123) ŞEYH SAİD İSYANI (13 ŞUBAT 1925)

Yayin Tarihi 13 Şubat, 2008 
Kategori TÜRK DÜNYASI

ŞEYH SAİD İSYANI (13 ŞUBAT 1925)

İSYAN ÖNCESİ ANADOLU’DAKİ DURUM

Şeyh Sait, Elazığ’ın Palu kazasından ve Nakşibendi tarikatının büyüklerindendi. Palu’da büyük koyun sürülerine yetecek kadar meralar bulunamayınca Erzurum’un Hınıs kazasına yerleşti. Dini istismar ederek, çevrede oldukça tanınmış ve sözü geçen biri oldu. Suriye ile ticaret yaptığından, sık sık oraya giderdi. Zenginliği ve tarikat ileri geleni oluşu ve feodal bir düzen içindeki ağalık sıfatı ile Kürtler üzerinde oldukça etkili idi.

Cumhuriyetin ilanından bir süre önce dağılmış olan Kürt Teali İslam Cemiyeti ileri gelenlerinden, Seyit Abdülkadir , Ceyranlı , Hüsman , Halit, Hacı Musa ve eski Mebuslardan Yusuf Ziya ve ailelerinin katıldığı gizli bir komite kurarak , Kürdistan bağımsızlığı için çalışmalarını sürdürdü. Yusuf Ziya’nın aracılığı ile Hınıs’ta oturan Şeyh Sait ve ailesi de örgüte katıldı.

Bu gelişmeleri yakından izleyen İngiltere, elçiliğinin çeşitli kaynaklarından edindiği bilgileri, düzenli olarak elde ediyordu. Bölgede bir ayaklanma çıkartmak ve bu yolda Musul konusundaki isteklerini Türkiye’ye kabul ettirmek amacında olan İngilizler,  Nasturi’Ieri kışkırtarak bir ayaklanma çıkmasını hazırladılar .

İngilizlerin kışkırtması ve yönetiminde çıkan Nasturi ayaklanmasına karşı, o günün çok güç şartları içinde yapılan bastırma girişimleri kesin sonuca ulaşamadı. Ayaklananların çoğu sınır dışına kaçtılar. İngilizlerin, Musul sorunu için açtıkları bu olay siyasi ve askeri çok çetin çalışmalar sonucunda taraflarca kabul edilen sınırın gerisine çekilmekle sona ermiş kabul edildi. Bu ayaklanmada, İngilizler asileri desteklemekle kalmayıp, uçakları ile de saldırılara katıldılar .

Kürt İstiklal Komitesi üyelerinden ve eski Mebuslardan Yusuf Ziya, Musa ve Cibranlı Halit beyler ve bazı arkadaşları 1924 yılında çıkan Nasturi ayaklanması dolayısıyla tutuklanmış ve mahkum  olmuşlardı. Bu arada Şeyh Sait’in tanıklığına gerek duyularak Bitlis Harp Divanına çağrılmıştı. Bu durum Şeyh Sait’i kuşkulandırdığından; yaşlı ve hasta olduğunu ileri sürerek ,  ifadesini bulunduğu yerde alınmasını istedi. Harp Divanı bu isteği kabul etti. İfadesi Hınıs’ta alındı. Kuşku içinde olan Şeyh Sait, oğlunu İstanbul’a yolladı. Bir yandan Bitlis Harp Divanının, kendisi hakkında görüşlerini adamları aracılığıyla araştırırken; diğer yandan Diyarbakır, Çapakçur, Ergani ve Genç dolaylarında bir ay kadar dolaştıktan sonra, 13 Şubat 1925’te Piran köyüne gelerek kardeşinin evine yerleşti.

Bu arada İstanbul’da, örgüt mensupları kendisine İngiliz ajanı süsü veren bir Türk polisi ile görüştüler. İngiltere’nin, çıkacak bir ayaklanma sonunda kurulacak Kürdistan’ı maddi ve manevi yönden desteklemesi isteklerini ve programını şöyle belirtmişlerdi  

1- İngiltere, Kürt Emirliği ‘nin kurulmasını destekleyecek ve koruyacak.

2- 1926 yılında başlayacak ayaklanmanın ilk hedefi, Diyarbakır’ı ele geçirip, Musul sınırında İngilizlerle ilişki sağlamaktır.

3- Kurulacak Kürt Emaretine Akdeniz’e çıkış sağlanacak.

4- Emaretin başına Seyit Abdülkadir getirilecek.

5- Diyarbakır ele geçtikten sonra, İngiltere her çeşit para ve silah yardımı yapacaktı.

Program bu kadar değildi. Doğuda ayaklanma çıkınca, Batı Anadolu ‘da ve İstanbul’da da Hilafetçi ayaklanmalar çıkartılacak, Ankara iki ateş arasında kalacak ve V ahdettin İstanbul’a gelecekti.

Yapılan propagandalar ” Cumhuriyet Yasaları ile İslamiyet’in, dinin, namaz, oruç, kuran, nikah, ırz ve namusun kalkacağı bütün aşiret ağalarının ve hocaların Ankara ‘ ya sürülecekleri ve bunlardan, yasalara uymayanların denize atılacağı” şeklinde olup halkı devlete karşı ayaklanmaya kışkırtıyordu. Cibranlı Halit ve adamları da Hükümete haber verilmesini engelliyorlardı. Durumu Atatürk’e ilk kez duyuranlar Varto’da oturan Hornek aşireti oldu. 1924’te Erzurum depremi sebebiyle Erzurum’a gelen Atatürk’e bilgi verildi. O da Cibranlı Halit’in yakalanması için ilgilileri uyardı. Erzurum’a gelmiş olan Yusuf Ziya tutuklandı ve Bitlis Harp Divanına yollandı. Suçunu kabul etti ve Cibranlı Halit, Hasananlı Halit, Şeyh Sait ve Hacı Musa’nın adını açıkladı. Hacı Musa hemen tutuklandı. Fakat aşiretlerinin ayaklanmaması için Hacı Musa ve bazı tutuklular serbest bırakıldı.

Bu arada Şeyh’ in oğlu da İstanbul ve Suriye’de çeşitli kişilerle görüşmüştü. Eğer bir ayaklanma çıkarsa ‘Cemiyet-i Akvam’ a haber vereceklerini ve asker bulunmadığı için aşiretlerin yöreyi kolayca ele geçirebileceklerini söyledi. Bundan sonra dini bir ayaklanma fetvası hazırlandı. Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal’in dinsizliği, din kurallarına aykırı davrandıkları ileri sürüldükten sonra, mal ve canlarının helal olduğu belirtiliyordu.

İSYAN

Yörede, ayaklanma hazırlıkları ve propaganda için dolaşarak kardeşinin Piran’daki evine yerleşmiş olan Şeyh Sait burada, jandarmanın beş suçluyu yakalayıp götürmek istemesi yüzünden çıkan silahlı çatışma üzerine, planlarından önce ayaklanmak zorunda kaldı.

Palu’da ayaklanmaya başlayan Şeyh Sait önce Tunceli’nin merkezi Darahini’yi ele geçirmek istedi ve bu amaçla yolda iken kendisine, Paro Oğlu Ömer ağa komutasında Butyanlı, Fakih Hasan Oğlu Abdülhamit’in komutasında Mıstanlı, Ömer Oğlu Haydar komutasında Tavaslı, Molla Ahmet komutasında Silvanlı aşiretleri katıldılar. 16 Şubat 1925’te Darahini’ye saldırdılar. Şehir yağmalanırken, Ziraat Bankası’na da el konuldu. Durumu Ankara’ya bildiren öğretmen Mehmet Zeki, Şeyh Sait’le iş birliği yapan Tunceli Valisi, Çapakçur Kaymakamı ve Hakim Bağdatlı Rıza’nın telkinleri ile önce hapis sonrada şehit edildi.

Asiler ;

1-Çapakçur, 2-Muş, 3- Diyarbakır olmak üzere üç kola ayrıldılar. Şeyh Sait Diyarbakır’ı alacaktı. 21 Şubat’ ta ilk kez ordu birlikleri ile karşılaşıldı ve bir alayı geri çekilmek zorunda bıraktılar. Yarbay Cemil Bey komutasında ki bir süvari alayını ise, pusuya düşürüp esir aldılar. Ellerinde yeşil bayrak ve kuranlarla ilerleyen asilere halk karşı koymuyor ve çoğu kez yardım ediyordu.

Halkın ve eşrafın direnmemesi ve askerin bir kısmının kaçması sonucu, komutan Osman Bey’in bütün çabalarına rağmen, 24 Şubat günü Elazığ asilerin eline geçti ve yağma edildi. Diğer yandan Şeyh Abdullah Muş cephesini tutarak, Varto’yu aldı ve Erzurum’a doğru ilerlemeye başladı. Ergani, Piran olayından hemen sonra asilerin eline geçmişti. Ergani ve Eğil yörelerindeki şeyh ve ağaları da ayaklandırmayı başaran Şeyh Sait, 7 Mart ‘ ta dört yönden Diyarbakır’a saldırdı. Kuzey cephesinde surlar dışında yapılan savunmayla asiler püskürtüldü. Güney cephesinde ise içeriden de yardım gören asiler şehre girdiler. Fakat, General Mürsel’in asiler üzerine süvari kuvvetleri yollaması sonucu, baskına uğrayan asiler 8 Mart’ ta ilk kez yenilerek kaçtılar

Ayaklanma ile ilgili ilk bilgiler 16 Şubat 1925’te gazetelerde yer aldı. Ayaklanma, küçük bir eşkıya olayı olarak gösterildiğinden ve suçluların yakında yakalanacakları ileri sürüldüğünden, kamu oyunda etkisi olmadı. Bakanlar Kurulu Toplantısında İç İşleri Bakanı Recep Bey , Piran olayı hakkında bilgi verdi ve bölgedeki güvenlik kuvvetleri ve uçaklarla olayın bastırılacağını belirtti. Olayda İngiliz etkisi olduğu görüşü ileri sürüldü. İngiliz etkisinin bulunduğu ve ayaklanmanın bastırılmasında uçaklarında kullanılacağının açıklanması, olayın basit olmadığını gösteriyordu.

Olayın yakından izleyen Mustafa Kemal, İstanbul’da Heybeli adada dinlenmekte olan İsmet Paşa’ ya, hemen Ankara’ya gelmesini bildirdi. İsmet Paşa 20 Şubat 1925’te Ankara’ya hareket etti.21 Şubat’ ta Ankara’ya varan İsmet Paşa, istasyonda Mustafa Kemal ve bazı bakanlarca karşılandı ve doğru Çankaya ‘ya gidildi.

Bu esnada hükümet içinde münakaşalar olmuş ve İç İşleri Bakanı istifa etmişti. Recep Bey ayaklanmayı daha endişeli bir hava içinde karşılayarak, baş vekilden fazla ciddiye aldığı için itilafa düşmüşlerdi. Bu arada Başbakan Fethi Bey istifa etmişti. İsmet İnônü bu olayı kitabında şôyle anlatıyor .” Bu günlerde Halk Partisi meclis grubu bir toplantı yaptı. Hükümet Başkanı ayaklanma hakkında izahat verdi. Hadise üzerine geniş gôrüşmeler oldu. Ben geçen yılın 22 Kasım ‘ ın da başbakanlıktan ayrılmıştım. Fakat parti genel başkan vekilliği sıfatını muhafaza ediyordu. Bu sıfatla müzakerelere bende katıldım ve hadiseye nasıl baktığımı anlattım. Gruptaki hadiseler sertleştikçe hükümetin durumu güçleşiyordu. Bunun üzerine Fethi Bey istifa etti. Bundan sonra Atatürk hükümet teşkili vazifesini bana verdi. 3 Mart’ ta hükümet programını mecliste okuyarak güven oyu aldık.”

Hükümet programında iki husus gôze çarpıyordu. Bunlar seferberlik ilan etmek ve Takriri Sükun kanunu çıkarmak. Bu kanunu işletebilmek için iki İstiklal Mahkemesi kurulacaktı. Biri şarkta çalışacak, birinin merkezi Ankara’da olacaktı.

Takriri Sükun kanunu iki maddeden oluşuyordu :

1 -Hükümet lüzum gördüğü taktirde suçluları İstiklal mahkemesine verebilecek.

2-İstiklal Mahkemesi davaları kendi kanunları ile süratle yürütecek.

İsyan Bölgesi İstiklal Mahkemesi Aşağıdaki gibi oluşuyordu:

Reis : Mahzar Müfit Bey
Müdde-i Umumi : Ahmet Süreyya bey
Üye : Ali Saip
Üye : Lütfi Müfit
Yedek : Avni Doğan Bey
Ankara İstiklal Mahkemesi Aşağıdaki gibi oluşuyordu:
Reis : Ali Bey ( Çetin Kaya )
Müdde-i Umumi : Necip Ali Bey
Üye : Kılıç Ali
Üye : Ali Bey
Yedek : Raşit Galip Bey

İSYANIN BASTIRILMASI

Bir gece Mustafa Kemal Çankaya’da, İsmet Paşa, Fevzi Çakmak ve ikinci başkan Kazım Paşalarla ayaklanmanın bastırılması için alınacak önlemleri görüşmek üzere toplandılar . Hazırlanan plana göre ayaklanma bölgesi büyük askeri kuvvetlerle sarılacak, harekat Erzurum, Erzincan, Sivas, Diyarbakır, Mardin üzerinden yollanacak birliklerce ve hava kuvvetleri desteği ile yapılacaktı.

Mardin ve Diyarbakır’a gönderilecek birlik, araç ve malzemenin güney demir yollarından gönderilmesi gerekiyordu. Bu demir yollarının bir kısmının geçtiği Suriye Fransa Mandasında olup, Lozan ‘ da kabul edilmiş olan Ankara Antlaşması gereğince Türkiye bu demir yollarından asker taşıma hakkına önceden Fransa ‘ya bildirmesi şartı ile sahipti. Bu sebeple Türkiye, Paris elçiliği aracılığı ile Fransa Hükümetine bir nota vererek Şeyh Sait ayaklanması dolayısıyla demir yolundan asker yollanacağını bildirdi. Fransa bu isteği uygun buldu. Fakat, İngiltere’nin Paris elçiliği durum hakkında bilgi isteyerek, asker naklini geciktirici bir girişimde bulundu. Bu davranışı bile İngiltere’nin bu ayaklanma arkasında olduğu görüşünü kuvvetlendiriyordu.

Ordu birlikleri Erzurum, Mardin, Diyarbakır ve Malatya bölgelerinde yığınağını yaparken, Şeyh Sait’te Diyarbakır üzerine yürümüş ve 7-8 Mart 1925’te yenilgiye uğramıştı. Ayaklanmanın güneye doğru yolu tıkanmış ve asileri çembere alma ihtimali doğmuştu. Şeyh Sait Dersim ve Muş yöresi ağalarını da ayaklanmaya çağırdı ise de; şeriat ve hilafet adına yapılan bu hareket, özellikle Diyarbakır yenilgisinden sonra ilgi görmedi. 9 Mart’ ta Diyarbakır’a gelen bazı İngiliz silah fabrikaları katalogları ve mektupların üzerinde ‘Kürdistan Kraliyeti Harbiye Bakanlığı ‘ yazısının bulunması, Diyarbakır’ın Şeyh Sait’in eline geçmesinin en önemli adım olduğunu gösteriyor ve İngiltere’nin olayı desteklediği kanısını kuvvetlendiriyordu.

Diyarbakır yenilgisi ayaklanmanın dönüm noktası oldu, Seferber edilmiş kuvvetlerle 10 Mart’ ta Diyarbakır çevresi asilerden temizlendi, 14 Mart’ ta Şeyh Sait’in oğullarından birinin Varto’da yapılan çatışmada öldüğü bildirildi, 16 Mart’ ta seferber edilen subaylara ve askere iki şer maaş avans ödenmesi kanunu ve 23 Mart’ ta da, sıkı yönetimin bir ay uzatılması kabul edildi,

Yığınaklarını tamamlayan ordu birlikleri 26 Mart’ tan itibaren Varto, Elazığ ve Diyarbakır üzerinden karşı harekata başladı. Asiler dört yönden kuşatıldılar, Düzenli bir şekilde çembere alınarak Irak, İran ve Suriye’ye kaçmaları önlendi. 31 Mart’ ta Diyarbakır ve Elazığ’dan gelen kuvvetler birleşerek Şeyh Sait’in karargahının bulunduğu Hani’ye girdiler. 2 Nisan da kuşatmanın son bölümü de tamamlanınca asiler ve ana kuvvetler arasında çatışma başladı. Nisan’ da Palu, Silvan ve Piran ele geçti. Bütün asiler Tunceli yönünde kaçmaya başladılar,

Geçtikçe artan başarılı harekat sonunda, ayaklanma Nisan ayı ortasında tamamı ile bastırıldı ve Şeyh Sait ele geçti. Bu durum, hükümetin 15 Nisan tarihli resmi bildirgesi ile açıklandı.

Ayaklanmanın bastırılmasından sonra ilk iş olarak merkezi Diyarbakır’da olmak üzere bir genel müfettişlik kuruldu.

Şeyh Sait yakalandıktan sonra yandaşları ile birlikte İsyan Bölgesi İstiklal Mahkemesi’ne verildi.

İstiklal Mahkemesi asilerin idamına karar verdi ve bu bir gün sonra gerçekleşti.

image00145.jpg

KAYNAK .

KÜRT DOSYASI

www.Yalniz-Kurt.com

Paylaş:

Yorumlar

“123) ŞEYH SAİD İSYANI (13 ŞUBAT 1925)” yazisina 449 Yorum yapilmis

 1. ilhan PARÇALI yorum tarihi 13 Şubat, 2008 10:30

  Aynı inanç ve azim ile bu ülkenin üzerine yığılan kara bulutların dağıtılması ,iç ve dış düşmanların anımsanması adına mücadele ruhumuzu diri tutturması adına emeğinize sağlık..

 2. Silvan GÜNEŞ yorum tarihi 19 Şubat, 2008 22:28

  ne yazık ki hala bu adamın dini söylemleri ve o kadar fikirleri masum müslümanlarca okunmakta ve sürekli sin ağırlıklı proğram yapan TV Kanalları da Bu adamın eserleri diye bilmem kaç ciltlik kitapların reklamını yapıp satışını yapıyor. Bu kanalların izleyicileri artık beyinleri uyuşmuş başka bir şey değerlendirecek halde değiller. Ne anlatılırsa körü körüne ananıyorlar. Bu hainin kitapları satılıyor. Hatta eleştiremiyorsunuz da haşa Allah görüyorlar. O derece neye inandıklarını sapıtmışlar. Bu sapıtmışlık nereye kadar sükunutini korur bişmiyorum ama çok korkutucu ve ürkütücü fikirleri , ona paralel zihinleriyle yüzlerine bakmaktan irkiliyorum…

 3. dark yorum tarihi 18 Nisan, 2008 13:37

  bence haksızsınız tek yaptığı dini sömürüp bitirmek isteyen insanlardan dini korumak bunu yapmak zorundaydı

 4. h!LaL yorum tarihi 20 Nisan, 2008 14:49

  insanlar ne kadar büyük hatalar günahlar yapmış olsa da bunun cezasını hiçbir zaman insan veremez insanoğlunun böyle bir yetkisi yoktur bu konu benim dönem ödevim ve araştırma yaptığımda idam resmini gördüm, inanın ne isyan çıkarmak ne de isyan çıkaranı idam etmek biz insanlara hiç yakışan davranış degil şu yaşımda kınıyorum

 5. aysenem yorum tarihi 26 Nisan, 2008 11:22

  şeyh sait zorla itilmiş olmasına rağmen din hikmetleri bakımından pekala mukavemet edebileceği ve mukavemet etmekle mükellef bulunduğu hadiselerin tek sorumlusu olmakla beraber bilmeyerek uyandırdığı ve artık hep uyanık kalmasına sebep olduğu ejderhanın yine bizzat mazlumudur. o, kendisine düşen zulüm payının kefaretini ödedi; ya ödemelerine imkan olmayanların hali ne olsa gerek;???…………
  …………NFK………….

 6. özcan efe yorum tarihi 26 Nisan, 2008 15:42

  bana göre şeyh sait masum ve pak birinsandır. üstadımız iman dersi verdi diye öldürdüler.bunu yapan veya yaptıran cehennemin dibine girsin amin.

 7. azad yorum tarihi 7 Mayıs, 2008 15:32

  öncelikle büyüğümüz olan şeyh said’i saygıyla anıyorum..onu yapılan bu haksızlığın bedeli biz gençler tarafından ilel ebed unutulmıyacaktır…Ve bunu yapanların din düşmanları oldugu açıkça ortadadır,ayrıca yapanlar cehennemin dibini görecekleri kesindir!!
  bu yazılanları savunan faşist millet bizler tarafından yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyecektir,yetişen her nesil yapılan bu haksızlığın bedelini ödetmek için elinden geleni yapacak ve bu yazılanların da yalan oldugunu ıspatlayacaktır…
  halkıma saygılarımla…

 8. mervan açar yorum tarihi 11 Mayıs, 2008 14:56

  iyi yapmişlar ama şeh sait e acıdım biraz elinize sağlık

 9. ali demir yorum tarihi 21 Mayıs, 2008 19:38

  teşekkürler güzel bilgiler

 10. türk oğlu türk yorum tarihi 26 Mayıs, 2008 17:43

  ulen salaklar bu şeyh sait watan hainidir kim se bu şerefsizi korumsasın.aslında bu adam din duşmanıdır dinimizde birisini oldurmek günahtır hemde cok büyük günah

 11. esin kars yorum tarihi 31 Mayıs, 2008 19:24

  ben bir türküm ve ülkemizi bölmeye çalışan bu gibi kendini bilmez bir grup hayal perest insanlara elbetteki ülkemizi bırakamayız bu gün hala daha kürtler bu istekelerini bırakmış değil tabii şımardılar biz onları bizden saydık bağrımıza bastık azınlık muamelesi yapmadık onlarda kalksın bu gibi olumsuz işlere kalkışsın.ben şunu kabulediyorum belki aramızdaki kürtlerin dedeleri ataları kurtuluş savaşında cephede vatan sever örnekler yapmış olabilirler ama şunu bilsinlerki burası türkiye ve sizde bu türkiyede yaşayan bir takım azınlıksınız haddinizi bilin

 12. kemal asi yorum tarihi 8 Haziran, 2008 15:33

  s.a ilk öncelikle nasıl sadam kendi halkına halepçeye yaptıkatlıyamı ve sonra yüce allah onun gibi faşist ve dinsiz birini müsalat ettiyse yüçe allahtan tek dilewğim şeh saiti vaşice katleden faşist insanlar yüçe allahın huzuruda hesap versinle ve benim kanatım türk ve kürt kanı yeter dükülmesin kardeşçe bu surunu silahta değil mecliste halk arsında ama kardeşçe demokrasi için allah için haledebiliriz ama malesep hala silahla diyorlar dükülen bu kanların sebebi herkimse allah belasını versin

 13. mert özen yorum tarihi 12 Haziran, 2008 15:29

  bence bu isyanı ancak müslümanlar destekler fakat olmayanlar desteklemez ama şeyh said islam için tek değil tüm insanların iyiliği için bu isyanı çıkartmıştır
  not:bende bir müslümanım

 14. yılmaz yıldız yorum tarihi 18 Haziran, 2008 17:20

  Ne yaparsın işte din düşmanları bunlar hangi ülkede yaşıyoruz!

 15. ümitdoğan yorum tarihi 22 Haziran, 2008 10:51

  bence cumhuriyet rejimini haklı kılmak için birilerinin kafası gitemliydi buda şeyh saide rastladı

 16. ümitbatan yorum tarihi 24 Haziran, 2008 11:35

  ahkam kesen kesene… İngiliz yalakası Kürt Sait’in torunu da günümüzde -gene yabancı ellerde- ‘isyanlar Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin neden olduğu travmaların delilidir’ diyebilip olayları cahil/bilgisiz kafalarda saptırmaya kalkışabiliyor. Bir Takrir-i Sükun benzeri durum daha oluşsun da mazlumları oynayabilelim diye çomaklıyorlar habire şu günlerde…

 17. asım engin yorum tarihi 28 Haziran, 2008 18:26

  bırakın lan sallamayı biz kendi devletimizi kurmak istesek 1000 yıl önce bile kurardık bize kimse engel olamaz.bizleri bağlayan tek şey islam dini ….sizler insanlarınızdaki inancı yok etmeye çalıştıkça ve ilerde ortak hiç bir şeyimiz kalmayınca sizlerin korkak insanlarınızın haline gülüyor olucaz ve buda pek uzak görunmuyor

 18. adsız soyadsız yorum tarihi 1 Temmuz, 2008 17:02

  şeyh saite iyi yapmışlar onun gibi bir adama az bile böyle bir vatan hainini daha beter yapmaları gerekiyor bence atatürke baş kaldırmak vatanı ele geçirmeye çalışmak ne demek…bir vatan kurmak istemiş türkiyenin üzerinde kesin pkkyı o başlattı…

 19. kemalist yorum tarihi 7 Temmuz, 2008 00:20

  tek bir solukta söyleyeceğim

  yüce Mustafa Kemal ATATÜRK olmasaydı.
  baba adı : mickheal
  anne adı : angelina
  isim : jahson
  soy isim : buffoon
  dini : kızıl haç

  tekrardan soluk almaya ihtiyaç bile duymadan söylüyorum her zaman da söyleyeceğim..

  Yüce ATAMIZI PAŞAMIZI – GÜZEL ALLAHIMIZA
  geri kalan her şeyide PAŞAMIZA borçluyuz.

  eğer vefa nedir yediğin ekmeğin hakkı nedir
  vatan nedir. namus nedir.
  bilmeyeceksem
  varsın kafatasım ingiliz botlarının altında kalsın. bana helal dir..
  eğer dediklerim olmayacaksa dinimin ne önemi
  var bırak dinsiz olayım.
  bana helaldir…

 20. Tutuğun dal yorum tarihi 22 Temmuz, 2008 12:10

  Direniş ,isyan baş kaldırı her zaman var , yinede var olacak. Ama neye karşı,kime karşı nasıl.? Bir avuç insanın çıkar ve menfaatı içinmi.? Egolarımızı tatmin için ,tembel ve sömürü düzenimizi kurmak için mi.? Dini istismar edip kendi düzenimizi kurup semirmek içinmi ? Bütün bunları düşünmek lazım. Şeyh saitlerin Şunun bunun arkasından giden arkadaşlar,bu kapitalizmin rekabetçi ortamında ezilmişliğimizden kurtulmak için bu ölümlülerin dalına sarılmayın, bunu yaparsanız bizi bu toplumu karanlığa itip bundan beslenen din tacirlerini dahada zengin yaparsınız.Şimdiki düzenimiz budur onlar seyh saitler ve uzantıları semirirken bizler bir asgari ücretle çalışmak için iş peşinde koşmaktayız.Tabi burada hep ezilmiş ve hala ezilmekte olan kürt halkına haksızlık etmemek lazım. Malesef onlar dün din duyguları istismar edilerek sömürülürken bu gün hem din duyguları hemde şoven duyguları pohpohlanarak hem iktidar hemde eli kanlılarca sömürülmektedir.Fakat yinede çağın gerisinde kalanları karanlığa gömüp yürüyen kürt sevgilime ve kürt gençliğine etrafa saçtıkları ışık için teşekkür ediyorum.Bu umut ışığı seyh saitlerin çürük dallarından bin kat daha güçlüdür. Çünkü onlar gelecektir şeyh saitler ve zihniyetleri ise geçmiş..

 21. Kurtuluş Kondu yorum tarihi 26 Temmuz, 2008 13:43

  Adam o kadar isyan çıkartmış adam öldürmüş türk askerini öldürmüş nesinini savunuyorsunuz adi herifin.Hocaymış.Türk askeri dinsiz mi de burada dindarlık ahkamı kesiyorsunuz.Ne demek bu isyanı yalnızca müslüman destekler.Sen kim oluyorsun da insanların müslümanlığını değerlendiriyorsun.Müslüman öldüren şeyh sait müslüman mı bi bunu sorgulayın.Burada cumhuriyet ve M.Kemal karşıtlıtğı yapmayın.Kimse kimseye durup dururken bi şey yapmaz.Seyh sait o kadar insanı öldürürken insanlık hatırlanmıyo da,idam edilince mi insan hakları devreye giriyor.Türkler ne zaman kürtlere kötülük etti…Sonuçta bu memelekette ne zaman biri çıkıp din elden gidiyor,a kişisi din düşmanı b şahsı da destek veriyor din uğruna öldürelim dese arkasından koşan çok oluyor ve ne yazıkki koyun sürüsü çobanını takip eder gibi ipe sapa gelmez din iftiralarıyla(Kişilerin dini durum degerlendirmesi)insanların çoğu da bunlara destek oluyor.Öve öve bitiremediğiniz şeyh ait madem bu kadar müslüman(?),yada bu kadar kafir düşmanı,niçin ingilizlerin desteğini kendilerinden esirgemedi ve onların koruyuculuğunu kabul etti.Kim bilir belkide bağımsızlığına cok düşkün oldukları içindir(!)

 22. ahmet yorum tarihi 19 Ağustos, 2008 14:53

  silvan güneş tarihi iyi takip et o sait başka bu sait başka hadi bi koşu bakıver kitaplara.

 23. mahfuz çaçan yorum tarihi 15 Eylül, 2008 15:20

  bence diyarbakır başta olmak üzere tum dogu illeri kürtlere geri verilmeli ana dilde egitim ögretim olursa bunlar tekrar etmez ama olmassa tekrar isyan çıkacaktır

 24. fatih şimşek yorum tarihi 21 Eylül, 2008 02:51

  bence bir önderdir ve yiğittir isyanın nedenini bilmeden yorum yapan var hangimiz atatürk dahil mileti ve dini için bile bile kelle vermiştir zaten isyanı başlatmadan önce ben amed de asılacam demişti kurtuluş savasının yiğitleride kürt insanıdır

 25. amed askan yorum tarihi 23 Eylül, 2008 01:31

  sevgili esin kars sana sesleniyorm canım çok cahilsin bee azınlık ne anlama geliyo bunu biliyrmsn bunu merak ettim. adamlar yüz yıldır baskı yapıyorlar, siz hala kürtler azınlıktır kürtler haddini bilsin diyosunuz. gidin çanakkale şehitliğe kimin azınlık olduğunu görürsünüz ingilizler yunanlılar bu ülkeye girmrye çalışırken sizi kurtaran kürtler şimdi vatan haini oluyor öylemi… cahiller biraz tarihten bilginiz olsaydı böyle saçmalamazdinız

 26. nural yorum tarihi 28 Eylül, 2008 21:30

  ben din için kişilerin öldürülmesine karşı biriyim dinler insanları kavgalardan uzak tutabilmek ve barışı sağlıyabilmek için çıkarılmışdır.maalesef ülkemizde kavga amaçlı kullanılmaktadır.dini kavga amaçlı kullanan kişilerin psikolojilerinin iyi olmadığı kanısındayım.bu tür kişiler ülkemizede vatandaşlarımızada kötülük eden kişilerdir.buyursunlar irana…. buyursunlar arabistana…

 27. alp dede yorum tarihi 19 Ekim, 2008 04:26

  Ozaman din elden gitmek üzere oldğu için bu isyan çıkmıştır ve davlarında haklı dır bugunde olsa dinimizi değiştimeye çalışsalar yine isyan çıkar nural hanıma da diyim iranda bizim arabistanda bütün müslüman ülkeler kardeşimizdir elimde olsa arabistanda iranada giderim sen ilk önce dinini bi araştır burda konuşmak kolay sen öbür tarafı düşün buyuruz irana buyuruz arabistana

 28. rıdvan arslan yorum tarihi 29 Ekim, 2008 19:33

  şeyh said,i saygıyla anıyorum. onu asanları nefretlede kınıyoruum.o din kardeşlik insanlık namus elden gider diye bu yola girmiş biri.yaşasın kardeşlik.şimdiki türkiyede müslümanlık diye bişey kalmadı.ama savaşı şeyh said kazansaydımüslüman gibi yaşardık bu dünyada her tür pisliğ yap ondan sonra biz müslümanız de sahte müslümanlıktır içki kumar o dönemlere ait bişey yoktu şeyh sait gibileri yok oldukça bu ülkede müslümanlık diye bişey kalmaz . gerçek bir müslüman gibi budünyadan gidersek ö bür dünyada alah cenet kapılarını açar şeyh sai,d gibi gerçek müslüman olarak islamiyeti yaymalıyız dinim,z bize bunu emreder

 29. ahmet yuva yorum tarihi 18 Kasım, 2008 22:15

  yorumlara bakılırsa;dağ başında saksağan, vur beline kazmayı.Yorumlarla olaylar arasında hiç bağlantı yok. Bu da psiko araştırılması gereken sosyal bir olay. Şu anki yavan bilgi, zan ve duygularla yorumlanıyor. Çok enteresan;YORUMLARDA HAİN DÜŞMAN OLAN İNGİLİZ hiç yok.Hayret!!?? Sait isyanının ne dinle ilgisi var ve ne de kürtlükle(?!!), Bu yukardaki verilen bilgilerden de anlaşılıyor. Nasturi’Ier var mesela,isyan ettirilmişler, BEYLEEEEEEEEEEER.Niye, onları çok seven İNGİLİZLER onlara yardım için he mi, yoksa MUSUL için mi?????? Sonuç;olan musula oldu.Olay bu kadar basit. Sonra orada bir kürt cemiyeti var ve kimler tarafından nasıl kuruldu, ayrıca yapılan yağmalara lütfen dikkat baş tarafında şeyh olana hiç yakışır mı bu. Beyler olayın islamla kesinlikle alakası yok. Zamanın büyük vahşetlerinden biri ve işleyenler de ortada…Bu size İNGİLİZLERİ hiç çağrıştırmıyor mu…Yahu bu kadar niye körüz acaba?????????????

 30. baydar yorum tarihi 19 Kasım, 2008 01:37

  durum gösteriyo kibu oyunlar hiç değişmedi.sadece kişiler değişen.o zaman kürt teali şimdi pkk.peki kimehizmet ettiklerini biliyolar mı?hayır.onlar bağımsız olabileceklerini sanıyolar ama batıya hizmette bir numaralar.hiç akıllarına gelmiyo mu acaba dedeleri.çanakkalede kafkaslarda kurtuluş savaşında bu vatan için savaştıkları.gelmez çünkü onlar kendini kürt sanıyo.eğer senin deden bu vatan uğruna öldüyse sen artık türksün.bu kürt muhabbeti batının en sevdiği oyunlardan biri.bir başkası şii sünni. ama amaç aynı müslümanları köleleştirmek.irana nükleer silah baskısı yapıyo.ama israil sütten çıkmış ak kaşık.filistinlileri öldürmek marifet ama ikiz kuleleri vurmak terör.bu tam bi şerefsizlik.buna karşı tek çıkış yolu atatürkün yolu O zamanında bunlarla ekonomiyi güçlendirerek baş etti vatanı satarak değil.o yüzden bunların bitmesini istiyorsanız ki ben istiyorum bu vatan için çalışın. ve 2023te atamıza sürprizi yapalım.herkese sadakat diliyorum unutmayın ki bu vatanı sadece batıdakilerin savaşmasıyla kazanmadık.o insanlarımıza kürt demeye kimsenin hakkı yok

 31. ercan alkan yorum tarihi 19 Kasım, 2008 23:44

  vatanını ingilize satan türkü kürdü birbirine kırdıran din millet ve insanlik düşmanı cahil halkı dini sömürerek kandıran müslumanım deyip müslüman öldüren askere kurşun sıkan bir şerefsizden kahraman olurmu????????hala saygıyla anan yobazlara şaşıyorum.atası dedesi çanakkalede savaşan bir insanın torunu ülkeyi bölmek istemez.bunlar provakotördür şerefsizdir!!!!!!!

 32. arca yorum tarihi 25 Kasım, 2008 20:11

  s.a öncelikle şehit olan o Allah dostlarını büyüklerimizi saygıyla anıyorum…elbetteki bu haksızlık hiç bir müslüman tarafından unutulmayacaktır ve yeri gelince hesabı sorulacaktır.. yanlız bu yorumlarımızı okuyupta dalga geçen bazı Allah düşmanları şunu iyice o kafalarına soksunlar-bu devlet hiç bir zaman şeyhlerimizin yolundan giden ve Allahına Peygamberine Kur’anı na saygı duyan gençler tarafından rahat bırakılmayacak daima bu görüşü savunacak ve her zaman bu mücadeleyi verecektir.ve bu hesap bu dünyada olmasada elbette Allahu teala ahirette bunun hesabını o din düşmanlarına en ağır şekilde ödetecektir… tüm müslüman kardeşlerime selam olsun. unutmayın kurtuluş ancak Allah yolunda cihad etmektir onun yoluna baş koymaktır..

 33. samet yorum tarihi 28 Kasım, 2008 17:51

  bütün yorumlara baktımda bir vatan haini olan sözde şeyhi bir kahraman olarak anmışlar.Soruyorum sizlere eğer bu isyan dinin kurtarılması içn yapılan bir isyan ise sözde şeyh bilmiyormudur ki bir müslüman bir müslümanı öldürdüğünde dünyadaki bütün insanları öldürmüş gibi günah sahibi olur karşısıdaki Türk askeri müslümandı bu topraklarda müslüman bir şekilde yaşıyorsak bu da Atatürk’ün sayesindedir şanlı türk milletinin sayesindedir bölücü şeyh’in değil unutmayın bu ayaklanma din meselesi değildir.

 34. nihal yorum tarihi 2 Aralık, 2008 16:07

  bence şehysait çok iyi bir insan.. bizim için çok iyilikleri olmuş.

 35. baro yorum tarihi 5 Aralık, 2008 00:18

  sözüm o esin kars sen fasizimin kalbinden cikan birisin dagdaki bagdakini kovuyor önce nerden geldigine bir bak. kürtler ve türkler herzaman kardesce yasamislardir senin gibi fasicilere ragmen

 36. furkan gülpolat yorum tarihi 11 Aralık, 2008 12:17

  yahu atatürk yurdu kurtarsın okadar ışten gelsın bu ısyan cıkarsın sizce mantıklımı bence iyi yapmışlar süper olmuş hemde zaten onu yakalayıp idam ettirdiler bu yuzden ulkemıze ırakı katamadık ataturkun en buyuk uzuntusude budur !

 37. furkan gülpolat yorum tarihi 11 Aralık, 2008 12:18

  ercan alkan yorum tarihi 19 Kasım, 2008 23:44

  vatanını ingilize satan türkü kürdü birbirine kırdıran din millet ve insanlik düşmanı cahil halkı dini sömürerek kandıran müslumanım deyip müslüman öldüren askere kurşun sıkan bir şerefsizden kahraman olurmu????????hala saygıyla anan yobazlara şaşıyorum.atası dedesi çanakkalede savaşan bir insanın torunu ülkeyi bölmek istemez.bunlar provakotördür şerefsizdir!!!!!!!

  katılıyorum….

 38. ceren akyol yorum tarihi 23 Aralık, 2008 21:56

  bu adamı nasıl savunursunuz?dini istismar eden atatürkün ışığında ilerlememizi engellemek isteyen ve dini bu vesileyle araç gibi kullanan bu şahsiyeti savunan zihniyetler barınıyorsa içimizde kusura bkmasnlr cumhuriyeti yıkamazsınız dini kimse kullanamaz.. herkes imanlıdır ancak bizler cumhuriyet çocuğuyuz sahip çıkalım

 39. gülşen eroğlu(tarihçi) yorum tarihi 27 Aralık, 2008 13:42

  tabiki bir insan nekadar suçlu olursa olsun asılmayı hak etmiyordur.Irkı ne olursa olsun ister kürt,türk,laz,çerkez…Ama bu olayları duygusal değil siyasi açıdan ve objektif açıdan değerlendirmeliyiz.Arkadaşlar ben dönemi bugüne göre değil o günün şartlarına göre bakılmasını öneriyorum.Çünkü yeni yenioluşan bir filizimiz(cumhuriyet)var.Bu filzin ağaç olup kök salması ve ormana dönüşebilmesi için çevresindeki ona zarar veren yabani zehirli otları temizlemek bi şekilde köklerini kurutmak gereklidir.Yapılan faaliyetleri lütfen kendinie göre yorumlamayalım.diyelim ki bu üzücü ama olması gereken idamlar olmasaydı siz onların daha neler yapabileceklerini düşündünüz mü?Ki bu isyancı gruplar yıllarca içimizde yaşarken birden hainlik yaparak bizim düşmanlarımızdan medet ummuşlardır.bu durum da haliyle iç sorunumuzu dış sorun haline dönüştürerek yabancı devletlerin mesele haline getirdiği fırsatçılar konumu oluştu.açıkça kürtler maşa olarak kullanıldılar.bugün de öyle değilmidir yabancı devletler bize nasıl saldırırlar bu kürt ve ermeni meselelerinden yola çıkarak adamlar ateşe ellerini değirmeden menfaatlerini sürdürüyorlar.kardeşlerim ırkımız ne olursa olsun aynı sınırlar içinde yaşıyorsak birlik beraberlikten daha iyi ne olabilir ki.. yabancı devletlerin gazına gelmekten kışkırtılmaktan vazgeçin gözünüzü kulağınızı iyi açın…

 40. can karadeniz yorum tarihi 29 Aralık, 2008 17:10

  şimdi soruyorum size arkadaşlar! Osmanlı ve TC. Dİni islam ile kuruldu. Abdest ile namaz ile. Ve şimdi Abdest namaz kurumsal yerlerde serbest mi? Dinin emri ama kurumsal yerde örtünebiliyor musun? orduda namaz kılan başarılı kişilikler sırf inancından sürgün edilmedi mi?
  Şeyh Said çok mu yalan söylemiş? Bir günde bu toplum kara cahil olmadı mı? Dün nice büyük eserleri bağrrında barındıran toplum harf inkilabıyla bir günde kara cahil oldu hala da atalarının dilini anlamıyorlar!..

  Şimdi sokakta çoğunluk Hristiyan gibi yaşıyor kalbim temiz deyip her türlü pis işe giriyor!.. İçki içmeyene ‘AAAA2 deniliyor. Şeyh Said isyanının Kürdistan gibi karanlık ve aptal bip planla alakası yoktur!… TEk sebebi onlar Osmanlı döneminde beraber yaşadığı Türklerin dinine hayrandılar değerlerine hayrandılar, TC kurulduktan sonra sarığa cübbeye namaza örtüye medreseye yasak gelerek din siyasi oyunlarla ortadan kaldırılmaya kalkınca adam bu niyetle bu gerçekle ayağa kalkıyor!.. Benim Türkiye Cumhuriyetim TEKTİR!.. Asla bölünmez.. Türk, Kürt, Laz, Çerkez renktir hiç birinden vazgeçilmez!….
  İslama sahip çıkalım, ne isyan çıkartalım ne de yargısız infaz!.. KARDEŞ OLALIM!…

 41. lale yorum tarihi 8 Ocak, 2009 18:00

  YAZI AMMADA KISAYMIŞ YAAA

 42. zafer demir yorum tarihi 9 Ocak, 2009 17:51

  Hain, haindir.Geregi yapılmış.Gerisi laf.

