusun Rumlardan da az olduğunu belirtiyor, fakat, Ermenistan’ın Trabzon’dan denize çıkması hususunun en geniş şekilde ve Ermenistan’ın gelişmesini sağlayacak nitelikte olmasını istemekteydi. Bundan dolayıdır ki, Wilson, Giresun şehrinin doğusuna kadar olan, Anadolu’nun Doğu Karadeniz kıyılarını veriyordu. Ermenistan’a, denize çıkışını sağlamak için sadece Trabzon limanı değil, Anadolu’nun Karadeniz kıyılarının yaklaşık dörtte biri verilmekteydi. Wilson açısından, bunun gerekçesi de Ermenistan’ın ekonomik gelişmesinin sağlanmasıydı.

Bu surede, Wilson’ın, “gayet adaletli” davrandığı iddiasını kabul etmek için, insanın bütün gerçekleri ters-yüz etmesi gerekiyordu.

Yine, görüldüğü gibi, sınır çiziminde Wilson’ın gözönünde tuttuğu temel ilke ve esas, sadece ve sadece, Ermenistan’ın çıkarları idi. Başka bir deyişle, “her şey Ermenistan’a” ilkesi, sınır çizminin ana unsurunu teşkil etmekteydi. Dolayısıyla, Wilson’ın meşhur “milliyetler ilkesi” de tam anlamı ile bir komediye dönüşüyordu. Zaman zaman, “milliyetler ilkesi” ne ağırlık verir gibi görünmesine rağmen, çizdiği sınırların, gerçekten milliyetler ilkesine ne derece uygun düştüğü çok tartışma götürür. Meselâ Wilson, Sevres Antlaşması’nın, söz konusu dört vilâyetimizi Ermenistan’a vermesinin gerekçe ve mantığını, milliyetler ilkesi açısından hiç tartışmamış, sadece Ermeni iddialarını kendisine dayanak yapmıştır. Bitlis ve Muş’un “Ermeni” şehirleri olduğunu söylüyor, fakat bu iddiasını rakamlara ve belgelere dayandırmaktan kaçmıştır. Tarih hocalığı yapan ve 1890′da Princeton Üniversitesi’nden Profesör unvanını alan, yani güya bilim adamı olan bu zat, Ermeni propagandası ağzı ile, Bitlis ve Muş’un “Ermeni” şehirleri olduğunu söyleyip işin içinden sıyrılıveriyor. Herhalde, “milliyetler ilkesi”nin ciddi ve bilimsel uygulaması bu değildir.

Belirttiğimiz gibi ve kendisinin de raporunda sık sık kullandığı bir ifade ile, “Ermenistan’ın istikbâli ve ekonomik gelişmesi” endişesi, Wilson için, her türlü ilkenin önüne geçmiştir. Bir halde ki, Wilson, “Bağımsız Ermenistan’ın kurucu babası olmayı, siyasî kariyerinin en büyük hedefi ve ihtirası haline getirmiş görünmekteydi.

İlkeler ve esaslar konusunda belirtilmesi gereken son bir nokta da, Ermenistan sınırının çizilmesi dolayısıyla, yine Sevres’in 89′uncu maddesi ile, bir de Osmanlı Devleti (Türkiye) tarafında, “gayrı askerî bir bölgenin sınırlarının çizilmesi görevinin de Wilson’a verilmiş olmasıydı.

Wilson bu işe girişmemiştir. Gerekçesi ise, gayrı askerî bölge tesis etmenin, karmaşık tedbir ve düzenlemeleri gerektirmesiydi. (Şüphesiz bu, Ermenistan’a gelişigüzel toprak vermek gibi olmayacaktı). Bu ise Wilson’a göre, hem pratik değil ve hem de gereksizdi. Zira, Sevres Antlaşması’nın 177′nci maddesi, Türkiye’ye bırakılan topraklardaki bütün “kalelerin” (”existing forts”) silahsızlandırılmasını öngördüğü gibi, bir “karışıklık” (yani bir Türk saldırısı) halinde, Müttefiklere müdahale hakkı veriyordu. Bunun için de bir Müttefiklerarası Kontrol Komisyonu kurulacaktı. Bu sebeplerden dolayı, Wilson’a göre, ayrıca bir de “gayrı askerî bölge” tesisine gerek yoktu.