 43. halil rahman yorum tarihi 11 Ocak, 2009 00:08

  şeyh said otoriteye baş kaldırdı ve başı gitti. durum budur ve çok basittir. idamında herhangi başka bir sebep aramaya gerek yoktur. patır, temizdir diyenlerin kanından şüphe etmekteyim. yoksa bu yorumları yapanlar anglo-sakson torunları olmasın! URFALI HALİL

 44. emre çolak yorum tarihi 13 Ocak, 2009 09:52

  URFALI HALİL SANA SORUYORUM! MENEMEN OLAYINDA HİÇBİR SUÇU OLMADAN MUNHARCA ÖLDÜRÜLEN KUBİLAY VE ONUN GİBİ ONLARCA MASUMU ÖLDÜREN KİMDİ BE… SİZLERİN YA OKUMA YAZMASI YOK YA DA HER KONUYA AT GÖZLÜĞÜ İLE BAKIYORSUNUZ.AYIPTIR HALEN ŞU KANI BOZUK SAİT DENEN VATAN DÜŞMANINI SAVUNUYORSUNUZ YA YAZIKLAR OLSUN BU VATANDAN YEDİĞİNİZ HER EKMEK KIRINTISINA YAZIKLAR OLSUN.

 45. süleyman gürsoy yorum tarihi 14 Ocak, 2009 02:36

  Türk-islam ülküsü.turancılık.bunları bilirmisiniz.biz türk üz ve müslümanız.hiç bir müslüman bu hainliği bu devlete yapmaz yapamaz.şeyh sait bir müslümandı.eyvallah.ama dinimizde hainlerin cezası her zaman felakettir.dinmiz dürüstlüğü ve namuslu olmayı öğretir.seys saitin yaptıgı ne müslümanlıktır nede müminliktir.ortada ihanet var ağalar.bu vatan her kezin hakkını malını namusunu korumuştur.ihanet yoktur tohumda.bozuk tohumlar ekimiştir topragımıza.bunlar susuz bırakıldı.kimi kurudu öldü,kimi akafa çıkarmaya çalıştı topraktan.arılarımız vardı bizim.onlarında arılarımız astı boyunlarından.akıllı olalım.akıllı olun ey akılsızlar.allah büyük.bunların hesabını allah soaracak.o zman ne yapacaksınız…

 46. ihsan karadeniz malatya yorum tarihi 16 Ocak, 2009 21:14

  Öncelikle yüce Allahtan rahmet diliyorum ve haksızlıklara mağlup olmuş Şeyh Sait Efendiye Allahtan rahmet diliyorum tekrar .Yazacak çok konu var ama gerekmez bence tarih her şeyin ilacı

 47. hasan yıldırım yorum tarihi 19 Ocak, 2009 11:59

  SUÇA GÖZ YUMMAK,KENDİNİ MAHKUM ETMEKTİR.

 48. umut cihangır yorum tarihi 3 Şubat, 2009 22:30

  seyh’ime uzanan eller kırılsın insallah dın iman allah korkusu olmayanlar boyle yapar.seyh said (20.000)kısıyle iman gucuyle 200.000 kisilik orduya karsı cıktı. bır haın yuzunden bu kafırlerın elıne dusmustur.ama bu insanlar için de olsa O buyuk zad ın yolunu izleyecez ve kurdler bunu basaracak. ŞÜPHESİZ ( BUYUK AMAC UGRUNA OLMEK HERZAMMAN YAŞAMAKTIR)

 49. umut cihangır yorum tarihi 3 Şubat, 2009 22:31

  SAYGIYLA ANIYORUM…

 50. zerde yorum tarihi 9 Şubat, 2009 19:31

  şeyh saidin bence bir islam lideridir ona o hakaretler haksızlıktır. başka lafa gerek yok ne dersem anlamazlar sadece onları allaha havale ediyom bu ülkeyi beraber kurtardık ama sizce aynı şartlar altında yaşıyormuyuz bi düşünün herkes üstüne alınmasın gericilere söylüyorum

 51. Murat Kebapsurat yorum tarihi 10 Şubat, 2009 00:12

  Paylaşım için Cok Teşekkür ederim

 52. senem kılıç yorum tarihi 11 Şubat, 2009 16:01

  ne üzücü bir durum ki bizim insanlarımız eline KURAN’ı alan ALLAH diyen herkese inanıyo ayrıca şeyh demeye utandığım o adam yüzünden musul u kaybettik hem de onun yüzünden atatürk ü sevmeyen çok insan tanıyorum

 53. gamze teymen yorum tarihi 15 Şubat, 2009 20:38

  ne kadar üzücü bir durum bunlar ,hepiniz birşeye inanmış ona göre ilerliyorsunuz hiç bunu ince ayrıntılı inceledinizmi?.Şeyh said ne yapmış???sadece ve sadece dinini korumaya çalışmış ama bu suç olmuş o yüzden hiç birinizin o dininni koruyan insan için kötü söz söylememelisin çünkü öbür dünyada ona karşı yağtığınız bütün bu kötü sözler birer birer sorulacak ona göre düşünün ona göre söyleyinn boş yere konuşmanın hiç bir alemi yokkk…..Laikliğin geldiği o dönemlerde bir sürü sakallı erkekleri ,çarşaflı kadınlarıı asmışlar sizce o insanların ne suçu vardı söylermisiniz her dinini koruyanı vatan haini saymışlar bu nasıl bir adalet SÖYLERMİSİNİZZZ ……

 54. mehmet selim polat yorum tarihi 18 Şubat, 2009 13:23

  Şeyh Sait Ermeni Kanı Taşımıştır.
  1915 Tarininde çıkan Ermeni tehcir yasasına rağmen.
  Bir kısım Ermenileri,Kürt ve müslüman göstererek kalmasını sağlamıştır.
  Şimdi ise PKK olarak ortaya çıkmıştır.

 55. okan özcan yorum tarihi 18 Şubat, 2009 20:03

  YAPILMASI GEREKEN YAPILMIŞ TÜRK ORDUSUNA VE BU VATAN UGRUNA CANINI VEREN HERKESE TEŞEKÜRLER BU VATAN SİZLERE MİNNETAR

 56. MUHAMMETALİ yorum tarihi 20 Şubat, 2009 19:32

  SAYGILA
  ANIYORUM
  YAPALIMSA GEREKEN YAPALIMIŞ
  TÜRK ORDUSUNA
  VE BU VATAN UGRUNA CANINI VEREN HEREKES
  TEŞEKÜRLER
  BU VATAN
  SİZLERE
  MİNETİR
  HEPMİZİ ANYORUM

 57. askımsın cıkılota yorum tarihi 21 Şubat, 2009 21:41

  bende arkadaşalrın hepsine katılıyorum bu vatan için canını veren herkese teşekürler

 58. fahri yorum tarihi 22 Şubat, 2009 10:47

  Kendini şeyh zanneden böyle cahil herifler çıkıyor. ulu önder mustafa kemal dünyaya karşı bir savaş kazanmış. iki üç şıh mı, şeyh mi, her ne haltsa bunlardanmı korkacak? böyle yapanlara bugünde idam vereceksin. sen bu vatanın suyunu ekmeğini ye, sonra parçalamaya kalk. yok öyle Türk üst kimliği altında herkes birleşmek mecburiyetindedir

 59. dilara yorum tarihi 24 Şubat, 2009 20:40

  insandır yanlış yapar diyicem fakat bu olay ingilterenin musulu türklerin elinden almasını istemesidir. seyh saitte madem dini savunuyor vatanı savunuyor niçin vatan düşmanı olan ingilterenin kışkırtmasını anlayamadı sorun sadece kürt teali cemiyetinin kapanmasından sonra çıkan bu öfke değildir.

 60. OFLU ABDULLAH yorum tarihi 26 Şubat, 2009 01:51

  KÜRT HALKI YÜZYILLARDIR KENDİNİ KULLANDIRMIŞ , HİÇ BİR ZAMAN BİR DEVLET KURMA KABİLİYETİNE KAVUŞAMAMIŞTIR. SELÇUKLULARDAN SONRA TÜRKLER ÇOK KÜÇÜK GRUPLARDA DA OLSA ONLARCA BEYLİK VE DEVLET KURMUŞLAR DÜNYANIN EN BÜYÜK İMPARATORLUĞUNU KURMUŞ ONLARCA DEVLETİ HİMAYESİNDE YÖNETMİŞLERDİR. AMA ASLA KİMSENİN MAŞASI OLMAMIŞLARDIR. AKILLI OLUP KARDEŞ GİBİ YAŞAMALIDIRLAR. DÜNYA SAVAŞINDA NASIL OMUZ OMUZA ( HER NE KADARDA BAZI VATAN HAİNLERİNİN İSYANLARI VARSADA )SAVAŞMIŞSA BU İNSANLAR AYNEN ÖYLEDE YAŞAYABİLİRLER.

 61. fatma demir yorum tarihi 2 Mart, 2009 16:10

  bu mesajları atan neye inanıyor bilmmem ama benim dinim islam eğer şeyh sid kötü işler peşinde olmasaydı asılmazdı.mutlak kötü işler peşindeydiki asıldı allah rahmet eylesin eeeeeeeeeee nediyelim artık…

 62. Cihan İsmet Demirci yorum tarihi 3 Mart, 2009 21:56

  Ben jihan Sizi tebriq ederiim gerçeqten güsel bi sete hazırlamıssınızz… sitenizi sıq sıq ziyaret edijem iyi günler arqadaşlar

 63. duygu yorum tarihi 4 Mart, 2009 21:27

  gecmişimizde yapılan hataların hepsi bilgisizlikten gelmektedir bncede şeyh sait in idamı ii olmuş çünkü insan kendi devletine kendi vatanına böyle yaparmı ama bunların hepsi bilgisizliktendir

 64. Burzum Varg yorum tarihi 8 Mart, 2009 11:51

  TÜRK ASKERİNE KURŞUN ATAN ASILMAYI ÇOKTAN HAK ETMİŞTİR…HELE HELE CAHİLLERİ PEŞİNE TAKIP DEVLETİNE İSYAN EDENİN VAY HALİNE…ŞEYH SAİT KİMDİR BENİM KOSKOCA DEVLETİMİN YANINDA, ASKERİMİZİN YANINDA???BİR ÇAPULCU…AYNI ŞİMDİKİ DAĞLARDA GEZEN ÇAPULCULAR GİBİ…ONLAR DA DEDELERİNİN YAPTIĞINI YAPIYORLAR AMA SON DURAK KARA TOPRAK…VATANIMDAN TOPRAK İSTEYEN KİM OLDUYSA HEPSİ KARA TOPRAĞA GİTTİ…VATANIM İLELEBET YAŞAYACAK…BUNUN EN BÜYÜK KANITI BENİM…BENİ VE BENİM GİBİLERİ YOK ETMEDEN BU ÜLKENİN BİR KARIŞ TOPRAĞINI ALAMAYACAKSINIZ…

 65. yusuf gülengül yorum tarihi 8 Mart, 2009 20:42

  kürtler devlet olmamışsa tek sebebi ortak dinimiz olan islamdır ki ırkçılığı yasaklamıştır. tarihe bakılırsa neredeyse bütün devletlerin ırkçı bir jargonla kurulduğu görülür. ben türk aynı zamanda müslüman kardeşlerimizle vuruşarak elde edeceğimiz kazanımları istemiyorum.LAKİN KARŞIMIZDAKİLER DE BAZI FAŞİZAN EYLEM VE SÖYLEMLERDEN VAZGEÇMELİDİR.ZİRA BU VATAN HAİNLİĞİDİR VE BÖL PARÇALA YÖNET EMPERYALİZMİNE HİZMET EDER.YAKIN GEÇMİŞTE VÜCUDA GELMİŞ SOSYAL ÇATIŞMALARIN BÜTÜN TARAFLARININ AYNI DÜŞMANA HİZMET ETTİĞİ AŞİKARKEN BUNDA ISRAR ETMEK HER KESİM İÇİN AHMAKLIKTIR.BU COĞRAFYADA KİMSE DİĞERİNİ REDDEREK DIŞLAYARAK VARLIĞINI SÜEDÜREMEZ.NİHAYETİNDE ALLAH MUHAFAZA IRAK A DÖNERİZ FİLİSTİNE DÖNERİZ .BUNLARI BİLEREK VE YA BİLMEYEREK BU OYUNLARA DESTEK VEREN TÜM TARAFLARA SÖYLÜYORUM.YALNIZ BU SİSTEMİN IRKÇI VE DİN KARŞITI OLDUĞU GERÇEĞİNİ DE GÖRMEK DURUMUNDAYIZ.BAZI İYİLEŞTİRMELER ZARURİDİR.ÖZETLE HERHANGİ BİR KESİMİ VEYA İNANCI DEVRE DIŞI BIRAKMAK GERİYE KALANLARIN İPİNİ ÇEKMEKLE EŞDEĞERDİR.TÜM KESİMLERE SEVGİ VE SAYGILARIMLA.

 66. isimsiz bir ost yorum tarihi 9 Mart, 2009 12:06

  breeeeee … said gibi bir büyük kürt önderine nasıl saygısızca yorumlar yapıyorsunuz

 67. forvet yorum tarihi 9 Mart, 2009 12:31

  Hainliğin hangi maske ile gleceği belli olmuyor ama o tarihteki hain fikir tohumları ne yazıkki bu zamanda dahi o bölgede malesef yeşeriyor kuruması da çok zor görünüyor. satılık insanlar her zaman oldu olacakta vatanına ihanet eden satılık insanları lanetliyorum. Bir insan yaşadığı vatanına ihanet edebiliyorsa ondan herşey beklenebilir ve her zaman herşeyini satabilir. Şerefli olmak büyük bir erdemdir bunun dinle imanla bir ilgisi olduğunuda zennetmiyorum bu Allah(c.c) vergisi bir karakter bir genetik yapıdır. Allah(c.c.) birçok millete kucak açan iyilik yapan bu milleti, iyilik yaptığı vatan haimlerinden korusun.Bu millet hiç bir milleti dışlamamış sahip olduğu hakların tamamını vermiştir hatta ekstra ayrıcalıklar da vermiştir ama bunu bölünme yolunda kullananlarada dersini vermeiştir. En medeni ülkelerde bile başka milletlere burdaki sahip olduğu kadar eşit haklar verilmemiştir. Gelin herkes bunun kıymetini bilsin birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayalım. İnsan ömrü çok kısa bu ömrü hüzün değil en mutlu nasıl olabiliriz bunun uğraşı içinde geçirelim bu ülke hepimize yeter. yeterki anlayış ve sağduyu içinde olalım bizi kışkırtmak isteyen içte dıştaki vatan hainlerini elimizin tersiyle itelim ve eğer bir problem varsa bunu demokrasi içinde insanca ve kendi aramızda halledelim birilerini kendimize fikir babası ilan etmeyelim çünkü hainliğin hangi kılıkta geleceği belli olmuyor bazen çok süslü sözlerle sizleri kandırıp sizi katilliğe kadar itiyorlar ama arkanızdan kıs kıs gülüyorlar. hiçbir şey bir inasnı kendi ülkesine hainlik edecek hatta insan öldürmeye itecek kadar önemli değildir gelin hayatı birbirimize zehir etmeyelim. acı gözyaşı yerine mutluluk ve insanlık değerlerini öne çıkaralım. bir iyilik insanlık görünce nasıl mutlu oluyoruz değilmi gelin bizde iyilikte inasnlıkta birbirimizle yarışalım iddalaşalım sonuçta herkesi allah(c.c.) yaratmış allah bizi kendine layık kullardan eylesin.

 68. oktay yılmaz yorum tarihi 12 Mart, 2009 22:59

  arkadaşlar bunlar eski yaşanmış şeyler eskiler eskide kalır artık bizim yeni ufuklara bakmamız lzm
  eğer biz bu eskileri anarsan sonumuz ne olr kimbilir eskiyi deyil gelceğe düşünelim mesela küresel ısınma bu bence felaket eskileri düşünceğinize bunu düşünün asın siz ler ve dünyadaki bütün vatandaş ve yatandaşlar:D

 69. zeynep köprücü yorum tarihi 19 Mart, 2009 21:55

  bu sayfalar gelecek nesilleri aydınlatmak için çok güzel sayfala inşallah insanlar buradan faydalmışlardır

 70. abdurrazzak ğayı yorum tarihi 21 Mart, 2009 14:28

  la ulaaaaa bu ne laaa bu ne kadar ğuzel bır sıtedir bayıldım vallah billah

 71. ne fark eder yorum tarihi 21 Mart, 2009 17:59

  bunların çoğu yalan bilgiler ismet inönün atatürke söylediği yalanlardan atatürk her ne kadar içki kullanmış olsada dinine bağlı liderdi.kominizm sever inönünün islamı karalayıp boğmak yerine kominizimi getirmek istiyordu atatürk buna karşıydı onun içinde kendi yandaşlarına şeyh süsü verip böyle isyanlar çıkartıyordu ve ismet inönü zaten kürt tü gerçek şeyhler ise barışın ve kerdeşliğin ancak islamiyetle olacağını biliyorardı o zamanki kürtler islamiyete çok bağlıydılar .ismet inönü atatürkü kandırmak ve halka zulum yapmak için bahane arıyordu bunun içide dindar halka el altında devlet halifeliği kaldırıp komünizmi getirecek diyip isyan çıkarttırıyordu . şimdiki ergenekoncu hain paşalar gibi

 72. kaan yorum tarihi 22 Mart, 2009 19:00

  bence çok haklılar iyiki idam edilmiş.haketmiş bunu allah idam edenlerden razı olsun bu adam dini sömürmüş

 73. sosyalci yorum tarihi 24 Mart, 2009 00:38

  Arkadaşlar okudukça görüyorum ki: kendisi tarih uzmanı zanneden karacahiller var.Şeyh said denen haini Bediüzzaman Said-i Nursi zannedip sahip çıkanlar var.Said-i Nursi Türk Kurtuluş Savaşının En büyük aktörlerindendir.O da Atatürkle dini konularda anlaşamamıştır ancak isyan etmemiştir.Hele hele ingiliz piçleriyle anlaşıp vatanı satmamıştır.Gerçek vatansever de O’dur.O da kürttür ama vatanına bağlı bir kürt.Damarlarında ermeni kanı dolaşan hain kürtlerden değil.

 74. cozzeff yorum tarihi 24 Mart, 2009 01:01

  millet mal kardeşim madem dinini bilmek istiosun aç kuranı oku böle sahtekarlardan dinini bilmezlerden din mi öğrenmeye kalkıosun kafirden dost olmaz madem müslümandı bu adam islamdan bahsediodu ingiliz köpeklerle bir olupda müslüman olan askerlerimize kurşun sıkmakdan geri kalmıo ve halada bu adamı savunanlar var yazık ki ne yazık

 75. ali cen yorum tarihi 24 Mart, 2009 13:14

  Şeyh Said Efendi bütün islam alemin ve ALLAH IN sevdiği bir kuldur

 76. serdal tanış yorum tarihi 24 Mart, 2009 21:18

  ehh fena deil daha iyi olabilirdi

 77. gamze kurtulmuş yorum tarihi 24 Mart, 2009 23:10

  allah şeyh sait ve onunlan beraber şehit olanlara rahmet eylesin..

 78. şahin güneş yorum tarihi 25 Mart, 2009 22:20

  bence siz hepiniz yalan söylüyrsunuz adı üstünde şeyh sait siz ona bir laf söleyin o size öbür dünyada bin ceza verir bu yüzden ayağnızı denk alın…. onun hakkında en ufak bir şey sölemeyin…

 79. GICIKKK yorum tarihi 28 Mart, 2009 19:28

  seyH said ve onun dava arkadslarınA SELAMLAR OLSUN VE ALLAH AHİRETTE FİRDEWS CENETİNDE BERABER OLMAK ARZUSUYLA

 80. hatip çalıkkılıç yorum tarihi 2 Nisan, 2009 15:54

  siz onun yeride olsaydız kürt olsaydın ne yaparrdız
  şeyh kelimesin ne anlama geldiğini bilip te konuşun

 81. hasan özdemir yorum tarihi 4 Nisan, 2009 23:54

  öncelikle şeyh saaid ve bütün şehit arkadaşlarına allahtan rahmet diliyorumlütfen vatan sevgisi ülke sevgis dı altına. bu zatları küçümsemeyin allah allah deyip ülkeyi mileti bütün yahudilerden işgallerden kurtaran binlerce yıl onlarca halkı bir arada yaşatan barış ve kardeşçe bir aradada yaşayan insanlara iftira etmeyin şeyh sait bülücüde değil kimsenin maşasıda değildi aksine halkın arasın ayrımcılığı kayan sistemlere dinsizliğe karşıydı dönyada onlarca halkı bir arada yaşatan tek bir sistem var oda islam dini bunu kaldıran ayrımcılığıde getirendir bu çok kimin işine gelir bellidir buna kim hizmet yapmıştır oda belidir işte yorum ların bir bülümü okudum.şeyh said hiç bir vatandaşı öldürmemiştir onu yenmek için kendini bilmiyen kişler onun kılığına girip şeyhsaid askeri adı altında yağmalar yapmıştır ben hepsini biliyorum bun şahi olan kişileri gördüm.tek din diyenmi bülücü olur yoksa tek milet diyenmi bülücüdür yorumu okuyana bırakırım

 82. arafat yorum tarihi 5 Nisan, 2009 01:29

  bu insanları anlamıyorum neyin kavgasını yapıyorlar.elin amerikasında 300milyon insan yaşıyor ve hiç biri oralı deyil göç etmişler ama hepside yaşadığı toprağa saygı duyup o bayrağa sahip çıkıyor..bizim burda herkez kendi propagandasını yapıyor o yüzden biyere varamıyoruz hedefleri küçük olanlar daha büyük şeyler düşünemezler..yaşadığımız vatan bizim namusumuzdur…her kez sağcı..herkez solcu olmuş ama bir türlü insancıl olamadık

 83. insan yorum tarihi 5 Nisan, 2009 15:12

  ona buna laf atacağımıza biraz kendimize bakalım…ayrıca tam bilmediğiniz bir insan hakkında kötü laf kullanmayın…”değersiz dallarda asılmama hiçbir pervam yoktur.muhakkak ki mücadelem Din ve Allah içindir.”toprağa isyan eden bir insanın son sözleri olabilir mi…?biraz mantıklı düşünün…!herşeyden önce insan olmak…ümmete layık olmak…

 84. akupko yorum tarihi 6 Nisan, 2009 12:04

  ‘müminin ferasetinden sakının zira o ALLAHIN nuruyla bakar’ hadisi şerif arkadaşlar siz hakında bilginiz olmayan boyle bir mümin hakında nasıl boyle yorumlar yazarsınız bilmedigim şeyden ALLAHA sıgınırım ya sizin dediginiz gibi degilse ahiret yurdunda yuzunuz kızarmazmı ALLAHA nasıl cevap vereceksınız

 85. talha b. muaz " yorum tarihi 7 Nisan, 2009 18:58

  leillaheillallah
  deyin kurtulun

 86. feyza yorum tarihi 8 Nisan, 2009 19:55

  bilgiler için çok sağolun çok işme yaradı

 87. dicleli21 yorum tarihi 8 Nisan, 2009 21:52

  o son yılların en büyük din adamıydı onu ipe asarlarken ip üç kere kopuldu yukarıda yazılmş yazıya bakarak yorum yapmayın arkadaslar biraz arastırın ondan sonra ne diyecekseniz deyin

 88. yok yok yorum tarihi 9 Nisan, 2009 15:12

  Cumhuriyetin ilânı ve Hilâfetin kaldırılmasından hemen bir yıl sonra başlayan ve akisleri 6-7 ay boyunca sürmüş olan Şeyh Sait İsyanı, görünüş itibarıyla geniş çapta bir irtica hareketi olarak başlamışsa da, bu isyan tamamen millî birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya, vatan topraklarını parçalamaya yönelik İngiliz destekli ayrılıkçı Kürt hareketi ve isyanıdır.

 89. sami uğur yorum tarihi 12 Nisan, 2009 23:15

  o süreçte yapılanlar her zaman dogrudur ve yapılanlar su yasadıgımız sürecin yasanmaması içindi . maalesef hala 8* yıl öncesinin mantalitesi ve hala aynı gericilik . ingilizlerin destek verdigi bi direniş ne kadar desteklenebilir hem de bu dinin kullanılması ile birlestirilmişsee

 90. ali fırat yorum tarihi 15 Nisan, 2009 00:48

  ingiliz oyunları ile yeni kurulan Türkiye’yi bölmek için kullnlan bir adamı ve bu adamın birkaç yıl öncesine kadar Türk vatanını kurtarmak için ölen binlerce şehitlerimizin kanını -ki ölen şehitler arasında Türk-kürt-alevi-çerkez her vatandaşı- hiçe sayarak kendi emmelleri içn Allah’ı ve yüce kitabını öne süren bir insanı kimse savunmasın. Bu topraklarda herkes kardeştir herkes birbirinin ekmeğini yer namusunu kollar. İngiliz himayesinde Türkiye’yi bölmek isteyenlere Allah’tan rahmet dilerim. Ama kim Rab’bimizin adını anıp da bölücülük yaparsa işte o zaman en büyük küfürbazdır.
  Saygılarımla…

 91. hasan demir yorum tarihi 18 Nisan, 2009 11:59

  arkadaşlar hangi hakınızla şeyh saitte hekaret ediyorsunuz hepimizin dini kötürü bütünlüğümüz için canını veren bir zata büyle söylenirmi şeyh saati internettenmı araştıriyorsunuz yok basındamı öğreniyorsunuz böylemi araştırmanız şeyh isyan yapmıştır ama niye kürt türk halkını ortak değeri neydi? islam dini değilmiydi peki bu dini kaldırılırsa ortak değerimiz ne kaldı eğer kürt halkı çanakalede savaşmışsa ortak dinimiz içindir peki sen kak onun dinini al onun elinde yerine bir beşeri kunla hükmet onun giyim ve költürüne el at ingilizlilerin tarih düşmanı kürt halkını ingilizlilerin diniyle yünet ondan sonra yetmiyormuş gibi şimdide de bülöcödür peki arkadaşlar size şimdi türkiyede islam dininiyaşiyormuyuz hayır hüküm kimindir kayıtsız şartsız milletindir diyor peki neden bizi yokluktan var eden yüce allahın değildir beşeri sistem herkesi eşit hak sağlaya bilirmi bütünyada bağımsız olan olkeler once ırkçılıktan gelmiyormu lütfen türk gençlerine soruyorum bu kalıplaşmışsiyaseten çıkın artık yeter bu tariha iftiralara nezamana kadar inanacaksınız nezamana kadar beşinden gidersiniz hem şehit diyoruz hemde dine karşıyız hem başını açiyoruz hemde oğlu asker yapiyoruz hem camiyi kapatiyoruz hem imam yetiştiriyoruz hem imamdır hemde beşeri kanunlara karşı gelmiyeceğine yemin ediyor hem kürt türk kardeştır deriz hemde onlaı bağliyan birbirine dinlerini aliyoruz elinde allah aşkına bakın şimdi türkiyeye herhangi bir avrupa ülkesinde ne fark var rusyada ne ferk var amerikda ne fark var ben fek ediyorum orda en azında ınsan hakları belki vardır çünkü demokrasi diyorlar bizde içki fıhuş hırsızlık katıl onların on misli yokmu bizim kanunlardada o yasaktırmı diyoruz işte arkadaşla allahan hükmönü kaldırdığımız zaman huzurda bulamayız beraberlikte zor olur çok yazmak isterim ama sayfa yetmez herhalde saygılarımla

 92. ersan çakar yorum tarihi 18 Nisan, 2009 17:19

  biz kürtler daima ezilmeye mahkum muyuz bu haksizlk nereye kadar bu ne biçim düzen suçumuzu bilmeden bu kadar ağir şekilde cezalandiriliyoruz bu adaletsizliğin…

 93. OTTOMAN yorum tarihi 20 Nisan, 2009 20:08

  saygıdeger arkadaşlar öncelikle ben bir müslüman ve türk’üm şeyh sait ve yandaşlarına zerre kadar üzülmüyorum ama bir müslüman olarak insan insana zülmetmez sözünü düşündükçe üzülüyorum. siz t.c. vatandaşı kürt kardeşlerim sizlere soruyorum sizler atalarınızdan daha zeki ve daha ileri görüşlümüsünüz? çünki sizin geçmişiniz sizlerde zeki ve çalışkandı, tüm yazılarda ahkem kesip durmuş sunuz din din adamı falan filan size sorarım son peygam beriniz kimdir? ve peygam berden sonra başka peygamber gelecekmidir yada soyundan kimse kalmışmıdır? doğudaki vatandaşlarımız hala ne düğü belirsiz insanların peşinde ermiş veli vs. peygamber torunu diye dolaşıyor ve el ayak öpüyor tabi hepiniz değil. Benim bu sorulara cevaplarım şunlar olurdu son peygamberim Hz MUHAMMET (sas) dir son peygamber odur ve ondan sonra bir başka peygamber gelmeyecektir. cahillik ve cehalet buluşunca ortaya cıkan kavimden yaradan hepimizi korusun. SAYGILAR

 94. barış döner yorum tarihi 29 Nisan, 2009 09:32

  s a. önceliklen şeyh sait olayı isyan degil bir ayaklanmaydı şeriat ve din devleti isteyen bir ayaklan maydı
  fakat her neden se bu ülkede dine ve şeriata farklı yanlış gören faşizimler ülkenin 3te 2sini kaplıyo şeyh saiti katl eden ler
  alah huzurunda cezasını çekecekler
  şuan kımın eli kimin cebin de … beli degil bundan memnunmusunuz acaba şeyh sait ayaklan masına isyan diyosunuz

 95. sümeyye gül yorum tarihi 29 Nisan, 2009 13:28

  şeyh sait isyanından çok etkilendim okulda bu konuyu zevkle dinledim

 96. mehmet çoban yorum tarihi 2 Mayıs, 2009 13:58

  hayatın garipligine bakın allah aşkına ne olmuşta neler olmamış bu isyanda herkese burdan selamlar yolluyorum
  aycan ı love you mehmet

 97. işte gerçekler yorum tarihi 6 Mayıs, 2009 20:11

  BUNU BİR İSYAN OLARAK ALGILAYANLARA GÜLMEK GEREKİR BENCE..
  BU DİNİ KORUMAYA YÖNELİK BİR SAVUMNA VE SONUNDA DA HAKSIZCA ÖLDÜRÜLDÜLER…
  DİNİ KORUMALARINA VE FEDAKARLIK YAPARAK KENDİ CANLARINDAN GEÇMELERİNE RAĞMEN İDAM EDİLDİLER…

  ASIL BUDUR İĞRENÇLİK ASIL BUDUR SAYGISIZLIK…

 98. MUCAHİT ÇEÇEN yorum tarihi 7 Mayıs, 2009 11:51

  şeyh sait e iftira atanların hepsinin ALLAH belasını versın şeriatı getirmek isteyen buyuk zata nasıl boyle bışe dersiniz yobazlar cahıller ALLAH ından bulunuz

 99. Yılmaz Yılmazer yorum tarihi 10 Mayıs, 2009 20:55

  Devlet politikalarının din ile yönetilemeyeceği anlaşılmalıdır.Din esaslı yönetim gösteren devletler Dünya üzerinde söz sahibi değillerdir.Irak,Afganistan,Pakistan,Ürdün,Suriye,Suudi Arabistan…Bu ülkeler büyük petrol rezervlerine sahip olmalarına rağmen dünya liderliğine sahip değildirler.Bugün Hiç bir hastalığın çözümünü dermanını müslüman doktorlar bulamıyor.Ne uzaya astronot yollayabiliyor,Ne kansere çare buluyoruz.Sakal uzatıp,herşeye günah,yasak,haram denmesi müslümanlık değildir.Ülkesini bölmek isteyen bir kişi de kahraman deil,haindir.Şeriatla yönetilen devletler Filistin vuruldugunda neden tanklarını,uçaklarını israile sokmadı ! bu mu müslümanlık.! Ülkemizde herkes dininin sorumluluklarını yerine getirebilecek durumdadır.Begenmeyen,istemeyen varsa arap ülkelerine irtica etsin.

 100. seda tansu yorum tarihi 12 Mayıs, 2009 13:54

  süper bişi

 101. Hanife ÖZTÜRK yorum tarihi 14 Mayıs, 2009 04:31

  müslümanım deyip müslüman Türk askerini öldürüp kürdü Türkü birbirine düşüren kan akıtan şeyhim diye geçinen bir ingiliz maşasını savunan acizbeyinlere acıyorum..seyh said bu ülkeyi bölmek istedi ve bedelini canıyla ödedi suan böyle düşüncesi olanları canımızı vermek pahasına da olsa canlarını alırız..bu topraklarda edebiyle oturan bölücülük vatan hainliği yapmayan kısacası yediği canağa pislemeyen herkes bizim kardesimizdir..aksi düşüncesi olanlar bizi karsılarında bulurlar canımızı veririz yine de vatanımızın tek toprağını şerefsizlere vermeyiz onlar bunu cok daha iyi biliyorlar..şeyh saide de şeyh said gibi müslümanım diye gecinen serefsizlere de pkklılara da lanet olsun..TÜRK EVLADI HER ZAMAN VATANINA SAHİP ÇIKAR VATANIMIZDA GÖZÜ OLAN BÜTÜN İTLER BUNU BÖYLE BİLSİN…

 102. KÜRTTTT yorum tarihi 14 Mayıs, 2009 13:57

  ben sizin varya adam ne yapmış ki herkes ona yüklenio ona bunu yapanın allah belasın versin!!!

 103. sever yurt yorum tarihi 14 Mayıs, 2009 22:32

  ben bunu hanife öztürke yaziyorum aciz diyorsunuz okuduğum zaman en acizi sizi güdüm müslümanlıktan bahsetiniz asit kuyuları dolduruna şu anda 17000 den fazla gayrı meşru cinayetlere mülüman diyorsunuz ve suçsuz sebepsiz ölen binlerce insanları görmiyorsunuz binlerce türk askerini sebepsizce ölüme gütürenle müslüman veya vatan çocuğu başkasının deyimiyle diyorsunuz kürdü türkü vurdutan falan bir beyninizi açın bakiyım kürt halkı ne zaman ingilzlerin maşası olmuş antebe girerlerkenmi urfaya girerlerkenmi yoksa çanakaleyi vurularkenmi ne zaman binlerce şehitverdiği zamanmı yoksa saydıklarımdan hangisinde onun intıkamları hala kürt halkına karşı sürmiyormu bir halkı 4 parçayabölen ingilizler değilmi şimdi ingilizlerin gerçek oyunları ben sana söylimi kürtlere kimyasal kulandırtmadılarmı sadece k ırakın kürtlerinden kaç milyon kört üldürüldü türkyedeki kaç yüzbin kürt öldürüldü bunu sadece aslına dinine bağlı olduğu için değilmi herhalde kardeşli nedir hala kimse bilmiyor ne bülmesinden bahsediyorsun anlamiyorum yani bir sadece şu 30 yılık bi tarihe bakın gerçek vatanını satmiyan oyunlara dümiyen kaç kişi öldürüldü iftiralar atıldı eğer okursan onlar zaten cezasını çekiyormu dersen ozaman sana bir sorum olacaktı şimdi onları cezalandırılanlar kim kusura bakma çok yalnışsını kalıplanmış zihniyet diyoruz biz ona küfürler haksızlıklar barbarlıklar ayıptır hemde çok ayıp barışa uzanan eller kırılsın ırkçılık yapan dilr kopsun iftira eden ALLAHINDAN bulsun iftiralara inanlara ALLAH AKIL VERSİN yaşasın halkların kardeşliği (diyarbakırlı ([email protected]

 104. tunahan korkmaz yorum tarihi 18 Mayıs, 2009 18:17

  özcan arkadaşım bu yorumum sanadır. sen şey saitle . bedüüzzaman said nursi yi karıştırıyorsan diyecek birşeyim yok sana . şey sait denilen kişi başkadır. said nursi denilen kişi başkadır. şey sait ayaklanma çıkaran bir kişidir. said nursi denilen kişide insanların imanını kurtarmak için çalışan ve asla devlete karşı ayaklanma çıkarmayan aksine, devlete yardım eden savaşta dahi , bizzat savaşa kendisi katılan kişidir. bence tarihi iyi araştır ondan sonra yorum yap. başka kişilerinde aklında soru işareti bırakma

 105. türkmen yorum tarihi 18 Mayıs, 2009 22:15

  lan bize faşist diyorsunuz ırkcılıgın alasını yapıyorsunuz siz emperyalist devletlerin usagı olmaktan baska bi şeye yaramazzsınız dün ingiltere bugün a.b.d sizin öbür dünyada yeriniz yok. bide dinden bahsediyorsunuz, bakın bu millet sabırlı bir millettir sakın sabrını tasırmayın akıllı olun…………..

 106. muhteşem süleyman yorum tarihi 20 Mayıs, 2009 07:44

  bir kaç kişinin yorumlarını okudum

  k*rdün biri şöyle demiş: istesek bin yıl önce biz devletimizi kurardık islam dininden dolayı sizle beraberiz.

  başka TÜRK gibi görünen ama k*rtte şöyle demiş : bırakalım alsınlar doğuyu verelim gitsin.

  başka bir k*rt : müslüman olmayan bu adamı desteklemez demiş

  bi başka k*rt : k*rtler bu topraklarda azınlık değil demiş

  diğer k*rt : şey sait olayı isyan değil bir ayaklanmaydı demiş

  NE DİYİM k*rt AKLI BU KADAR ÇALIŞIYOR İŞTE

 107. kılıç arslan yorum tarihi 27 Mayıs, 2009 03:56

  ilk önce bazıları dioki dini savundu yani şimdi şöle bişey var o adam allahın zabitimi dini savunma yetkisi ona verilsin allah acizmiki dini omların korumasına ihtiyacı olsun eğer bir kişi din düşmanlığı yapıosa bırakın cezasını allah versin allah gücü yetmiomu onlarada ben allahın askeriyim deyip saldırıyosun insan öldürüyosun bide bazıları yine ırk milliyetçiliği yapış kürtler devlet kurmak istese kurarmış ama türkler müslüman olduğu için kurmamış ee 1000 yıl önce bizans vardı bu topraklar da biz bizanstan aldık butoprakları o nlardamı müslümandı biz 1000 yıl önce bu toprakları aldığımızda kürt devleti yoktu piyasada madem kursaydınız

 108. aysegül rüzgar yorum tarihi 27 Mayıs, 2009 14:29

  bırakalım bos lafları…. seyh saıt buyugumuzun vatanperverlıkle hıııııııııııııc alakası yok? o olmasaydı suan musul ve kerkuk bızım elımıze olcaktı…….seyh saıt dını kullanarak butun kurtlerı kıskırmıs ATALARIMIZI kotulemıstır? suanda kurtlere bı cok ısteklerı verılıyor… butun yatırımlar gap’a yapılıyor… trt şeş kuruldu… meclıste bıle kurtce konusma cesaretı gosterıyorlar… bız TURKIYE COMHURIYETI ulkesının cocuklarıyız herkes bılsın kı bu topraklar atalarımızın kanıyla yıkanarak kazanıldı….oyle bırkac kısıye pabuc bırakacaksak… atalarımızın kemıklerı sızlar? evet SEYH SAIT bugunku teror orgutunun bası olmustur????…. bız turk evladıyız… hepımız kardesız ama ….bılene….merhamet etmeyene merhamet etmeyız;boyle bılıne….ATAM gurur duy bızlerle.. bızım gıbı gencler olduu surece bu vatan bolunmez bolunmeyecekte ALLAH’IN IZNIYLE?…SEYH SAIT’I SAVUNMAYALIM…. HEPIMIZ MUSLUMANIZ AMA elhamdulıllah bu vatanında yılmaz bekcılerıyız……

 109. aysegül rüzgar yorum tarihi 27 Mayıs, 2009 14:31

  NE MUTLU TURKUM DIYENE?******** egılde kulak ver ceddıne TÜRK’E KAFA TUTMAK HANGI ıt ‘IN HADDINE?????……..

 110. murat yorum tarihi 28 Mayıs, 2009 13:54

  BIRAKIN GEÇİN BUNLARI ARKADAŞLAR. TÜRK OLMANIN VEYA KÜRT OLMANIN KİMSEYE SAĞLADIĞI EKSTRA BİR AYRICALIK YOK. BUNLAR İNSANLARI BİRİBRİNE DÜŞÜRMEK BİRLİK VE BERABERLİĞİ BOZMAK ADINA DIŞ DEVLETLERİN OYUNLARIDIR. BUGÜN ÇANAKKALEDE TÜRK,KÜRT LAZ ÇERKEZ YANYANA YATMAKTA. BU ÜLKE HEPİMİZİN. BİZLERİ BOŞ ŞEYLERLE OYALIYORLAR.BEN TÜRKÜM DİYE AYRICALIK DUYAN ÇOK ARKADAŞIM VAR AMA YAPTIKLARI TÜRK GELENEK GÖRENKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR.ELİN ADAMI HER DİNDEN HER IRKTAN İNSANLARLA BERABER YAŞIYOR.EKONOMİK SIKINTISI YOK.TATİLE NEREYE GİTSEM HESAPLARI YAPIYOR. BİZDE BURDA ETNİK KİMLİK PEŞİNDE KOŞUP BİZİ UYUTANLARI MUTLU EDİYORUZ. BEN TÜRKÜM.KÜRTÜM.LAZIM.ÇERKEZİM KARDEŞİM AMA NE FAYDASI VAR CEPTE YİNE PARA YOK.AY SONUNU GETİREMİYORUM. AKILLI OLUN İNSANLARI AYIRMAYIN. EKONOMİSİ DÜZGÜN OLAN HİÇ BİR ÜLKEDE BU TARTIŞMALR YOK. KİMSE KENDİNDEN ÖDÜN VRMESİN AMA BİRİNCİ DERECE TARTIŞMAMIZ BENCE BU ÜLKEDE NASIL DAHA MUTLU YAŞARIZ OLSUN SAYGILAR…..

 111. nüri yorum tarihi 4 Haziran, 2009 22:18

  bir köle gibi yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha ii dir ŞEYH SAİD de bunu yapmıştır

 112. ekrem yorum tarihi 9 Haziran, 2009 09:29

  arkadaşlar önce bir yanlışı düzeltelim çoğunuz şeyh said isyanını çıkarının bedüzzaman said nürsi ile karıştırıyor lütfen tarihi bir açıp okuyun bedüzzaman said nursi 1960 yılında eceliyle vefat etmiştir. Zaten kendisini hükümet bu isyanla alakalı zannetmiş hep hapis ve sürgüne yollamıştır lütfen idam edilen şeyh said başka birisidir yorum yaparken buna dikkat edelim

 113. kuçı kuçı yorum tarihi 9 Haziran, 2009 14:28

  Tarihçiler Meşhur Şeyh Said İsyanının Musul ve Kerkük üzerindeki Türkiye’nin gücünü kırmak için bu meseleyle oyalanarak bir köyde düğün esnasında jandarmaların izini sürdükleri birkaç adamı Şeyh Said’den istemeleri üzerine Şeyh’inde kibarca; ‘ Hele şu düğün merasimi bitsin kendi ellerimizle teslim ederiz’ mukabiline karşı; ‘Hayır hemen şimdi halletmemiz gerekir’ ısrarı ile başlayıp, ta Diyarbakır’a kadar uzanan ve olayların git gide kontrolden çıkarak hızla ülke gündemine oturtulan provakatif eylem olduğunda hemfikirler. Türkiye kendi halkına bu olayın Kürt isyanı olarak ima ederken dışarıya karşıda irtica eylemi olduğunu açıklamaya çalışırken bu arada petrol bakımdan iki önemli Musul ve Kerkük’ün de kontrolü elimizden kaçırıyoruz. İşte 1925 yılında patlak veren Kürt İsyanı diye sahneye konulan olayın perde arkasında gizli amaç aslında Musul ve Kerkük üzerindeki çıkar ilişkileridir. ERGENOKON? bu durumda şeyh said ismi kullanılmayacakta benim ismimmi kullanılsın.sonuçta şeyh sait bir seyh ti vatanını severmiydi kimse bilemez,hakkında ne oyunlar doğdu kimse bilemez,hakeza ;o zamanlarda tarih kurumunun kuruluşu vs. bakın, Ben şeyh saidi sevmesem(yada tarikatı)türk tarih kurumununda bası olsam bu olay o kitaplarda olduğu gibi geçmez,ve çoktan ununtulurdu ,ki o kadar evliyannın hayatı menkibeleri anlatılırda seyh said karanlık .Yinede yorum bu doğrusunu allah bilir.

 114. BARAN AMEDLİ yorum tarihi 9 Haziran, 2009 21:33

  şeyh sait gb mübarek insanlar cok az bulunur. seyh sait tamamen din ugruna yapmıştır,çünkü din elden gidiyordu ki giddide,.ayrıcada kürt halkınında bı numaralı adamıydı.İNGİLİS OYUNU FALAN HEPSİ PALAVRA,.seyh sait i astıranlar acaba şimdı neyapıyorlar,BEN SYLÜM CEHENEMDE CAYIR CAYIR YANIYORLAR…………ayrıca bu ülkeyı sömürgeye ugratanlarda ERGENEKOM culardır yıllarca İSRAİL in köpekligini yaptılar. ama artık bitti…halk nemal oldukların ögrendi,.

 115. gunes sara yorum tarihi 18 Haziran, 2009 13:36

  ulan o salak diyen salak arkadaşım bu ülkenın başına ne geldiyse sizin salaklığınızdan geldi yıllarca bizi yok sayarak bizi öldürerek ne geçti elinze şimdi bunun cefanı ödüyorsunuz biz beraber bu ülkeyi kurmadıkmı berber şavaşmadıkmı şim ney miş efndim kürtler vatan haniymiş asıl hayın sizsiniz

 116. cet pa yorum tarihi 22 Haziran, 2009 18:07

  acaba idam gereklımıdı açıkca ıdama çok ca ozuldum ve bır erkek olartak ağladım

 117. MUHAMMED İ HACIOĞLU yorum tarihi 4 Temmuz, 2009 21:21

  esselamın aleyküm ve rahmetullah .aziz insanlar.ben g doğulu istanbulda yaşayan alt kimliğim kürt olan 1 türk vatandaşıyım.doğu ve g doğuyu işim icabı hemen hemen karış karış bilen biriyim ne anamdan ne babamdan ne de yöre halkı insanlarından şeh sait hakkında iyi şeyler duymadım. çünkü kendisi ve yandaşlarının bu bölgede bıraktığı ağır maddi ve manevi tahribatlar vardır ve türkiyede hiç bir islami cemaatten şeh sait için iyi referans alamazsınız şeh saiti savunanların sayısı şükürler olsun çok azdır yalnız cahil insanlarımızı kandırıyorlar iyi bir çalışma ile o insanları kazanmak gerek ve kürt olan insanımızı aydınlatabilirsek atatürk ilkeleri ve türkiye cumhuriyeti dahada güçlenir diye düşünüyorum hakaretsiz ve şahsiyetli tartışmalar diliyorum herkese esselamın aleyküm

 118. oğuz yılmaz yorum tarihi 9 Temmuz, 2009 13:11

  şey sait isyanı başladığında ordumuz isyanla uğraşırken ingiltere musulu elimizden aldı. Allah onun belasını versin dini öne sürerek çok kişiyi kandırdı…

 119. hewal şiyar yorum tarihi 10 Temmuz, 2009 12:31

  bu sıtenın admınlerıne selenıyorum yaptıgım dogru acıklamaları hemen sılmıssınız ıste sızın gıbı masonlar bu ulkede oldugu surece halk dogruyu bılmeyecek ve bu ulke kaosa suruklenecektır.

 120. Yılmaz Karahan yorum tarihi 10 Temmuz, 2009 13:21

  YORUMUNUZUN NEDEN SİLİNDİĞİNİ MERAK EDİYORSUNUZ?
  BUNU SORMA PİŞKİNLİĞİNİ NASIL GÖSTERİYORSUNUZ? HAYRET…
  BİLDİĞİNİZ GİBİ, YORUMUNUZ KÜFÜRLERLE DOLU!!!
  BEN TÜRK, SEN KÜRT, DİĞERİ ARAP OLABİLİR. BU ALLAH’IN TAKTİRİDİR. (HUCURAT SURESİ AYET-13)
  ANCAK HEPİMİZ İNSANIZ. ELBETTE İNSANLAR KENDİ SOYUNU SEVECEKTİR. BU ÇOK DOĞALDIR.
  BİRBİRİMİZE KARŞI GÖRÜŞLERİMİZİ BELİRTİRKEN HAKARETSİZ VE KÜFÜRSÜZ OLMASINA DİKKAT ETMELİYİZ…
  BU SİTEDE; MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ İSTİSMAR ETMEDEN, AHLAKİ ÖLÇÜLER İÇERİSİNDE HERKES YORUM YAPABİLİR.
  MASON NEDİR? KİME DENİR? İNGİLİZ-İSKOÇ MASON LOCALARI KİMLERİ KULLANMIŞTIR? BUGÜN İÇİN BU LOCALAR TÜRKİYE’DE VE ORTADOĞU’DA NELER YAPIYORLAR? KİMLERİ KULLANIYORLAR? BUNLARI İYİCE ÖĞRENMENİZ GEREKİR.
  GALİBA SİZ “MASON” DERKEN COĞRAFYADAKİ “MUSON” RÜZGARLARINI, “MASON” OLARAK ÖĞRENMİŞSİNİZ…

 121. maruf özer ERZ. yorum tarihi 11 Temmuz, 2009 21:25

  slm.,herkes bıldıgını veya duydugunu okuyor.ama gercekleri kımse araştırmıyor,şeyh sayıd e hayin dıyorlar.onun niye byle bıseye kalkıstıgını bılıyormusunuz.ben sylim,ERZ KONGRESINDE ATATÜR ŞÖYLE DİYOR…türk,KÜRT eşit olacak der, ve yan ciziyor.tam tersini yapıyor ve ondan sonra isyan bşlıyor, şeyh said hayinse BUGÜNKÜ ERGENEKON CULAR HAYIN OGLU HAYİNLER..ONLARI ASMAK DEGIL YAKMAK LAZIM…HA YILMAZ BY mason u asıl senın ögrenmen lazım, KİB……..

 122. kamez yorum tarihi 11 Temmuz, 2009 23:58

  NE MUTLU TURKUM DIYENE?******** egılde kulak ver ceddıne TÜRK’E KAFA TUTMAK HANGI ıt ‘IN HADDINE?????……..
  şeyhmiş saidmiş( said nursiye saygım sonsuzo ayrı o bir veli)ama şeyh said bir ingiliz uşağıydı ve eceli gelen it cami duvarına işedi bunu yaparken masum 80bin insanıda kandırdı ya

 123. asya yorum tarihi 15 Temmuz, 2009 16:04

  arkadaşlar benim annem türk babam kürt. ve dolayısıyla ben köken olarak kürt oluyorum.bunu ne ben ne de başkası inkar edemez.şu anki duruma bakılınca insanlar gerçekten çok aşırı derecede ırkçı.bunun birçok sebebi vardır insanların gerçekten cahil oluşu,kendini üstün görüşü vs.ama şunuda söylemek istiyorum bu üstünlüğü kendinde görenler gerçekten çok alçak insanlardır.ayrıca kendini üstün gören eğer okumuş ise de bu kişi gerçekten de alçaktır.çünkü cahil insan zaten bilmeden herşeyi menfaatine göre değerlendirir.bunun için okumuş olan kişi eğer ırkçılık yapıyorsa bu gerçekten de küçüksenmeyecek bir cahilliktir.
  şeyh sait isyanına gelince de o kendi milleti ve dini için elinden geldiğini yapmıştır.zaten islamiyette de bu vardır ırkını inkar etmeyeceksin ve yapılan zulme boyun eğmeyeceksin. şeyh sait de bunu yapmıştır.eğer araştırıp okursanız sizde ona hak vereceksiniz.ama o yargılanıp öldürülmüştür.çok yazık gerçekten

 124. nalan çeribaşı yorum tarihi 26 Temmuz, 2009 18:26

  önce bu yazılan bilginin ne kadarının doğru olduğunu biliniz araştırınız yalan yanlış çok var bunu neden ingilizin bilgisinden alıyorsunuz osmanlı tarihini biliniz araştırınız yapmıyorsanız susunuz ayrıca kürt milleti için azınlık kelimesini kullanan esin kars da utanmasını söylüyorum mübarek insanın rahmet etdikden sonra adını lekelemeyiniz şeyh sait atatürkün kongre fotoğraflarında baştayken eşkiya değildide sonra niye eşkiya ilan edildi araştırın cahillik etmeyin saygı duyun

 125. TÜRK MİLLİYETÇİSİ yorum tarihi 28 Temmuz, 2009 16:19

  çeribaşı denen gerzek. doğrular ortaya çıkınca sanki bi yerlerinize kazık giriyo hemen bağırmaya başlıyorsunuz… NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE

 126. recep gök yorum tarihi 28 Temmuz, 2009 16:24

  bu şerefsiz isyan başlatmasaydı bu gün musul kerkük hala Türklerin elinde olacaktı vatan haini şerefsizler şimdi onun torunları bu akp hükümeti sayesinde Türkiyeden intikam alıyolar

 127. kürşat uzbilek yorum tarihi 28 Temmuz, 2009 18:16

  BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK HERZAMANKİ GİBİ ÇOK DOĞRU BİR KARAR VERMİŞTİR KONUNUN İNANÇLA YADA KURANLA ALAKASI YOKTUR KONU TAMAMİYLE HAİNLİKTİR BÜYÜK NANKÖRLÜKTÜR TÜRKİYEYİ TÜRKLERİ SIRTINDAN HANÇERLEMEKTİR VE BUNUN BEDELİNİDE ASILARAK ÖDEMİŞLERDİR..HATTA ASILANLARIN BU ZATLARDAN İBARET DEYİL BU ZATLAR VE SÜLALELERİNİNDE ASILMASI ÇOK DAHA İYİ OLURDU DİYE DÜŞÜNÜYORUM…

 128. mc_lejyoner yorum tarihi 28 Temmuz, 2009 19:05

  şeyh sait denen hainin başlattığı isyan ingiltereyle savaşı göze alamamamızı ve musul ve kerkük ü kaybetmemize neden oldu..tarihi bilmeyen ve okumayanlar burdan homurdanmasın!!
  şeyh sait denen vatan hainin idam edilmesi yerinde bi karardır

 129. ANADOLU KARTALI yorum tarihi 29 Temmuz, 2009 01:02

  TARİHİMİZİ ÖĞRENDİKÇE GÖRÜLÜYOR Kİ GERÇEKTEN TEKERRÜR ETMEKTE.ŞİMDİKİ pkk OLAYIDA AYNI AMAÇTA O ZAMAN Kİ ŞARTTA DURUM DAHA VAHİMMİŞ.BAZI YERLERİ İŞGAL BİLE ETMİŞLER.BURDA İŞ GÜÇLÜ BİR SİYASİ İRADEDE NEDEN MUSTAFA KEMAL BU KÖPEĞİ İMRALI GİBİ BİR ADAYA KOYMAMIŞ İSYANI BASTIRMA KARARIYLA BİRLİKTE İSTİKLAL MAHKEMELERİNİNDE KURULMASI KARARI ALINMAKTA.GÜNÜMÜZDEKİ KÖHNE SİYASETÇİLER NE YAPTI EL BİRLİĞİ İLE İDAMI KALDIRIP İMRALIYA TATİLE GÖNDERDİLER SONRA NE OLDU PARTİLERİ MECLİSTE!67,5 MİLYONUN SORUNU KENARA ATILDI 2,5 MİLYONUNUN SORUNU İÇİN SİYASETÇİLER SEFERBER OLDU!AÇILIMLA KÜRTÇE KANALLAR.ARKADAŞLAR ADAMLAR İSTEDİKLERİNİ ELDE EDİYOR YAVAŞ YAVAŞ.GÜÇLÜ SİYASİ BİR İRADE ŞART!OSMAN PAMUKOĞLU DAHA 26 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ ESKİHİSAR KALESİNDE BAĞIRDI İDAM GERİ GELECEK NE AÇILIMI SEN BANA SİLAH ÇEKTİN DİYE KAN UYKUSUNDAN UYANIN.SÖZDE MİLLİYETÇİLİĞİ,ROZET ATATÜRK’ ÇÜLÜĞÜNÜ,VE DİN İSTİSMARCILARININ SONU GELDİ.YA TARİH OLACAĞIZ YADA YENİDEN TARİH YAZACAĞIZ…!

 130. shadow text yorum tarihi 29 Temmuz, 2009 03:26

  Gidin sorun bakalım Diyarbakır Kilisesi nasıl açılmış, kim açtırmış. Bu mu müslümanlık?

  Ya hırsımdan kuduracağım artık şerfsizliğin bu kadarı ne görülmüş ne duyulmuştur. Islami kesimiz diye türkleri hristiyanlaştırıyorlar.
  Artık bayramlarda kurban bile kesemez hale geldik. Allahın günü misyonerler toprak alıyor hristiyan propagandası yapıyor. Dinler arası diyalog diye bir saçmalık tutturmuş hoca denen yaratık Papa ya hazret deyip peygamberimizi ortadan kaldırıyor. Ruhban okulu açacaklar, yok efendim her mahalleye bir kilise…
  Söyleyin bakalım kuzey ırak ta kaç kişi hristiyan oldu?
  Bu mu sizin islamiyetiniz. Ataturk zamanında misyonerlik kesin olarak yasaktı. Tayyip iniz hocaefendiniz niye yasaklamıyor? Adama hoca diyorsunuz ABD de yaşıyor. Emirleri direkt alıyor Türkiye ye gelemiyor bile. Açık söylüyorum bu adama inanan onun peşinden gidenlerin Müslümanlıkla alakası yoktur. İnandıklarını bir daha gözden geçirsinler. ABD uşakları…

 131. esrarengiz yorum tarihi 30 Temmuz, 2009 15:37

  ARKADAŞLAR BİR İNSAN HEM TÜRK HEM MÜSLÜMAN OLAMAZMI ATATÜRK DEYİNCEN NEDEN ZORUNUZA GİDİYOR MEKANIN CENNET OLSUN GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA

 132. Kuva_yı Milliye yorum tarihi 2 Ağustos, 2009 13:50

  şeyh sait vatan haini din istismarcısı biridir. yazıklar olsun bugun onu okuyup dinleyen ve akıl alan insanlara. allahın da dini istismar edenlerin sonunu ebedi cehennem azabıyla tattırdığına ve tatıracağına eminim. vatanı iç ve dış hainlerle bölmek isteyenleri kurutmak için damarlarımızdaki asıl kanda mevcuttur. bu ve böyle insanları devirmekte demokrasıyı kullanan ve dını alet edınen vatan haınlerını sandıkta devırmek ve sonra yargılamaktan gecer. gercek allahın adaletı er yada gec belalarını verecektir..türkiye türk ve türk kalacaktır.. saidi kurdı yı savunanlara tek sorum acaba ATATÜRK olmasaydı,BABANIZ kim olurdu..ingiliz mi fransız mı..anneleri ve namusu kıymetli olan tüm milletimin cezası ebedi olacaktır…

 133. islamcı gerilla yorum tarihi 2 Ağustos, 2009 14:41

  hepimiz müslümanız hele kürtler türklerden daha müslümandır islam ugruna savaşan kürt halk önderi şehit şeyh sait ve kürt özgürlük şehitlerinin mekanı cennet olsun kürtler hakkında ermeni diyen geri zekalılar asıl kendi ordularındaki imansızlara bksn kimin nerden geldigi belli biz 5000 yıldır bu cografyadayiz siz kac yıldır buradasınız bu vatan sizin oldugu kadar bizim de akıllı olun ırkcı faşist gibi davranmayın

 134. aslan ali dede yorum tarihi 16 Ağustos, 2009 12:50

  HERKESİ SEH SAİTE KURBAN OLSUN NASIL ONUN GIBILERINI ASARLAR

 135. güven güllü yorum tarihi 22 Ağustos, 2009 09:59

  dunyanın en salak en aptal milletinin KÜRTLER oldugunu bılmeyen yoktur.tarih boyunca turklere bır yararı olmadıgı gıbı hep ayak bagı olmuşlardır.herkez kurtleri kullanıyor.ingilizi abd israili ama hepsi kullanıyor.kullanılmaya çok musait ve içlerindeki kalleşlik duyguları dunde vardı bugunde var yarında olacak bence turkler olarak bunlardan nezaman kurtulursak o zaman bızım önümüz acılır bızı kımse tutamaz.

 136. EROL AKKURT yorum tarihi 29 Ağustos, 2009 14:48

  Bazı okurlar Şeyh Said ile Bedii-üz zaman Said Nursi’yi karıştırıyorlar.Şeyh said’in yazılmış bir eseri yoktur ve tam bir vatan hainidir.Ancak Bedii_üz Zaman için aynı şeyleri söylemek,hem Kendilerine hem de ilme karşı yapılmış büyük bir hakarettir.
  Saygılar

 137. ÖZGÜR AZAD AMEDİ yorum tarihi 1 Eylül, 2009 09:34

  yorumları okuyunca hakikatende gerek din adına olan gereksede etnik haklar adına olan başkaldırıların ne kadarda gerkili olduğununu bir kez daha anladım.kimisi şeyh sait gibi mübarek bir insana küfür ediyor kimiside biz kürtlerin şımarıklığından bahs ediyor.aziz nesin ne kadarda haklıymış türk milletinin yüzde 65 inin aptal olduğu kanaati.EY aptal ve cahil insanlar şeyh sait din elden gidiyor dedi gitmedimi.nikahsız yaşamak meşrulaşmadımı.kahrolsun ŞERİAT yani Allah ın kanunu sesleri bu ülkede yükselmedimi.ve daha neler.kürtlerin şımardığını söylemişsiniz dağdan gelen bağdakinimi kovuyor.türklerin anadoluya gelişi kaç.türkler göçebe iken kürtler mezepotamyada uygarlığın beşiğiydi.biraz okumaya çalışın ama doğru kaynaklardan ulubatlı hasan nene hatun palavralarından değil.böyle inssanlar olmamış çünkü.gerçi sizin gibi sürü insanların adam gibi kaynaklardan tarihi öğrenme çapının olduğunu düşünmüyorum zaten.hala anadoludan görünüm faşizm programlarına ne kadar itibar ettiğinizi biliyorum.ağa babalarınızda dahil.onun için fazla beklentimde yok sizlerden hala ergenekon gibi alçak bir yapılanma elemanlarına BU ÜLKE SİZİNLE GURUR DUYUYOR diyebilecek kadar zavallısınız hatta zavallıcıksınız.insan gibi insan olan herkese selam hürmetlerlerle…

 138. ÖZGÜR AZAD AMEDİ yorum tarihi 1 Eylül, 2009 12:51

  haklıyıda haksızıda Allah bilir.kim kimi inkar edip zulme maruz bırakmışsa Allaha havale ediyorum.nasılsa mahşer ve o büyük mahkeme var.eğer şeyh sait ve onun gibileri haksısza asıldılar ve cezalarını buldular ya değillerse asanlar kıyamette bulsun.o camileri kapatan ezanlara bile tahammül edemeyen kahrolsun şeriat(ALLAH’IN KANUNU)diyenleride görecez mahkemeyi kübrada tabii inana.zinayı meşrulaştıran,içkiyi,çıplaklığı,dansı kur’an hükümlerinin önüne geçirenleride görecez.çıplak dolaşmayı(mini etek,transparan,bikini vs.)çağdaşlık zannedeleri de görecez.Şeyh Sait din elden gidiyor demiş,gitmedimi?artık çocukların ismi bile yabancılaştı islami isimler % kaç var.kaç dükkanın kaçı yabancı isim.arkadaşlar Allah’ı ve o büyük mahşer gününü unutmayın.hiç kimse oradan kaçamaz.onun için hiç yoktan boşboğazlık yapmayın.iftira gibi büyük günaha sapmayın.keşke milyonlarca din için uğraşan inasan olsaydıda bu kadar Allah tan uzak kalmasaydık.

 139. mehmet bayrak yorum tarihi 1 Eylül, 2009 21:50

  ■ÖZGÜR AZAD AMEDİ sözüm sanadır.Şeyh said’i savunup duruyorsun memleketin 4 bir yanını düşman sarmışken yani kurtuluş savaşı döneminde şeyh said ingilizlerle işbirliği yaparakmı şeritı ve islamı savunacaktı. bahsi geçen bu olayda şeyh said islam ve şeriat uğrunamı savaştı diyorsun sen yani islam düşmanı ingilizlerle iş birliği yaparak memlekette dini kurtaracaktı öylemi..
  bence sen biraz daha mantığını çalıştır ve sana şunu söyliyimki kuranı kerimde geçen ayetler var bozguncular ve fesat çıkaranlarla ilgili allah c.c kesin ayetleri biraz allah kelamını okumanı tavsiye ederim ve sana şunu söyliyim çanakkale de ölenler ne için şehit oldu sence sadece vatan içinmi elbetteki hayır hem vatan hem islam için şehit oldular ve sen memleketin bu döneminde kalkıp isyan çıkarıyorsun k.bakma ama benim mantığım bu isyanın şeriat için olduğuna vakıf olamıyor nedense yinede allah c.c. herşeyin en doğrusunu bilir.bize düşünmemiz ve doğruyu bulmamı için akıl denen nimeti boşuna vermemiş yüce yaradan..

 140. fırat gerçekçi yorum tarihi 6 Eylül, 2009 11:56

  mehmet bayram sözüm size.Bilmemek ayıp deyildir,öğrenmemek ayıptır.şehit şeyh sait efendinin tek bir amacı vardı islamı savunmak ve faşizimle mücadele etmekti. ama ne yazık,ki bu yalnış bilgiler senin beyninde kalıplaşmış ve gerçekleri görmeni imkansızlaştırıyor.o savunduğun zihniyet o yılarda bin yılardır değişmeyen ezanı yani islamın simgesini türkçeye çevirdiler.ve yılrca türkçe okundu.müslamanların en değerli hazinesi kuranı kerimi yasakladılar.bunun gibi daha çok örnek var. bu saydıklarım hepsi o dönemde yapıldı.kurtuluş savaşından bahs ettin, ozaman bende sana soruyorum çanakale savaşında kürtler en öndeydi,ve binlerce kürt bu vatanı savunmak için canını verdi,ama buna karşılık türkler ne yaptı.kürtlerin dilini kültürünü yasakladılar, hata kürtlerin varlığını bile inkar ettiler.kardeşlik bumudur.çanakalede yatan kürt şehitlere yapacağınız iyilik bu mu olmalıydı.kemikleri sızlamazmı.gerçek bir müslüman kendisi için ne istiyorsa müslüman kardeşi için aynı şeyi istemelidir.mehmet bayrak efendi

 141. diyar 21 yorum tarihi 6 Eylül, 2009 17:00

  ey kafirler en büyük allahtır siz hırıstıyanlığımı savunuyorsunuz şeyh said yüce din adamıdır

 142. mehmet bayrak yorum tarihi 8 Eylül, 2009 03:03

  boş konuşuyorsunuz inanan her insan müslümanlığını yaşar ve buna kimse engel olamaz bir devleti ve bir milleti bölmek aynı zamanda islamıda bölmek tir siz boş konuşmaya devam edin
  o dönemde ezanlar asla türkçe okunmadı şeyh said isyanı tarihi 13 şubat 1925 tir bu dönemde ezanlar türkçemi okunuyordu soruyorum bence biraz daha tarih bilgini genişlet ezanın türkçr okunmaya başlanma tarihi 18 temmuz 1932 dir sapla samanı birbirine karıştırmayın ezanın türkçe okunmasını tabiki bende kabul etmiyorum ama sizde bilinki şeyh said isyanı kurtuluş savaşımız döneminde oldu.memleketin 4 bir yanını düşman sarıp analar ve bacılarımızın namusunu hem millet hemde din birliğimizin bölünmemesi için canlarını feda eden yüzbinlerce vatan evladı bu memleket için savaştılar şeyh sait memleketin bu zamanında şeriatın savunucusu olarak ingilizlerle işbirliği yapmıştır :yani tarihin ve dünyanın şeytan devleti olan ingilizlerle iş birliği yapmış ve isyan çıkarmıştır yazık yazık ben burda asıl söylemeye çalıştığım şeyi halen anlamış değilsiniz ve bu gidişle de anlamayacaksınız
  allah islah etsin ne diyim

 143. şahika yorum tarihi 12 Eylül, 2009 13:42

  isyanlar çiçekle değil silahla bastırılır.vatanın birliği için bu şarttır.dün şeyh sait vardı bugün başkası var.yarın bir başkası olacak.ASMAZSAN ASILIRSIN.YAPIN HALK OYLAMASI.BIRAKIN KARARI HALK VERSİN.VEKİLLERDEN ÖNCE ASİLLER GELİR.ONUN ( ŞEYH SAİT )SAYESİNDE MUSUL GİTTİ.ONUN ARKASINDA İNGİLİZLER VARDI.ŞİMDİ AVRUPANIN YARISI VAR.SİYASİLER ORDUYU RAHAT BIRAKIN.İDAM CEZASI VATAN HAİNLİĞİ İÇİN YENİDEN DÜZENLENSİN. KÜRT İLE PKK AYRI TUTULSUN.ÇÜNKÜ ONLARLA AKRABALIĞIMIZ 1000 YILDIR DEVAM EDİYOR.ANA DİL TÜRKÇE AMA HERKES KENDİ DİLİNİ OKUYUP YAZSIN….

 144. fırat gerçekçi yorum tarihi 13 Eylül, 2009 17:08

  sayın mehmet bayrak efendi asıl sapla samanı karıştıran sizsiniz.kurtuluş savaşı 1919 da başladı 1923 te kürtlerin ve türklerin itifakıyla zaferle sonuçlanmıştır.şehit şeyh sait isyanı ise kurtuluş savaşından 2 yıl sonra başlamıştır, sebebi cumhuriyetin ilanı atatürkün ilke ve inkılapları,ülkenin fıransız anayasasıyla yönetilmesi,islamiyeti toptan ortadan kaldırma operasyonundan başka bir şey değildi.çünkü ilerki yılarda ezanın türkçe okunması ve kuranı kerimin yasaklanması bunların gerçek amaçlarının ne olduğunu ortaya çıkarıyordu.şeyh sait bunların olacağını önceden bilmiş islamı savunmak için isyana başlamıştı.kesinlikle ingilizlerin maşası olmamış,islam dini için savaşmıştı. mehmet bey biz gerçeklekrle ve tarihimizle yüzleşmek zorundayız.hatalarımızı görmek zorundayız.yoksa bu ülkede kan ve göz yaşı eksik olmaz.mehmet bayrak bey size sorarım,kürtler kurtuluş savaşında bu ülkenin namusunu şerefini unurunu kurumak için şehit oldular, dikatini çekerim kürtler güney doğuda deyil çanakalede şehit oldular bu vatan için. ama kürt şehitlerin gözü arkada kaldı,çünkü oğruna şehit oldukları vatanın büyükleri onların dilini kültürünü ve ırkını yok saymışlardı.ben kürdüm demenin cezası ölümdü. bir miletti inkar etmek yok saymak, ALLAHI inkar etmekle eş değerdir. bu muydu kardeşlik. kürt şehitlerine yapacağınız iyilik bu mu olmalıydı. kemikleri sızlamazmı mehmet bey

 145. Patnoslu mali yorum tarihi 15 Eylül, 2009 14:14

  milliyetçi türklere sesleniyorum;Sizlere söyleyecek söz bulamıyorum.Birisi çıkmış diyorki biz kürtleri bağrımıza bastık onlar bize ihanet etti,birisi diyorki kürtler azınlıktır,birisi diyorki kürtler iyice şımardılar.Efendiler ne olun biraz empati kurun sizi bir millet kendi manda ve himayelerine alsalar kabul edermisiniz.niye anlamıyorsunuz biz artık size bağlı yaşamak istemiyoruz.madem biz azınlığız farklı bir ırkız o zaman bize özgürlüğümüzü verin.onu bırakın kürtçe kanal açılıyor bazı insanlar bundan rahatsız oluyor.Kürtsorununu yok sayıyorlar.Bunlar kendini düşünen bencillerden başka kimse değiller

 146. hasan günaydın yorum tarihi 16 Eylül, 2009 20:36

  milliyetçi kürtlere sesleniyorum siz nasıl ki kendinizi kürt olarak görüp ve inanıyorsanız bizde kendimizi türk olarak görüp inanıyoruz bunun içindirki siz kürtseniz bizde türküz yani siz ayrısınız biz ayrı bizler her nekadar desekki biz sizinle bütünüz sizler bunu kabul etmiyorsunuz asıl ayrımcılığı yapan aslında sizlersiniz bence en doğrusu ayrılmak hadi verelim size güneydoğuyu sizin topraklarınızya orası sizin olsun başınızada zaten üşüşecek ve sizi özgürleştirecek devlet ler gelecektir amerika ingiltere v.s gibi artık orasını bilemem hangisi sizi daha iyi özgürleştirirse özgürleştirir. bu sorun açılımla çözülebilecek bi sorun değil Çünkü osmanlı döneminden bu yana sürekli isyan ve ayaklanma çıkaran bir bir topluluk olarak kürtleri kendimizden ayırmak bence en doğru çözüm olacaktır zaten onlarında istediği bu eğer güçlü bir devlet olacaksak kürtleri ayırmak bence en doğru olanıdır

 147. halil baygür yorum tarihi 18 Eylül, 2009 05:47

  yüzyıllardır izleri bölmek isteyen munafıklar var bundan önce olduğu gibi bundan sonrada olacak ancak bizler kardeşiz birçok savaşlarda yan yana çatıştıkşehit verdik çanakkale de izleri belli muş varto silvan ahlatlı şehitlerimiz var kime karşı ne için şehit düştülerse yine aynı oyunun bir başka sahnesini koydular. bu sefer bazı siyasilerin hatalarıyla kardeşlerimizde kardeşliklerinden şüphe duyarak oyunlara gelerek PKK denilen bir terör örgütüne kaydılar allahın izniyle dedeleriyle birlikte çanakkalede şehit olmuş dedelerimiz var oyuna gelmeyeceğiz

 148. sinan yorum tarihi 18 Eylül, 2009 11:58

  şeyh sait yeni kurulan devletimize karşı ayaklanmış ve yüce dinimiz islamı kullanarak zengin olmuş ingiliz yalakası bir kürttür. ulu önder ATATÜRK’ünde dediği gibi ‘SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR’. ALLAH rahmet eğlesin

 149. ÖZGÜR AZAD AMEDİ yorum tarihi 19 Eylül, 2009 17:53

  şeyh sait(r.a) ve kürtler hakkında bol keseden atıp tutanlara sesleniyorum…Ne sizin haddinizedir şeyh sait gibi bir insanı karalamak nede kürtleri inkar etmek.kürt coğrafyası daha nice şeyh SAİT ler çıkarır taki eşitlik olanana dek. 25 yıl öncesine kadar inkar ettiğiniz kürtler nasıl olduda şimdi herkesin kardeşleri oldu.dilimizi inkar ediyordunuz şimdi devlet güvencesiyle TRT6 açıldı.ve daha geriside gelecek artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak. HAKKIMIZI SÖKE SÖKE GEREKİRSE ÖLE ÖLE ALACAZ.kürtler rahat değilse kimsede rahat olmayacak böyle biline.

 150. hasan günaydın yorum tarihi 20 Eylül, 2009 12:16

  ÖZGÜR AZAD SİZDEN ŞEYHSAİTLER ÇIKARSA BİZDENDE M.KEMALLER VE FATİH SULTAN MEHMETLER ÇIKAR HEMDE ÖYLE BİR SAYIDA ÇIKARKİ KÜÇÜK DİLİNİ YUTARSIN ÖLMEK KONUSUNA GELİNCE ATALARIMIZ BU VATAN İÇİN ÇOK ÖLDÜ BİZDE ÖLÜRÜZ MERAK ETME SEN BİZİ KARDEŞİN OLARAK GÖRMÜYORSAN BİZ SENİ HİÇ GÖRMEYİZ
  —-NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE———

 151. ÖZGÜR AZAD AMEDİ yorum tarihi 21 Eylül, 2009 02:51

  Kardeşlik paylaşımdır inkar değil…
  yıllarca bu halk inkar edildi,böyle bir millet yok sayıldı,ben bu coğrafyada büyüdüm kendi dilimizde evimizde bile konuşmaktan ceza alan fişlelnen insanlarımız oldu.bir bakın 12 eylül dosyalarına insanlar hiç yoktan nasıl sürgün ve talan edilmiş.son 30 yılda faili aslında belli olup kayıtlara faili meçhul olarak düşen 20 bin insan var.daha yeni ERGENEKON davasıyla su yüzüne çıkmaya başladı.arkadaşlar biraz empati yapın kendinizi kürtlerin yerine koyun 2 dakikalığına. birisi size sen türk değilsin sen yunanlısın yada sen arapsın diye seni inkar etse tepkiniz nasıl olur.ne olur vicdanınızla samimi olun.şeyh sait’e gelince din elden gidiyor dedi peki size soruyorum gitmedimi.dünyanın hangi ülkesinde kahrolsun ŞERİAT(Allah’ın kanunu)sesleri yükseldi bu ülke haricinde.anne bacılarımızın tesettürlü ve kapalı olmasının çağ dışı olduğu bikini ve açık saçık olmanın modernlik sayıldığı kaç ülke var.arkadaşlar zina bu ülkede meşrulaştı kanunla korunur haldedir.bacılar hanımlar başı kapalı diye kamuda çalışamıyor üniversiteye gidemiyor.bırakın zina veya bikiniye verilen özgürlük ve demokrasi bu insanlarada işlesin.ayrıca çanakkalede ne kadar türk mehmetler varsa o kadarda kürt ahmatler laz dursunlar zazalar boşnaklar göçmenler vs ler var.ama kardeşilk inkar değil paylaşımdır.Allah’ın kanunu böyledir.İNKAR VE İMHA DEĞİL.ölmeye gelince etki tepkiyi doğurur.iki kardeşin babası birine birşey alsa diğerine almasa alınmayan kardeşin tepkisi nasıl olur.söyleyeyim nasıl olur işte şimdi yaşnan acılar olur.geri kalmışlık olur türkiyenin en iyi üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesinin arasına giremez olur.bu kadar çok yolsuzluk ve hortum olur vs. olur.varın gerisini siz düşünün!..

 152. fırat gerçekçi yorum tarihi 22 Eylül, 2009 17:53

  HASAN GÜNAYDINA SESLENİYORUM. KARDEŞLİK EŞİTLİKTİR, PAYLAŞMAKTIR BİRBİRİN HAKLARINA SAYGILI OLMAKTIR.İŞTE SEN VE SENİN GİBİ DÜŞÜNENLER BU DÜŞÜNCEYİ KAFALARINA SOKAMIYORLAR. ÇÜNKÜ KAN VE GÖZ YAŞI ONLARIN GEÇİM KAPISIDIR. HİTLER SADAMLAR FİR AVUNLAR EBU CEHİLER BU İNKARCI ZİHNİYETN SAHİPLERİYDİ. SORARIM SANA HASAN GÜNAYDIN NERDE BU İNKARCILAR ZALİMLER .

 153. hasan günaydın yorum tarihi 23 Eylül, 2009 00:27

  FIRAT GERÇEKÇİ TÜRKİYEDE SADECE HERKES EŞİT BİR TEK SİZMİ EŞİT DEĞİLSİNİZ YANİ SİZLER HARİÇ HERKES EŞİT ÖYLEMİ SİZİN HAKLARINIZ KADAR BENİMDE HAKLARIM VAR BENİM HAKLARIM KADAR SİZİNDE HAKLARINIZ VAR YILLARDIR SİZLERİ ASIL SÖMÜREN KİŞİLERİ GÖZÜNÜZ GÖRMÜYOR ASLINDA SİZLERİN BU GÜNKÜ DURUMA DÜŞMENİZİN ASIL SORUMLULARI GENE SİZLERSİNİZ ASLINDA NEDEN SİZLERSİNİZ ONUDA SÖYLİYİM YILLARDIR AŞİRET AĞALARININ BOYUNDURUĞU ALTINDA EZİLDİNİZ ONU KABUL EDERİM.AMA BU ÜLKEDE YAŞAYAN HİÇ BİR VATAN EVLADI SİZİ EZMEDİ.SİZ OKUDUNUZDA BİZMİ ENGEL OLDUK SİZE YADA SİZ ÜRETİM YAPIP TARLALARINIZI HASAT ETTİNİZDE BİZMİ ENGEL OLDUK SİZE YADA SİZ TİCARET YAPIP ZENGİN OLDUNUZDA BİZMİ ELİNİZDEN ALDIK MALLARINIZI EVİNİZİMİ ALDIK ELİNİZDEN MALLARINIZIMI GASPETTİK YADA SİZE GELEN EĞİTİME Mİ ENGEL OLDUK ÖĞRETMENLERİMİ ÖLDÜRDÜK YADA İŞ MAKİNALARINIMI YAKTIK YOKSA ÇIKIP DAĞLARDA KUNDAKTAKİ BEBEKLERE KURŞUNMU SIKTIK BUNLAR KÜRTTÜR DİYE SİZİN KARDEŞLERİNİZE KURŞUNMU SIKTIK EĞER BÜTÜN BUNLARI BİZ YAPTIYSAK O ZAMAN HAKTAN HUKUKTAN VE ZULÜMDEN BAHSEDEBİLİRSİNİZ AMA BÜTÜN BUNLARI KİMİN YAPTIĞI ORTADA BİE İNSANIN HAYATINA KURŞUN SIKARAK HAK ARANMAZ PKK NIN YAPTIĞI ŞEY BU DEĞİLMİ İNSANLARI ÖLDÜREREK HAKMI ARANIRMIŞ ONA O HAKKI KİM VERMİŞ PEKİ BİR İNSANIN CANINA KIYMA HAKKINI KİM VERMİŞ ALLAHIN VERDİĞİ BİR CANI ALMA HAKKINI KİM VERMİŞKİ ÇIKIP DAĞDA VATANIN EVLATLARINA KRŞUN SIKARAK HAYATINI ALIYOR BUNDAN KASTIM SADECE ASKER DEĞİL. ONUN GİBİ DÜŞÜNMEYEN HERKESE KURŞUN SIKMIYORMU PKK. EĞER ONUN GİBİ DÜŞÜNMÜYORSA KÜRT DE OLSA ONUNDA CANINA KIYMIYORMU SORUYORUM SANA.VE ŞUNUDA EKLEMEK İSTİYORUM ZAMANINDA HİÇ BİR HAK BİR BAŞKASININ YAŞAMA HAKKINDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR BUNU YAPAN VE BAŞLATAN HERKİMSE ASIL ONLAR ALLAHTAN KORKMAYAN İNSANLARDIR
  SENİN GERÇEKTE EŞİTLİKTEN KASTININ NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM FAKAT ŞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM SEN NE KADAR EŞİTSEN BENDE OKADAR EŞİTİM

 154. fırat gerçekçi yorum tarihi 25 Eylül, 2009 15:22

  HASAN GÜNAYDIN. GERÇEKTEN SENİN DÜNYADAN HABERİN YOK. TÜRKİYEDE 17 BİN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET İŞLENDİ. 7 BİN KÖY BOŞALTILDI YAKILDI MİLYONLARCA İNSAN YERİNDEN YORDUNDAN KÖYÜNDEN TARLASINDAN EDİLDİ SÜRGÜNE MAHKUM EDİLDİ. YÜZ YILARCA KÜRTLER YOK SAYILDI İNKAR EDİLDİ ASİMİLASYONA UĞRADI ASİMİLE EDİLMEYE BÜTÜN GÜCÜYLE ÇALIŞILDI.KISMEN BAŞARILI OLUNDU. AMA BİR HALKI TAMAMİYLEN ASİMİLE ETMEK MÜMKÜN DEYİLDİR.İNKAR ETMEK YOK SAYMAK ASİMİLE ETMEK HİÇ BİR HAK TANIMAMAK YANİ SİLAHTAN BAŞKA BİR SEÇENEK BIRAKTILARMI. HASAN GÜNAYDIN. KÜÇÜCÜK BİR PENCEREDEN BAKIYORSUN GERÇEKLERİ GÖREMİYORSUN.GENİŞ BİR PENCERDEN BAKARSAN GERÇEKLERİ GÖRÜRSÜN. AŞİRET AĞALARI DEVLETİN GÜCÜNÜ ARKASINA ALARAK HALKI EZDİLER. BENİM EŞİTLİKTEN KASTIM KÜRT DİLİNİN TÜRK DİLİ GİBİ SERBEST BIRAKILMASI VE KENDİ DİLİMDE OKUL OKUMAK EĞİTİM GÖRMEK VE GELİŞTİRMEKTİR. KÜRT DİLİNİN TÜRK DİLİ GİBİ SAYGIN BİR DİL OLMASI VE KENDİ KÜRT KİMLİĞİNİ KÜLTÜRÜNÜ ÖZGÜRCE YAŞAMASIDIR.BÖLGE EKONOMİ SAĞLIK VE EĞİTİMDE ÇOK GERİDE BIRAKILDI HEP ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILDI.

 155. ÖZGÜR AZAD AMEDİ yorum tarihi 26 Eylül, 2009 07:07

  HAK VE ÖZGÜRLÜK’ten bahsedilmiş bazı yorumlarda, yani sözde herkes eşitmiş.hakikatende bu tür yorumları yazanlar galiba ya bu ülkede yaşamıyor yada hesabına nasıl geliyorsa öyle yazıyor.arkadaşlar bu ülkede hala kürtçe insan ismi,köy kasaba şehir ismi yasak. siz bu ysakları hiç yaşadınzmı hayır yaşamadınız onuniçin meselelere vakıf olamıyorsunuz.televizyondan göründüğü gibi değil.ANADOLUDAN GÖRÜNÜM programı gibi değil.böyle kültürel hak olmaz.benim isim hakkımı yasaklayacaksın sonrada herkes eşit diyeceksin.isim yüzünden binlerce insan fişlendi.ingilizce isim takılsa hiç bir sorun olmuyor ama kürtçe oduğu zaman kıyamet kopuyor sonrada diyeceksinizki her kes eşit.KÜRTLER neden kötü bilyormusunuz haklarını aradıkları için,ben en son karadenizi dolaştım ve gördüğüm manzara içler acısı.yol yok iş yok eğitim çok düşük gelir düzeyi doğudan beter ve tepki gösteren yok.neden ülke ekonomisi 10 ile gidiyorda geri kalan 70 il açlık sınırının altında diyen yok.biz diyoruzki devlet yatırımları bu bölgelerede yapsın ama kürtlerden başka ses çıaran yok.hatta kötü olan sadece kürtler oluyor.benim insanım neden istanbullara bursalara izmitlere göç etsin neden kendi ülkesinde mülteci gibi yaşasın.pisliklere batsın.bu yanlış politikalar olmasaydı bu kadar suç oranı yüksek olurmuydu?bu kadar fuhuş,kapkaç,cinayet olurmuydu? kim iyi bir yaşam istiyorsa önce kendi hakkı kadar komşusunun çevresinin hakkınıda arayacak zaten islam dinide böyle emretmiyormu?olaylara gerçekçilikle yaklşırsak sorunlar çözülür yoksa acıya,gözyaşıya,yokluğa,yolsuzluğa devam…NOT:TÜRKİYE avrup insan hakları mahkemesinde(AHİM) aleyhinde en fazla dava açılan ve davaları kaybeden ilk beş ülke arasında.artık ne kadar özgürlük ve eşitlik varsa!!!!!!!!!!!!!