Burada Wilson’ın peşin hükümlü ve peşin kararlı tutumu bir kere daha ortaya çıkmaktadır. “Gayrı askerî bölge” tesisi, Sevres Antlaşması’nın  bir hükmü ve Ermenistan sınırlarının çizilmesiyle birlikte kendisinin hakemliğine, dolayısıyla görevine havale edilmiş bir husus olduğu halde, Wilson kendi takdiri ile bu konuyu bertaraf ediyor, fakat Bitlis ve Muş’un “Ermeni” olduğunu ileri sürerken ve Trabzon’da ancak bir avuç Ermeni bulunduğu halde, burasını da Ermenistan’a verirken, bütün bu hususları tarafsız bir analizden geçirerek, Sevres Antlaşması’nın mantıksızlığını tartışmaya yanaşmıyordu.

Wilson Raporu’nun ikinci kısmı, doğrudan doğruya sınırı ayrıntılı bir şekilde çizmekteydi. Raporun bu kısımının tercümesini vermek yerine, faksimilesini vermeyi tercih etük. Zira, Rapor’un sınır çizimine ait kısmında, bir çok köyler, yerleşimler ve fizikî coğrafya isimleri, o zamanki şekliyle yer almaktadır ve bunlardan bazılarının bugünkü isimlerini ve Rapor’daki telâffuzlarından o zamanki isimlerini dahi tespit etmek kolay değildir.

Nihayet, bu belgeler Türk Tarih’in birer kalıntısından ibarettir. Bizim burada asıl vurgulamak istediğimiz, Büyük Atatürk‘ün başlattığı Türk Millî Mücadelesi’nin ve Millî Devlet kurma çabasının daha başlangıcında, Amerika’nın Türk Milleti’ne karşı tutumunu ortaya koymak ve bu tutumdan, günümüze bazı ışıklar getirmektir.

Bununla beraber, incelememizin sonuna, yine Amerikan belgeleri arasında yayınlanan ve Doğu Anadolu topraklarımızdan Ermenistan’a verilen, yani Türk Vatanı’ndan koparılmak istenen toprakları gösteren bir haritayı da koyduk[14]. Belgelerde, çizilen sınırın çok daha ayrıntılı bir haritasından söz edilmekte ise de, bu harita belgeler arasında yayınlanmamıştır[15].

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu


Dipnotlar:

1 – Pratik görünmüyor, çünkü Fransızlar, 1919 Eylülü’nde İskenderun ve Mersin’e 12.000 kişilik bir kuvvet çıkararak Kilikya’yı kontrol alana almışlardı. Bu olay Amerika’yı şaşkına çevirdi. Çünkü, sanılmıştı ki, Fransızlar, bu bölgeleri Ermenistan için işgal etmekteydiler. Halbuki, bu sırada Fransa, Ermenistan‘ı kurtarmak için Batum, v.s. ye asker gönderemeyeceğini söylemekteydi. Bak.: Papers….1920/111, p. 840; ayrıca bak.: Evans, adı geçen eser, p. 185.

2 – Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan Paris Büyûkelçiliği’ne 17 Mayıs 1920 günlü telgraf,
aynı kaynak, p. 783.

3 – Memorandumun metni: Papers….l920/III, p. 784-785.

4 – Waşinton’daki İngiliz Büyükeçiliği’nden Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na 6 Ağustos 1920 günlü nota, aynı kaynak, p. 787.

5 – Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiltere Büyükelçiliği’ne 13 Ağustos 1920 tarihli
nota, aynı kaynak, p. 787-788.

6 – Yüksek Komiser Bristol’den Waşington’a İS Eylül 1920 günlü telgraf, Papers…l920/III, p. 788.

7 – Amiral Bristol’un Dışişleri Bakanlığı’na 10 Ekim 1920 günlü telgrafı, aynı kaynak, p. 788- 789.

8 – Paris Büyükelçiliği’nden Dışişleri Bakanlığı’na 18 Ekim 1920 günlü telgraf, aynı kaynak, p. 789.

9 – Amerikan Dışişleri Bakanı’ndan Paris Büyükelçisi’ne 24 Kasım 1920 günlü telgraf
Papers…l920/III, p. 789-790.

10 – Telgrafın metni: aynı kaynak, p. 804-305.

11 – Telgrafın metni: aynı kaynak, p. 805.