 156. hasan günaydın yorum tarihi 28 Eylül, 2009 18:08

  BU ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK MESELESİ NASIL BİŞEY HALA ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM ACABA HERKESİN ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK ANLAYIŞI FARKLIDIR BUNU NASIL GENELLEYEBİLİYORSUNUZ ANLAMIŞ DEĞİLİM MESELA BENİM ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞIM SENİNKİYLE AYNI DEİLDİR SENİNKİDE BENİMKİYLE AYNI OLAMAZ.EŞİTLİĞE GELİNCE
  BUDA GNE ÖZGÜRLÜK GİBİ BİŞEY YANİ HERKES EŞİT OLSUN İSTMEKTE BİRAZ MANTIĞA TERS GELİYOR YANİ ADAM ÇALIŞIP DİDİNECEK Bİ YERLERE GELECEK MÜCADELESİNİ VERİP HAK ETTİĞİ MAKAMA GELECEK VEYA GENE MÜCADELESİNİ VERİP ÇOK PARA KAZANACAK DİYELİM ZENGİN OLACAK DİĞER BİR YANDAN BEN GİDİP ADAMA DİYCEMKİ EŞİT OLUCAZ BAHSETTİĞİNİZ EŞİTLİK BUMU TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER KONUSUNDA Kİ EŞİTLİK Mİ HANGİSİ ÖNCE BUNU Bİ NETLERŞTİRMEK LAZIM ONUN HARİCİNDE TÜRKİYEDE HİÇ KİMSE EŞİT DEĞİLKİ BUNU BENDE KABUL EDİYORUM. HERKES ELİNE SİLAH ALSIN BİRBİRİNİ VURSUN OZAMAN BENİMDE ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞIM ÇOK FARKLI BENDE SİLAH ALIP ÇIKAYIM ÖNÜME GELENİ İNDİREYİM BENDE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM DİYE İNSAN ÖLDÜREYİM OZAMAN ??

 157. ahmet kara yorum tarihi 29 Eylül, 2009 01:56

  lütfen erol kurt bey her seye bos beles sahip ciktiginiz gibi saidi kudiyide saidi nursi yapmayin lutfen sefaati tum muslumanlarin ustune olsun ama bari rahmetlinin adini degistirmeyin saidi kurdi zorunuza bile gitse o bitlisli bir kürtü ve son yüz yilin alimiydi

 158. ahmet kara yorum tarihi 29 Eylül, 2009 02:23

  keske su ezbere laflari bir tarafa biraksanizda gercek seylerden konusulsa ben ne mutlu falanca irktanim demek istemiyorum neden her sabah okula girmeden dayatiniz yilarca bunu söyletiniz sorarim size üstelik emin olunki kürtler irkciligi siz türklerden ögrendiler siz kendi yaptirimlarinizi dayatikca biz farkliliklarimizi gördük dilimizi yasakladiniz sarkilarimizi kültürümüzü yasakladiniz ve karsimiza gecip kabara kabara ne mutlu türküm diyene yok türk dünyaya bedeldir falan falan sisirilmis laflarla hem kürtleri ezdiniz hemde farklarimizi kabul etmediniz sen dilini seviyorsan bende seviyorum arkadasim sen sarkilarini seviyorsan bende seviyorum ve ben bu bana ait olmayan seylerden ezilip horlanmak istemiyorum anliycaginiz ey miliyetci türkler igneyi kendinize cuvaldizi baskasina batirin biz topraklarimizda osmanliyla birlikte gayet uyumlu yasarken siz türkler bizi türklestirmek gibi bir hevese kapilmasaydiniz emin olun biz bas kaldirmazdik ne seyh saidimiz ne seyid rizamiz nede onlar gibi binlercesi sirf bilmedigi bir dil icin olmadiklari bir irk icin ipte salanmazdi.seyh said olayinda kac insan sehit oldu hic bileniniz varmi tam sayisini bende bilmem ama ben canli sahitlerini gördüm ve sadece bir aileden 7 erkek bir günde asildi kim vatan haini kendi vataninda vatan haini olmak varmidir orasi bizim vatanimiz ve kendi vatanimizi savunmakla üc bes cahilin demesiyle vatan haini olunmaz arkadaslar bana ilk okul kitaplarindan ögrendiginiz seylerle konusmayin komik oluyor.ben yurt disinda yasiyorum ve emin olunki bir avrupali sizden bin kat bilincli en azindan arastiriyor savundugunuda red ettiginide arastiriyor

 159. ahmet kara yorum tarihi 29 Eylül, 2009 10:35

  neden emeilim siliniyor sora bilirmiyim üsteklik küfür falanda yoktu ne oldugunuzu nerden geldiginizi bilmek korkutuyormu bukadar tarafli olmayin kürtlere ve kürt atalarina sehitlerine her söylem her gönderi serbest ama bizim mesajlarimiz yasakli iste kimlerle nasil yozlarla ugrastigimiz ortada tekrar ediyorum evet kendi atalariniza sahip cikmadiniz arkasina sigindiginiz fatihler bilmem neler cikartiriz dediginiz osmanli hanedani sürgün ettiniz ve onlari acliga sadakaya mahkum ettiniz bumu zorunuza giden.rum yunan ve burgal assillilarin arkasina sigindigi söylemleri hatirlatmamizmi yasakli kara cahiller isinize geleni yayinlayin gerisine allah kerim.kapatin gözlerinizi ve kulaklarinizi size ezberletilenleri tekrarlayip durun atatürk olmasaydi adi michael olucaklar korkmayin adiniz ahmet mehmette olsa ayse fatmada olsa insanlik isimle olmuyor.üstelik bu söylemler komik ve arkasina siginanlarada dedesi nenesi michael olanlar zaten.

 160. Yılmaz Karahan yorum tarihi 29 Eylül, 2009 13:36

  AHMET BEY,
  SON OLARAK GÖNDERDİĞİNİZ İKİ YORUM VARDI. ZATEN ONLARDA YAYINLANDI. ANCAK SİZ SİLİNEN ÜÇÜNCÜ BİR YORUMDAN BAHSEDİYORSUNUZ. BELKİ YAZMIŞ OLABİLİRSİNİZ… ANCAK HERHANGİ BİR TEKNİK SORUNDAN DOLAYI, YORUMUNUZ GELMEMİŞTE OLABİLİR. FAKAT SİZİN BİR TELAŞ VE ÖFKE İLE BUNU SORGULAMANIZ, HİÇ UYGUN OLMADI!
  BU SİTEDE; KÜFÜRSÜZ HER TÜRLÜ GÖRÜŞ, YORUM OLARAK YAYINLANIR.
  LÜTFEN KONUŞMA VE YAZIŞMA TARZIMIZA DİKKAT EDELİM.
  TÜM VATANDAŞLARIMIZA SAĞLIKLI VE İYİ GÜNLER DİLERİM.

 161. hasan günaydın yorum tarihi 29 Eylül, 2009 14:11

  AHMET KARA SEN OKADAR ŞARTLANMIŞSINKİ YOLDA KAFANA TAŞ DÜŞSE BİZDEN BİLECEKSİN ÖNCELİKLE TARİHİ İYİ ARAŞTIRMADIĞIN ÇOK ORTADA AVRUPADA YAŞADIĞINDAN BAHSEDİYORSUN VE ORDA HERKES SAVUNDUĞU ŞEYİ ARAŞTIRIYOR DİYORSUN SEN BELLİKİ DAHA TAM AVRUPALI OLAMAMIŞSIN ÇÜNKÜ YAZDIĞIN YAZIDA OSMANLIDA BİZ HUZUR İÇİNDE YAŞIYORDUK FİLAN DEMİŞSİN BENCE BİRAZ DAHA ARAŞTIR SİZLER SÜREKLİ İSYAN VE KARGAŞA ÇIKARTMAKTAN BAŞKA Bİ İŞ YAPTIĞINIZ YOK OSMANLIDADA ÇOK İSYAN ÇIKARDINIZ ‘Kİ OSMANLI ŞERİATLA YÖNETİLİYORDU’ ŞİMDİ SİZ HER DÖNEM KENDİNİZİN EZİLDİĞİNDENMİ BAHSEDİYORSUNUZ NEDEN BİZLER SİZİ EZELİM HANİ DİYORSUNYA OKULLARDA NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE KELİMELERİ ÇOK ZORUNA GİTMİŞ ANLAŞILAN SİZİN BÜYÜKLERİNİZ SİZLERE NE ÖĞRETTİ BİLMİYORUM AMA BİZİM BÜYÜKLERİMİZİN BİZE ÖĞRETTİĞİ TÜRK KÜRT KARDEŞTİR’İLKESİYDİ AMA GÖRÜYORUMKİ SİZ BU DURUMDAN PEKTE MEMNUN DEĞİLSİNİZ SİZLER ZATEN HİÇ BİŞEYDEN MEMNUN DEĞİLSİNİZKİ AMA BU MEMLEKETİN HER TÜRLÜ İMKANINDAN EN AZ BENİM KADAR YARARLANDIĞINIZI HE ZAMAN UNUTUYORSUNUZ ASLINDA SİZİN ASIL İSTEDİĞİNİZ EŞİTLİK FİLAN DEĞİL SİZ DAHA FAZLASINI İSTİYORSUNUZ OYSA ÇOK YANILIYORSUNUZ HADİ VERELİM SİZDE G.DOĞUYU ALIN TURŞUSUNU KURUN ORASI SİZİN VATANINIZ OLSUN ORDA ÖZGÜRLEKÇÜ VE EŞİT BİR ÜLKE KURUN KENDİNİZE…. SİZ BUNU BİLE BECEREMEZSİNİZ GERÇİ Bİ VATAN KURMAYI BİLE BECEREMEZSNİZ.SİZLER SADECE İSYAN ÇIKARIP BİZ TÜRKLERE KURŞUN SIKMAYI İYİ BİLİRSİNİZ AMA ŞUNU ÇOK İYİ BİLİNKİ TÜRKLER ÇOK SABIRLIDIR VE YERİ VE ZAMANI GELDİĞİDE NE YAPACAĞINI ÇOK İYİ BİLİR SİZİN GİBİ KİMSELERİN PIŞPIŞLAMASINA GEREK YOK BU SÖZLEİM SENİN GİBİ DÜŞÜNEN HERKESE GİTSİN BEN TÜRKÜM VE TÜRK OLMAKTANDA GURUR DUYUYORUM ÇOK ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIM VE ALLAHIMA ÇOK ŞÜKÜR MÜSLÜMANIM…İSLAMDA KISSASA KISSAS VARDIR SİZŞİMDİ BİZE KURŞUN SIKIYORSUNUZ BİZİM HAKKIMIZIN SAKLI OLDUĞUNU HATIRLATIRIM NEYSE KONUŞACK ÇOK ŞEY VAR AMA ANLAYANA… AHME KARA BEY SEN ÖNCE BİRAZ DHA TARİH ARAŞTIR BENCE OSMANLI YIKILMADAN ÖNCEKİ ”HANİ HUZUR İÇNDE YAŞADIĞINIZ O DÖNEMLERDEKİ İSYANLARINIZIDA BİRAZ ARAŞTIR”

 162. ahmet kara yorum tarihi 29 Eylül, 2009 16:03

  tabiki bizim sorgulamamiz hic bir zaman dogru olmaz anliyorum yorumunuzdanda tutumunuzdanda bu beli zaten sorgulama kabul et. neyse teknik arizadanda ola bilir haklida ola bilirsiniz öyleysede kusura bakmayin

 163. ahmet kara yorum tarihi 29 Eylül, 2009 16:38

  sayin hasan günaydin bey bütün yazdiklarimdan bunumu anladiniz tarihi merak etmeyin arastiriyorum ama sadece türklerin yazdiklarinda degil kendi sisirdiginiz tarih kitaplarindan cikarsaniz biraz benim ne demek istedigimi anlarsiniz.üstelik bu ne bicim kardeslik ögretisidir böyle büyüklerinizin size ögretigi ortada hem kardesiz diyorsunuz hem cikis yolu bulamiyincada siz hep böylesiniz diyorsunuz olayi polemige cevirmenin bir anlami yok sizin söylemlerinizi ezberledik artik.osmanlida cikan olaylarin hepsinide bizden bilmeyin sizde osmanlida ayaklanmalarin cogu vergi düzenlemeleri üzerinden cikmistir üstelik keske osmanli gibi olsaydiniz osmanlida irk ayrimi yoktu bu yüzden 600 yil ayakta durdu ve büyüdü.osmanlinin yikimi ise miliyetcilik akimi ile basladi bilmem anlata bildimi osmanli tarihine bir bakin lütfen asirlarca yönetiginiz farkli irk mensublari kaci sizinle birlikte su an ama kürtler ayrilmayi birakin ayni topraklar icin savasti sizlerle ama hak denilince bizde variz deyince adimiz isyanci adimiz bölücü oluyor evet ne mutlu türküm diyene demek istemiyorum neden bukadar zorunuza gidiyor siz yada sizin cocugunuz ne mutlu kürdüm diyene söylemini her sabah kullanmasini istermisiniz?ben kendi cocugumun her sabah ne mutlu almanin yada firansizim diyene söylemesinikulanmasini istemem sahsen. olaya sadece kürt degil türk degil isanlara olmadiklari kabul etmedikleri seyi dayatmak olarak bakarsaniz belki birbirimizi anlariz.birde o ne bicim bir yaklasimdir doguyu verelimde tursusunu kurun mahalle atismasinda sandim birden kendimi kusura bakmayin ama bukadar kin dolu olmayin lütfen lütfen bir dönün bakin olanlara benim savunduklarim zorunuza gide bilir ama sartlanmissiniz birkere.sizinle ayni sartlari paylasirim dogrudur ama asimile olursam ne oldugumu kim oldugumu atami dedemi unutursam sizinle ayni sartlari paylasirim bende biliyorum bunu.peki ben diyelim kabul ettim peki benim nenenm peki benim dedem türkce bilmiyor onlar nasil sizinle ayni haklari ve sartlari paylasicak? ha bide doguya güney doguya gidin bir bakin ayni sartlardamiyiz evet paylasiriz ama olani olmayanin sorgusuda olmaz dimi.bakin ben silahla bisey olsun yada askerimiz sehit olsun dagda genclerimiz ölsün demiyorum kürt hakini savununca size göre hemen suclu oluyor ve savas istiyor saniyorsunuz ama görüyorumki asil savas isteyen sizlersiniz cünkü dinleyip anlamak gibi bir yeteginiz yok bir internet platformunda bile söylediklerimi anlamaktan acizsiniz kaldiki karsinizda olsam eminimki su an yumruklardiniz beni cünkü hakli olmadigin yerede güclü olma taktigi uyguluyorsunuz her zaman.bu sizin dayatmalariniz ve zorbaliginiz bitigi gün sorunda biter bukadar korkmayin ödünüz patliyor

 164. hasan günaydın yorum tarihi 29 Eylül, 2009 20:28

  SAYIN AHMET KARA BEY SİZİN ATALARINIZ SİZİN GEÇMİŞİNİZ VE SİZİN ÖRF VE ADETLERİNİZLE BİZİMKİLER ARASINDA Kİ FARKI BANA SÖYLE OZAMAN BANA DEKİ BENİM ATAM SENİN ATANDAN BU ŞEKİLDE FARKLIYDI YADA SENİN ATAN VE SENİN ÖRF ADETİN BENDEN BU ŞEKİLDE FARKLIYDI BEN HAYATIM BOYUNCA HİÇ KİMSENİN HAKKINI YEMEDİM AMA KİMSEYEDE HAKKIMI YEDİRMEDİM SİZ BENİM NE SÖYLEMEYE ÇALIŞTIĞIMI HALEN ANLAMIŞ DEĞİLSİNİZ SIKIŞINCA BENİM NENEM BENİM DEDEM TÜRKÇE BİLMİYOR DİYORSUNUZ ŞİMDİ SİZ ALMANYADA YAŞIYORSUNUZ SANIRIM VE EMİNİMKİ ALMANCAYI ANA DİLİNİZ GİBİ KONUŞUYORSUNUZ OZAMAN NEDEN ALMANCA ÖĞRENME GEREĞİ DUYDUĞUNUZU BANA SÖYLERMİSİN ORDA MARKETE GİTTİĞİNDE KÜRTÇE EKMEK İSTEDİĞİNDE NASIL Bİ CVP ALIRSIN HİÇ MERAK ETTİNMİ TABİİKİ SİZİN DİLİNİZİ UNUTUN DEMEM BENDE ALMANYADA YADA HERHANGİ Bİ YERDE OLSAM ORADA YAŞASAM ORANIN DİLİNİ ÖĞRENMEM GEREKİR AMA TÜRKÇEYİDE UNUTACAK DEĞİLİM SÖYLEMEYE ÇALIŞTIĞIM ŞEYİ ANLAMIŞ OLMAN GEREK OZAMAN TÜRKİYEDE YAŞAYAN HERKES KENDİ ANA DİLİNİ KONUŞSUN BENDE LAZLAR LAZCA GİTSİN DEVLET DAİRESİNDE DERDİNİ ANLATSIN BOŞNAKLAR BOŞNAKÇA GİTSİN DEVLET DAİRESİNDE DERDİNİ ANLATSIN KÜRTLER KÜĞRTÇE GİTSİN DEVLET DAİRESİNDE DERDİNİ ANLATSIN RUMLAR RUMCA ERMENİLER ERMENİCE AZERİLER AZERİCE V.S V.S BUNUMU ANLATMAYA ÇALIŞIYORSUN YANİ.. AYRICA BU SÖYLEDİKLERİM SADECE DEVLET DAİRESİNDE GEÇERLİ DEĞİL MESELA SOKAKTA İNSANLARDA KENDİ ARALARINDA ANA DİLLERİYLE KONUŞSUN ORTAK BİR DİL OLMASIN BEN MESELA KIRIMCA KONUŞAYIM SEN KÜRTÇE KONUŞ Bİ BAŞKASI BOŞNAKÇA LAZCA YADA RUMCA KONUŞSUN NE GÜZEL OLUR DEĞİLMİ SANA GÖRE DOĞRU OLANI BUMU?? TÜRKİYEDE OZAMAN HERKES ANA DİLİYLE KONUŞSUN 2.BİŞEY DOĞUDAKİ ŞARTLARI BENİM BİLMEDİĞİMDEN BAHSETMİŞSİNİZ YANILIYORSUN BEN DOĞUDAKİ ŞARTLARIDA ÇOK İİ BİLİYORUM BEN DOĞUDA DOĞDUM BÜYÜDÜM ORDAKİ YAŞAM ŞARTLARININ GÜÇLÜĞÜNÜDE ÇOK İİ BİLİRİM AMA BUNU SADECE DEVLETE MAL ETMEK SENCE NE KADAR DOĞRU ORANIN COĞRAFİK ŞARTLARINIDA BEN ÇOK İYİ BİLİRİM BENDE 20 YAŞIMA KADAR DOĞUDA YAŞADIM SÖZÜN ÖZÜ ŞU Kİ TÜRKİYEDE SADECE KÜRTLER YOK VE TÜRKİYEDE SADECE KÜRTLERİN HAKLARI YOK TÜRKİYEDE YAŞAYAN HERKESİN HAKLARI VAR TÜRK KELİMESİ DE İŞTE BU ORTAK MİLLETLERİN BİRLEŞMESİNİ TEMSİL EDER SEN BU BİRLEŞİMDEN HALKLARIN BİRLEŞMESİNDEN RAHATSIZ OLUYORSUN OKADAR SEN DİYORSUNKİ BEN BU BİRLEŞMEDEN DEĞİLİM BU KÜLTÜRÜN BİR PARÇASI DEĞİLİM BU HALKIN BİR PARÇASI DEĞİLİM BEN AYRIYIM DİYORSUN BEN KÜRDÜM DİYORSUN BENDE SANA DİYORUMKİ TAMAM OZAMAN SEN KÜRTSÜN VE AYRISIN BİZDEN BU AYRILIĞI BEN ÇIKARTMADIM SEN ÇIKARDIN TÜRK HALKI OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİN MADEMKİ KENDİNİ AYRI GÖRÜYORSUN OZAMAN AYRISIN…??

 165. ahmet kara yorum tarihi 30 Eylül, 2009 10:17

  hasan günaydin bey sorun ikimizin sorunuymus gibi atismanin bir anlami yok.farkliliklara gelince farkliyiz kültürümüzde dilimizde farkli ha bu farklilik kötü manada degil en azindan her seyimiz ayni bile olsa ortada bir gercek varki dilimiz ayri bunda hem fikiriz ggaliba.ikincisine gelince almanca yada firansizce farketmez evet ben ana dilim gibi biliyorum ama burasi benim vatanim degil biz burda yabanci olmayi kabulenerek gelmisiz ama türkiye kendi topraklarimiz biz orda mülteci degiliz ilticaci degiliz biz asirlardir ordayiz ve kendi topraklarimizda kendi dilimizi konustuk.neden gercekci olmuyorsunuz bu söylediginiz komik cocuklar bile güler buna ha bide yabanci ülkede en azindan tercumanlar var burda yasayan binlerce yabanci var ve cogu dil bilmiyor ancak devlet onlarin kendilerine ait bir ana dillerinin oldugunu kabullenmis ve tercuman tahsis ediyor.peki sizce bu cokmu azimsanacak biseyde dedemin nenemin ve hata doguda yasayan bir cok insanin türkce bilmedigini söylememi azimsiyorsunuz.bakin hasan bey lütfen yani olayi neresinden tutacaginizi sasirmis durumdasiniz ortada bir sorun var bunu kabullenerek baslamak lazim bence ise.corafi kosullardan bahs ediyorsunuz kac yasinda oldugunuzu ve egitim seviyenizi bilmiyorum yada ticaretle ugrasiyor olabilirsiniz fark etmez ama biraz düsünün biz kaf daginin arkasinda yasamiyoruz cografi sartlar askeri yioginaklar tanklar tüfekler ucaklar icin sorun degil ama bir ekmek kapisi icin sorun öylememi?bakin kürtlere üvey evlat muamelesi yapan türk devletidir ben halktan bahsetmiyorum.madem doguda yasadiniz ne demek istedigimi cok iyi anliyorsunuz hasan bey eminim ama kabullenmesi zor.bakin bunlarin hepsi ta basindan engelene bilirdi devlet bizimde varligimizi kabul edicekti ve bu durumda simdi hepinizin agzina geleni saydigi dedelerimiz en azindan ölmezdi ikincisi bizi türklestirme cabasina düsmiycekti.bizim derdimiz biz türkceyi ögrenmiyelim yada türkce konusmiyalim degilki bakin ana dilim gibi türkce konusuyorum ve bir kac dil daha bunlarin bana zarari yok ustelik yarari var.ortak bir bayrak altinda türkce ögrendigimiz gibi ana dilimizide konusma ögrenme haklarini kisitlamamaliydi.bu gün almanyada okullarda türkce konusulmasina izin verilmedigi icin hepiniz ta ordan ayaklaniyorsunuz farkimiz ne sizinki dilde bizimki kus dilimi arkadasim.yani kisacasi kabulenecektiniz ve kör göze parmak sokmiycaktiniz bukadar arkadasim.ha bide hem cografyamiz kötü hem biz kötü e ne istiyorsunuz bizden züllümüsünüz basimizda.son olarak ben farkliyim farkliliklarimlada gurur duyuyorum ama ben farkliligi üstünlük yada asagilik olarak görmüyorum benim icin adalet önemli kisisel iliskilerimdede kimsenin irkina bakmadim bu güne kadar cok sükür en sevdiklerim türkte oldu kürte oldu yabancilarda oldu sorunu kisiselestirmeyin bu sorun sizdende bendende önce vardi o yüzden bunu okurken lütfen vicdaninizi yoklayin ve bizi almanyada yasayan yabancilarla karistirmayin burda evet yabanciyiz ama orasi bizim memleketimiz.vatanin ne demek oldugunu ancak vatanindan uzak olan anlar.

 166. FIRAT GERÇEKÇİ yorum tarihi 30 Eylül, 2009 19:32

  HASAN GÜNAYDIN SEN EZBERE KONUŞUYORSUN.İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ YORMLAMA ZİHNİYETİN TAM BİR DEHŞET FACİA. KENDİNİ BİR GÜNLÜĞÜNE KÜRTLERİN YERİNE KOY. DİLİN KÜLTÜRÜN TÜRKLÜĞÜN YASALARLA YASAKLANSIN İNKAR EDİLSİN,O ZAMAN SEN NE YAPARDIN ACABA ÇOK ME4RAK EDİYORUM. YANİ SEN KENDİ IRKINDAN BAŞKA BİR IRKI KABULENEMİYORSUN GERÇEKLERİ HAZM EDEMİYORSUN.BU ZİHNİYET KAN VE GÖZ YAŞI ZİHNİYETİDİR.

 167. ahmet kara yorum tarihi 1 Ekim, 2009 10:38

  haklisiniz sayin firat bey okadar okadar sartlanilmiski ne anlatsak hangi cerceveden göstermeye calissakta bir kere onlara ögretilen “sakin ha kürtleri dinlemeyin anlamaya calismayin cünkü onlar doguyu ve güney doguyu almak istiyorlar” ezberlemisler papagan misali.eh ne olucak tarih kitaplari güzel hikayeler yazmis onlarda inanmis.hic unutmam orta okulda orhan isminde bir tarih ögretmenimiz vardi kulaklari cinlasin adamin kürtlükle uzaktan yakindan alakasi yoktu ve derse girer girmez kaldirin su yunanlilarin yazdigi sözde tarih kitaplarini dedi ve sey said isyana konu gelince adam aglarcasina anlati olayi.o yüzden bu yunan tarihi ezbercilerine bosuna anlatiyoruz onlar birkere t.c nin kurulumundan bütün büyükleri düsünürleri ve hata hata kendi atalarini bile osmanliyi bile vatan haini saymislar kaldiki bizim atalarimiz seyh saidimizi aliserimizi yada seyit rizamizimi anlasinlar.arkadaslar hepinize sesleniyorum bu site disinda baska yerlerdede bu ayaklanma ile ilgili belgeler ve aciklamalar var birde madalyonun arka yüzüne bir bakin korkmayin hatalardan olanlardan.KORKMAYIN KIMSENIN DILINDEN IRKINDAN DININDEN KORKMAYIN ÖZGÜRLÜKTEN TÜRK KÜRT YAHUDI MÜSLÜMAN ALEVI ADI HER NEYSE INSAN DEGERLIDIR VE HEPSI ÖZGÜRLÜGÜ HAK EDIYOR

 168. hasan günaydın yorum tarihi 1 Ekim, 2009 14:21

  sizler burda benim kendi ırkımı savunduğumu sanıyorsunuz ben kendi ırkımı savunacak olsam boşnaklığımı savunurum ben burda türklüğü ve türk olmanın nasıl bişi olduğunu savunuyorum türk ırkı yada türklük BÜTÜN IRKLARIN(LAZLAR,ÇERKEZLER,BOŞNAKLAR,KÜRTLER,AZRERİLER,TATARLAR,KAZAKLAR,TACİKLER,ÖZBEKLER,KIRGIZLAR,GAGAVUZLAR,KAZAKLAR,VE DAHA İSMİNİ SAYAMADIĞIM BÜTÜN BOYLARIN VE HALKLARIN ) ORTAK İSMİDİR TEK BİR IRKA YADA TEK BİR MİLLETE DAYALI DEĞİLDİR TEK Bİ GRUBA YADA KİMSEYE AİT DEĞİLDİR VE KİMSENİN TEKELİNDEDE DEĞİLDİR BÜTÜN BU ÖZELLİK VE ÇEŞİTLİLİĞİN ORTAK ADIDIR VE BEN TÜRK OLOMAKTAN GURUR DUYUYORUM. EĞER BUNDAN RAHATSIZ OLAN VARSA ODA ONUN KENDİ DÜŞÜNCESİDİR DEMEKKİ GERÇEKLERDEN KAÇAN ONLARDIR AYRICA BU KONUYLA İLGİLİ BAŞKA YORUMDA BEN ŞAHSEN YAZMAYI DÜŞÜNMÜYORUM. BEN BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM SİZLER İSTEDİĞİNİZ GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ BİRAZ TARİH ARAŞTIRIN VE ARAŞTIRDIĞINIZ TARİH TEK KAYNAKTAN OLMASIN ÇÜNKÜ BEN TEK KAYNAKTAN ASLA ARAŞTIRMA YAPMAM.SİZLERDE GERÇEK TARİHİ ARAŞTIRIN BENİM NE SÖYLEMEYE ÇALIŞTIĞIMI DAHA İYİ ANLARSINIZ….

  ALLAHA EMANETSİNİZ….

 169. ahmet kara yorum tarihi 1 Ekim, 2009 20:30

  neden herkes ayni lafi makara gibi sarip duruyor tarih arastida arastir görende cok okuyan bir halk diycek neyse her kes olmak istedigini olsun biz burda kimlik dagitmiyoruz zaten kimseyide kaliba sokmak istemiyorum.yorum yaparsiniz yada yapmazsiniz sorun degil zaten ben sadece size yazmiyorum yoruma acik bir site -(her nekadar kisitlansa bile).

 170. ahmet kara yorum tarihi 1 Ekim, 2009 23:59

  ha bide türklük gökten vahiylemi indide bütün irklara ait oldu.osmanlida ümmetcilik vardi güzeldi bir mantigida vardi ama önune gelen irkin “türk” irkimi desem artik arkadasin tanimiyla irkta olmuyor gerci ama türklük gibi bir sifatla neye dayanipta bir cati altina aliniyor artik anlamadim ya güleyimi aglayayimi neyse.alaha emanet ol hasan bey

 171. emine yorum tarihi 2 Ekim, 2009 08:58

  şeyh sait ile bediuzzaman said nursi farklı kişiler cahilce konusan arkadaslara duyurulur…

 172. fırat gerçekçi yorum tarihi 4 Ekim, 2009 14:24

  HASAN GÜNAYDIN… BAZI FİKİRLERİ AKLINDAN ATAMIYORSUN. KÜRTLERİN VE TÜRKLERİN ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VARDIR.KÜRTLERİN VE TÜRKLERİN IRKI HİÇ BİR ZAMAN BİR OLMAMIŞTIR.KÜRT ASLIND TÜRKTÜR DEMEYE GETİRİYORSUN.BU MÜMKÜN DEYİLDİR. SEN SADECE KENDİNİ KANDIRIRSIN. SİYAHA BEYAZ DEMEK GİBİ BİR ŞEY OLUR. YILARCA İNKARA İMHAYA VE ASİMİLASYONA KARŞI DİMDİK AYAKTA DURAN BİR HALK BÜYÜK BİR HALKTIR.

 173. ibrahim güngör yorum tarihi 4 Ekim, 2009 23:09

  HEY GİDİ FANİ DÜNYA SEN NELERE SAHNE OLDUN NELERE!!!
  DİN UĞRUNA İDAM EDİLEN KİŞİLER
  BU GÜN KAFİR İLAN EDİLİYOR.
  SAYISIZCA ATALARIMIZIN BİZZAT MARUZ KALDIĞI ZULÜMLER BUGÜN İNKAR EDİLİYOR YALANCI TARİH KİTAPLARINDA YOK DİYE.
  BEN YAŞADIKLARIMA VE GÖRDÜKLERİME İNANIRIM SÖZDE TARİH KİTAPLARINIZA DEĞİL.
  NİCE SAİTLER GİTTİ BU DAVANIN UĞRUNA
  AMA GİDEN HER SAİD AKABİNDE BİN SAİD BIRAKARAK GİTTİ VE BU BÖYLE DEVAM EDECEK SANMAYIN SAİTLER BİTECEK GÜN GEÇTİKÇE DAHADA GÜÇLENECEKLER.
  BİDE Bİ ARKADAŞIMIZ DDEMİŞKİ NE ZAMAN ZULÜM OLMUŞ???
  BEDNE ONA CEVABEN DERİMKİ GİT 33 KURŞUN OLAYINI ARAŞTIR GİT ZİLAN DERESİNİ ARAŞTIR VS.
  RAŞTIR SAĞLAM KAYNAKLARDAN VE ÖĞRENDİKLERİNİ YAZ-Kİ HERKES ÖĞREENSİN.YAZMAKLA BİTMEZ ANLATACAKLARIM. VESSELAM…

 174. baran şahin yorum tarihi 4 Ekim, 2009 23:22

  siz böyle tartışıp durun işsizlik almış başını gidiyor insanlar aç ve sefalet içinde kapitalist düzen insanları çarkları arasında ezip geçiyor siz kalkmışsınız vay bizim ırk üstün yok bizim ırk eziliyor yok falan yok filan bu memleket 12 eylüldede sağcı solcu diye birbirini yedi ne oldu sonuçta hani nerde sağcılar hani nerde solcular o kadar insan niye öldü hiç uğruna birileri yazıyor senaryoları sizlerde maşallah çok güzel oynuyorsunuz uyuyun bakalım daha neler gelecek başımıza ??

 175. fırat gerçekçi yorum tarihi 7 Ekim, 2009 20:41

  baran şahin biz burda ırkların üstünlüğünü tartışmiyoruz. biz halkların kardeşliğini savunuyoruz. herkesin kendi dilini kültürünü özgürce yaşamasını savunuyoruz.bir başkasına türklüğü dayatarak zorla asimile etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. türklük bir dayatma ırkı olmaktan çıkmalıdır. yani konuyu saptırmaya gerek yok. bir halkın özgürlüğünü bir oyun veya işsizlik sefalet oarak yorumlamanız yanlıştır saptırmadır. kürtlerinde kendine has bir iradesi vardır. kürtleri iradesiz olarak yorumlamanız,konuyu başka yönlere çekme anlamını taşıyor. ben özgür olmadıktan sonra karnım tok neye yarar. kafese konulmuş kuşa benzer özgürlük

 176. baran şahin yorum tarihi 8 Ekim, 2009 18:13

  yaf bırakın bu işleri arkadaşım özgürlük herkesin istediği bişey ben sana özgür olmamı dedimki konuyu saptırdığımı söylüyorsun ben diyorumki cebinde paran yoksa ev işin yoksa ekonomik durumun çok kötüyse özgür değilsinki zaten ve buda türkiyenin %90 lık bir bölümünü kapsıyor şimdi burda tartışmaya katılan herkese soruyorum benim karnım açken ve geçim sıkıntısı çekiyorken nasıl özgür olabilirim?? bana bu sorunun cevabını verin arkadaşlar!!! kiranın günü geçtiği zaman ev sahibine şunumu diyim yaf ben özgürlük peşindeyim k.bakma sana bu ay ve bundan sonraki aylarda kira veremiycem yada marketten alış veriş yaparken aynı şeyi marketçiyemi söylüyüm. Benim eğer evde çocuklarım madursa zaten ben özgür değilim paran ve işin yoksa özgür nasıl ounur bana bunu anlatın lütfen

 177. filizböçkün yorum tarihi 12 Ekim, 2009 02:08

  bence birinsanın suçu neolursa olsun birinsanın ölümü insan elinde olmamalı

 178. serdar yorum tarihi 15 Ekim, 2009 03:40

  bakıyom butun kürtler toplanmış kendılerını gene meth edıyolar safın bırıde canakkalede ölenlerın cogu kürt dıye bısey yazmış uydurmayın bunların memleket olarak sayıları bellı zaten en cok balıkesır ve canakkale sehıt verdı sonra bursa tekırdag edırne ve ıstanbul dogulu olabılecek d.bakır bıtlıs erzurumda var ama sayıları cok az zaten askerde batıda toplandı.kürtler korkak ve yalancıdırlar hep uyduruk laflar cıkartırlar.zaten ıslamada yakısan bır mıllet degıllerdır .cunku kuranın ustunde mezhep ve seyhlerını tutarlar .bunların en sapıkları da yezıdılerdır.ben kürtlerın ıslama yakısmadına ınaanıyorum… 1000yıldır türkler peygamberın ıslamın askerlıgını yaptı ve yapıyorda.bugun adı ıslam devletı degıl dıye bu kadar onursuzun turklere hakaret etmeye hakkı yok.

 179. serdar yorum tarihi 15 Ekim, 2009 04:14

  kürtlerın turklerden daha musluman oldugunu soyleyen bırısıne.galıba bu ulkede fuhuş cetelerının.gavatların,hırsızların ,katıllerın,eroin cetelerınınve altında son model jıplerle gezen hırsızlıkla haksızlıkla zengıno lan kurtlerın cogunlugun olusturdugunu gözlerı görmezmı .allah askına bır tane durust bır kurt propoganda yapmadan yazsın.sorum şu :neden bukadar ahlaksız ve namussuzca işlere hep kurtler soyunuyo.ıslamdan oturumu yoksa para yı ıslamdan cok sevmelerındenmı yoksa baska sebebmı herkes bılıyokı namussuzca işlerı hep onlar yapıyor buyuk sehırlerde ustelık sulalece amcası dayıssı babası kadınlısı erkeklısı sulalece cetelesmısler helal parayı hice sayıyolar.neden boyle bu ınsanlar?bır kurt arkadasla bunu konustugumda bunu hep ınkar ederdı .bırgun dayanamadı dedıkı onlar doguda geldıklerı yerlerde bunları yapamazlar buyuk sehırlerde yapmak ıcın kacarlar yoksa doguda onları yasatmazlar derdı.amacvp bu degıl benım anlmadıgım namussuzca gorulen ıslerın ıcınde 70kurt varsa 20 cıngene 10 tane bıle cıkmaz turk oluyoonlarda o kısılerın kuklası olmuslar bunun sebebı nedır bılen varmı adamlar helal nedır bılmıyo dınde bızden sorulur dıyo bunasıl bır celıskı bılen duzgunce yazsın

 180. fırat gerçekçi yorum tarihi 17 Ekim, 2009 20:05

  SERDAR DENİLEN KİŞİYE CEVAP…..SENİN BÖYLE ÖN YARGILI PEŞİN HÜKÜMLÜ EZBERCİ VE AYNI ZAMANDA KİN VE NEFRET BESLEMENİN ALTINDA YATAN SEBEBİN IRKÇILIK VE FAŞİZANLIK OLDUĞU APAÇIK ORTADADIR. OLAYLARA IRKÇI VE FAŞİZAN GÖZÜYLE BAKTIĞIN İÇİN GERÇEKLERİ GÖREMİYORSUN. SENDE ZERE KADAR MÜSLÜMANLIK KÜLTÜRÜ OLSAYDI YÜZDE 99 MÜSLÜMAN OLAN KÜRT HALKINA BU HAKARETLERİ UYGUN GÖRMEZDİN. BİLMEZMİSİNKİ HZ İBRAHİM, SALLAHADİNİ EYUBİ,ŞEYH SAİD NURSİ BEDİÜZAMAN HAZRETLERİ KÜRT IRINDAN OLDUĞU, BİLMİYORSAN SOR ARAŞTIR ÖĞREN. SADECE ŞANLI URFA İSLAM ALEMİNE 25 PEYGAMBER VERMİŞTİR. VE DAHA ADINI SAYAMADIĞIM BİNLERCE KÜRT ALİM İSLAM DİNİNE ÖNCÜLÜK VE HİZMET ETMİŞTİR.CEHALET BATAKLIĞINA SAPLANMIŞSIN FARKINDA DEĞİLSİN. KİMDE DAHA ÇOK KÖTÜ VAR DİYE SAYACAK HALİMİZ YOK. HER HALKIN İYİSİ VE KÖTÜSÜ VARDIR. ÖNEMLİ OLAN İYİNİN YANINDA YER ALMAKTIR.IRKÇILIK HİSLERİNE KAPILIP KÜFRE DÜŞMEMEK LAZIM. HZ PEYGAMBERİMİZ S.A.V DERKİ.BÜTÜN MÜSLÜMANLAR EŞİTTİR VE KARDEŞTİR. BİRİNİN DİĞERİNDEN BİR ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR. ÜSTÜNLÜK TAKVADADIR. LÜTFEN IRKÇILIK HİSLERİMİZE YENİK DÜŞMEYELİM.KENDİMİZİ BİR DİĞERİNDEN ÜSTÜN GÖRMEYELİ

 181. serdar yorum tarihi 21 Ekim, 2009 00:35

  fırat denılen kısıye..ön yargılı olmadımı sende bılıyosun görmezden gelıyosun.helal bılmezlerı yada kürt ırkcılıgı ıcın haklı buluysun devlete zarar verelımm mantıgı var.kürtlerın yuzde 99 da musluman falan degıl atıyosun.bununla ıllgılı cok calısmalar yapıldı kıtaplar basıldı.sen kürt mııllıyetcısısın yazıların dan bu gözukuyo.25peygamber dedıgın urfadakı hıc bır peybamber kürt de degıl atıyosun.ama ısraılogullarının bır koluysa kürtler ancak o zaman dedıgın dogru olabılırır.butun pygamberler ısraıl soyundandır.bır tek hz muhammet (s.a.v)harıc.sadece bır lafını dogru buluyorum her halkın ıyısı kötusu var dogrudur.tabıkı butun muslumanlar kardestır ama kürtler bunu ıstemıyo hergün karsılasıyoz bununla.şu hale bak kürt ırkcılıgını yarattınız.türk düşmanı oldunuz.urfa dedıgın yerde bı o kadarda türkmen var bu arada.cehaletın tam ortasında olan sensın.sen şehlere ınanırsın.ben sadece kuran a bakarım.hakaretlerını aynen ıa de edıyorum.ben faşıst fılan degılm.dogunun halını ıyı bılırım.kürtce ögrenmeye calıstım ama zor geldı dılı ögrenemedım.kücükken baslasam olurdu blkı.5senemı kürtlerın ıcınde gecırdım.cok sevdıklerımde oldu nefret ettıklerımde.co kön yargılı konusuyosun.orda kı kucuk cocuklaraa bakarken hep göz yası döktum.onların masum dunyalarına kurt ırkcılıgı sokulup turk dusmanı yaapacaklarını gördum.benım cocuklarım la onları ılerde bogaz bogaza savasırken gormeyı hıc ıstemıyorum.ama gıdısat bu yöndedır.ben sadece gerceklerı soylerım eksık fazlası daa yok .kürt mıllıyetcılıgı türk düsmanlıgıyla kendını besledı.sen göremıyo olabılırsın.ben her gun göruyom.senın kurt olarak gordugun kusurları belkı ben gormuyom.ama sende benım turk olarak gorduklerımı gormuyosun.kürtler ırkcılıık yaptıgı muddetce türk mıllıyetcılıgınıde körukler olan ıslama olur .ondan sonra da esaret baslar.saydıkların kurttur s.eyyubı,seyh saıd ,saıd nursı ama hz ıbrahım kurt degıldır bunu da nerden cıkardın hz ıbrahım ın kookenı kurt demek kuran a da ters duser acta bır oku kım oldugunu.işte aramızda o kadar cok fark varkı o yuzden sızın tarıkatlarınıza uzak duruyorum.benım sordugum soruya cvp verememıssın cunku ınkaredıyosun.ıslam anlayıslarımızda cok farklı benım gıbılerın kanaatı seyhler tarıkatlar degıldır dırek kuar ın kendısıdır.hocaların yorumuna ıhtıyacım yok okur yazmam var eskıdenmış ınsanlar okumayı bılmezken hocaların dedıgı dogruydu şimdi degıl.kendım okurum ögrenırım dınımı senın kadar da ıddalı degılım allahın kımı dogru bıldıgını ben bılmem sen de bılmezsın.kuran dosdogru bır dındır ne okuyosan o anlama gelır baska bır yoruma gelmez .allahdan te kdılegım ırkcılıgın turklerden de kurtlerden de bıda ha hatırlanmıyacak üzere bıtmesıdır.kımse kımsenın ırkını bılme geregı kalmasın.bu işler dınede zarar verır.

 182. fırat gerçekçi yorum tarihi 21 Ekim, 2009 02:29

  SERDAR SEİNLE TARTIŞMANIN HİÇ BİR ANLAMI YOK.ÇÜNKÜ SENİN EZBERCİLİKTE ISRAR ETMEN KENDİ BİLDİKLERİNİN DIŞINA ÇIKMAYAN BEYNİ YIKANMIŞ VE KENDİ SESİNE KULAK VEREN, FARKLI SESLERİ DIŞLAYAN BİR ZİHNİYET VAR SENDE. BÜTÜN KÜRTLERİ TARİKATÇI OLARAK İLAN ETMEN GERÇEKLERLE HİÇ BİR ALAKASI OLMAYAN BİR TESBİTTİR. SEN HER HALDE 1900 LÜ YILARI ŞİMDİKİ ZAMAn OLARAK GÖRÜYORSUN. KÜRTLERİN TEK BİR DİNİ VARDIR O DA İSLAMDIR. REHBERİMİZDE KURANDIR. YANİ BÖYLE OLAYI ALANDIRIP BULANDIRIP İKRAM ETMENE HİÇ GEREK YOKTUR. ASLI VE ASTARIDA YOKTUR. YÜZ YILARCA KÜRTLERİ YOK SAYDINIZ İNKAR ETİNİZ. ASİMİLE ETMEYE ÇALIŞTINIZ. YILARCA TÜRKLÜĞÜ ZORLA DAYATTINIZ. ONDAN SONRA YOK EFENDİM KÜRTLER MİLİYETÇİLİK YAPIYOR. BASKICI DAYATMACI İNKARCILIKLA BU KÜRT MİLİYETÇİLİĞİNİ SİZ YARATINIZ.BİRAZ EMPATİ YAP, KENDİNİ BİR GÜNLÜĞÜNE KÜRTLERİN YERİNE KOY, SENİN DİLİN KÜLTÜRÜN VE IRKIN İNKAR EDİLSİN O ZAMAN SEN NE YAPARDIN ÇOK MERAK EDİYORUM. AMA BEN NE DESEM BOOOOOOOOOOOOOOOŞ SENİN ANLAYIŞ GÖSTERECEĞİNİ HİÇ TAHMİN ETMİYORUM. AMA DİN KARDEŞLİĞİNİ ESASA ALIRSAN BELKİ ANLARSIN. ODA BELKİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

 183. cumhur asik yorum tarihi 21 Ekim, 2009 18:43

  yorumlari söyle genel olarak okudum ve bazi arkadaslarin,seyh said i bediüzzaman said nursi ile karistirdiklarini gördüm…evet ayni dönemin insanlari ama alakalari yok..

 184. baran şahin yorum tarihi 22 Ekim, 2009 22:46

  fırat gerçekçi çok ateşli tartışıyorsun okadar şartlanmışsınki arkadaşım serdar arkadaşımızın ne demeye çalıştığını bilen kavrayamadan cvp yazmışsın asıl farklı düşüncelere bence sen katlanamıyorsun bence serdar arkadaşım çok doğru söylemiş neyse ama benim soruma henüz hiç biriniz cvp vermediniz hem kürtlere hemde tirklere sesleniyorum bu memlekette açlık ve sefillik varken nasıl özgür olunur biri bana cvp yazsın ama felsefe yapmadan cvp yazsın işsizlik almış başını gidiyor toplum her geçen gün biraz daha bozuluyor millet anasını babasını para için kesmeye doğamaya başladı türkiyenin %70 i yoksulluk ve açlık sınırında yaşıyor sizbu üst kimlik ve alt kimlik tartışmalarını yaparken bu memlekette her geçen gün herşey dahada kötüye doğru gidiyor sonunda hanginizin ırkı üstündür bilinmez zaten üstünlük takvayla olur burda boş boş tartışmayla değil ölümden kaçış yoktur ve allah herkesi birgün hesaba çekecektir bunu unutmayın ….

 185. fırat gerçekçi yorum tarihi 23 Ekim, 2009 14:35

  baran cvp…… işsizlik sefalet ve açlığın nedenlerini araştırmak ve çözüm bulmak lazım. ülkemizi bu hale getirenlere aslında hesap sormak lazım.topa tüfeğe bombalara korşunlara savaş uçaklarına harcanan paralar nereye gidiyor,bunu hiç kendi kendine soran oldumu. tabiki islam dünyasının baş düşmanı israile gidiyor.israil bu paralarla yeni silahlar icad ederek filistinli kardeşlerimizi katl ediyorlar.aslında türkiye kedi kürtlerini yılarca yok saymasaydı inkar ve imha politikaları yerine, kendi eşit kardeşi olarak görseydi, diline ve kültürüne sahip çıksaydı bu acı olaylar yaşanmazdı. topa tüfeğe ve israile giden paralar, eğitme sağlığa fabrikalara yatırım yapılırdı, o zaman türkiyede aş ve iş sorunu olmazdı. yazıyı okuyan arkadaşlar biraz empati yapsalar umarım beni anlarlar. ikinci yapılacaklar arasında hortumcularıve rüşvetçileri ortadan kaldırmak lazım. bu ülkede herkes namusu ve şerefiyle çalırsa sorun kalmaz. ülkemiz kazanır türk ve kürt kardeşliği kazanır

 186. serdar yorum tarihi 24 Ekim, 2009 03:32

  bazı arkadaslar burdakı fotorafa ve yazıya bakıp.ıyı olmuş dıyolar.cok yanlış .insan öldürmemın neresı ıyı.hic hayatınızda insan öldurdunuz mü?.allahın verdıgı canı allah alır.suçluysa hapis verılebırırdı.seh said de ınsanların ölumune sebeb oldu o da kötü yolu tercıh ettıbelkı.müslüman müslümanı öldurmemelı.ama bu konu cok uzun seyler yazmayı gerekttırır sonu gelmez tartısmanın.ıslam alemını müslüanlar olusturur.kendınmıze müslümanız dıyecez ama namaz kılcaz oruc tutcaz ama imanın şartlarını yerıne getırmıyecez.takvayı unutacaz .insan sevgisini görmezden gelıp sadece kendı gıbı olanları sevecez dıgerını dışlıcaz.böyle iman eksık kalır.müslüman ülkelere bakın hıc bırı begenmedımız avrupalılardan ıyyı durumda degıller.bızde dahıl.gecmıste yasamış cok degerlı ıslam alımlerı vardır.onlar en sevılenlerdır.cunku onlar ımanın ne anlama geldııgını cok ıyı bılırlerdı.ınsanlara svgıyle bakarlardı.onların gözunu kan bürümemisti.müslümanım dıyen mılletlerın bırbırlerıne hiç hoşgörüsü bıle yok uzun zamandır sebebı dış güçlerde aramayın.bızzat kendılerı suçlu.dini ibadetten ibaret görüp gerısını önemsemezsen bencıllesırsın müslüman toplumlar bunu yapıyor.halburki ibadet kişinin sadece kendısıne faydası var imanıda varsa cevresıne faydası var takvasıda vvarsa ıslam alemıne faydası var .arap milliyetciligi kürt milliyetcılıgı türk milliyetciligi ne zaman cıktı bılıyomusunuz.imanın körermişliginden cıktı.bağnaz cahıllesmıs müslümanların artmasıyla yoksa bunlar bırbırlerıyle şimdi böyle düsman olurmuydu.dınsızlık ıstıyenler ıcerden dış gücler dışardan mahşere kadar uğraşşsa bunları bırbırıne düşman edemezdı.içimizdeki dınsızler ıkı türlüdür 1-avrupalı pazar ı tatıl gunu yapmıs .yahudı c tesı yı yapmış.sen de cuma dıyecegıne pazarı tatıl saymıssın.ezanı türkce okutmussun 2-ıkıncı dınsızlerımızde cogunlugu olusturuyo aslında sen oruç tutmayanı bıcaklarsan dışlarsan, namaz kılmayanı cehenlemlık bu dersen,okudugun duanın anlamını bılmessen kuranın ne dedıgını mealını okumazsan arapca okumak sevap tır deyıpte kendı dılınce ne dedıgını bılmessen papağanın bıraz gelısmısı olursun.cıhatı ıslam ıcın kan dökmek sanırssan sen de dınsızden aşagı kalmazsın.kısaaca sı cok fazla yanlıslarımız var uzun yıllar duzelecegını zannetmıyorum.azıcık bişey okuyan ıbadet eden kendını allahın yargıcı zannedıyo bu cehenlemlık bu kafır bu dın düşmanı sız biey bılmıyonuz ben bılıyom havası na gırıyo.allahın kımı sevdıgını sen nerden bılırsın.benım sarhoşşun teki dıye aşagılıyacagım kişiyi allah benden cok sevıyodur.ben nerden bılem ki. kısacası bizim cok yanlıslarımız var .en buyuk yanlısımız ınsanı sevmeyı gereksız görmemızdır.hayvanı sevmeyı gereksız görmemızdır dogayı sevmeyı becerememızdır..her bır seyı sevsev bıle güzel ahlak adına hic bir sey yapmamamızdır.

 187. cemile olcay yorum tarihi 27 Ekim, 2009 11:10

  Artık savaş cığırtkanlıgı yapmaktan vazgecin!!!Bu ülke kardeş kanına doymadımı daha???İstenen nedir?Ben kürdüm,önce onu belirtiyim…İster ön yargıyla okuyun ya da okumayın!!!Bu ülkede birzamanlar sadece eşitlik isteyen en insani duyguları besliyen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idam etmiş düşünce yapısını şimdilerde insanlık dışı diye niteliyorsunuz…Ve Nazım Hikmetleri,Ahmet Kayaları,Yılmaz Güneyleri ve daha nicelerini…Aynı insani duyguları besliyen sadece kültürel haklarımızı,isim-kürtce-koyabilme özgürlüğümüzü ,güneydoğumuzun geri bırakılmışlığını,feodal yapısının özellikle bazı güclerce sağlanmasını,fakirliğimizi ve bunların cumhuriyetin kuruluşundan beri karanlık güclerce bilincli yürüttükleri politikalarla ta ki bizlerin, kürt halkının isyan noktasına getirdiğinizi bilmenizi istiyorum!!!Eğer bu cektiklerimizi empati yapsanız yani kendinizi yerimize koysaydınız eminim bize fazlasıyla hak verirdiniz!!!Kürt olduğumuz icin aşağılandık,geri bıraktırıldık,işsiz bıraktırıldık,kültürel haklarımıza el kondu vedaha sayamıyacağım nice insanlık dışı davranışlara maruz kaldık…Hala bizimle oynanmakta…Üzerimizden bicok oyun dönmekte…Dün başka bugün başka yazan medyaya ve hergün ağız değiştiren yetkili kişilere artıkinanmaktan vazgecin!!!inanmıyorsanız biraz gecmişi,arşivleri karıştırın!!!Toplumumuzu saran iki yüzlülük illetini görün bence…Biz sizin kardeşiniz değiliz,biz kardeşiz!!!Ve biz bu topraklarda sizden önce vardık…Meraklısı buyursun tarihe gözatsın…Kimse kimseyi bu ülkeden kovamaz!!!Ya birlikte yaşamayı öğreniriz,özgürlükleri gaspedmiyerek yada beğenmeyen ülkeyi terkeder…Eğer biraz düşünmeyi,özeleştiriyi,düşünmeyi,okuduklarımızın ne kadar gercek yada yanlış olduğunun ayrımına varabiliyorsak ve de biz kürtler değil ummadığınızların oyunlarına gözümüzü acabiliyorsak gerceğin taa kendisine varmış olur ve bizi hakeden yönetimleri,yasaları uygulama yolunu oylarımızla verilemeyen,alamadığımız haklarımızla almaya calışırız barış yoluyla…hoşcakalın…Kendinize iyi bakın

 188. fırat gerçekçi yorum tarihi 27 Ekim, 2009 23:40

  cemile kardeşime aynen katılıyorum…. cesur fikirlerinden dolayı kendisini barış ve demokrasi adına kutluyorum…. bütün savaşların sonu barıştır. savaşlar asırlar buyu devam etse bile, elbete sonu barıştan geçer… daha büyük bedeler ödenmeden, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ,,,, YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ,,, BİJİ AŞİTİ. BARIŞ İNŞAASI KÜRT TÜRK EL ELE…… YAŞASIN BARIŞ……………

 189. ali tekdemir yorum tarihi 30 Ekim, 2009 03:09

  türk askerine silah sıktıran bır adam bu yorumlarda asmaya falan karsı olanlar var gecsınler bu işi ölmeyi hak etmıs aslında hiç yaşamayı bıle hak etmemıs bır adam.askerı neftesınden vuruduran bır adam…
  BU ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYİPTE,BU ÜLKEYE İHANET EDEN KIMSE BU ÜLKENIN VATANDASINDAN YADA SORUMLUSUNUN TUTTUGU ELDEN KURSUNU YER….
  BU BOLE OLMAK ZORUNDADIR.O TERÖRİSTLERIN SONUDA ONLARI KIM DESTEKLIYORSA BIRGUN AYNI SONLARI BOLE OLACAK AZSINLAR AZA BILDIKLERI BAKALIM NEREYE KADAR KIYIM SOYKIRIM NASIL YAPILIRMIS DUNYA SEYREDECEK ONDAN SONRA….
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE VE TANRI TÜRKÜ KORUSUN YÜCELTSİN…

 190. serdar genç yorum tarihi 5 Kasım, 2009 03:55

  arkadaslar islam dini akıl ve mantık dinidir. llütfen önce islamı anlayalım.. tarihe baktığımızda din elden gidiyor diyerek bir çok dinle ilgisi olmayan şeyler yapıldı. şey sait isyanı da tamamen türkiye cumhuriyeti devletenin çıkarlarına ters olduğu için yapıldı.. islamda masum insanları öldür diye birşey yok ve halkı yağmala şehri yık diye birşeyde yok. lütfen arkdaslar bunu sadece kürt türk çatışması olarakta görmeyin. bunlar sadece ingilizlerin oyunları. hiç bir taraf burda faşistlik yapmamalı.. bazılarınız yazmış faşistsin gibi şeyler ama onlarda farkında olmalı kürt faşistliği yapmasın… islamm dini akıl ve mantık dinidir. bizim önce yapmamız gereken şey kur’anı okumaktır. çünkü islamı anlamanın en doğru yolu budur.. her şeyh denilen şeyh deildir arkdaslar.

 191. aylin argöz yorum tarihi 11 Kasım, 2009 21:47

  bn bütün yorumlara baktım hepsi geri kafalılar şeyh sit atatürkü sevmiyen biri atatürkü sevmiyen ölsün

 192. koray albayrak yorum tarihi 14 Kasım, 2009 09:41

  benim kanaatimce o dönemde Şeyh sait amacına ulaşmış olsaydı türkiye tamamıyla ikiye bölünüp ırkçılık baş gösterirdi… Atatürk’ün yaptıgı hiç bişey yabana atılmaz ve onun gibisi bir daha bu yeryüzüne gelmez… Yaptıgı herşeyde asla pişmanlık duymayan Atatürk,bu olayda da gurur duymuştur türk milletiyle… çünkü şeyh sait kandıramadı türk milletini ayaklanma için,kazdıgı kuyuya kendisi düştü…anlatmak istedigim herşey kısa ve öz… İZİNDEYİZ ATA’M…

 193. sailih zeki tipi yorum tarihi 17 Kasım, 2009 04:24

  Büyük ATATÜRK,!büyüdükçe büyüyor gönlümde,ben yukarıdaki yorumları okudukça.Atamızın tarikat denilen, yan galip yatarak avantadan kendini besletenlerin dergahı olduğunu anlayıp, memleketi şarlatanlardan kutarmak istemesi onun ne kadar büyük olduğunun kanıtıdır.
  Yukarıdaki (adsız soyadsıza) bir çift sözüm
  var.Siz bin sene önce ne iseniz bin sene sonrada o
  olacaksınız.En kahramanınız yakalandığında pabuç yalamaya başladı,şimdi İmralıda.Biz bin sene önce
  bu Ülkeyi bileğimizin hakkıyla aldık,uğruna KAN döktük VATAN yaptık.Biz Roma’nın Batısınıda titrettik,Doğusunuda feth edip bu ülkeyi kendi-
  mize VATAN yaptık.Bağrından ATATÜRK gibi devlet adamı çıkaramayan topluluklar ancak aşiret reislerine kul olurlar.Ancak bizim gibi tarihi şan ve şerefle dolu uluslar ATATÜRK çıkartabi-
  lir.Oda hamdolsun sadece bizde var.Sana son bir
  sözüm sıfatsız kahraman;BÜYÜK adam BÜYÜK’lük ya-
  pıyor ve sizleri O şanlı tarihe ortak ediyor.
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ! Anlayana.

 194. bozkurt yorum tarihi 17 Kasım, 2009 09:41

  şeyh said hakkın da her şey acıkca yazıyor daha tartışmanın bir anlam ve manası var mı bunlar din i istismar ederek ve halkı din altından kandırarak bir şeyler kazanmak isteyen insan ve insan grupları.vatan haini bunlar kendi kafalarına göre ülkeyi bölecek.milli mücadele yıllarında vatanımızdan bi parça koparmaya çalışan kişiler ülke her yerden darbe alırken bi darbe de bunlar vurup kendi ülkelerini kurmay amaçlamış ki bu hiç bir zaman olamaz.ben biliyorum magdem ki kardeşlik var destek olsalardı ya elin ingilizi ile ortak iş yapacagına…böyle elin gavuru ile iş yapan bi millet ten her şey beklenir kısaca bunların din ile alakası yok sadece kullanıyorlar…

 195. tusem türkiye yorum tarihi 17 Kasım, 2009 16:06

  şundan emin olalım türkiyeyi bölmeye hiç kimsenin güçü yetmez yetmeyecek bunu herkes kabul etmeli..

 196. burak feza yorum tarihi 17 Kasım, 2009 18:32

  şeyh said çok büyük, kaliteli, asimile olmamış, şerefiyle yaşamış, şerefiyle ölmüş büyük bir kürt din adamıdır..onu asanlar dersime çoluk çocuk ayırmadan bomba yağdıran zihniyettir onların allah katında hiç bir zaman yerleri yoktur..bu arada kürtler azınlık değildir kürtler bu topraklarda yüzyıllarca yaşamış bir halktır daha sonra türklerle beraber yüzyıllarca kardeşlik içinde yaşamıştır..bugün kürtler ve türkler birbirinden nefret ediyorsa bunun sebebi zamanında dillerinin yasaklanması, işkencelere tabi tutulmalarıdır ve bunu yapan o askerler şimdi tvlere çıkıp vicdanen rahatsız olduklarını söylüyorlar kanallar bununla ilgili filmler çekmeye başlıyorlar( bu kalp seni unuturmu gibi..)ama onlara yapılanlar hiç bir zaman unutulmayacaktır…işkenceler insanlık suçudur buna vicdanı olan türk, kürt, ermeni, çerkez, rum vs… herkes onay vermeli..insanları etnik kimliğine göre değil vicanına, kişiliğine göre değerlendirmeliyiz…dinimizde ırkçılık yasaklanmıştır..herkes kimliğiyle, diliyle, rengiyle, diniyle güzel unutmayalım…

 197. filizgibi yorum tarihi 18 Kasım, 2009 11:04

  ahmet kara burda gelip bilgiçlik taslayıp ta insanların kafalarını karıştırmayı bırak..yazdığın yazılara sadece gülüp geçiyorum..o kadar saçma bir soru ki..türklük vahiyle mi gelmiş..böyle bir soru yu ancak cahil insan sorar..

 198. vatansever yorum tarihi 19 Kasım, 2009 14:02

  benım anlamadıgım dın elden gıdıyo dıye ısyan yapıyo bunun ıcınde hrıstıyan bı devletle ıngılızlerle pazarlık yapıyo bu nasıl bıseydır.sonrada gıdıyo yuzlerce yıldır beraber yasadıgı musluman kardesıne kursun sıkıyo.yazık dıyorum ve hala gunumuzde bu ınsanları savunlar var.

 199. cengiz abacı yorum tarihi 19 Kasım, 2009 15:08

  yorumları okudum ve dehşete düştüm.nedir bizim allah ile aramıza birilerini sokma hevesi.illaki bir aracı gerekseydi zaten peygamberimiz ölmezdi.aklı olan her insan kuranın türkçesini okusun emredileni yapsın kimsedende icazet ummasın

 200. SELMA yorum tarihi 19 Kasım, 2009 20:32

  cemile olcay kardeşime aynen katılıyorum yüreğine sağlık.bende kürdüm ve kürd oldğm içinde GURUR DUYUYOROM ve bizler için canını verenleri asla utundırmıycaz ŞEYHSAİD MEKANIN CENNET OLSUN…

 201. tayyibne gülusa yorum tarihi 19 Kasım, 2009 21:28

  devletin başındaki BAŞlar gitmedikçe 5 yıla kalmaz yeni bir ırk türeyecek adı ne olabilir sizce?? uskürt olma ihtimali yüksek görünüyor..bununla beraber yeni bir mezhep doğabilir.adını siz koyun artık hıristiman mı müslüyan mı onu bilemem.belkide o günleri ben göremem.eyyy TÜRK vatandaşı ne zaman uyanacaksın??israil geliyor usa geliyor vatan elden gidiyor.halkımızı birbirine düşürüyorlar ASLA UNUTMAYIN:PARÇALA BÖL VE YUT.işte bu bir taktiktir.zamanında hun imparatorlugunu böyle yıktılar çin liler.şimdi türkiye yi böyle yoketmeye çalışıyorlar.ey türk ey kürt ey çerkez ve diğerleri.sen bir türk vatandaşı isen!!ÇANAKKALEDE YATAN ŞEHİTLERİMİZİ !!düşün ve onlara minnet borcunu BU VATANI KORUYARAK ÖDE..ne mutlu türk üm diyene.önce vatan………..

 202. Nuriboz yorum tarihi 20 Kasım, 2009 01:44

  Tam çeyrek yüzyıldır,Türkçülük,Kürtçülük meselesiyle üğraşıyoruz.Her ne kadar Kürtler bizi kardeş olarak görmek istemiyorlarsada,(ki biz onları kardeşimiz biliyoruz)bu çilekeş ülkede 25 yıldır kardeş kanı dökülüyor ve tabiki çok yazık oluyor. Dünyanın her yerinde toprak ana kabul edilir, devlette baba ve orada yaşayanlarda kardeş.Kürtler bunu kabul etselerde,etmeselerde;
  istesekte, istemesekte. Ve bir yerde kardeş kavg ası varsa buna sebep olan,buna çanak tutan,bundan fayda sağlayan,medet uman birileride mutlaka vardır.Biz kardeş kavgaları ile uğraşırken,biz kitabı,peygamberive sahibi olan bir din için kavga ederken(dindarsın,dinsizsin diyerek)ABD ayda su arıyor,su aramak için ayı bombalıyor sanki babasının malı tapulu arazisi gibi ve ne yazıkki kimseninde buna sesi çıkmıyor.1919_1920 lerde bu ülkeye göz dikenler,işgal edenler kimlerdi ,biz kimlere karşı mücadele verdik. Bu gün bizi bir birimize düşürenler kim ve en kötüsü Kürt kardeşlerimiz kime hizmet ediyorlar,kimin maşası oluyorlar.Neden hıristiyanlar yada yahudiler birbirleri ile din kavgası yapmıyorlarda müslüman müslümanı boğazlıyor.Kürtlere şunu sormak istiyorum Osmanlı dağılmışken biz yedi düvelle boğuşurken neden bağımsız bir Kürt devleti kurmadılar ,neden bunun mücadelesini vermediler yada bu gün bir devlet kursalarkimin himayesine girecekler,bu devletin ömrü ne kadar sürecek.O kuracakları devlette hangi aşiret hangi şeyh hangi şıh,hangi ağa egemen olacak.Kime toprağımız yok,yolumuz yok fabrikamız,hastanemiz,okulumuz yok diyecekler.O Kürtler karadenizi,iç anadoluyu orada verilen yaşam mücadelesini biliyorlarmı? Devlet kurmak kolay iş değildirde devleti yaşatmak insanların refahını, mutluluğunu,güvenliğini kısacası devlet olma sorumluluğunu almak hiç kolay değildir.Bu işler birkaç ruhunu satmışların ateşli sözleriyle olmaz,emek ister,çaba ister ter akıtmak ister eğitim ister.Eğer bu kadar kolay olsaydı her aklına esen devlet kurardı.Şu yaşadığımız çağda bırakalım böyle saçma sapan işleride gücümüzü paramızı zamanımızı eğitime,teknolojiye,sanata,kültüre harcayalımda ayı kaptırdık uzayı ABD ye yada başka devletlere kaptırmıyalım bari?

 203. Abdullah Kurt yorum tarihi 20 Kasım, 2009 21:54

  Bardağın diğer yarısına da bakmalıyız.Aşiretler TC’ni benimsemiş miydi? Rejim,yani Cumhuriyet, Anadolu’nun Röesanssıdır.Cumhuriyete karşı ayaklanmak ümmet olmaktan kurtulamayışın göstergesidir.Birlikte insan gibi yaşamak için önce herkes kendini sorgulamalıdır. Bu aşiretler neye karşı, kimin desteğiyle ayaklanmıştır? Sloganları özgürlük değil, “Din elden gidiyor, yetişin ümet-i müslüman.” değil miydi? O halde kavga özgürlük kavgası değil,İngiliz oyunudur.Her rejimin kendisini koruma hakkı vardır.

 204. koray ışıker yorum tarihi 21 Kasım, 2009 00:05

  bu memeleketene beduzzamanlar ne hoca efendıler hıc bırıfayda etmez bunların hepsı ulkeyı bolmekten baska ısyana suruklemekten başka bır fayda etmez unutmayın menemen olayını kım baskısıyla yaptılar genc asker kubılayı ve kendılerını musluman dıye tabır eden dını pervasızca kullanan bır cok sahtekarlar neden sımdı amerıkalara kactılar cunku bu ulke m.kemel ataturkun cocuklarının evlatlarının ulkesı bız kanımız canımızla turkıye cumhurıyetı vatandaşıysak bize haksızlık yapanların cezasının verılmesını ısterım yasasın turkıye cumhurıyetı yasasın M.KEMAL ATATURK

 205. cem kesener yorum tarihi 22 Kasım, 2009 15:07

  Birazcık evrensel düşünelim türkiye değilde falanistan diyelim alçağın biri falanıstanı yıkmak parçalamak isteyen can düşmanlarınızla işbirliği yapıp sizi arkadan vuruyor ve eğer başarılı olursa sizi ortadan kaldırmaya hedefleniyor. siz falanistan başkanı olarak ne yaparsınız teslimmi olursunuz canınızı namusunuzu bırakırmısınız. Atatürk gerekeni yapmış ve yüce Allah ona yardımcı olmuştur. Allah dostu olarak gösterilmek istenen alçaklar cezasını görmüşlerdir. Günümüzdeki şeyh saitler biraz düşünüp ders alsalar kendileri için çok daha iyi olur .ALLAH DOĞRU İLE BERABERDİR.

 206. cem kesener yorum tarihi 22 Kasım, 2009 16:14

  aRKADAŞLAR BEN TÜRKÜM AMA YAZILAN BAZI YORUMLARA ÜZÜLDÜM KÜRTLERDE SAYGIN BİR ULUSTUR. ARAŞTIRMALARA GÖREDE BİZİMLE UZUN GEÇMİŞTEN AKRABADIRLAR. İÇİ DIŞI BİR İNSANLARDIR.KOLAY KANDIRILIR ART NİYETLİLERİN OYUNUNA GELİRLER. DÜNYADAKİ TEK DOSTLARIDA YİNE TÜRKLERDİR.BU KARDEŞLERİMİZ ERGEÇ GERÇEĞİ GÖRECEK VE İLERİDE AYDINLIK GÜNLERİ BERABER YAŞAYACAĞIZ. VE BİZİM OLDUĞUMUZ GİBİ İÇLERİNDEKİ KÜÇÜK GRUPLARIN YAPTIKLARI DIŞ GÜÇLERE HİZMET EDEN HAİNCE EYLEMLERDEN PİŞMANLIK DUYACAKLARDIR.

 207. hakan ataoğlu yorum tarihi 23 Kasım, 2009 00:47

  şeyh sait gibiler yıllar sonrada olsa hala taraftar bulabiliyorsa bu toplumda gerçekten çok yazık…..

 208. şakirt yorum tarihi 23 Kasım, 2009 12:39

  “yaptığınız mücadele kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir. türk milleti islâmiyete bayraktarlık etmiş, dini uğrunda yüz binlerle, milyonlarla şehid vermiş ve milyonlar veli yetiştirmiştir. binaenaleyh kahraman ve fedakar islam müdafiilerinin torunlarına, yani türk milletine kılınç çekilmez ve ben de çekmem.” – asa-yı musa –

  işte bu bediüzzamanın isyana karşı geldiğini göstergesidir ve şeyh saitli bediüzzaman farklı kişilerdir hatta atatürk şeyh saiti yanına alarak yeni kurulacak devlete millet güvensin istemiştir okuyun ve öğrenin

 209. Selam Şeker yorum tarihi 25 Kasım, 2009 23:45

  Bazı arkadaşlar Şeyh Said ile Said Nursi yi karıştırıyor.

  Bu bilgi eksikliği ciddi sıkıntı doğurmakta.

  İkisi farklı kşiler ve Said Nursi İsyanı hiç tasvip etmemiş bir insandır.

  İngiliz destekli hiç bir eylem Müslüman dünyası için hayırlı olmamıştır

 210. ahmet arslan yorum tarihi 30 Kasım, 2009 13:22

  koray ışıker- arkadaşım islam dininde haksız yere insan öldürmek yoktur.şeyh said,menemen olayı ki menemen olayının lideri kendini mehdi ilan etmiş ancak islam dininde kendini mehdi olarak göstermek falan da yoktur.bunlar din kisvesinde bölücülük bozgunculuk yapan yine belli kesimler tarafından yönlendirilen sözde isyancılardır.hangi mantığa sığar müslümanın müslüman kardeşini katletmesi.ayrıca evet şeyh said ile said nursi çok yazık ki karıştırılıyor bu halde bile yorumların ardı arkası kesilmiyor.ŞEYH SAİD SAİD NURSİ İLE DE GÖRÜŞÜP İSYANA KATILMASINI SÖYLEMİŞ ANCAK SAİD NURSİ ‘SİZİN YAPTIĞINIZ KARDEŞ KAVGASIDIR İSLAM DİNİNDE KARDEŞ KAVGASI OLMAZ’karşılığını vermiştir.her zaman olduğu gibi bugünde Fthullah Gülen’i karalıyorlar hangi milliyetçi yurt dışına bu kadar çok çağdaş Türk okulu açmıştır istiklal marşımızı vatan sınırları dışında okutup barış köprüleri kurmuştur..İSLAM DİNİ BARIŞ KARDEŞLİK DİNİDİR lütfen kandırılmayalım ön yargı ile bakmayalım kişileri bilmeden en az bir eserini okumadan yargılamayalım…

 211. murattt yorum tarihi 6 Aralık, 2009 21:50

  İslam dinine inanıyorsak ki ben şahsen inanıyorum. dinimizin temel kuralını unutmamak gerekir. Hz. Allah birdir ve Hz. Muhammet onun peygamberidir. ondan başka eş koşmak ve sonra gelenlere peygambermişcesine muamele etmek dini inkar etmektir. Şeyh Saiti bu derece üst görüp ona üstü kapalı bir şekilde resmen iman edenler kendilerini iyi birer dindar saymaktadır. oysa aslında yaptıkları islam dininin en yüce kuralına eş koşmaktır. günahtır. yazıktır. bu ülke topraklarını bile bile ingilizlerle kana boyayan, ingilizlerden kürdistan harbiye nazırlığına diye mektuplar alan insanı kutsal ilan eden sizler. Allahtan korkun. O yıllarda bölgede şehit edilen asker ve yine o bölgede devletine sahip çıktığı için bunlarca öldürülen ve hatta aşiretleri içerisinde zorla savaştırarak ölen bu insanların vebali boynunuza olur. Güzel İslam dini bunların tekelinde değildir. eğer bir kürt kimliği ile bu kişiyi kutsal görüyorsanız siz bilirsiniz ama İslam dini adına o kişiye kutsal diyemezsiniz. Gerçek islam bilgini piyon olmaz. Son peygamber Hz. Muhammettir. geri kalan adem-i beşerdir.

 212. N.KEMAL VATANSEVER yorum tarihi 10 Aralık, 2009 20:12

  lafla peynir gemisi yürümez.’tarihini,dinini ve geçmişini bilmeyenler ezilmeye,sürünmeye ve sonunda yok olmaya mahkümdurlar’BÜYÜK ÖNDER M.KEMAL ATATÜRK.
  OSMANLIYI KABÜL ETMEYEN ZİHNİYET TORUNLARI 0LDUĞUMUZ AZİZ EJDADIMIZIN KEMİKLERİNİ SIZLATMAKTADIR.
  KISACA BU VATAN BENİM BEN TC.VATANDAŞIYIM DEMEDİKÇE ASIRLAR ÖNCE HAZIRLANAN KARIŞTIR PARÇALA ve YUT TAKTİĞİ DEVAM ETMEKTE
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE İSTEMEYEN BAŞKA KAPIYA????

 213. abdullah selvihanlı yorum tarihi 10 Aralık, 2009 20:30

  faşist bir ülkede yaşadığımız için,nice şeyh saitler, sait nursiler,ahmet kayalarve daha nice göz nurları faşist bir ideoloji ile yadırgrnrcaklardır………..Yazıklar olsun.ülke başına gelen bazı liderler kardeşliği yok etmek istiyorlar…böyle olmamalı

 214. DİLAY. yorum tarihi 11 Aralık, 2009 22:52

  şeyh said size göre ister haklı olsun ister haksız.ama merhum kendi doğrularının peşinden gitmiştir.ve böyle insanlar kendi için değil insanlık için çalışır düşünür ve uğraşırlar.bazı arkadaşlar türk faşist,türk miliyetçiliği lafını kullanıyor, ama farkında olmadan kendileri kürt milliyetçiliği yapıyor.burada önemli olan türk _kürt değil insanlıktır hepimiz insanız ve hiçbirimizin birbirine üstünlüğü yoktur.şeyh said belki dini belki halkı ,belkide insanlık için bişeyler yapmaya çalıştı.ve cezasını hayatıyla ödedi.pekiii şimdi haksızlık,yolsuzluk,dolandırıcılık,ırkçılık vs yapanların cezasını kim verecek.ayrıca türküm diyenler tarihi bilmeden konuşmasınlar.geçmişte kürtlerin ne gibi işkencelere maruz kaldıklarını biliyorlarmı acaba.sırf kürt oldukları için çektikleri işkenceleri,haksızlıkları zülümleri bilmeden öğrenmeden kalkıpta ben türküm diye övünmesinler.tekrar söylüyorum biz kardeşiz aynı dine mensubuz.aynı dinden olmasak bile hiç bir kanun insanın insana zulüm yapmasını haklı göremez…

 215. isimsiz yorum tarihi 12 Aralık, 2009 12:11

  önce şeyh satin kim olduğunu öğrenin öyle yorum yapın Allah katında yeri büyüktür Allah onun yerini cennet yapsın

 216. erkan yorum tarihi 12 Aralık, 2009 18:07

  ingiliz uşağı hakettiği değeri bulmuş yattığı toprak böyle bir cesedi nasıl kabul ediyor bilemem heralde davacıdır ve buna ortak olan bu fikri savunan dinden imandan bahsetmesi şuursuzluktur

 217. mehmet bakar yorum tarihi 16 Aralık, 2009 00:38

  şeyh sait isyanı yazılanlarla sınırlı değil bizzat olaya vakıf olan binbaşi şeyh osman rahmetullahın talebesinden işittiğim konuyu anlatmak isterim şeyh sait isyanının ana sebebi şapka giymeyi kabul etmeyip isyan etmesi hükümet şeyh osmana sizde şeyh siniz askerlerle gidin konuşun diye bizzat görevlendirildi şeyh osman şeyh saide sende hak şeyhsin senin irşadın 3. semada bende şeyhim irşadım hak katından allah bildiriyorki şeyh sait şapkayı giysin yoksa çok kan dökülecek deyince şeyh osman cevaben la dedim lo demem diyerek isyanında devam etti şeyh osmanın talebesi olan şeyh muhammedin dediğine göre kıyamete kadar kuru ağaca bağlı olarak kalacak nedeni ise şeyh olduğundan doğrusu budur ingilizlerin oyunu beşere geçer evliyaya değil

 218. alper dost yorum tarihi 16 Aralık, 2009 23:38

  Şeyh Sait ve niceleri ingilizlere uşaklık etmiştir. en iyi ihtimalle ingilizlerin oyununa gelmişlerdir… ALLAH katında onun yerinin büyük oldugunu iddia edenlerin delilleri nedir….Kendinden öncekileri doğrulayan ve biz müslümanlara haber veren KURANI KERİM den başka bir kitap Hz. MUHAMMED sav den daha başka bir RESURULLAH mı geldide kimin yerinin ALLAH katında ne oldugunu biliYİorsunuz….
  ingilizlere gavurlara uşaklık yapanlar , ancak bir kapıkulu gibi muamele görür…

 219. serdar yorum tarihi 18 Aralık, 2009 14:23

  bu şeyh ler ALLAH a değil paraya ve güce taparlar kim onlara güç verise onların kucağına otururlar vatana ihanet eden er yada geç cezasını çeker

 220. hakan solmaz yorum tarihi 26 Aralık, 2009 11:49

  seyh sait iftiraya ve zulne kurban gıttı ve ardan seneler gecmesıne ragmen seyh sait e uygulanan zulum gunumuzde oldugu gıbı kurt kardeslerımıze halen uygulanmaktadır.

 221. ahmet türk yorum tarihi 29 Aralık, 2009 18:42

  arkadaşlar şeyh sait i ingilizler kışkırtmamıştır o bölgede yaşıyan peygamber efendimizin soyundan gelenleri sürmek istemişlerdir. şeyh sait ve akadaşları peygamberimizin soyundan gelenleri sürdürmek istememişlerdir. bunun üzerini mecburen polis e jandarmaya kurşun sıkmak zorunda kalmışlardır. o bölgede bir sürü insan katledilmiştir lütfen yalan yanlış şeylere inanmayın

 222. cem senol yorum tarihi 2 Ocak, 2010 22:02

  Ben insanların hangi düşüncede olursa olsun bir arada yaşayayabilecekleri özgürlük lerin kısıtlanmayacağı bi ülke temennisi ederim.türk ve kürt milleti iki ayrı toluluktur.kürtler hep ayrılıkçı,isyancı ve toprak ağası egemenliğinde yetişmişlerdir.türkler se bağımsızlık adına mücadele etmiş bi topluluktur.şimdi ki dünya düzeni ise farklı dillerin dinlerin inançların özgürce ifade edilebildiği farklılıkların bir arada saygı
  ile yaşaması gereken bi dünyaya gitmektedir.Önemli olan farklılıkların bir arada saygı ile yaşamasıdır.

 223. zafer şahin yorum tarihi 5 Ocak, 2010 13:48

  Değerli arkadaşlar siz bu insanın islamı savunduğunu iddaa ediyorsunuzya buinsan hangi cephede kimekarşı savaşmıştır. Herhalde tükiyeyi işgal eden güçlerinde müslüman olduklarını umarım düşünmüyorsunuzdur.Arkasında gücü olan bu adam gücünü neden işgal güçlerine karşı kullanmamıştır.Lütfen insanları tanımadan körükörüne biat etmeyin ilim çindede olsa gidin alın sözünü hatırlayın.Araştırmadan teslim olmayın. Bizim dinimizin ilk emri oku değilmi.

 224. musa akdağ yorum tarihi 6 Ocak, 2010 19:58

  Benim anlamadığım herkes kendi indinde birşeyler uyduruyor.Herkes bildiğini okuyor ama ben hiçbirine inanmıyorum. Bence Şeyh Saitin davası şeriatten başka birşey değildir ama birileride bunu benimsemeye çalışıyorlar birileride kötülemeye çalışıyorlar kalbinde ikilik olan insan, dilerim Allah’tan muradına ermez. Sırf Allah rızası için çalışanın Allah yardımcısı olsun İnşallah AMİN…

 225. lara juss yorum tarihi 13 Ocak, 2010 00:02

  kürdüzzz iştee budurrr sonuna kadar kürdüzzz

 226. adiladam yorum tarihi 16 Ocak, 2010 20:37

  evet arkadaşlar herkez bişiyler yazıyo çiziyo ama tek gerçek var birazcık beyni olan birazcık doğru düşünen bi birey bu isyanın yanlış oldunu anlayabilir bunun dinin elden gitmesi v.s gibi bi isyan olmadığını akıllı olan anlar din elden hiç bi zaman gitmedi acaba merak ediyorum m.kemal ATATÜRK olmasaydı nası bir ülke olurduk ağalığı paşalığı,töreyi,aşiret sistemini kaldırdı kadınlara seçme seçilme hakkı verdi demokratik bi ülke için çalıştı ama bazı ezikler bazı dinciliğin hat safada olmasını isteyen yada bunu bahane eden akılsızlar böyle olaylar yaptılar ve asıldılar gittiler ya nedense bukadar olaylar yaşıyoruz hep faşist türklere diyolar doğuda kana buluyolar bunu bastırmaya çalışan polis faşist belediye otosuna bombalı saldırı oluyo bunlar ne insana kurşun sıkıyolar bunlar ne faşist bile deil adını koyamıyorum tabi sizler süttün çıkmış ak kaşık dimi tek neden var eziklikkk başka hiçbişiy deil devletide versen yinede tatmin olmaz bazılar anlayana..