12 – Telgrafın metni: aynı kaynak, p. 806-807. Bu telgraf Waşington’a 11 Aralık’ta ulaşmıştır. u Bak.: Papers…1920/111, p. 807-808.

13 – Raporun tam metni: aynı kaynak, p. 790-804.

14 – İncelememizin sonunda verdiğimiz harita: Papers…l920/IWün. sonunda yayınlanmıştır.

15 – Bak.: papeı?…1920/III, p. 790, 51 no.lu not.

Paylaş:

Yorumlar

“211) AMERİKA, SEVRES ANTLAŞMASI VE ERMENİSTAN SINIRLARI-2” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. Samet Acar yorum tarihi 6 Mayıs, 2008 17:41

    AMERİKAN RESAMCI VE FOTOĞRAFCI DENİZ YARBAYI HER YIL ARTVİN,KARS BÖLGESİNDE MANZARALARA BAKKARAK MANZARA RESİMLERİ YAPIYORDU,FOTOĞRAF ÇEKİYORDU,TÜRKÇESİYLE DE ÇOK GÜZEL İSTANBUL ŞİVESİ KONUŞUYORDU.YANINDAKİ RESSAMDA ÖĞRENDİĞİM KADARIYLA TÜRKMÜŞ ABD’ DE PROF OLMUŞ.(İYİ FROFLAR)ELBETTEKİ SINIRLAR BİR MİLİM ŞAŞMADAN BALANS AYARI YAPILIR.2005 yılında şavşat’a kırkbeş kişilik türist gider,pankartları hazı,biz “Arsiyan Dağını görmek istiyoruz derler,türizmci gütürür,otobusten inerinmez pankartlarını açarlar”bu dağın adı GENCOLAR DAĞIDIR DİĞE YAZILI PANKARTLARINI ASARLAR.MİMANDIRA SESİZ KALIR.ANCAK ÜLKÜCÜ BİRİ ACİLEN KAYMAKAMA BİLDİRİR.KONU İNCELENİRKİ YAPILAN LAR DOĞRU BİR RAPOR HALİNDE ANKARA’YA BİLDİRİLİR.NETİCE…! ŞAVŞAT’IN SINIR KUZEYİ AHISKA BÖLGESİDİR.AHISKA TÜRKLERİN YURDUDUR.GÜRCÜLER,1944 DEN BERİ BU BÖLGEYE ERMENİLERİ YERLEŞTİRMEKTE DEVAM EDİYOR.SÜRGÜNDE Kİ TÜRKLER ÖZBEKİSTAN’DAN ,SİBİRİYA’YA SÜRÜLEN TÜRKLER GÜRCÜLERDEN VATANLARINI İSTİYORLAR.ABD BU TARİHİ OLAYI BİLDİĞİ İÇİN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR.YA BİZİMKİLER NE YAPIYOR BENCE HİÇBİR DIŞ POLİTİKASI YOKTUR.GELENE AĞAM GİDENE PAŞAM DİYOR.ARTVİN,ARDAHAN,KARS ŞUAN ABD İÇİN ÇOK ÖNEMLİ PİRİM YAPMA BÖLGESİDİR.HÜKÜMET KADAR,EMEKLİ KURMAY NE YAPIYORKİ ! BU KONUDA ÇOK SÖYLENECEKLER VAR.GÜRCÜLERİN GEÇEN BİR GAZETESİNDE NELER YAZILDIĞI,”VATAN GAZETESİ “YAYINLADI.BEN AÇIK KONUŞUYORUM,DIŞ POLİTİKA ÇOCUK YAŞTAKİLERİN SÜRDÜRECEĞİ BİR İŞ DEĞİLDİR.DIŞ POLİTİKAYI BİLMEK AYRIDIR,TAVİZ VERMEMEK AYRIDIR.ÜLKEMİZİN ETRAFI SARILMIŞTIR.DAHA 2000 YILINDA GÜRCÜLERE KOMŞULUK İLİŞKİSİ OLARAK BUĞDAY GÖNDERİLDİ.AÇLIK DURUMUNA DÜŞMÜŞLERDİ ,NE OLDUDA ESKİ OLMAYAN HESAPLARI GÜNDEM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR.”Bizim hariciyemizin binaları depreme dayanıklıymış.deprem birşey yapmaz mış.hatta ahpap-çavuş ilişkisi içideymişler.korkulacak birşey yokmuş rahat uyuyabilirsiniz.acaroğlu

Yorum yap