 227. pusat yorum tarihi 19 Ocak, 2010 20:47

  s.a işkembeyi kübradan bol bol atmayın şeyh sait allah katında değerli bi insan şeriat kanunlarına göre yaşamıştır ulan iskilipliatıf kürt deildi o neden asıldı ?? biraz araştırın şeyh sait kürt ama kürt milliyetçisi değilldir ulan medreseler kapatıldı kurana ayaklar altına alındı bu dur diyecek şeyh saitle bediüzzamanlar ve i. atıflar hep vart olucak meyve veren ağacı taşlarlar yaşasın şeyh sait ve dava arkadaşları

 228. şeyh sait yorum tarihi 21 Ocak, 2010 02:43

  insan bu kadar insanlığını kaybedermi ya…sizi insanlığa davet ediyorum

 229. pusat yorum tarihi 21 Ocak, 2010 13:32

  hayat iman ve cihattır en büyük ibadet hakkı müdafa etmektir şeyh sait laik diktaya karşı islami direniş zafere lkadar sürecektir. kahrolsun İslam düşmanlığı

 230. ınsan oglu yorum tarihi 26 Ocak, 2010 00:04

  ya arkadaslar kısa ve net konusucam bes parmak bır deıldır once bunu hatırlayın.kurt turk vb musluman olan kısı bu dıyolaga gırmez ve gırmemesı lazım serdar arkasımız butun kurtlerı aynı kefeya koyup cok agır elestırıler yapmıs buda onun yorumu. ama suan SEYH SAITI sucluyanlar bı gundemı takıp etsınler ergenekonlar.jıtemler. ve en buyuk bolucu askerıyedır.bugunlerde BALYOZ DARBE almıs basını gıdıyo.egede ucak dusurup ıstanbulda CAMI bombalıyıp ama CC ALLAH KIMSEYE yasatmasın o gunlerı bız bunları bıle bıle yınede turkler hepsı boylemı dıyoz kısa dedım ama uzun oldu konusacak cok sey var aslında ama.burdan tum halkıma seslenıyorum bu yalancı dunyada olmasada obur dunyada muhakkak kı kafırler cezalandırılaktır.hepımız kardesız untmayalım

 231. pusat yorum tarihi 26 Ocak, 2010 19:41

  Yaşasın Kürt Türk İslam Birliği. Kahrolsun İslam düşmanlığı

 232. MUHAMMED yorum tarihi 1 Şubat, 2010 16:29

  sizler ancak ezber konuşursunuz allah ne emrettiyse onu yapmak zorundayız bizler allahın emirlerini uyguladığımız zaman iman sahbi oluruz şeyh said hiçbir zaman ingilzlerle iş birlikçi olmadı olamazda allah resülü yahudi ve kafirlere uymayınız hadisini ne çabuk unutuıyosunuz din için mücadele eden insan nasıl onlara uysun iyice araştırın sonra konuşun

 233. pusat yorum tarihi 2 Şubat, 2010 14:44

  erziromlu lu şeyh said rehberimizin davasını canı gönülden destekliyoruz zafer islamındır

 234. gülizar ayazgün yorum tarihi 8 Şubat, 2010 16:57

  gerçekten tam istediğim bi yazı vardı teşekkürler :)))

 235. pusat yorum tarihi 9 Şubat, 2010 16:07

  senin o yüce davan ALLAH’ın kanunlarının bir gün yeryüzüne hakim kılnacagı günler inşallah gelecektir

 236. pelin solmaz yorum tarihi 14 Şubat, 2010 21:27

  ya geRçekten çok güzel açıklamalı bir konu benim ödevimede yardımcı oldu.TEŞEKKÜRLER.

 237. F.Krkvk yorum tarihi 16 Şubat, 2010 15:12

  :S:S:S:S:S
  Birbirimizi yemeye ne hacet !
  Kabul etmeliyizki bizler kendi içimizde savaşma derdinden bir basamak bile çıkamadık..Ne Kürt, İslam,Alevi savaşı verenlere nede onları kışkırtan Güçlere içlenebilcek halimiz mi var??
  Çıkın artık kılıflarınızdan,tek yapabildiğimiz bu değil mi ? Yarım yamalak bilgilerle,kışkırtılan duygularla,geçmişte yapılan hatalara körüklerle gitmek bizim işimiz..Biz hep bağımlıyız unutmayın.,,Biz hep asimileyiz unutmayın..Birtek nezamn biz biz dik biliyormuyuz..ORTASYA DA Bizler Türk’tük..Sonrasında Kürt olduk ,Ermeni olduk,Rum Olduk,Yahudi olduk,Süryani olduk,Alevi olduk..Bunu neden sindiremiyoruz..Zaten Atalarımız belli..onlar da sürekli kendi aralarında savaşmadılar mı..CİHAT anlayışı sadece bir hayaldir ozaman itibariyle..Araştıralım bakalım bizim kadar çok devlet kurup yıkan bir millet daha varmıdır?
  Evett Atalarımızın evlatları yiyelim birbirimizi biz barbar türkler(çakma türkler) tüketelim herşeyi..!!

 238. cansu nazlı yorum tarihi 18 Şubat, 2010 12:58

  arkadaşlar yorumların hepsini okumadım ama en başta bir yorum var bu adamın kitapları hala satılıyor masum müslümanlar okuyor falan. LÜTFEN ELEŞTİRİ YAPMADAN ÖNCE İYİCE Bİ ARAŞTIRIN . KİTAPLARI SATILAN KİŞİYLE(BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ) KONUDA BAHSEDİLEN KİŞİ AYNI KİŞİ DEĞİLDİR(ŞEYH SAİD) İYİCE Bİ ARAŞTIRMANIZI TAVSİYE EDRİM YAFTALAMADAN ÖNCE İYİ ARAŞTIRIN VE ÖNCE BEYNİNİZİ KULLANIP DÜŞÜNÜN. MÜSLÜMANLAR MASUMDUR EVET AMA HERŞEYE ATGÖZLÜKLERİYLE BAKANLAR BUNA RAĞMEN MUHAFAZAR KESİMİ BAĞNAZ GÖSTERMEYE ÇALIŞAN İNSANLARI KAFASININ İÇİNDEKİYLE DEĞİL DE BAŞININ ÖRTÜSÜYLE DEĞERLENDİRENLER DE ZAVALLIDIR EVET GERÇEKTEN ONLAR ZAVALLILARDIR.

 239. pusat yorum tarihi 19 Şubat, 2010 20:10

  cansu arkadaş güzel söledi bediüzzaman yazdıgı kitaplarla küfrün belini kırdı şeyh said ise küfre karşı canını verdi şehid oldu muhakkaki galip olanlar hizbullah olanlardır

 240. Ahmet Said Gündüz yorum tarihi 19 Şubat, 2010 23:49

  Allah sabredenlerle beraberdir.. Yıllarca Seyh Saide laf atan cahil insanlar gördükkk… Tarihi görmek istediği tarihle okuyan cahiller.. Size sesleniyorum biraz elinizi vicdanınıza koyun.. Araştırınnn..

 241. aaaaaaaaa yorum tarihi 24 Şubat, 2010 17:50

  iyi güzel

 242. Atakanı yorum tarihi 25 Şubat, 2010 23:23

  Vah Vah! Yukarıda yorumlarda, bilgisiz bir neslin dinden bahseden zavallıları var. Bakın tarihimizde 2 seyh sait vardır.
  Birincisi ingiliz muhipler cemiyeti üyesi, ve isyanı gerçekleştiren Şeyh Sait, ikincisi taraftarlarınca Bediiüzaman diye adlandırılan yazdığı risaleleri okuyanların nur cemaati diye adlandırıldığı Şeyh Said. Bunun bile farkında olmayan, ikisini aynı kişi sanan bilgisizlerin yorumları bile tüylerimi diken diken etti. Lütfen biraz okuyun. Kuran bile olsa okuyun. İkra demiş Allah, ama sizin gibi sahte müslümanlardan, vatanı milleti satanlara destek veren, okumayan müslümanlardan İkra geldi!..

 243. aylin sarı yorum tarihi 26 Şubat, 2010 21:49

  denizler erdallar ulaşlar hüseyinler şeyh saidler daha kimler kimler hepsi azrail tarafından değil bazı pislik insanlar darbeciler tarafından canları işkence çeke çeke alındı her ne görüşte veya nasıl insanlar olursa olsun her şeyi bir kenara bırakalım cezaları idam olamazdı bu kadar söz herşeyin nedenine sonucuna ve cevabına yeterdestekeyen yazsın

 244. F.Krkvk yorum tarihi 9 Mart, 2010 13:27

  Kesınlikle destekliyorum Aylin kımse işlemiş olduğu bir insanlık sucundan ötürü idamı asla hakedemez.
  Ancak sunu da demeliyim ki Şeyh Saide ağlayan vicdanlar neden diri diri yakılanlara ya da dewrim yoldaşlarına da ağlama dı ki..
  Şükredelim ki çoğu inançlıyım diye korkularından ibaret yaşıyor..Buna rağmen iflah olmayan beyinler ya allah korkusu tadmasalar dı?..

 245. pusat yorum tarihi 9 Mart, 2010 16:13

  s.a arkadaşım biz Allah yolunda ölenlerin yerinin farklı oldugunu sölüyoruz hak batıldan üstündür devrim islam devrimi olmalıdır yoksa aksi gereksiz ve boş yere kendini feda etmektir şeyh said imanı kuvvetli bir zat oldugu için laik kemalizme ayak uydurmadı ve islam kurallarını ayaklar altına almadı almamak için kendinin feda etti iskilipli atıf ve bediüzzamanın yoluda bu oldu muhakkaki galip olanlar hizbullah olanlardır

 246. necmettin serdar yorum tarihi 9 Mart, 2010 23:10

  bencede böyle olmaması daha iyi olurdu bu kadar kişi zulüm görmemeliydi.acaba neden böyle olmuş neden böyle şeyler ortaya çıkmış…

 247. F@TM@ yorum tarihi 12 Mart, 2010 14:27

  çoookkk güzl olmuş tşk ederim

 248. Marco Polo yorum tarihi 13 Mart, 2010 14:04

  1924 yılında meydana gelen ve kesinlikle hiç kimsenin yorum yapacak kadar bilgiye sahip olmadığı bu konuda ile ilgili yorumları okudumda, kimse ana konuyla ilgilenmemiş. Halen asarız keseriz biz siz gibi sıcak yataktan söylevler mevcut. bu konuyu araştırıyordum iyiki yorumlarınızı okudum. Ya tek inanç olursunuz yada topumuz allah’a emanet, çok yazık olmuş hepinize bence geç değil kapatın gözlerinizi vicdanınızın sızladığı yerde durmayı bilin. ismim Marko Polo çünkü utandım çoğunuzdan insan olarak. Ben insanım ya siz???? Ben bugün sizler için gözümü kırpmadan ölmeye hazırım, sizlerse birbirinizi can sıkıntısından öldürmeye hazırsınız, ucuz can pazarı. Sizlerde maşallah dünden hazırsınız ölmeye. Bari allah rızası için doğrular için ölün, biz siz kavgası için değil. Çok üzgünüm Çoooookkk

 249. olawska yorum tarihi 14 Mart, 2010 17:31

  samet arkadaşımızın dediğine sonuna kadar katılıyorum madem o kadar müslümanlığı savunuyor türk askeri müslüman değil mi bir tek doğuda ele geçirmke isdeği yerler mi müslümanlığı tam manasıyla biliyorlar biz batıda yaşayanlar dinsiz mi oluyoruz. şu an ki meslelerin aynıları işte kürdistan die bir devlet çıkarmak istiyolar ya taaa o zmndan gelen bi mevzu bu.bir müslüman bir müslümana silah sıkmaz dimi. bunu neresi müslüman bunların kafasındakiler farklı şeler işte. bunları yazdıkça bile sinirleniyorum.

 250. pusat yorum tarihi 15 Mart, 2010 17:15

  siz müslümanlığlı çoçuk oyuncağı zannediyosunuz bak bak bakalım hangimiz tam müslümanız acıyorum size iskilipli atıfda çorumluydu oda kemalist güçler tarafından idam edildi yani batılı ve kürt deildi peki neden araştırın bakim eğer allahın şerri hukukları ayaklar altına alınıyorsa peygambere küfür ediliyorsa kuran lar yakılıp camiler ahıra çevriliyorsa bunun için cihad edip savaşmak gerekiyor siz hiç kuran ayetlerini okumadız herhalde böle konuştugunuza göre muhakkakki galip olanlar hizbullah olanlardır.

 251. özcan özmen yorum tarihi 15 Mart, 2010 23:55

  osmanlının bir söz(kürtler kadar cesur yoktur)(ama asla haksızlığa gelemezler) osmanlı döneminde bile en çok sevidiği kürtler olmus ..osmanlıdan sonra ztn din bitti sadece adı kaldı

 252. mahmut yorum tarihi 16 Mart, 2010 21:00

  şeyh said ve arkadaşlarına allahtan rahmet diliyor onu ve silah arkadaşlarını unutmayacagımız gerekliligini tekrarlıyorruz ve asılmasına neden olan insanlarıda alllahın azabı ile müjdeliyoruz
  diyarbakırdan ….

 253. Sürhan yorum tarihi 16 Mart, 2010 22:52

  devam gençlik yeyin birbirinizi. Özcan da güldürdü beni. O kadar cesurlar ki sana anlatamam. 1.Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşımızda gösterdikleri üstün gayret ve cesurluktan ötürü çok teşekkür ederiz…
  Gelgelelim bir başka arkadaşımıza: O da demiş ki tek yol din birliği ve Allah yolunda gitmektir. Ben şuan kendim adına müslümanlığın gereklerini yerine getirdiğimi düşünmüyorum he kimse de burda oyun oynamasın %1 bile değildir şurda 5 vakit namazını kılan kardeşlerimiz… Şu Allah yolunda ki kurtuluşuzu bi anlatıverin hele arkadaşlar. Osmanlı değilmiydi 1.Cihan Harbinde CİHAD ilan eden peki o esnada Dindaşlarımız ARAP lar ne yaptılar dersiniz… İngilizlere kendilerini, vicdanlarını,DİNlerini para uğruna satmadılar mı? ay çok pardon ben yanlış biliyormuşum onlardı Çanakkaleyi geçilmez kılan… Uyanın arkadaşlar Dört tarafımız Yalan dolan her taraf düşman. bizim bizden başka kurtuluşumuz yok. hepsi üzerimize oynanan oyunlardır. tıpkı bu şeyh sait ayaklanması gibi Dini kullanarak. yok efendim kürt sorunu yok ermeni diyasporası yok şeyimin ucu… “Türkün türkten başka dostu yoktur” sözünü anayasamızda geçen bir cümle ile iletmek isterim. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes TÜRK tür. bizi bölmek isteyenlere geçit vermeyelim. Dinimiz üzerinden oyun oynayanlara geçit vermeyelim.Herkese saygılar.. Allaha emanet…

 254. Sürhan yorum tarihi 16 Mart, 2010 23:06

  ya delirmemek elde değil. biri demiş hiç bi kimse işlediği suç için idamı hak edemez biri demiş bu kadar kişi zulüm görmemeliydi. bunlar ne kadar kuru ne kadar yavan sözler. Biz değilmiydik O Cihan devleti Osmanlıyı 600 yıl yaşatan. Kimse ölmeden kardeş kardeş mi oldu bu… Refah ve huzur için Padişahlar öz kardeşleri öldürmediler mi? Kardeş katli caiz görülmedi mi o dönemde.Bir müslüman başka bir müslümanı öldürmez demiş bir arkadaşımız ona da çok teşekkür ederim acaba müslümanlık nasıl yayıldı bi incelerse çok mutlu olurum. heralde görücü usülüyle yaydık…
  Bu kişiler bi suç işlediklerinden idam edilmişlerdir…. peki o insanlar hiç suç işlemediği halde canlarından olmuşlardır. Sadece ve sadece milletin huzur ve refahı için. Ama onları konuşan yooook… AYIK OLUN HANIMLAR BEYLER!!! Bu devlette Başbakan bile asıldı siz hala neyden bahsediyorsunuz…

 255. pusat yorum tarihi 17 Mart, 2010 14:47

  hala ırkçılık ırkçılık vazgeçin artık ırkçılıktan milliyetçilikten hepimiz din kardeşiyiz ben erzurumlu kürdüm ama müslüman türkleri asla dışlamam çünki ırkçılık haramdır … uyanın artık bizim uyandıgımız gün öldüğümüz gün olacak ama hiç birimizin haberi yok lütfen arkadaşlar şeyh saide laf atmayalım o çok değerli bir insandır. bi kere dava Allah Kur’an ve şeriattı bunun için kendini feda etti vessalam

 256. onur Türk yorum tarihi 18 Mart, 2010 16:08

  Devlet politikalarının din ile yönetilemeyeceği anlaşılmalıdır.Din esaslı yönetim gösteren devletler Dünya üzerinde söz sahibi değillerdir.Irak,Afganistan,Pakistan,Ürdün,Suriye,Suudi Arabistan…Bu ülkeler büyük petrol rezervlerine sahip olmalarına rağmen dünya liderliğine sahip değildirler.Bugün Hiç bir hastalığın çözümünü dermanını müslüman doktorlar bulamıyor.Ne uzaya astronot yollayabiliyor,Ne kansere çare buluyoruz.Sakal uzatıp,herşeye günah,yasak,haram denmesi müslümanlık değildir.Ülkesini bölmek isteyen bir kişi de kahraman deil,haindir.Şeriatla yönetilen devletler Filistin vuruldugunda neden tanklarını,uçaklarını israile sokmadı ! bu mu müslümanlık.! Ülkemizde herkes dininin sorumluluklarını yerine getirebilecek durumdadır.Begenmeyen,istemeyen varsa arap ülkelerine irtica etsin.

  AYNEN KATILIYORUM ve eklemek istiyorum

  Bırakın ırkçı tartışmalarını gözünüzü açın artık bizi bölmeye çalışıyorlar anlamıyormusunuz.. doğuda bir kürdistan kurulsa ingiltere gibi devletler o toprakları sizlerin elinden bebeğin azından emzik alır gibi alacaktır.. bu şekilde Türkiyeye sahip olmaya çalışıyorlar… amaçları önce parçalamak bölmek… Cehalet yüzünden bir çok insan neye inancanı bile bilmiyor.. Allah size akıl fikir vermiş düüşünün araştırın doru yolu bulun die… onu kendiniz kullanmıyorsunuz şeyh said gibi adamlar sizin aklınızı kullanarak sizden faydalanıyor…

 257. pusat yorum tarihi 19 Mart, 2010 15:26

  şeyh saide laf atmayın siz o dönemleri biliyomusunuzki yorum yapıyorsunuz hak batıldan üstündür şeyh said dava adamıydı ve kuran ve sünnet için kendini feda etti.

 258. almila yorum tarihi 20 Mart, 2010 00:08

  pusat ya sen nerden biliyorsun o dönemleri acaba yaşadın mı.ingilizlerle iş birliği yapmış onun yüzünden musulu kaybetmişiz.şimdi LEYLA ZANA bitlisi çıkıp bizim davamız yani pkk nin davası şeyh saitle başladı diyor ne müslümanlık ama CAMİİ YAKTILAR ÜÇ GÜNLÜK BEBEĞE KURŞUN SIKTILAR İSLAM İÇİN HEMİ?akşam akşam hiç güleceğim yoktu.madem eşit değiliz soruyorum o zaman neden kürtler bizden daha lüks içinde yaşıyorlar,meclisin yarısından çoğu kürt,her pisliğin altından bu şeyh demeye dilimin varmadığı münafığı savunanlar çıkıyor,yada türklerin kürtleri sevmediğinden bahsediyorlar sözüm kürtlere değil şeyh sait uzantılarına!bi durup düşündüler mi neden kürtler neden lazlar,çerkesler,çepniler değilde kürtler!tarih boyunca başımıza bela oldunuz!her fırsatta arkamızdan vurdunuz,görüyorum internetteki yazılarınızı bütün askerleriniz it gibi gebermeye devam edecekler falan yazmıssınız!söyleyin be hainler,nankörler vatan verdik size bağrımıza bastık kardeşiz diye bağırdık İT BİLE YEDİĞİ ÇANAĞA ETMEZ!!!SİZDE HİÇ VİCDAN,HAYSİYET,NAMUS YOK MU!!!

 259. almila yorum tarihi 20 Mart, 2010 00:19

  MARKO POLO BİZ İNSAN DEĞİLSEK BİZİM KENDİ DİLİMİZDEN YAZDIĞIMIZ YAZILARI NASIL ANLIYORSUN NE GÜLDÜM AMA;)

 260. pusat yorum tarihi 20 Mart, 2010 12:07

  siz şeyh saidle pkk yi bir tutmayın bu sizyahla beyaz nasıl farklıysa bu da okdar farklı şeyh said kürtçülük veya dilini veya kürdistan istemiyordu o nun tek davası kuran şeriattı peki iskilipli atıf neden 1926 yılında idam edildi araştır bakılım siz ayakta uyuyorsunuz muhakkai galip olanlar hizbullah olanlardır.

 261. selda yorum tarihi 30 Mart, 2010 22:00

  nedenleri ve sonuçlarınıda yazarmısınız

 262. mehmet çınar yorum tarihi 31 Mart, 2010 19:06

  gerçekten büyük bir insandı
  evden eve nakliyat

 263. alper islambol yorum tarihi 3 Nisan, 2010 21:12

  okumak o kadar zor birsey degildir aslinda ama bazilari onu bile beceremez.
  olaylar o kadar apacik gözönünde ki.
  terakki perver cumhuriyet fikrasi neden kapatildi acaba seyh sait isyanindan sonra?
  devletin cok partili bir yapi istemedigindenmi acaba?
  buna isyandan daha mükemmel hangi olay kanit olarak yeter?
  isyan devlet tarafindan müslümanlar üzerine baski kurula kurula cikartildi ve devlet yine pilavini pisirdi…
  lanet olsun müslümana kiyana!
  nedense dersim isyaninda hassas olan kesim seyh saiti terrorist olarak gösterir, ayni hassasiyeti göstermez!
  üzerimizdeki kara bulutlar yavas yavas kayboluyor, dualara ve calismalara devam!

  Önce deveni sıkı sıkı agaca bagla sonra allaha tevekkül et(muhammed mustafa s.a.s.).

  Allah müslüman türkiyenin sonunu hayir eder insallah

 264. rubar andok yorum tarihi 10 Nisan, 2010 13:59

  Öncelikle Sehid Seyh Said i saygı ile anıyorum ve yüce allahdan mekanının cennet olmasını diliyorum şeyh said Kürt milletinin zülme ugradıgını biliyordu ve oda bir kürt idi İsdedigi sey Ülkeyi fasist milletlerden kurtarıp şeriat ile yönetmek idi ama ßuna izin wermediler ve Seyh said i idam ettiler allah bunların hesabını soracakdır idam edenlerden elbette Sey said in son sözü İlmik boynuna geçirildikten sonra, Kürtçe söylediği son söz ise; “Şu anda fani hayata veda etmek üzereyim. Halkım için feda olduğuma pişman değilim. Yeter ki torunlarım düşmanlarıma karşı beni mahcup etmesinler.”

 265. merve kemer yorum tarihi 14 Nisan, 2010 19:48

  cok guzel

 266. pusat yorum tarihi 15 Nisan, 2010 13:48

  erzurumlu şeyh himizin her zaman davasını yanında yer alacagız davan davamız yolun yolumuzdur

 267. alican öztürk yorum tarihi 18 Nisan, 2010 19:35

  DİKKAT!!!
  şeyh said in amacı sadece bir KÜRD DEVLETİ Değildi.onun amacı islam devleti kurmaktı.çünkü osmanlıda yıkılınca dünya boşluğa girmişti

  VU BURAYA DİKKAT!!
  EĞER ŞEYH SAİD KÜRD DEVLETİNİ KURSAYDI BAŞINA CENNET MEKAN SULTAN ABDÜLHAMİD HAN IN OĞLUNU GEÇİRECEKTİ.OSMANLI HANEDNAINI BU KÜRD DEVLETİNİN BAŞIAN KOYACAKTI.TÜRKELRİ ÇO KSEVERDİ ZTN OSMANL IDEVLETİ İLE İYİ İLİŞKİLER İÇİNDEYDİ.BU YAZDIKALRIM SİE ŞEHİR EFSANESİ DEĞİLDİR BELGELİDİR.ARAŞTIRIN BULURSUNUZ.BAŞBAKANLIK ARJİVİNDE DE VAR.

 268. pusat yorum tarihi 20 Nisan, 2010 00:02

  dava islam ve kuran davasıydı gaflette olanlar bunu anlamaz şeyhn saidler bediüzzamanlar atıf hocalardan allah razı olsun

 269. cesur bakan yorum tarihi 25 Nisan, 2010 21:48

  arkadaşlar islam ve kur-an davası diyen arkadaşlara sesleniyorum bu davayı islamı yaymak ve islamı yaşamayan toplumlara karşı kullanmak yerine neden zaten müslüman olan islam toplumu üzerinde yaymaya çalıştı “şeyh said” neydi amacı
  belki gerçekten böyle inanmıştı ona bişey diyemem peki şimdi soruyorum hanginiz dininizi yaşayamıyorsunuz?? Boşverin bu lafları sonunda hepimiz ölüp gidicez amellerinizin hesabını herkes kendi vericek ozaman sizi kim kurtarır bilemem amelleriniz dışında?

 270. pusat yorum tarihi 25 Nisan, 2010 23:15

  arkadaşım ben o halka bişe demiyom türk halkı binler ce yıl islama hizmett etti ama ozamanki yönetime diyorum iskilipli atıf kürt deildi ama oda laik güçler tarafından idam edildi sor istediğine yaşasın küresel intifada

 271. mahsun özkaplan yorum tarihi 26 Nisan, 2010 13:34

  öncelikle bu konuyu okuldaki hocayla konuşurkun hocanın şeyh saide bu zat kelimesinin kullan ması hhiçte hoş değil şeyh saidin konusuna gelin ce ben ce şeyh said yüz yılın alimi bence na yapacağın gayet iyi bilir onuniçin ingilizlerden para olması ve bazı silahların alması o günkü yönetim doğu tarafa hiç yar dım etmediği için şeyh said bu isyanı çıkart tı

 272. mehmed said özdemir yorum tarihi 2 Mayıs, 2010 16:46

  merhabalar sevgili kardeşlerim. bu şeyh said olayı yanlış anlatılmıştıRRRR…ŞEYH SAİD ASLINDA BIR ALIM İDİ,VE BAYADA MÜRİDLERİ VARDI.O ZAMANLAR İSYAN ÜZERINE İSYANLAR ÇIKIYORDU.SIZLERE SÖYLEYECEĞİM GERÇEK KAYANAKTIR.O DÖNEMİN ALİMLERİNDEN KALEME ALINMIŞTIR.KATİYYEN DOĞRUDUR.BİR GUN ŞEYH SAİD MEDRESESİNDE OTURUKEN BİR SUÇLU GELİP ONA SIĞINIR,BENİ HİMAYE ET DİYE.ŞEYH ONU İÇERİ ALIR.ARKASINDA ASKERLER GELİR VE ÜSTATTAN OMU İSTERLER.ÜSTAD DERKİ SİZ GİDİN BEN ONU ALIR GELİRİM komutan ben devletim der almadan gitmem der .şeyh sizler benı tanırsınız siz gidin ben onu alır getirim. komutan kızar orada bır mürid dayanmaz komutanla kavga eder kaza ile komutan öldürülür.ve şeyh elini dizlerine vurarak EYVAH BİZLERİ YAKTINIZ.zaten kardeşlerim o dönemde ortalık kan kaynıyordu.kürtler bir kısmı baş kaldırdımıştı. bu olayıda o olaylarda zannetmişlerdi.ŞEYH OLAYI SONUCUNU TAHMİN ETMİŞ VE BİR SÜRE SAKLANMAYA KARA VERMİŞ.tabi bunu anlayan gavur ingilizler fırsattan yararlanmak için şeyhe yardım talep eder ve aynı zamanda ortalığı velveleye verir,şeyh said bizlere sığındı diye.SONUÇ OLARAK ŞEYH ONLARA SIĞINMAMIŞ, YARDIMDA ALMAMIŞVE SONUÇ İSYAN DİYE ÇIMIŞ…eğer kardeşlerim dıkkat ederseniz sankı isyan olarak şeyh said tek varmış gibi ama hal oyle değil bir sürü kürt isyanı,türk isyanı çıkmıştır.ama sadece şeyh said isyanı gündeme gelmesi sadece kürt olduğu değil İSLAMI KÖRUKLEMEK İÇİN.yoksa laikliğe giden bir ülkede nasıl islamı yok edeceksin.yani diyoruzki YALAN SÖYLEYEN TARİH UTANSIN…….

 273. pusat yorum tarihi 5 Mayıs, 2010 13:21

  islam davası için şeyh sait gibi canımızı veririz erzurum kürtleri

 274. serdar toprak yorum tarihi 6 Mayıs, 2010 21:20

  slm arkadaşlar sadece şeyh saidi kötülüyorlar… islam için bende canınmı verırım şeyh sait sadece islam ve şeriat için çabalıyordu kürtlük için deil arkadaşlar

 275. SERD yorum tarihi 12 Mayıs, 2010 20:38

  PUSAT NE KADAR EZBERCISIN BÖYLE YAZDIGINLAFLAR ((şeyh saide laf atmayın siz o dönemleri biliyomusunuzki yorum ypıyorsunuz))SEN BILIYONMUKI ORDA MI YASADIN YANINDAMIYDIN BEN SOYLEYIM DUYDUKLARINI TARIKATINDAN ILETMIŞŞSIN((siz müslümanlığlı çoçuk oyuncağı zannediyosunuz bak bakalım hangimiz tam müslümanız acıyorumsize))BU NE ŞİMDI KURANI IYI BILIYOSUN KAC AYETTE BÖBURLENMIYCEGIN BASKALARINI KUCUMSEMIYCEGIN YAZIYO KIMIN DAHA IYI MUSLUMAN OLDUGUNU SEN MI BILCEN ISTERSEN BURDA YAZANLARIN HANGILERININ CENNETE GIDECEGINIDE YAZ BILELIM((bediüzzamanın yoluda bu oldu muhakkaki galip olanlar hizbullah olanlardır ))BU KADAR HIZBULLAHCISIN NIYE DAHA ŞEHİT OLMAYI HAK ETMEDIN CECENYAYA GIT AFGANISTANA GIT FILISTINE GIT SAVAŞCIYA IHTIYACLARI VAR NIYE YARDIM ETMIYON ONLARA HER GUN MUCAHITLERI YAHUDILER AMERIKALILAR SEHIT EDIYO SEN EZBERE BOL KESEDEN YAZIP DURMUSSUN.((islam davası için şeyh sait gibi canımızı veririz erzurum kürtleri))
  BU NE ŞİMDI DAHA YAŞIYONMU SEN BOL PALAVRAYI BIRAK YAPTIKLARIN AGZINLA ÖRTUSMUYO BENCE ne gereksız bır tartışma ama yazası geldı adamın

 276. serd yorum tarihi 12 Mayıs, 2010 21:24

  ısyanı yukarda okur ken kımse dıkkat etmıyor anlasılan seyh saıd ısyanı 1925 de.nasturı ısyanı 1924 de.nasturi demek hrıstıyan demektır bolgede hrıstıyan meshebıdır.ınglızler kıskırtmıstır dogrudur hakkarı ve cvr kuzey ırak ve ıran a surulduler arastırınız .googula nasturi yaz hepsi cıkar.burdakı yakınlıga bakın bırı hrıstıyan devletı kurmak ıcın ısyan cıkarıyo sonra suruluyolar hemen ardından seyh saıd ısyan cıkarıyo o da turk askerlerıne saldırıyo vay be ne mubarek zat mış ustune ustuk dedıklerı gıbı dınde elden gıtmemiş hepsı asılmısken halde .valla bız türkler işte boyle mılletlerle ugrastımız ıcın büyük mılletız herkez baska mılletı sömurmek ıcın ugrasır.turkler duzeltmek ıcın ugrasır.alın yazımız gıbı bışey olmuş genlerde var herhalde lafdananlamayanın hakkı kötektır derler demişler olmadı.zorla güzellık olmaz demişler oda olmadı.turkler gercekten sabırlı bır mıllet bunu cok ıspat etmışler.turkler olmasa baska bır devlet hukmetseydı ornegın ıran oraya valla mılyonlarca ınsanı acımadan katlederdı bugun kurt nufusuda 1-2 mılyonu anca bulurdu ermenıler de amerıkaya gıdemezdı avrupaya gıdemezdı.nasturılerde kacacak zaman bulamazdı ama kıme dıyon onlar tutturmus bır türk düşmanlıgı baska bısey bılmezler.konuşma hakkı vermenın sebeblerı bunlar .bakmayın arkadaslar bunların türk düsmanlıgına darda olsalar bız den baska da guveneceklerıı kalmaz sımrı rahatlar düsman olurlar dara dusseler dost olurlar.avrupada da asyadada bu oldu .dunyada nıce mıllet yok olup gıttı ama turkler bunu hıc yapmadı savastı cok savastı ama sıvıl halkı rahat bırak tı bu yuzden farklıyız .onlar bunu bılmezler onların mertlık anlayısı bızım gıbı degıl turk dusmanları guclendınmı katletmeyı zalımlık etmeyı mertlık sanırlar bız elı sılahsıza saldırmaya utanan bır mılletız.pkk taraftrarı haınlere sabretmek zor ama zor olanı bıze allah emretmış atalararımıza sahıp cıkalım.onların adaletını bızde devam ettırelım konuşmak ıcın bahane arıyanalara en azından adıl oldugumuzu ıspat edelım onlar kin le beslenselerde ben genetık olarak bı gürcüyüm ve ne mutlu türküm dıyene

 277. pusat yorum tarihi 13 Mayıs, 2010 13:08

  arkadaşım ben türk milletinne bişi demiyom o kadar türk arkadaşım ve abilerim var sen hiç araştırmamaşsın galiba atatürk rejiminde bahsediyom bensana sadece bir soru sorucam iskilipili atıf hoca kürt deildi ve çorumlu bir türk alimdi ama acımasız rejim tarafında zalimce katledildi bunu bana açıkla halifelik 1922 yılında kaldırıldı halifelik ne oldugunuda biliyosundur camiler ahıra çevrildi içkiler ve genelevler devlet sigortasında şimdi bu ülke islam ülkesi denilebilirmi başörtülü kardeşlerimizi üniversite kapılarında çeviriyorlar şeyh said ve beiüzzaman zindanlarda hayatı geçti üstadı biraz araştırmanı öneririm tmm hepimiz tam müslüman olmayabiliriz onu yalnız allah bilir gaybı bir tek allah bilir ama her şey kabak gibi ordata gaflet ne kötü bir hastalıktır

 278. kardelen çınar yorum tarihi 13 Mayıs, 2010 22:32

  Atatürk her zaman halkın cahilliğinden korkmuştur .. ulan ! biraz tarih okuyun düşünün yorumlayın karşılaştırın eleştirin inançsizlaşın demiyoruz size nasıl bir ülkede yaşadıgınıza devletin rejimine yaptıgı işlere ülkeyi hangi yabancı soylu ailelerin yönettiğine bakın araştırın ..şeyh sait vatan hainidir bukadar!…

 279. serd yorum tarihi 14 Mayıs, 2010 09:33

  HALİFE, halef sonradan gelen, kendinden öncekinin yerine geçen demektir..
  Bir iş ve görevde, kendinden öncekinin yerine geçen, onun yetkilerini kullanan demektir.
  Peygamberler, Allahın elçisi ve kendinden önceki peygamberin halefi olarak Allah tarafından atanmışlardır.
  HİLAFET, Hz. Muhammed’ten sonraki devlet başkanlarının Hz. peygamberin halefi yani halife kabul edildiği, iktidar gücü ile dinin kutsal gücünün bir araya toplandığı makamdır. Başka bir ifadeyle; dinin, hükümdarlık- saltanat imtiyazı haline getirildiği, istismar edildiği makamdır..
  Kur’an’nın ışığındaPeygamberlik, Allah’ın takdiri, tercihi, iradesiyle, atamasıyla elde edilen bir ünvandır.Kur’an Hz. Muhammed’ten sonra peygamber gelmeyeceğini bildirmiştir.
  Peygamberimiz Hz. muhammed’in son peygamber olduğu ve halefinin olmayacağı bildirilmektedir. Allah, peygamberlik kurumunu, görevini sona erdirmiştir.Sonlandırılmış olan ve atamayı sadeceAllah’ın yaptığı bir makama-göreve
  insanoğlu herhangi bir nedenle veya herhangi bir usülle atama yapamaz.Kişi kendi kendini de atayamaz. Veraset veya kılıç gücüyle peygamber halifesi olunmaz.Olmayan, kaldırılan bir makamın halefi olmaz. Hz. Muhammed’in halefi olamaz.
  Devlet başkanları, Resul’ün yerine geçen, peygamberlik görevine atanan anlamında halife ünvanını kullanamaz. Hiç kimse‘Ben peygamber vekiliyim, sizi Allah adına yöneteceğim’ diyemez.. Mezhep kabülleri olarak ortaya çıkan halifelik ünvanı ve hilafet makamının dinimizden, Kur’an’dan onay alması mümkün değildir.. Mezhep kabülleri adeta bir ruhban sınıfı yaratmış, halifeliği bu sınıfın başına oturtmuş ve tüm İslam aleminin temsilcisi saymıştır..
  Kur’an’da; halife, imam, hoca, şıh, şeyh, müezzin, mutasavvıf, mürşit, evliya, sufi ünvanları, makamları yoktur. Bunların hepsi beşeri tasarruflardır. Beşer düşüncesi, yorumu dinin kaynağı, Kur’an’nın ortağı, yardımcısı, tamamlayıcısı olamazHz. peygamberimizden sonraki halifeler olmayan bir ünvanı temsil etmişlerdir.
  Hz. Muhammed’ten sonraki halifelerin tümü aslında sadece devlet başkanıdır.
  Halife, Sonradan gelen, kendinden öncekinin yerine geçen demek olduğuna göre;
  Bir kişinin ancak bir halifesi olur. Sonraki halife kendinden bir önceki halifenin halefi olur.
  Daha sonraki halife yine ayni şekilde kendinden bir öncekinin halefi olur. Yirminci halife, ondokuzuncu halifenin halefi olur. En başa dönülüp, halifelerin hepsi için peygamberimizin halifeleridir denemez. Hiç bir padişah için Hz. Muhammed’in halefi, halifesi denemez..
  Padişahlar, kendisinden bir önceki padişahın halifesi olmuşlardır, peygamberimizin değil.
  632 yılında Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebubekir, peygamberimizin halifesi olarak seçilmiştir. Hz. Ebubekir’in halifelik görevi, peygamberimizin sadece yönetici-idareci yönüyle ilgilidir. Hz. Muhammed’in peygamberlik, elçilik görevine insanların seçim yapamayacağını en iyi bilen hiç şüphesiz ilk müslümanlardan olan Hz. Ebubekir ve onu seçen müminlerdir.. Bazı mezhep kitaplarında dört halife döneminden asr-ı saadet veya altın çağ olarak bahsedilse de; Hz. Ömer suikast sonucu camide, Hz. Osman muhaliflerince Kur’an okurken öldürülmüştür. Hz. Ali’nin seçim sürecinde ve halifelik döneminde de bir çok sorunlar yaşanmıştır.
  Hz. Ali de 661 yılında muhalifleri tarafından öldürülmüştür..
  Dört halife döneminden sonra, halifelik için kanlı mücadeleler yaşanmıştır. Hz. Ali’den sonra Emevi sultanı Muaviye, halifelik ünvanını kılıç zoruyla yani zorbalık, kaba kuvvet, vahşet ve kanla almıştır. Din ve iktidar gücünü tek elde toplayıp, iktidarına kutsal bir destek, dokunulmazlık kazandırmak için kendisini peygamberimizin halifesi, makamınıda hilafet makamı ilan etmiştir. Başka bir anlatımla; Halifelik makamı güçle, savaşla, kanla sahip olunan, tamamen siyasi bir kimlik kazanmıştır. Dinimiz, iktidar saltanat çıkarları için kullanılan bir kurum haline getirilmiştir.Yine Emevi dönemiyle birlikte saltanat, hilafet makamı ve halifelik, veraset yoluyla babadan oğula geçen bir kurum haline getirilmiştir.
  Dini istismar edip; siyasi, ticari çıkarlara alet etme ve dinde yozlaşma süreci Emeviler dönemiyle başlamıştır, Osmanlıyla devam etmiştir. Günümüzde de halen bazı siyasetçiler tarafından bu süreç devam ettirilmek istenmektedirMuaviye kendisinden sonra oğlu Yezid’i veliaht ilan etmiştir. Yezid’in halifeliğine Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan karşı çıkmış ve kendi halifeliğini ilan etmiştir. Altı ay sonra halifeliği Yezit’e bıraksa da zehirlenerek öldürülmekten kurtulamamıştır. Yezit Halife olmak isteyen Hz. Hasan’ın kardeşi, Hz. Hüseyin’i de karbelada taraftarlarınla birlikte hunharca şehit etmiştir.Peygamberimizin torunları Hz. Hasan’ı zehirleten, Hz. Hüseyin’i katleden Yezit bile ne acıdır ki bir dönem İslam alemine halifelik yapmıştır. Emeviler ve sonrasında Abbasiler döneminde din istismarıyla birlikte insan aklının, vicdanının alamayacağı vahşetler, savaşlar yaşanmıştır.
  Kendilerini halife ilan eden Emevi ve Abasi sultanları çok müslüman kanı dökmüştür. Mezhep ve meşreplerini din ile eşitleyip kendilerine muhalif olanları önce
  İrtidat(dinden çıkma) ile suçlayıp sonra Mürted(dinden çıkan kişi) ilan edip, katletmişlerdir.Halifelik 1517 yılında Osmanlılara geçmiştir. Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı alıp Memluk egemenliğne son verince, halife 3. Mutevekkil’den halifeliği almıştır.Kahire’de korunan kutsal emanetleri de İstanbul’a getirmiştir…
  Osmanlı padişahlarının-halifelerinin saltanat hırslarından dolayı-saltanatın selameti bahanesiyle bir çok masum, günahsız şehzadenin katledildiği bilinmektedir. Evlat ve Kardeş canına kıyan biri peygamberimizin halefi, halife olabilir mi ? Yüce İslam dini böyle zalim, kahredici bir makamı, saltanatı kabul eder mi ?
  Benim ahdim- vaadim-sözüm zalimlere ulaşmaz. (Bakara-124)Osmanlı döneminde padişahların Allah’ın gölgesi olduğu kabul edilir ve onlara
  ‘Allah’ın gölgesi halife efendimiz’ denirdi..
  Osmanlıda duraklama-gerileme dönemi halife ünvanını ilk kullanan padişahımız Yavuz Sultan Selim dönemiyle yani dinin istismar edildiği, saltanat çıkarlarına alet edildiği dönemle başlamıştır.Son osmanlı padişahı ve müslüman ümmetinin ‘halifesi, Allah’ın gölgesi’ Vahidettin,ne acıdır ki bir düşman gemisi ile İstanbul’dan, ülkesinden kaçmış ve haçlı devletlerin korumasına sığınmıştır.O dönemde din istismarının etken unsuru halifelik sistemi toplum üzerinde öyle etkilidir ki, 1. 11. 1922 tarihinde hilafeti, saltanatı kaldıran Atatürk, ayni zamanda halifeliği de kaldıramamıştır. Kaçan halifenin yerine Abdulmecit efendi halife seçilmiştir.3. 3. 1924 tarihinde halifelikte kaldırılmıştır.1517 yılında halifeliğin Osmanlıya geçmesiyle, dinin saltanat imtiyazı haline getirilmesiyle başlayan gerileme süreci imparatorluğun yıkılmasıyla sonuçlanmıştır.Kur`an`a, dinimize yapılan tüm ilavelerin, katkıların bir gün hilafet makamı gibi sona ermesi ve İslam ümmetinin Kur`an`a dönmesi O`na sımsıkı sarılmsı dileğiyle.

 280. serd yorum tarihi 14 Mayıs, 2010 12:36

  pusat a :bu arada iskiplı atıf hoca demişsin şaahsı düsuncem asılması benımde sacma buldugum bır haksızsıklır.ama hocadın düşmanlarıda vardı onu kıskanan kin besleyen ıftıra atan baska hocalarda vardı genış bır konu ıftıraya ve vıcdansız bır hakıme kurban gıtmıstır. Frenk Mukallitliği ve Şapka adlı esrı de payı vardır..ama o eserı şapka ınkılabından 2 yıl önce yazmıştır.ıstıklal mahkemelerı gecmıse dönuk ısletılmedıgı halde ona işlemıstır kendısıde ıdamını beklemıyormuş.bıldıgım kadarıyla.tanıyanlarda mahkemedekı bazı görevlılerde bunu beklemıyormus ıyı bır hoca ıyı bır ıslam alımı alarak görulurmüş.şapka devrımı nı bende yanlıs buluyorum.istıklal mahkemelerı herseyı yanlıs degıldı ama herseyıyle doğruda degıldı.hakimi konusmasıyla halt (yenmiş)etmiş bunun asılmasında en buyuk neden oldugunu söylemek lazım.“Sen şapka aleyhinde bulunmuşsun!”der hakım.atıf hocada’Evet efendim. Şapka kanunu çıkmadan iki sene önce, şapkanın bir Müslüman kisvesi (giysisi) olmadığına dair bir risale yazmıştım.”demiş.hakım hep hıddetlı“Şimdi ne yapıyorsun?” Hoca: “Kanunlara itaat ediyorum” “Sen bilmiyor musun ki şapka da bezdir, fes de bezdir” deyince hoca da: “Evet biliyorum, ancak hey’et-i hakimin (hakim heyetinin) arkasındaki bayrak da bezdir, lütfen o bezi kaldırınız da yerine bir İngiliz bayrağı asınız.”demiş.baska bır sözude fes takmak adettır şapka takmak alamettir.olmuş anlaşılan hoca hakıme göre sıvrı dıllıydı.alameti nıcın kullanmıştır bılnmez ama bır kac anlama yda olaya yönlendırır.kıyamet alametımı değişimmı.büyük bır olaymı anlamında dedını bılemeyız.ama hakımle arasının ıyı gıtmedıgı acıktır.aslında atıf hoca göz yaaşartacak bır hıkaye ama devrimlerde muhakkak masumlarda suçlularrda canı yanıyor ama atatürk te herkesı kendısı tek tek yargılayamaz hıc bır ıktidar yada padısahta mukemmel bır devlet kuramaz peygamberımız bıle arkasında mukemmel bır ıslam devletı bırakmadı.bır devlet herseyı mukemmel yapamadıgı ıcın ben duşmam olmam sende bence olma.allah kötuyude ıyıyıde bu dunyada bılerek var etti.bırı olursa öburu olmazsa nolur sen düşün!herkesın mükemmel oldugunu düşün hayat gereksız bır hal insanlar icin.melekler gıbı herkes olsa robotlasmıs ınsanlar olur.bir yığın hizmetkar olur yaradana hepsı melekler gıbı olmuş bu kadar hızmetkar ne işe yaradı kocaman bır boş.onun ıcın haytta haksızlıkları hepımız yasarır ıyılıklerıde yasarız hayat bu dur zaten hocada kötuden pay almıs.ama yenı kurulmus bır devlete ınsanlar sahıp cıkmalı şeyh saıd gıbı yapmamalı.o çağda olsanız devlet kademesınde olsanız fıkrler değısırdı.bu gun kı şartlarla o zamanın hükümetıne düşman olmak olmaz.kaldıki o devirde tüm dunya ülkelerı avrupa bıle dıktetör rejımlerde yaşıyodu.bugun ki cagda o zamanı yargılamak yanlış iştır.camilerın ahıra cevrılmesı dıyosun oysa bunla ılgılı cok olay var osmanlı devletı bıle bunu savaş şartlarında yaptı asker stokları ıcın at yemlerı ıcın cephane ıcınyaptı hangısınden bahsedıyosun dersım katlıamı dedınız olaydamı pekı bu ınsanlar camıyemı gıdıyo dersım alevıdır camı yaaparsan alevıler camıyemı gıdıyo.yoksa 2.dunya savasınımı soyluyosun.savaslarda osmanlıda bunu yaptı inönude yapmıs kaldıki 2.dunya savasında turk askerı gucunu bılıyomusun berbat bır haldeydı savasacak gucu sıfırı o savasa gırmeden nası cıkmış buyuk başarı bence inönü de müslüman halkıına hızmet etmedımı.siz sıyaset uğruna ıftıra karalama yapanlara ınanırsanız.tarıhlerı bırbırıne karıstırıp hareket edersenız.burda nıyet kampamya yapmaktır.zaten bugun ki hükümet te tarıkatlarca dogruyu söylemıyor.sadece din üzerınden siyaset yapıyor.kafaları bulandırarak ama eğerki islam sa bunu yapanlar allah ayıplarını cıkaracak dıye ümit edıyorum.ataturk te inönude 5 vakıt namaz kılan degıldır oruçda tutmuyodur.ama genede müslumandır buna ınanır bunada hızmet ettı.senın bekledıgın tarzda ıyı musluman olmayabılırler ama ıslamı da kurtaran onların savaşları sıyasetlerı oldu.anadolunun nerdeyse yarısı musluman degıldı.1 dunya savasında.önce ermenılerı kovdular.arkadan yunanı kovdular.arkadan nasturı hrıstıyanları kovdular.ve müslumanları anadoluya getırdıler avrupadan asyadan kafkasdan nufusun yuzde 40 dan fazlası musluman degılken onlarla nufusun yuzde 95 musluman tabır edılen ınsanlardan doldu.demeek kıamacları dınsızlık yaratmak degıldı.cumhurıyedı korumak ıcın baska lıderler cıkmaması ıcın dı camılere ınsanlar gene gıttı.madem asker katledıyodu pekala camılere gıdenlere de yasaklarlardı bu kadar aptalca bır suclama olurmu.nufusu musluman musluman olmayanları kovmuş.sonrada ıslamı yasaklamış olacan mumkun degıl bunu hıc bır guc basaramaz.hele boyle zeki insanlar hic yapmaz.deli olmak lazım.her ıftıraya ınanmak ıcın de saf olmak lazım.din adı altında yanlışlıklar yapan yalan konusanları hıcmı görmedın şirke düsenlerı hıcmı gormedın hepsımde cok duzgun ınsanlarmı.bu sıyası ıftıradır.gerceklerı saptırarak emellerıne kosanların sözlerı.ben bu ıkı lıderınde sızın sarf ettınız. lafları haketmedını düşünuyorum.gercekte olmus olayları saptırıp din elden gıdıyor uygulamasıdır.bunu yapanlar bu işten buyuk kazancları var..baş örtusu dedıgınde tamamen haklısın.bu işte laiklıği kötü nıyete kullanan inancsızların işi.laiklik amacından okullarda saptırılddını bendee ınanıyom.bızımde anamız bacımız.başını örtuyo.ama devlet daırelerınde okullarda uygun bır kıyafet gıyebılmelerı gerekır.ama bundada azıtıp zora sokanlar olacak sıyahlara burunup yuzunu kapatıp ninja savaşcıları gıbı gezmekte olmaz kım oldugu bellı olmayan bırını nasıl sınava sokarsın.yada bır erkekır nerden bılecen.casustur onu bıle anlayamazsın.bellı bır kapallık olmalı ama o dedıgım kıyafet cok yanlıs.nınja gıbı de olmaz yani.artık kadınlarda okuyo cahıl kalmıyo onlarda calısıyo dışarı cıkıp alısverıs yaıyo sehırler buyudu köyler kuculdu.ölcuyu kacıranlardan oldumu geri bır toplum cıkar ortaya cok acılırsan da gerı bır toplum cıkar herseyın adabı vardır.bunu uygulamalı

 281. pusat yorum tarihi 14 Mayıs, 2010 15:06

  asıl vatan haini sizsiniz buralar osmanlının has topraklarıdır osmanlıda şeriatla yönetiliyodu sizin gibi kargalar sonradan sonrada yerleşti *osmanlıyı bitiren kesinlikle yahudidir *üsdat seyyid kutub

 282. serd yorum tarihi 16 Mayıs, 2010 01:33

  merkezi otorıte zayıflayınca her devlet parcalara ayrılır.merkezı otorıde selcuklularda zayıflayınca aşıretler kendı derebeylıklerını kurdu osmalıda boyle buyudu.imparatorluk oldu en sona karamanogulları kaldı onuda bıtırdı buyudu gıttı.avusturya macarıstan imp. dagıldı ardında 4 devlet oldu.alman ımp.daagıldı 5 devet oldu osmanlı dagıldı bır yıgın devlet cıktı.otorıte zayıflıgında hep aynı sey butun imparatorlukların başına geldı.turkıye kuruldu ama oda cok zayıftı o donemde şeyh saıt zaten hem dını lıder hem aşıret lıderı.ortada guclu bır devlet yoksa tabıkı kendı devletını oda kurmak ıstedı kendı kurallarına uyan daha ufak bır devlet ama başaramadı.10000 kadar sılahlı ınsanı emrıne ancak feodal gucu olan bırı alabılır.etrafıda ona ıtaat etmek zorunda ıdı.aşıret kuallarıdır.yoksa hepsı köyunde ekmenın derdınde huzur ıcınde yasamak ıster ınsanlar .yoksa durduk yerde kana susamazlar.kana susadıklarıda yoktu ama şeyhlerıne de itaat edmek zorundadırlar.bugun bıle durum aynı hangı aşıretlı agasına karsı gelebılırkı.yada şeyh hıne.türkıye şerıat devletı bıle olsaydı otorıte zayıf olunca gene bahaneler var edbılırdı aynı şeyı gene yapardı.daha fazla şerıat ıstıyoz derdı gene aynı ısyanı cıkaracaktı .merkez zayıfsa devlet zayıfsa bunun önune gecılemez.osmanlı zamanında hemde kanunı dönemınde bıle serıatla tam yönetılırken bıle şerıat ısteyıp dağa cıkan şeyhler vardı .bunları kac kısı bılyokı .arastırın ögrenın.örneğin menemen ızmır daglarında yaklasık 25bın kısılık aşırırı dıncı hocalar ve etrafı osmanlıyı 30 sene o bolgede oyaladı karakollara köylere saldırdı devlet olmak ıstedı ama harami oldular. kanunı bıtırın artık şunlların yobazlını dedı koca bır alay yolladı hepsı ölduruldu.yanı şerıat devletını bıle versen elınde bır guc varsa daha fazlasını ıstıyoz dıye bahane bulurlar.gercek olan devletın zayıflıgı yada gucudur.ısyanların asıl sebebı budur.koltuk sevdasıda her zaman guc kazananların gönlunde olacaktır.yüzyıllarca savaşşsız 1 iki yıl bıle gecırmemiş devletın askerı gucu hepsı bırden saldırınca artık bıttı.her yönde zayıfladı.asekrı sıyası sosyal her yönu yle çöke gırdı.ataturk ve o zamankı meclıs uyelerı de ve sonradan gelenler d hep bunu bıldı.savaşmadan artık kendını toplaması gerekıyodu buyuzden savaşsızlık polıtıkası nı türkıye uzun yıllardır surdurmektedır.kalkınma polıtıkaları konuldu sanayısını hukunu devlet yapıssını herseyı degıstırıldı yenı baştan bına yapıldı o gunahtırr bu gunahtır şeytan işi bu dıyen lere kulaklar tıkandı.ve devlet tekrar ayaga kalktı.şimdı devletımız daha gucllu daha da guclenecek.her donem bız dıncıyız dıyen partıler bıle hep yönetse artık gerıye gıtmeyecek.çünkü halk söz sahıbı oldu eğitimi arttırıldı insanı sıyası ve sosyal yönlerı dunya göruslerı gelıstı.artık ıster akp olsun ister saadett ısterse yenı aşırrı dıncı baska bır partı kazansın ınsanların gözü acıldı bunuda cumhurıyet sagladı.hukuk devletı yapısından herkez cok memnun arada bırkaç bin hariciler çıkacaktır.recm istıyoz şeriat ıstıyoz kol kesmek ıstıyoz dıyen ama kendı şectıkleı bıle bunların isteklerıne tahammül edemez. türkıye çağdaş toplum denen gelısen dünyadan bu nu ısteyenler yüzünden geri kalmıyacak.temellerı saglam bır devlet yaratıldı.üstelık aç gözlülük yapmayan oraya buraya saldırmayan.haricilerin içimizde ne istediği ne takılıp onları büyütmeyelım.bunlar harıcılerden farksızdırlar.haricileri de kim oldunu bılıyosunuzdur.her sakallıyı hoca bılmemek gerekır.basen sakalsızı daha ıyı hocada olabılır.

 283. pusat yorum tarihi 16 Mayıs, 2010 11:24

  kardeş sen olayları kendi kafana göre yorumlamışsın ve çarpıtmışsın hakikatleri konuş lütfen şeyh said in devlet kurma gibi amacı yoktu o islam sistemi istiyodu ben bunu araştırdım ayrıetten dedelerim anlattı rejim istiklal mahkemelerinde kaç alim salandırttı biliyomusun bir kere islamda laikli diye bişi yok bu ılımlı islam peşinden koşanlar yüzünden bu hallerdeyizayrıetten lozanda türkiye islam ülkesidir ilkesi kaldırıldı her şey ordata ya vicdanınıza soruyorum genelevlerin serbest oldugu içklerin su gibi içildiği baş örtüülüülerinin elinden imkanlarının elinden alındıgı ülke islam ülkkemisidir lütfen adil olun en büyük ibadet hakkı müdafa etmektir şehid metin yüksel

 284. izmirli yorum tarihi 18 Mayıs, 2010 02:23

  arkadaşlar bütün yorumları okumadım ama ŞEYH SAİT ile SAİDİ NURSİNİN KARIŞTIRILDIĞI ORTADA ortada biri isyancı biri din alimidir lüften bilginiz olmayan şeylerde kesin net bir bilginiz olmadan tartışmayın en çok kargaşalar bu şekilde çıkmıştır çoğu kavgaların nedenide budur ÖNCE ARAŞTIRIN DERİM SAYGILAR

 285. erzurumlu yorum tarihi 19 Mayıs, 2010 16:37

  farketmez biri ilmiyle biride imani gücüyle rejime küfre darbe vurdu

 286. serd yorum tarihi 22 Mayıs, 2010 05:13

  güsel kardeşim pusat ııslamı yanlış algılıyonuz.sen islamın kılıçla yayıldını sanıyosun.bense öyle olmadı dıyorum.gönul dostları anlatarak köy kasaba dolanarak.insanların kalbıne yazdılar.tarihi ve ınsanları basıt görme bu kadar kımse zorla din degistırmez.hrıstıyanlar bıle amerıkada afrıkada bunu boyle yapmadı.tarıhı yalan yerınden tutmayın bunlar gönullere anlatıldı ve oldu.ben mevlana dersem sen seyh saıd dersen zaten aynı noktada bulusamayız.şerıatın hükmunu bıle yarım bılgıyle yanlısa göturuyonuz.yanlıs ılgılerle bır yola gıdılmış kımsenın dönmeye nıyetı yok.konusmanında anlamı yok ılımlı ıslam dıye bıseyde yok islam zaten ılımlıdır.zamanın a ben senden daha katı düşünürdüm.oyle ögretılırdı etkısındende cıkmam ıcın kur an ı defalarca okudum halen deokurum anlamaya calısırım.ama şöyle dıyeyım.her okumamda yazdıgndan daha farklı acıklamalar oldugunu farkettım.ılk okudugumda cok katı görundu sonrasında da pekk bır fark olmadı yıllar gectı herzaman bastan sona okudukca yazdıgının arkasından baska bır dıl kullandıgını anladım.artık o kadarda katı gözukmuyo.şeriat örnek cok yerde gecerken zaten olması gerekeni söyluyodu.ama bu şeriatın anlamı değişiyo her geçişlerde.aslında senın sandıgın gıbı degıl tam bır sevgı dini oldugunu kan istemedıgını barişcıl bir din oldugunu adım gıbı artık bılıyom.evet ıslam ılımlı bır dındır hrıstıyanlık yahudılık den kat kat ılımlıdır.hindistanda ki bası dinler bızdende ılımılıdır ama onlar ılımılılıkta fazla ilerı gıtmısler onlarınkide yanlıstır.o kdaar ılımlı olmak da dogru yol degılıdır.ama islam hepsınnı ortasındadır.yer bakımındanda şekıl bakımındanda.müslumamnın ılımlısına güven cahili hep katı olmuştır.onlara da ayetlerde yer verılmıstır.ibadet et oku kendinde fikir sahıbı ol allah sana kendın başıda karar verebılme yetısı vermıstır.senıde dıger canlılardan böyle ayrı tutmuştur.başkalarının fıkrıne göre hareket edersen zaten incelikleri göremezsın.onlar görurse onlardanalırsın.çok derın bir dini cok basıt kararlarla yıpratamazsın.içki icen demişşsin icki ıcıpde bu dünyada zararını görmeyen bır kişi bıle bulamazsın.öbur dunyaya bıle kalmıyo cezası evını kaybedıyo eşini kaybedıyo cocuklarını kaybedıyo parasını kaybedıyo ınsanların gözunde haysıyetını kaybedıyosağlıgını vs.bu dunyada cektıgı cıle bırı bin para yetmıyo bıde gunah sahıbı oluyo.zaten kendı yaptıgını o dakıkada kaybedıyo.cezası sını fena halde cekıyo.genelev demıssın ama herkes bılıyo sende bılıyon genelevler eşeklerı huzura kavusturdu onuda bılmem nası bır yerdır ama hepımızde bılırız.o eseklerın cektıklerını.yada baskalrının anlatılanlar fılmlere bıle konu olmuştur.insanların nefsının zayıflını bılırsın zaten bunların önune geçmek kolaymı sanıyon.en ıyı bıldıgın ıslam la yönetıldını ıddaa eden ulkeler bıle bunların önune gecemıyo.senın ıstedıgın gıbı olunca dahamı mukemmel olcak sanıyon.her koyun kendı bacagından asılır.benım sucum sana gecmez senın gunahın bana gecmez.senın bu kadar raahatsızlıgın varsa dın adına .her namazında duanda tüm insanlık icinde hayrını dılehayırlısı da budur.yok herkesı yolagetırırecem dersen o kılıç döner senı bulur.zaten kım kımı zorla dogru yolu buldurmus ki bır örnek bulamazsın.ınsanlar bıreydır kendı kaararını kendılerı verırler.günah işliyenın kaygısıda sana düşemez.anca mesih olman lazım ki gözunde yaş dolsun. sana hayatta basarılar allah yolunu acık etsın .zalım olmaktanda zalımlerdende korusun.

 287. yusuf aydın yorum tarihi 25 Mayıs, 2010 14:52

  ben bir kürdüm ve bursada yaşıyorum yorum ların çoğuna baktım ve çok alakasız şeyler yazılmış olduğunu gördüm bu konu biraz araştırılsa şeh sait hz leri davasında nekadar haklı olduğunu göreceksiniz ve boş yorumlar yapmak zorunda kalmassınız şeh sait ingiliz ajanı değil ingilizlerin yüzüne tükürmüş bir zattır şeh sait bu davayı nam için değil allah rızası için yapmış

 288. ömer uçar yorum tarihi 13 Haziran, 2010 22:07

  Bismillahirrahmanirrahim enson yorumunu yazan yusuf aydina teşekür ederim bende türkiye vatandaşi ve kürt kökenli islam dinine ve muhamet s.a.s ümetine şeh said fikir ve hareketini destekliyen ve doğru olduğunu savunan bir vatandaşim tüm yorum ve fikirlerini beyan eden arkadaşlardan ricam ama atatürk ama şeh said yanlisi olsun lütfen yer ikisinede hakaret ederek yorumlamayin hakliyi haksizi allah bilir onlar ebedi mekana göç etiler allaha hesap verecekler onun için sizler ve bizlerde hakaret etmekten günaha dahil olmuyalim ve bu meseleyi çok iyi araştiralim taraf tütmadan mantiki külanirsaniz hakli haksizi oğrenirsin herkesin bu memlekete yaratiği ve biraktiği eserl meydanda din mesep kültür ekönomik devlet miletin üzerindeki zülümler meydanda değilmi kimin iyi ve ya kotu taraf tütmadan mantiğinizi kulanin meydana çikar bu konuda mantiğinizi kulanmak için bir ip ucu vereyim o donemde orduda yüz başi olarak doğü bolgesinde orduda görev yapip o bolge komutaninda genel kurmay başkaninda mili savunma bakaninda izin almada ve alinmada bu yüz başi alinip istanbula getirilip albay rütbasine yükseltirip dolma bahçe açiklarinda bekliyen nereni gemisi oldüğünü siz araştirin ve bindirilip tüm bağli oldüğü birimlerde izin almadan samssuna nasil götürüldü maraşal varken tarafsiz çök derin araştirma yapin karanlik ortulu olaylar çikacak allah mazlümün hakini sorsun kimse tekra herkesten ricam yorumunuzu hakaret küfürlü yapmayin işi iyi öğreni öyle konuşun her ikisi islam olarak dünyaya gelmiş ve hatalari va sevabları ile allah huzuruna göçmüşler herkes hakini allahtan alacak ben kimseye hakarat etme am şeh said şehid fise bilah efendinin seveniyim allah rammet etsin hümeti sevenlerinin üstünde olsün selamün aleyküm saygilar ömer uçar

 289. pusat yorum tarihi 13 Haziran, 2010 23:14

  osmanlıyı bitiren yahudidir *seyyid kutup* ben erzurumlu bir kürdüm allaha ve onun pygamberinide sonsuz imanım var elhamdulilah bakin said efendinin davası bediüzzzamanın iskilipililerin hilmi tunahanların davasıydı osmanlıda ırkçılık yoktu islamiyet ön planda tutuluyodu araştırın bakalım ama günümüzde müthiş bir ırkçılık var ümitvar olunuz istikbalde ki inkilaplar arasında en büyük inkilap islam inkilabı olacaktır * bediüzzaman * vesselam

 290. ümit yıldız yorum tarihi 23 Haziran, 2010 15:06

  öncelikle ben bu olaya kürt yada tük olarak bakmayacağım çünkü gerçekten neler olduğunu bilmiyorum kimseninde tam olarak doğruları bildiğini sanmıyorum ama gerçek şuki musul ve kerkük elimizden gitti ve hala başımıza bela buda ingilizlerin ve siyonistlerin siyaseti ve komployu çok iyi yaptıklarıdır. cengiz han derki aptallar kazanamayacağını bile bile şavaşa girer ben kazanamayacağım savaşa girmem. şeh sait aptalmıydı cihan savaşından galip çıkmış turk ordusunu karşısına aldı bunu sorgulamak lazım ben inan mıyorum akıllı bir lider olduğu belli ama neden ne olduda isyanetti bunu algılamak lazım
  bunun ardında ingilizler ve siyonistlerin olduğuna inanıyorum

 291. ümit yıldız yorum tarihi 23 Haziran, 2010 15:28

  1924 yılında Mustafa Kemal Musul’a asker göndermeyi ve bölgeden İngiliz’leri çıkarmayı planlıyordu. İngilizlerin desteklediği Yunan ordusu 150-200 bin askerini ve silahlarının %70 ini Anadolu’da bırakarak kaçmıştı. İngiltere’de Lloyd George hükûmeti istifa etmek zorunda kalmıştı ve Musul’da Türk ordusu karşısında direnmeleri mümkün değildi. Ancak Doğu Anadolu’da ilk önce Nasturi Ayaklanması daha sonra Şeyh Sait İsyanı çıktığı için harekât yapılamadı. Musul için hazırlanan kuvvetler çıkan isyanları güçlükle bastırabildi. bu tarafsız bir araştırma sayfasından alındı yorumsuz….!!!

 292. pusat yorum tarihi 24 Haziran, 2010 14:09

  kardeş ben anlatamıyorum galiba bak said efendi türk halkına karşı bir düşmanlılğı yoktu o ozamnki küfür dolu rejime yönetme darbe vurmak istedi bizim demek istediğimiz laikliğin ne kadar islam dışı bitr hareket olduğunu sölüyoruz islamda laiklik sosyalizm komünizm şövenizim milliyetçilik gibi ilkeler kesinlikle reddedilir

 293. Türkün Gücü yorum tarihi 27 Haziran, 2010 22:43

  Saygıdeğer Atam ellerine sağlık. yine müthiş zekanla olayları çözmüş türkün aklını ve gücünü tüm dünyaya göstermişsin. seninle nekadar gurur duysak seni genç nesillere anlatsak az olur. sen rahat uyu …

 294. Kızıl BARON yorum tarihi 28 Haziran, 2010 09:22

  GÜNÜMÜZDE VARLIĞILINI DEVAM ETTİREN ŞEYH SAİD HAYRANLARI.HEM KÖR HEM SAĞIR HEM DE EKMEK YEDİĞİ YERE HAİNLİK İÇİNDE OLANLAR.AKLINIZI BAŞINIZA ALIN.BİR İNGİLİZ AJANIN PEŞİNDEN GİDİP KENDİNİZİ HEBA ETMEYİN.
  BU VATANIN BEDELİ ÖDENDİ.
  TEKRAR BEDEL ÖDETMEYİN.

 295. tayfur yılmaz yorum tarihi 28 Haziran, 2010 11:04

  arkadaşlar madem şeyh sait’i pkk ile eşleştirmiyorsunuz ama aponun ifadesinde şeyh saitin izinden gittiğini söylüyor şu andaki pkk dış güçlerin istekleri doğrultusunda hareket ediyor lütfen arkadaşlar türkiye’de hiç kimse memleketine göre değerlendirilmiyor doğusuda bizim batısıda çanakkaleyide hatırlayın kardeşi kardeşe kırdıroyorlar bu oyuna gelmeyelim kürdüz lazız çerkeziz avşarız tatarız ama vatanımızın bir karış toprağını satmayız gerekirse kanımızla sularız ama yinede bu cennet vatanı böldürmeyiz teröristlere sesleniyorum tarih tekerrürden ibarettir anlayana kıssadan hisse saygılarımla

 296. mercek yorum tarihi 28 Haziran, 2010 12:02

  o kadar çok yorum okudum ki başım döndü:)) soru ayaklanmanın nedeni nedir :(cvp… din elden gidiyor .. ama nereye.. yüzyıllardın din elden gidiyor diye ulema cahillerinin elinden neler çekti bu vatan.. yok.. yazık değilmi.. o kadar birbirimize düşmüşüzki önümüzü bile görmez olmuşuz. kapatmışız kendimizi odamıza kendimiz söylüyoruz ses duvardan yankı yapıp dönüyor.. hala islam dinini bilmeyen milyonlar var malesef .. islamda cihatın öldürerek isyanlar başlatarak dinimizi yayılması demek değildir..örnek PİR SULTAN ABDAL.. darağacına giderken bile isyan etmemiştir hep hak yolunda olmuştur açılın kapılar şah ‘ a gidelim demiştir ve hala adı ve ruhu yüreğimizdedir.. ben Aleviyim islam dininin başlangıcından beri varım .. ALLAH MUHAMMED ALİ yolundayım.. 1000 yıldır bu topraklarda yok sayıldım ve hala din fetbazlığı yapanlarca yok sayılmaktayım.. isyan çıkarmak kolaydır ama biz her zaman kanı kanla yıkayan taraf olmadık .. nice katliyamların esiri olduk .. bize dinsiz diyenler oldu çünkü kendi dinini daha bilmiyor bunlar .. bir çok kaynak osmanlı tarafından yok edilmiştir.. soy ağaçlarınızı son dalına kadar inceden inceleyin yolunuz islam ise bu yolda aynı yola çıkacağız ama kur’an ı doğru yorumlayabilirseniz…

 297. Es'adıqo yorum tarihi 28 Haziran, 2010 19:01

  Bir memleket ki,İslami eğitim yuvaları kapatılıyor,Din ve Vakıflar Nazırlığı lağv ediliyor,dince yasaklanmış hususların yaygınlaşma sı faaliyetleri hızlandırılıp,yapılması farz olan hususlarda lakayd bir toplum oluşturma faaliyetleri tervic ediliyor,hasılı münkerat hızla yaygınlaştırılmaya çalışılıyor hatta teşvik ediliyor.Böyle bir durumda bir İslam Alimi ne yapmalı idi ise,onu yapmış tır. Şeyh Said( k.s. ).Münkerat kasırgalarının esmeye başladığı böyle bir ortamda,her zamankinden daha fazla nehy-i anilmünkere yoğunlaşmak evleviyyet kesb eder hale girmektedir. Merhum,dinin cevaz vermediği bu faaliyetlere hayır demiş ve Anadolu’nun müslüman halkı da bunu kabul etmeyecektir diyerek kıyamı şer’ide bulunmuştur.Yani isyan etmemiş kıyam etmiştir.ha Kel Hasan, ha Hasan Kel diyenler olacaktır.Kıyam,bir münkere reddiye gönderme ve bir dikiliş olup,mübarek bir davranış olurken,isyan ise,ma’rufa yani meşru bir yönetime başkaldırıdır ve şer’an caiz olmayan bir davranış olup,böyle bir eylemde bulunana şer’ bağiy demektedir. 85 yıldır yutturulmaya çalışılan busafsatadan vaz geçilmesi zamanı gelmiş ve geçmiştir de.Dönmelerin yazdığı tarih kitablarınınyönlendirmesi devri de kapanmıştır artık.

 298. ibrahim akaydın yorum tarihi 28 Haziran, 2010 19:37

  tek birşey dyeceğim eğer bu vatanın ekmeğini yiyip bu topraktan çıkan suyu içiyorsan kürt te olsan türk te olsan hakkı nı verceksin nasıl mı itaat ederek ay yıldızın altında yaşamayı bilerek ne sait nede kemal dinide vatanıda savunacaK SEN VE BEN VARIZ YETMEZMİ SAYGILAR

 299. karakurt yorum tarihi 28 Haziran, 2010 19:43

  çok az hain asılmış. yetmemiş. bu günlerde daha iyi anlıyorum. rahat batana, maşa olana, satılmışa bir baksanıza.hepsi….

 300. pusat yorum tarihi 28 Haziran, 2010 23:43

  … biz sizin milliyetçilik yapmıyoruz birk ere tarihin o sayfalarına bak bakalım islilipli atıf hoca kürt değildi ama şapkaya muhalefet etti diye 1925 yılında idam edildi ve ka bediüüzaamanın yoluda şeyh said ın yoluydu bi kere mehmet akif ersoy bile atanızla islam için zıtlaşmıştır buralar şeriatla yönetilen osmanlı topraklarıdır halifelik burda battı ama burda tekrar yükselecek kafirler istemesede allah nurunu tamamlayacaktır islam sizin gibi ılımlı ıslamcılar yüzünden bu haldeyiz ülkeye bak be genelevi içkisi kumarı zinası laikliği milliyetçiliği hat safada inkilaplar içinde en gür seda islamın sedası olacaktır üstad bediüzzaman said nursi bu arada kıyamın ne oldugunu araştırında anlayın

 301. ayhan daşdemir yorum tarihi 29 Haziran, 2010 02:09

  yukarıdakı yorun ların hepsini okudum .
  ve şöyle bir kanateyim bu düşünce bu zihniyet oldugu sure ce turkiyede şeyh said isyanı pkk kada sag – sol da vs…. gibi sorunlar da
  olaccakdır bakın arkdaşlar m.s 1000liden beri islamla bu topraklar yönetildi huzur ve kardeşlik 700 seneye yakın dır kol geziyordu ni tekim isyanlar oldu ama haklı haksız bir surü islam kadeşlerimiz oldu birsurü mahsum insan oldu ama 88 senedir turkiye cumhuriyeti var ve 4 agır isyan ve kargaşalarla karşılaştı bunu tek sebebide islam din kardeşliginin zayıflamasıdır osmanlı islami – şeriatla yonetildi gi halde 700 sene dayandı bu topraklar ahirizamanda bu şekilde bu sistemle fazla dayanmaz hiç kimse eleştiri ve ve fikir uretmesin herkez birbirine sıkı sarılsın yoksa çoçuklarımız bir birinin kanını dökecekler bana gore laiklık kavramı bu ulke kulturleri yaşam ve tarzına karşı sert bir sistemdir eger laiklik din ve vicdan ozgurlügüse benim kardeşim okula ve ya bir askeri birlige kapalı giremiyor ha sakın demeyin orası bir kurum resmi din islam olan bir ulke ama resmi kurumlar tamamen islam karşısı bır durum genede herkese tavsiye hiç kimse fikirlerini sert usluplarla dışa burmasın yoksa bir şeyh said isyanıyla daha karşılaşır
  zaten yeni yeni gelişmiş dunya ulkeleriy le aynı seviyeye çıkıyoz zaten pkk diye bir lanetle başımız dertde birde başka bir isyanla b u devlet baş edemez her kezdede sag duyulu ve birlik içinde olmayı tavsiye ediyom…

 302. deniz gerçek yorum tarihi 29 Haziran, 2010 18:52

  mustafa kemal atatürk ün 1925 tarihinde yaptıgını,yıl 2010 olmuş ve bizhala yapamıyoruz.biz sadece besliyoruz…vatan burası,bayrak al,ayyıldız…

 303. karakurt yorum tarihi 29 Haziran, 2010 20:10

  hiç kimse kardeşlik birlik martavalı atmasın.bunlar kocaman yalanlar. hiçbir kimseyle kardeş olmaya niyetim yok. din adına ve din adıyla işlenen günahların hesabı elbet sorulacak. sorsamki bediüüzaaman mı ALLAH RESULÜ MÜ, sorsamki hz ali mi ALLAH RESULÜ MÜ , sorsamki şeyh saitmi ALLAH RESULÜ MÜ. bazıları varki ŞÜPHESİZ ALLAH RESULÜ BİZE YETER demekten uzaktırlar. sap ile saman karışmasın….ayrıca (PUSAT a diyorum )size kim içki için diyor, kim genel eve gidin diyor, kim edepten ayrılın diyor.hiç kimse..canın ne yapmak istiyorsa onu yapmak bu ülkenin sana tanıdığı hak..daha fazlasını istemek yağlı iplikte sonlanmak demek.

 304. pusat yorum tarihi 29 Haziran, 2010 23:11

  bak karakurt sen olayları çarpıtıyosun biz şeyh saide bediüzzaman a iskilipili atıfa peygamber demedik yüz bin kere haşa ama son peygamberden sonra islam taraftarı ve islam bayraktarını koruyacak alimler ve din bilginleri ve müceddidler vardır ondan önce kuran ve sünnetler var ama sizin için bişi ifade etmiyoki bi kere yönetim nasılş yönetilirse halkta ondan etkilerek ona göre rahatça yaşar gaflet ne kötü bir hastalıktır bir ana önce uyanalım kardeşlik ve islam çerçevesinde birleşelim

 305. karakurt yorum tarihi 30 Haziran, 2010 19:51

  ( pusat merhaba )
  kur’an ve sünnet bana öyle birşey ifade ediyorki başkasını aramaya gerek kalmıyor. zaman artık insanlığa doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırmayı öğretme zamanı değil. ALLAH BİZZAT RESULÜ İLE bu işi tamamladı. din’in kuralları ortada belli ve açık. kısa ömründe kendini kurtarmana bak yeter.tarafın ve niyetin belli olacak. mevlana yıllar önce demiş tekrar demeye gerek yok. ben iki yüzlülüğe maşalığa satılmışlığa sahtekarlığa karşıyım. bir gün insanlık topluca değil birey olarak sorgulanacak.!!! yalnız olacaksın.saidi nursilerin, şeyh saitlerin çokta umrunda olucan sanki. herkes kendi derdine düşmüş.islam sancağını herkes birey olarak kendisi elinde tutmalı. birilerinin senin adına taşıdığı yazmaların peşinde koşmamalısın. doğrularınla yalnız sen olacaksın. ”OKU” DİYOR ALLAH. OKU VE DÜŞÜN. KİMSEYE MUHTAÇ OLMA. ALLAH KULLARINA KENDİSİNDEN BAŞKASINA MUHTAÇ OLMAYI YASAKLAMIŞTIR…..DÜŞÜN lütfen. görüşürüz.

 306. TÜRK KIZI yorum tarihi 30 Haziran, 2010 21:45

  MAİDE SURESİ Ayet 51 -” Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.”Müslüman olduğunu belirtip Şeyh Sait’i destekleyen yorumcular Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’ in bu ayetini nasıl yorumlayacaklar merak ediyorum. Müslüman olmadığı iddası ile kardeşlerine saldıranların kendilerine dost edindiklerine bakın hele.İngilizler???

 307. pusat yorum tarihi 1 Temmuz, 2010 00:17

  merhaba kardeş bak tmm güzel analiz yapmışsın biz şu andaki devlet yaşayış anayasısının Kurana ve sünnete islama ters düştüğünü ifade etmek istiyorum rejimin hak kanunlarıyla yönetilmediğini haykırmak istiyorum islami kurallara ve Allah’ın şerri hukuları var ama bizim ülkemizde zerre kadar uygulanmıyo ben erzurumlu bir kürdüm ama mümin türk kardeşlerim için canınmı veriirim yeterki milliyetçilik olmasın allaha emanet ol

 308. pusat yorum tarihi 1 Temmuz, 2010 12:07

  şeyh saidin üzerine atılan kuru bir iftiradır ingiliz işbirliği savsata ve yalan dolandan ibarettir aksine ingiliz elçilerinin yüzüne tükür müştür meyve veren ağacı taşlarlar onun amacı küfür dolu devlet rejimi yıkmaktı aksine bediüzzamanın iskilipili atıfın sulaymöan hilmi tunahanın davasıda bundan ibaretti ama şeyh said kıyamı seçti bu zatlar ise ilmen savaş açtı üstad zaten başarılı oldu inşallah

 309. karakurt yorum tarihi 1 Temmuz, 2010 21:27

  türk kızı sana aynen katılıyorum…

 310. karakurt yorum tarihi 1 Temmuz, 2010 21:36

  en büyük islam devleti osmanlı idi bence. o da bitti. osmanlıyı kurtarmak için türkçülük osmanlıcılık islamcılık …. bintürlü deneme yapıldı ama tutmadı. şimdide tutmaz. bir devletki hem müslüman hem türk hem kürt hem laz hem hırıstıyan hem musevi olmaz. olamaz. osmanlıyı yıkan hepsini bünyesinde toplayan cihan devletinin içine nifak tohumlarının sokulmasıydı. şimdiki gibi. hiçkimseyi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız. insanlığı bir arada tutacak şey onları mutlu eden ortaklıkları ortaya koymaktır. buda sadece ”insan olmak” tır. ” saygı duymaktır” ama bu ülkeyi bölmek için bahaneler üretenleri görmezden gelmek yada duyarsız kalmak değildir…..

 311. Türk Kızı yorum tarihi 2 Temmuz, 2010 20:51

  “Din elden gidiyor” diyerek isyan eden Şeyh Said’in idam sehpası altındaki son sözlerine bakınız.
  “Ahmed Zihni Bey’in Fütühat-ı İslâmiye’sinde yazılıdır. Mehdi’nin hurucunda Türkler üç yüz bin asker vereceklerdir. Anlaşıldı ki Türkiye, kıyamete kadar İslâm’ı koruyacak… Fena yaptık… Bundan sonra iyi olur inşallah…”
  Şeyh Sait son nefesinde belki de pişman olmuştur. Pusat sizede kraldan çok kralcı olmamanızı salık veririm

 312. pusat yorum tarihi 3 Temmuz, 2010 00:41

  ya sen hala olayları çarpıtıyosun bak şu anda ben erzurumlu kürdüm ama aynı cemaettten olduğum çok türk ağabeylerim var ve onları canım gibi seviyorum biz ozamanki kara sayfalrı aydınlatmak istiyoruz bak devlet farklı halk farklı kavramlardır bu kıyam rejime devlete ve kemalizme karşı yapılmıştır peki çorumlu ve türk olan iskilipli atıf hoca neden kemaliz rejimi tarafından idam edildi araştır bakalı m ve bunla şeyh said arasında bir fark yok bunlar bunlar islamın bilakis kılıçalarıdır bu arada iskilipili atıf hocaya sonsuz saygım var

 313. nejat özdemir yorum tarihi 8 Temmuz, 2010 17:16

  ingiliz ajanı ve uşaklığının sonu elbette bu olacaktı cumhuriyete ve demokrasiye karşı çıkanların sonu budur.1925 li yıllarda türk kürt ayrımı yapan bölücü şimdi olan olayların temelini atmıştır bölücülüğün sonu budur

 314. ferat çalışkan yorum tarihi 9 Temmuz, 2010 22:55

  sait cehennemde inşallah hala yanıyosundur…KEMAL ATATÜRK ömür boyu bu isimden kurtulamıcanız YOBAZLAR…………..

 315. hedefcafe yorum tarihi 10 Temmuz, 2010 20:09

  bakıyorum burdaki mesajlarda bazı kişilerin dinle uzaktan yakından alakası yokmuş yaptıkları yorumlar din karşıtı oldujlarını ap açık ortaya seriyor yukarıdaki yazıların türk tarafından yazıldıgı kesin tabi kendilerine göre anlatmışlar ve o kadar isim saydılar bakın bakalım kimler bunlar hepsi seyid ve şeyh bu kadar seyid ve şeyh yanlış da kuranı inkar eden atatürk ve ismet önünü mü dogru atatürk döneminde müslümanları bi araştırın tüm dini adamlarımızı asmışlar bence şeyhlerimize seyitlerimize inanın müslüman olmayanlara inanmayın imanınızıda alırlar

 316. pusat yorum tarihi 10 Temmuz, 2010 22:48

  atatürk ilke ve inkilaplarını ve anayasayı şiddetle kınıyorum

 317. ömer uçar yorum tarihi 11 Temmuz, 2010 19:36

  BAYAN TÜRK KİZİNA CEVABİM maide sürasini anlatiyorsün kuran ve ayetlrine sonsuz saygim ve inancim var ancak ŞEYH SAİD EFENDİ R.A.ŞEHİD FİSEBİLAH hiç kimseye saldirmadi ve yahudi Hiristiyanlara dayanmadi ve anlaşmadi hiç kimseye saldirmadi eyer oyle bir şey olsaydi ingilizler ve avrupalilar tirenlerini şeyh said efendinin askerlerine tahsis ederlerdi aksine ona ve askerlerine oyle bir imkan vermediler aksine yeni kürülan laik cümhüryet yetkililerine ve mühafiz birliklerine bu imkani verdiler ayrica laik cühüriyet kurucusu 2.NUMARALİ ADAMİ İSMET İNONİ TÜM DEVLET ARŞİFLERİNİ ARAŞTİRİP ŞEYH SAİD EFENDİNİN İNGİLİZLERLE YAHÜDİLERLE AVRÜPALİLARLA HİÇ BİR BAĞLATİSİNİN OLMADİĞİNİ VE RASTLAMADİĞİNİ BUNU DEFALARCA POLİTİKACALARA ANLATMİŞ BÜYÜK YAZİYLA YAZDİMKİ GÖZLÜK TAKMADAN TİRENLERİN KİME TAHSİS EDİLDİĞİ ARŞİFLERDE BÖYLE BİRŞEYİN OLMADİĞİ MESELESİNİ ANLİYASİNİZKİ KİM KİME DAYANMİŞ VE SALDİRMİŞ TARAF TÜTMADAN ALLAH İÇİN SİZİ ÜYANDİRDİM ARAŞTİRMANİZİ ARZEDERİM TÜRK KİZİ KARDEŞİM BİZ KÜRTLER HERKESİ KENDİMİZ GİBİ GÖRDÜK 1000 YIL ÖNCE BAZİLARİNİ KARDEŞ DİYE BAĞRİMİZA BASTİK YER VE TOPRAK VERDİK İNŞALAH AKLİ SELİM TARAF TÜTMADAN ANLARSİN KİMLER DİŞ GÜÇLERE ESİR OLMÜŞ TEKRAR SAYGİLAR

 318. ömer uçar yorum tarihi 11 Temmuz, 2010 20:10

  FERAT ÇALİŞKANA CEVABİM FERHAT BU YORUMDAN YİRMİ DOKUZUNCU ÜSTE YORÜMÜM VAR OKURSAN OLUYE VE DİRİYE HİÇ KİMSEYE HAKARAT ETMEDEN ALLHİN GAZABİNA KENDİNİ OĞRATMADAN YORUMUNU YAZMAYA DEVAM EDERSİN HER İKİSİDE ALLAH C.C. HÜZÜRÜNA GİTMİŞLER ALLAH C.C KİME NERDE MEKAN VERCEĞİNİ ALLAH C.C BİLİR HAKARET ETMEDE KENDİ FİKRİNE GÖRE HAKLİ HAKSİZİ YORUMUNU YAPA BİLİRSİN MESELE BEN ŞEYH SAİD EFENDİ R.A ŞEHİD FİSE BİLAHI SEVENİ SAVUNANİYİM ŞEYH SAİD EFENDİ R.A ŞEHİD FİSEBİLAHİ SAVÜDÜĞÜM ZAMAN KARŞİ TARAFİN YANLİŞ VE HAKARETLERİNİ YALNİZ ELEŞTİRİM AMA SİZİN GİBİ HAKARET ETME VEBALA GİRİYORSUN VE GİRESİN AKLİSELİM ELEŞTİRİ VE ARAŞTİRALARİNİ YAP

 319. feridun engin yorum tarihi 13 Temmuz, 2010 15:17

  bu ülkede bir gün huzur be barışın geleceğine olan inancımmı burda haykırmak istiyorum.Bu barışı kürt ve türkler yapacaktır bu ülkenin ekmeğini suyunu içen nankör göçmenler değil amerika ve israilin uşakları hiç değil hele hele ergenekon hiç değil.bin yıldan beri taki cumhuriyette kadar kardeş yaşamış halkları birbirine düşüren zihniyet ta 1925 lerde şeyh sait gibi bir efsaneyi katlederek hortlamıştır.ve bu zihniyet malesef günümüze kadar gelmiş ergenekon kılıfında bu ülkeyi dinamitlemeye devam edeiyor.ama unutmasınlarki mazlumun ahı büyük olacaktır.biz şeyh saidin torunları olarak onun bırktığı sancağı kanımızın son damlasına dek dik tuturmaya yeminliyiz.asimilasiyon ve imha politikalarına kanmıyacak ve aldanmıyacağız.kürdistan coğrafiyasını ve kürdün meşro varlığını başta anadolu ve tüm dünya tanıyacaktır. şerefziz çakallara fırsat vermeyeceğiz .yaşasın halkların kardeşliği.

 320. feridun engin yorum tarihi 13 Temmuz, 2010 15:42

  ESİN KARSa cevaptır.sen kimin toprağında kime lütufta bulunuyorsun.kürtler dünya var olduğundan bu yana mezopotamya ve kürdistan diye bilinen sen ve senin gibi dar düşünenler bunubir türlü kabullennemediler.bu cooğrafyada yaşamlarını sürdürüyorlar.ve türkler 1071 demalazgirte geldiklerinde moğul istilasında harap haldeydiler onlara kucak açan kürtler oldu bilmiyorsan aç oku gerçek kaynaklardan.ve besle kargayı uysun gözünü sizin yaptıklarınız ancak evlerinden beyaz torus arabalarla gariban kürtleri alıp asit koyularına atmak bunu hesabını evvella allah sonrda bizlere vereceksiniz sizin yaptığınız en büyük şey barbarlık .yahudilerden hiç bir farkınız yok kendinizi üstün ırk diğer ırkları ırk olarak saymamanız sizleri helaka götürecektir.bu ülkede elbette azınlık olarak bakmayacaksınız biz bu ülkede çoğunluğuz yüreğiniz yetiyorsa referandum yapalım kim çok diye .ve biz yerimizdende memnunuz kimsenin bir yere gittiği ve gitmeyde niyetti yok .misafir olarak bu topraklarda yaşasaydık eğer elbette sizlerden müsade isterdik.ve bu bir gerçektir bir gün bütün dünya kürt kimliğini tanıyacak.yıllardır ne mutlu türkü dedirteterk kürt halkını asimilasiyona tabi tuturdunuz allah bunu kabul etmez.allah ın kabul etmeyeceği bir şeyi bizde kabul etmiyoruz.

 321. m.emin eminoğlu yorum tarihi 14 Temmuz, 2010 14:09

  isyasnı yapan nede isyanı bastıranların tarafındanım.ben yanlızca şunu dile getirmek istiyorum.her yüzünde hiç bir canlının canını allahtan başkası alamaz kaldı ki bu canı veren onu alacak olanda allahtır.

 322. Bilal Yıldız yorum tarihi 19 Temmuz, 2010 09:09

  Kusura bakmayın yorumların hepsini okuyamadım çok uzundu benimde söylemek istediklerim var..
  Atatürk ve İsmet İnönü Fethi Beye Olağanüstü Hal ilan ette şu kürtleri mahvedelim demişler. Ama Fethi bey bunu kabul etmemiş bunun üzerine Atatürk ve İsmet İnönü, Fethi Beyi istifaya zorlamış oda istifa etmiş, İsmet İnönü Başbakan olur olmaz sıkıyönetim uygulamış ve nihayetinde kürtlerin kökünü kazımışlar ayrıca İngilizlerin Şeyh Sait i desteklemeleride bir yalan zaten Laik İngiltere asla müslümanlığı kullanıp hristiyanlara saldıran bir ülke kurulmasını istemez Laik oldukları için Türkiye yi desteklemişlerdir. He şu doğru Şeyh Sait e bi akrabası demişki biz bi cemiyet(örgüt) kurduk sende bize katıl senin sözün geçer herkez alim olduğunu düşünüyor, oda tamam demiş; Çünkü Atatürk bi gidip camide namaz kılıyor meclisi açarken kurban kesip açıyor hepimiz müslümanız diyerek ülkeyi bir arada tutmak istiyor aradan zaman geçiyor bi kitabında diyor ki İslam Arap dinidir ama biz Türküz diyor. Bi düşünsenize Sait in korkusunu. Ve İsyanı başlatmak içinde Kürtlere şu hadisi kullanarak “Allaha İsyan edene Milleti İsyan Etsin” şunu demiş ” İman etmeyene bağlı kalmak zorunlu değildir” böylece kürt halkı nasılsa iman etmiyorlar diyip(hani müslüman la çarpışan biz olmayalım gibisinden) hep beraber Müslüman Bi Kürdistan Devleti kurmak için bu mücadele vermişler ama başarısız olmuşlar. Ben aslen konyalıyım ne yazık ki kürtlerin hakkını yiyoruz ve asimile ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti Faşist’tir ve Türkiyede Yaşıyosan Türküm! demek zorundasın diyorlar ama Amerikada Yaşayanlara ırkını Sorsalar Ben İrlandalıyım yok Almanım derler ama Nerenin Vatandaşısın diye sorsalar buraya dikkat edin! “Amerikalıyım” der “Amerikanım” demez arada çok büyük fark var! ayrıca Selahaddin de Kürt tür kürtler var yani Salahaddin Mısır ı Haçlılara 2 defa mezar etmiştir. Atatürk te bizim gibi bi insandı kendi zamanında yaşadı ve doğru bildiklerini yaptı ama her yaptığı kesinlikle doğrudur diye birşey sözkonusu değil öğretmenler kullanılarak bu şekilde herkezin aklı yıkandığı için çoğu kişi bunu farkedemez…
  Ayrıca benim annem örtülü birisi insanların laikliği kullanarak belli yerlerde başını açtırmasını istemem, kimse istemez! Bıktım şu lanet faşistlerden artık bıktım baskılarınızdan, bide utanmadan herkez özgür diyorsunuz başını örtmeyenlere mahalle baskısı var diyonuz. Asıl başını örtenlere baskı yapılıyor herkez rahatça giyinirken o her yerini kapadığı için dikkat çekiyor, utanıyor, kız arkadaşları geçmişte kaldı bunlar diyor hiç utanmıyomusun insanların arasında artık insanlar mayoyla denize giriyor diyerek baskı yapıyorlar hiç erkek arkadaşı olmuyor şimdi söyleyin kim baskı altında…
  Son olarak; Subay seçerken annesi örtülü olanlar eleniyor, örtülüler askeri yerlere, meclise, okullara giremiyor, dindar insanların en önemli hakları elinden alınıyor onları devletin alt mertebelerine koymak istiyorlar ve ülkeyi yönetmelerini engellemek için buda yetmezse korkunç iftiralar atıyorlar. kur’an da yazanların bile bazılarına inanıp bazılarına inanmıyorlar, zamanında hristiyanların ve yahudilerin yaptığı gibi. Kararı siz verin, tabi okursanız çünkü çok uzun yazdım :D:D:D

 323. sezer yorum tarihi 19 Temmuz, 2010 15:22

  din kardeşlerim boşuna olayı genişleten yorumlar yapmayın. islam gavurları dost edinmeyin der. şeyh said ingilizleri dost edinmekle kalmamış işbirliği yaparak dini koruma adı altında vatan hainlği yapmıştır. bu adam madem din adamı, bilmiyormu da bir insanı suçsuz yere öldürmek insanlığı öldürmektir.

 324. mehmet cangar yorum tarihi 23 Temmuz, 2010 00:45

  Burada yorum yazan kac kisi acaba Seyh Sait zamaninda yasadi?Tek tarafli edilinen bilgilerle,bir insana hain veya kahraman diyemezsiniz!!Atatürk ü öven arkadaslara da bir diyecegim var,Atatürk bu yurdu yanliz mi kurtardi?onu o mevkiye getiren(Sultan Vahdettin”Atatürkcüler bunu kabullenemez ama neyse”),cephelerde savasan(gece gündüz icen demedim!),Türk,Kürt,Cerkez,Laz ve digerleri hic mi bu vatan icin savasmadi???varsa yoksa Atatürk!Dinimizi bu hale düsürdü,savas bittikten ve bütün yetkileri eline gecirdikten sonra da devrim yapti(nedense yapilan devrim sadece islam dinine karsi yapilmis olan bir devrim idi).Elbette buna karsi cikan olacakti(Fevzi Cakmak,Kazim Karabekir ve bir cok kisiler)Tabii ki Fevzi Cakmak ve Kazim Karabekir gibi kisileri idam ettiremiyecekti,kabak Seyhlerin,Hocalarin basinda patladi.Atatürkcülere bir sorum olacak,devrimden sonra,Inönü haric,neden eski silah arkadaslari yanindan ayrildilar?hic mi merak etmediniz?Atatürk olmasaydi benim adim yine de Mehmet olacakti,anlayan anlamistir herhalde

 325. mehmet cangar yorum tarihi 23 Temmuz, 2010 00:59

  yukarida yazdiklarimi okuyanlar,kesinlikle Kürt oldugumu düsünecekler.Ben Türk üm.Yorumlari okudukca görüyorum ki,bazilari konuyu Türk,Kürt kavgasina dönüstürmeye calisiyor.Arkadaslar,Müslümansak ayrimcilik niye?

 326. Lütfü Taner Tengiz yorum tarihi 25 Temmuz, 2010 22:57

  Arkadaşlar Atatürk niye Ahmed Elmalı Hamdiyazır a Kuran ı nede Türkceye tercüme ettirdi.? Düşünmek lazım.hiçbir güc Allah dilemedikten sonra bişey dileyemez.Kuran ı her müslüman okusun vede anlasın,Atatürk ün seçilmiş bir insan olduguna aklını dogru kulanarak anlar.Dış mihraklara kapılmayalım,kardeşligimizi bozamasınlar,aklımızı dogru kullanalım,bizi dünyada hiçbir şey etkiliyemez.Sen Türk oglu Türksün,yazıktır incitme Atanı…..

 327. sezer yorum tarihi 26 Temmuz, 2010 13:33

  lütfü aklımızı kullanalım diyorsun ama sen aklını neden kullanmıorsun gariptir. bizim eskıden kuran ana dilimizdi. şimdi yabancı dil:) harf inklabını ben yapmadım.

 328. CANAN yorum tarihi 27 Temmuz, 2010 11:08

  Tarih boyunca böyle bölücüler çok oldu ülkemizde ama kimse başaramadı başaramıcak.Bizde ayırt etmeksizin olan vatan sevgisi herkese işlenir inşallah. Boşuna bu isyanlar ayaklanmalar bölemiceksiniz.Baksanıza Cumhuriyetin ilk günlerinden beri var bu gerikafalılık ama sonuç vermez .Bence böyle yapanlara gereken neyse o yapılmalıdır sonuna kadar!

 329. pusat yorum tarihi 27 Temmuz, 2010 13:45

  onlar bizi traşladıkça biz daha gür çıkarız isyan ve kıyaım farklı kavramlardır sistemve rejim kıyamı yapılmasını gerektiriyodu şeyh said ve davadaşlarının allah mekanını cennet eylesin

 330. ömer uçar yorum tarihi 28 Temmuz, 2010 23:26

  sezer beyin yorumuna karşi cevap seser bey ben iki yorumumada açiklik yapmişim lütfen şahıslara hakaret etmeden araştirarak gerçek olan yorumunu yap bakin cümhüriyet kürücüsünün iki numarali adami olan ismet inönü bey defalarca parlementlerle şeyh said efendini ingilizlerle hiç bir bağlantısına bütün arşiflerde rastlanmadiğini defalarca soylemiş hangi dayanağa dayanarak bu iftirayi beyan ediyorsun cümhüryet kürücüsündam dahami iyi biliyosün arti şeyh said efendi kimseye saldırıp öldürmedi şeyh said efendi diyarbakirda bir düğüne davetliymiş o düğünde devlet askerlerin ardiği adamlar varmiş askerler şeyh said efendiden aranan adamlarini teslim etmesini istiyorlar şeyh said efendi askerlere siz şimdilik gidin yarin ben bu adamlari getirip teslim edecek sozunu veriyor askerler hayir şimdi teslim edecen diyorlar şeyh saıd efendinin askerler cevabi şöyle oluyor ben bu insanlarin sorumlusu değilim ben ortamin gerilmesini istemiyorum bu düğün büyük ailelerin düğünü bu hareketiniz ortami gerer ben sözveriyorum bana sayginliklari olduğu için yarin getiririm teslim ederim askerlerin gitmelerini istemiyorlar aranan adamlari götürmeye direniyorlar adamlarda gitmek istemiyorlar derken adamlarla askerler arasinda çatişma çikiyor baya olu oluyor zaten ortam gerginmiş ordan patlak veriyor size soruyorum kim kime saldirmayi germeyi oldurmeyi başlatmi inşalah iyi orenip eleştırını hakaret etmeden bu günden sonra yazarsin hakaret vebalına girmesn

 331. SERKAN yorum tarihi 2 Ağustos, 2010 21:20

  arkadaslar burda yanlıs anlatım var gerceklerı ne zamana kadar saklıyorlar bılmıyoprum ama gercekte seh saıtı yanlıs anlatmıslar o ulkeyı yıkmak pesınde degıldı tum muslumanları bırlestırmek pesındeydı burda ıngıltere ver fıransada bahsedılıyordu bunu yapan o degıldı turkıyenın yönetımıydı buna rahatsız olan turkıye fıransanın yardımıyla bunları yaptı ve seh sayıt gıbı halıfetı getırecek bı degerlı ınsanı ıdam ettıler yane haclı seferlerde sonra muslumanlar ıcın ılk sehıt tır bunuda bılsınler

 332. Kemal300 yorum tarihi 3 Ağustos, 2010 13:15

  Vatan hainliğinin dindarlığı olmaz. Bölücülük niyetinde olanların nelerle karşılaşacağı malumdur. Bu hain adam ve taraftarları ingilizlere uşaklık etmekten başka ne yapmıştırki? Şimdi Irak – Afganistan ve diğer sömürgelere bakın Türkiye ile kıyaslayın. Arkadaş sen dinini istediğin gibi özgürce yaşamasına yaşa ancak böyle geri zekalılara niye gerek duyarsın anlamıyorum. Sen gerçekten ALLAH’a inanıyorsan seninle ALLAH arasına kimse giremez girmemeli.Sen ALLAH’a mı tapıyorsun bu gerici ve yobazlara mı? Az da olsa aklın varsa kafanı böyle şeylere çalıştır…Sözüm bu kişileri ve dini alet edenlere itibar gösterenleredir…Saygılarımla

 333. ömer geçer yorum tarihi 6 Ağustos, 2010 14:55

  şeyh saidin idam edilmesine üzüldüm

 334. türk oğlu yorum tarihi 18 Ağustos, 2010 14:07

  şeyh said vatan hainidir. . öcalandan farkı olmayan bölücüdür. .

  ancak said-i nursi ile karıştırmayınız. .

 335. pusat yorum tarihi 19 Ağustos, 2010 15:01

  said nursi ile şeyh said aynı çizgiyi takip eden tevhid yolcularıdır bunu kimse inkar ve imha edemez

 336. ASİ TÜRK yorum tarihi 20 Ağustos, 2010 05:42

  Şeh ise dinden anlıyor ise ve en önemlisi Hz Hüseyini örnek veriyor ise bu ayaklanmada zaptettiyi şeyirleri niye yağmalıyor insanların malına haksızca el koyuyor bu dinsizliktir dışarıdan şerefsizlerin kışkırtması üzere ingiliz adilerinin sırf musul ve kerkükü rahatca alabilmeleri için şimdi günümüzde olduğu gibi o dönemdede kürt halkını kullmanmış ve bu halkı sadece dini inançlarını kullanarak yapmışlar sadece şunu biliyorum şeh said zenginlikle büyümüş saltanat ve makam davasına okadar insanın kanına girmiş ve şuan musul kerkük elimizden gitmişse tek sorumlusu o adamdır şuan bu bölgede yaşanan acılarında tek sebebi odur.

 337. servisci yorum tarihi 20 Ağustos, 2010 16:49

  ■Silvan GÜNEŞ yorum tarihi 19 Şubat, 2008 22:28
  ne yazık ki hala bu adamın dini söylemleri ve o kadar fikirleri masum müslümanlarca okunmakta ve sürekli sin ağırlıklı proğram yapan TV Kanalları da Bu adamın eserleri diye bilmem kaç ciltlik kitapların reklamını yapıp satışını yapıyor. Bu kanalların izleyicileri artık beyinleri uyuşmuş başka bir şey değerlendirecek halde değiller. Ne anlatılırsa körü körüne ananıyorlar. Bu hainin kitapları satılıyor. Hatta eleştiremiyorsunuz da haşa Allah görüyorlar. O derece neye inandıklarını sapıtmışlar. Bu sapıtmışlık nereye kadar sükunutini korur bişmiyorum ama çok korkutucu ve ürkütücü fikirleri , ona paralel zihinleriyle yüzlerine bakmaktan irkiliyorum…
  ______________________________________________

  SİLVAN GÜNEŞ …

  BİLİYORSAN KONUŞ İLHAM ALSINLAR..
  BİLMİYORSAN SUSTA ADAM SANSINLAR..

  şeyh saitle kitabı satılan ve televizyonlarda kitablarının reklamı yapılan said-i nursi hazretleri aynı adam değiller.. önce öğren sonra yorum yap..

 338. pusat yorum tarihi 21 Ağustos, 2010 16:03

  tmm şeyh said ve sadi nursi aynı adam olmayıp farklı insanlardır ama ikisinin gayesi amacı aynıydı şeyh said oğlu bediüzzamanı hasta yatağında ziyaret ettinde üstad bediüzzaman selahattin üzülme babanın başlatığı kıyamı ben allahın izniyle tamamladım demiştir halkı yalan yanlış bilgiler aldatmayın gerçekler gün yüzüne çıkacak inşallah

 339. türk islam yorum tarihi 23 Ağustos, 2010 16:28

  insan kendini bilmez vefasız vatansız soysuz oldu mu isyanda yapar başda kaldırır . ingilizle müslüman mı sanki kendini bilmezler .isteginiz ingiliz conisinin bacılarımızın irzina göz dikince mi kıt beyinleriniz acılacak sütçü imam ne için şehit oldu camilerde onca neden yakıldı bunları yapanlar ne kadar dın düşmanı ise seyh sait ve onun gibiler de o kadar din düşmanıdır

 340. vatandaşın biri yorum tarihi 23 Ağustos, 2010 23:55

  pusat kardeş… şeyh saitle saidi nursi çizgisi arasında hiç bir benzerlik yok dikkatini çekerim… ezbere konuşma!
  googleye bile sorsan sana milyonlarca bilgi verecektir. bukıyağımıda unutma (!)

 341. pusat yorum tarihi 25 Ağustos, 2010 00:26

  kardeş bak şeyh said cumhuriyet rejimini laikliği kemalizmi reddeti ve bunun için silahlah rejime karşı çıktı be diüzzaman ise laik rejime ilmen yazdığı risalei nurlarla darbe vurdu ve milyonlarca insanın imanını allahın izniyle kurtardı şeyh said in amacı islamı benimsemek ve müslümanca yaşamaktı ve ka said nurside bunun için rejime karşı amansız mücadelelerde bulundu tam 25 yıl hapis ve sürgünlerde hayatı geçti v e bunu yapan bizzat o zamanki devletti bizzat şeyh said gerçek şehiddir

 342. YUNUS yorum tarihi 29 Ağustos, 2010 00:39

  DİNİ OLMAYAN BİR MİLETİN GELECEĞİ OLAMAZ BAZI SALAKLAR KENDINI BU DEVLETIN SAHIBI ZANEDIYUR O TARİHTE ŞARAPÇILAR BAŞTA OLDUĞU İÇİN İNANÇLI İNSANLARI ASTILAR

 343. kayhan altuğ yorum tarihi 30 Ağustos, 2010 02:01

  … sen kelimeyi Şehadet getirmeyi biliyon mu sen bu mubarege dil uzatıyosun sen o adamın giydiği cübbeyi giyemiyorsun o yuzden hasr olacaksın …

 344. kayhan altuğ yorum tarihi 30 Ağustos, 2010 02:06

  … sütcü imam dediğin zat kürttür seyh sait gibi dini bütündür senin gibi asalak degildir haddini bilmez
  mubareklere dil uzatma o mubareklerin duaları sayesınde iman gücleri sayesinde bugun varız iman gücümüz azalmasaydı bugün kardes kardesi vurmaz dı

 345. Ercan ŞENLİK yorum tarihi 2 Eylül, 2010 00:51

  evvela üstadımız said nursiyi ve şeyh said’i saygıyla anıyorum.Allah mekanlarını cennet etsin.bu alimlerimizden olmasaydı belkide hepimiz dinsiz olacaktık su an.şu an seyh said ve üstad bediüzzaman’ın yolundan gidenler bu dini türkiyede ayakta tutuyor.ismet inönü(CHP)zihniyetine kalsaydı bu iş çoktan dinimiz elden gitmişti.sizlere sesleniyorum laik insanlar bu dünyada laik olarak kalın bakalım.ahirette Hak Tealaya bunun bedelini ödeyeceksiniz hemde sonsuz olarak cehennemde.Allah sizleri islah etsin diyorum baska bişey demiyorum gidin bakalım onların ardından anca ölümünüze kadar gidersiniz ya ondan sonra…

 346. Mahmut Omak yorum tarihi 5 Eylül, 2010 09:51

  İngilizler ve yandaşları osmanlıdan beri aynı nakaratı calıyor biz hala ezberleyemedik yazık bizelere

 347. faruk öztaş yorum tarihi 5 Eylül, 2010 15:27

  burada şeyh said ve diğer münafık hainleri övenler, bölücülüğe hizmet etmektedirler ..

 348. MEHMET yorum tarihi 11 Eylül, 2010 03:40

  YAW ADAMIN DİNLE İMANLA PEK Bİ ALAKASI YOK. BU GÜN pkk APO HAİNİ NEYSE O GÜNDE SEYH SAİT OYDU. KİM OLURSA OLSUN ASKERE DEVLETE SİLAH SIKAN, DEVLETİN MİLLETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BÖLMEK İSTEYEN, YABANCILARLA HRİSTİYANLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPARSA, O GÖZÜMÜZDE VATAN HAİNİDİR…

 349. MEHMET SIDDIK ONEM yorum tarihi 23 Eylül, 2010 19:15

  ÖNCELİKLE ŞEYH SAİDİ RAHMETLE ANIYOR VE BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN BAŞI SAĞOLSUN ŞEYH SAİDİN KANINDA ERMENİ KANI OLDUĞUNU İDEA EDEN O KENDİNİ BİLMEZ KİŞİLERE CEVAP TARİH BOYUNCA KÜRTLERİN GÖRÜNÜŞÜ ŞEKLİ ŞEMALI HEP AYNI OLMUŞ BU ŞUNU GÖSTERİR KÜRTLER ASİLDİR BİDE BU İDEA SAHİPLERİN ATALARININ ŞEKİLLERİNİ Bİ HATIRLIYALIM ÇEKİK GÖZLÜ AMA KENDİLERİ ÖYLE DEĞİL ŞİMDİ HERKESE SORARIM KİMİN KANINDA KİMİN KANI VAR

 350. FATİH ALTUNDAL yorum tarihi 24 Eylül, 2010 03:50

  MEHMET SIDDIK KARDEŞ SEN TÜRLÜĞÜ KABUL EDİYORSAN BAŞİMİZİN ÜSTÜNDE YERİN VAR AMA HERKES SENİN GİBİ DEGİL BE KARDEŞ ÇOĞU NANKÖR SAYİD DE GELİNCE ilk kanı atıtan o onun icin belasını bulmuş NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE BU ÜLKEDE KİMSE SEN KÜTRSÜN SANA DEVLET MEMURLU YOK SAN OKUMAK YOK SANA İŞ YOK DEMİYOR BEN NE İSEM KÜRT DE O ÖYLE MUAMELE YAPILIYOR NANKÖRLÜK YAAPN ŞEREFSİZ SOYSUZDUR

 351. MEHMET SIDDIK ONEM yorum tarihi 25 Eylül, 2010 23:42

  ben türklüğü değil islamı kabul ediyorum öncelikle senin islamiyeti benimsediğini zanetmiyorum çünkü islamiyeti benimseyen türklüğü kabul etmeyen hain nankör sana göre ama bana göre değil

 352. esin kars'a cevap yorum tarihi 28 Eylül, 2010 01:36

  sen ve senin gibi düşünen güya türkiye sevdalılarına sesleniyorum bir kere kürtler azınlık değil bunu beynine sok diyecem…bu ülke için çok kan döküldü bunu beraberce yaptık ve beraberce bu ülkeyi kurduk ne sen nede senin gibi klavye erkekleri kurdu sen öyle azınlık mazınlık dersen bir gün o dilini koparırlar haberin olsun bunu ne bir türk kabul eder nede bir kürt haberin olsun bak kardeşim bunları yazarken önce ülkende yaşayanlar hakında bilgi edin öylece yorum yap bu ülkede yaşayan hiç kimse azınlık değil

 353. pusat yorum tarihi 28 Eylül, 2010 18:15

  ben elhamdulillah müslümanım ama kürt kimliğimi nkar etmem allah insanları kavimlere halinde yarrattığına dair ayetler var ama asla ırkçılıkta yapamam zaten konu kürtlük türklük değil biz şeyh saidi vatan haini gösterenlere karşı mücadelemizi vermliyiz ve ka bediüzzaman iskilipili atıfa da saygmızı sonsuz

 354. murat soylu yorum tarihi 17 Ekim, 2010 02:24

  dikkat ediniz şeyh saaid haindir diyenler öncelikle bu ayaklanma cumhuriyetin kurulmasına karar verildiği için çıkarıtlıyor çünkü dinden uzaklaşıyor cumhuriyet din le eşleşmeyen bir kavram yönetimdir ayaklna bunun için çıkmıştır ve neden ayaklanmaya halkın nerdeyse hepsi desetek vermişl neden ? atatürk neden şapka kanunu çıkardı neden arapça öz olan ezanı özünden kopardı kıyafet devrimi vesayire halen bu ülkede 80 yıldır onun kurduğu cumhuriyet ve laik lik yüzünden huzursuzluk var

 355. hasan bilen yorum tarihi 22 Ekim, 2010 16:20

  şeh seyidin isyanıı dogruydu ozamnki hükümett halifeligi kaldırmak istiyordu halifeligin kalkması demek islamiyetin elden gitmesi demek osmanlı zamanında islamiyetle yönetiliyordukk osmanlı çöktüü atatürkde cumhuriyeti kurduuu şeh seyiyidin mahkemesindeki ifade şuu hakim soruyoo neden isyan çıkardınızz cevappp imam şeriattan saparsaa isyan cayizdirr ozamanki hükümettee şeriattan sapıyorduu…

 356. ali aka yorum tarihi 2 Kasım, 2010 22:17

  adam dini öne sürerek doğu halkının hassasiyetini kullanarak doğuyu alıp ingilizlere verme çalışması başarız lıkla sonuçlandı ne şeh i be misyonerin teki küçüklükten yetiştirilmiş ajan idi kendisi Allah, Atatürkten razı olsun astığı için işte şimdide ele başını asmak lazım eski ele başını ne güzel asmışlar şimdikinide asmak lazım gözdağı vermeliyiz, bu vatanı kimse bölemeyecektir ,

 357. mahmut yücel yorum tarihi 7 Kasım, 2010 21:31

  iftira atmayın bilgi yoksa konuşmayın insan olan insanı asamaz adamın yeterince malı ve mülkü vardı eyer bir şey yaptıysa dini icin yapmıştır kimin ingiliz kimin fransız olduğu ortada kazım karabekiri öldürmek isteyen kimin olduğu ortada öğrenin yorum yapın maraşal fevzi cakmak nasıl meclis başkanı oldu araştırın öyle yorum yapın

 358. vidoko yorum tarihi 11 Kasım, 2010 20:30

  arkadşlar şeyhsaid yanlış yapmıştır bedüzzaman saidnursi nur cemaatinin lideridir bilirsiniz saidnursi şeyh saidi uyarmıştır yanlış yaptığını vatan evladına kendi kardeşinemi sıkacaksın demiştir ancak şeyhsaid kabul etmemiştir hatta beduzzamanıda yanına çekmeye çalışmıştır ama bedüzzaman kabul etmemiştir. beduzzaman said nurisinin kitaplarında yazar boşuna kendimizi kandırmayalım şeyh said hata yapmıştır kardeşi kardeşe kıydırmaya çalışmıştır ..eğer asılmak istense idi önce saidnursi aslılırdı neden asılmadı çünkü o şeyhsaid gibi vatana ihanet edecek bir insan değildi yüzde yüz vatan severdi ..bide kalkmışsınız şeyh saidi övüyorsunuz adam basbaya isyan çıkartmış bunu bedüzzamanda kitaplarında anlatıyor …

 359. mehmet yorum tarihi 12 Kasım, 2010 17:39

  yorumlara bakınca bazı yorumcuların şeyh said ile said nursi yi karıştırdığı görülüyor. şeyh said isyan için said nursi den de yardım istemiştir. ancak said nursi 1000 yıldan fazla zamandır islamiyete hizmet etmiş bir milletin torunlarına silah çekilmez sizde çekmeyin diyerek ona engel olmak istemiştir. yani isyana karşı iken bazıları sırf isim benzerliğinden isyana karışmış zannetmektedir. zaten said nursi bu isyanlardan sonra ıspartaya sürgün edilmiştir. bugün bütün dünyada birçok dile çevrilen ve takdirle okunan kur-an tefsiri risale-i nur eserlerini bundan sonra yazmıştır. dine yaptığı bu hizmetleri takdir edilmesi gerekirken malesef dönemin idarecileri tarafından hapislere atılmıştır. ama o hak bildiği davasından geri durmamış. hapiste bile eserler neşrederek mahpusların islahı için çalışmıştır. iman ve kur-an hakikatlarını akli ve mantiki delillerle bu zamanın insanı anlayacak şekilde ispat etmiştir. bugün dünyanın her tarafında milyonları aşkın insan bu eserleri okuyarak imanlarını kurtarmaktadır.

 360. ALPARSLAN BOZKURT yorum tarihi 14 Kasım, 2010 02:52

  1800 lerden berı bu cografyada bir kürt devleti hayaliyle yasayan bir azınlık,hala aynı hayal pesınde koşturmakta,bu hayalın somut örneklerınden biride şeh said hainin örgütlemıs oldugu o bölgedeki cahıl ve saf ınsanlarımızla gerceklesen isyan hareketıdır…şu çok iyi bılınmelıdır bu topraklar üzerınde son söz her zaman TÜRKCE sölenmiştir ve TÜRKÇE söylenmeyede devam edıcekır…en azından gönlü ruhu yüregi ben ve benım gıbı TÜRKLÜK şuur bilinç,ve aşkıyla atan TÜRK evladları oldugu sürece,ve şu unutulmasınki bozkurtlar oldukça çakallar her zman çakal itler her zaman itçe yasamaya mahkumdur…NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 361. tekmanlı yorum tarihi 14 Kasım, 2010 13:04

  şu bilinmelidirki şeyh said asla ve asla hain değildir yalan söleyen tarih utansın şeyh saidi sosyalist komünist lerle karıştırmayın o davasına sadık müslüman bir liderdi şeyh said zaten türklere karşı bir garezi yoktu o laik demokrat rejime baş kaldırdı yani yönetime ama sizin gibi damarlarına kadar milliyetçilik işlemiş insanlara a bunu anlatmak zor

 362. HALİL AYTEKİN yorum tarihi 15 Kasım, 2010 02:24

  TARİH GERCEKLERİ BİRGÜN KABUL EDECEKTİR 123

 363. uğur taşkıran yorum tarihi 18 Kasım, 2010 14:42

  bunlar ayaklanacak biz bastıracağız. sıkıntılı bir ırk bunlar yapacak bir şey yok

 364. Nurşen şen (ALTINCI) yorum tarihi 25 Kasım, 2010 05:25

  Bu siteyi kuran arkadaşlara teşekkürü bir bor bilirim bu ülke TÜRKlerin vatanıdır ve öyle kalacak bu böyle biline memnun olmayan varsa kapılar açık istediği yere gidebilir sene 1925 hiç tanımadım ta Ankaranın Şereflikoçhisar ilçesinden askerliğini doğu da yapan amcam orda şehit düşmüş hala içim yanar andığım zaman ruhu şad olsun onların sayesinde bu vatanda yaşıyoruz bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum mekanları zaten cennet bütün şehit ailelerine sabır diliyorum

 365. tugay saçkeser yorum tarihi 3 Aralık, 2010 17:16

  asıl hayin sizler ve tarihtir seyh said hayin deil bir alimdir sizler ise sadece kitaplarda okunanlara inananlarsınız…

 366. Yüce TÜRK yorum tarihi 9 Aralık, 2010 00:42

  ALLAH Atamız’dan razı olsun onun sayesinde ezanlar halen okunabiliyor.ismimiz ahmet,mehmet ne güzel işte yoksa michael vb olacaktı.şeyh sait e de din adamı diyenin aklından şüphe ederim günümüzün pkk lideri bölücü başı aposu işte.burda onu büyük bir zat gibi göstermeye calışanların coğu eminimki onunla aynı düşünceyi paylaşanlardır.ALLAH TÜRKÜ YÜCELTSİN VE KORUSUN.(AMİN)

 367. pusat yorum tarihi 11 Aralık, 2010 15:52

  ya artıkı bırakın bu klişeleşmişş cümleleri neymiş adımız ahmet mehmet olamayacakmışta a ya lütfen biraz objektif olun bakın türkiyenin en iyi tarihçisi trabzonlu kadir mısıroğlunu dinleye şeyh said hakkında neler sölüyor ondan da ha iyi bilemessiniz tarih acı geçeklerini elbet bir gün söyleyecektir inşallah erzurumlu bahoz

 368. yado yorum tarihi 16 Aralık, 2010 00:20

  siz türklerin sorunu nedir biliyormusunuz? Yüzyıllardır ürk devleti mi islama hizmet eder?,İslamiyet mi Türk devletine hizmet eder? karar veremiyorsunuz;

  xerlisi olsun? belki de sizin düşündüğünüz doğrudur;

 369. kurd memet yorum tarihi 19 Aralık, 2010 01:10

  oncelıkle seyh said efendıyı rahmetle anıyorum bunu yapanlar elbet cezasız kalmayacaklardır bu dunyada gormeseler bıle obur dunyada cezasını cekeceklerdır ‘ne mutlu kurdum dıyene’ belkıde bu ayaklanma olmasaydı sımdı guzelım ulkede allah bılır bır camıı bıle olmayacaktı ne mutlu bu ayaklanmayı baslatan ınsanlara hala ulkemızde bu tur dengesız hareketler var yok bas ortu yasagı yok ezan sesı mılletı rahatsız edıyor vb. soylentıler var bunu dusunen ınsanların halıne acıyorum acıkcası bunlar obur dunyada bırak cennetı cehennemde bıle yer bulamayacaklar yazık gercekten cok yazık gozunuzu acın ve dusunun burası turkıye cumhurıyetı musluman bır devlet ınsanı utandıran zavallı konusmalarınızı bırakın bugun allah ıcın ne yaptım dıye dusunun

 370. tayfun ergut yorum tarihi 21 Aralık, 2010 18:00

  HAİNNNNNN tekrar HAİNNNNNN anlamak ıstemeyenlere tekrar HAİNNNNN bunun baska anlamı yok.ıngılızlerın oyununa gelen zavallı ınsan.tarıhte boyle kırlı oyunlar cok oynanmıstır.gozu kor olan zavallı ınsanlara dıyorum turkıye cumhurıyetıne haınlık yapanlar cezalarını mutlaka ceker cekmıstırde.gelecektede cekecekler….vatan bolunmez bır butundur…tek dıl…tek bayrak….ıstesenızde ıstemesenız de…

 371. Ben Kürtüm ve Vatanımı seviyorum yorum tarihi 25 Aralık, 2010 18:16

  Arkadaşlar ben bir Kürtüm ve ülkemizi çok seviyorum şeyh sait isyanı ve diğer kürt isyanları hakkında biraz bilgi vereyim Musul kerkük bölgesi ingiliz sömürgesi ıraktan geri almak için Atatürk musul kerkük bölgesine askeri operasyon emri veriliyor ve hazırlıklar başlıyor bunu duyan ingiltere ise şeyh saiti kullanarak din üzerinden bölgede büyük bir isyan çıkarıyor isyan çıkaranlar yakalandığında ise ingiliz dökümanları ve ingiliz parası bulunuyor onlarda. yani ingilizler kullanmış oluyor kürtleri. sıra 1938 fransa, sömürgesi altında olan suriyeden çıkacağını bildiriyor ve çıkarkende Hatayı suriyeye vereceğini bildiriyor bunun üstüne Atatürk ise bölgedeki birliklerden savaşa hazırlanmalarını istiyor bunu duyan fransa ise yine kürtleri kullanarak dersim isyanını çıkarıyor Allahtan çabuk batırılıyor. yıl 1970 lerde ise devletimiz bölgenin gelişmesi için GAP projesi yapılacağını açıklıyor bunu duyan dış güçler ise bölgenin gelişmesini istemediğinden ve yer altı kaynaklarını kullanmamızı istemediklerinden Kürdistan vaadleriyle ve yine biz Kürtleri kullanarak pkk yı kurdular ben Kürdüm ve ülkemi çok seviyorum lütfen bu oyunlara gelmeyelim hatta apo mahkemede bir duruşmasında diyorki ben şeyh saitin devamıyım onuda kullandılar bakın benide kullandılar diyor videosunu internetden bulabilirsiniz bu pkk bir kürdistanın değil bölgede gözü olan dış güçlerin emeli için çalışıyor lütfen bu oyuna artık dur diyelim dış ülkelerin oyuncağı olmayalım Türküyle Kürtdüyle Lazıyla Çerkeziyle bir arada yaşayalım lütfen bu oyunlara gelmeyelim

 372. Bende Kürt kökenliyim yorum tarihi 25 Aralık, 2010 18:54

  Arkadaşlar yukarıdaki yazan arkadaş valla çok doğruları söylemiş bende aponun o şeyh saitin devamıyım benide kullandılar dediği videoyu izlemiştim gerçektende Kürtlerin kullanıldığı isyanlar olmuştur lütfen daha bu oyunlara gelmeyelim kürtlerin hepsi pkkyı desteklemiyor destekleyenle ise gerçektende vatan hainidir. Bu BDP nin sözlerine inanmayalım Kürtlere baskı var diyorlar hani nerde baskı valla baskı görmemişler dış ülkelerde baskı gören çok ırk var Allaha şükür ülkemizde baskı falan yok hemde birde bu pkk nın yaptıklarına dinimizde karşı çıkar bu dünyada olmasa bile ahirette cezalarını çekceklerdir bu tür oyunlar bu topraklardda gözü olanların oyunları bunlar doğru değil bunlara inanmayalım

 373. pusat yorum tarihi 3 Ocak, 2011 15:50

  kendini kürt diye tanıtanlara söliyorum nasıl olurda şeyh saidi hain diye tanıtırsınız apoyla aynı kefeye koyarsınız inanamadım bakın şeyh said milliyetçi biri değildi o halifelişğin kaldırılmasına karşı çıktı amacı kürt devleti kurmak deildi tarihi bilmeden torum yapmayın lütfen bakın kemalizm gün geçtikçe eriyor ve inşallh bitecekde şeyh said i anlayamayanlara acıyorum

 374. kemalist yorum tarihi 6 Ocak, 2011 00:10

  sakın bu ülkeyi hiç bir şeyle ilişkilendirmeyin…osman bey kurdu ise osmanlıyı… yada atatürk üm öncü ise tc nin kurulmasına… yada yüzlerce geçmişte kalan liderlerimiz varsa… artık bu ülkenin yılmaz bekçileri biziz… biz ki türk bayrağı altında geçmişte kanımzı canımızı nasıl vermişsek şimdede vermeye hazır türkiye devdalısıyız… bilin ki tehdit ülke içinde değil sınırlarımızın dibinde.. bırakın kavgavıda hadi elele verip binbir çeşit milletten oluşan ABD kadar olalım.. kadar diyorum ki onlardan bin kat ileri olmalıyız… biz maraşta biz izmirde biz çanakkalede beraber kan döktük bu ülke için.. bu ülke bizim bizim olmasını beraber sağlayalım… bizim için türkiyeden başka türkiye yok eyyy anadolu insanı..

 375. emre sarıca yorum tarihi 6 Ocak, 2011 11:04

  ismini söylemeye gerek duymadığım bu zat o tarihlerdeki en büyük vatan hainidir..bu ülkeyi bir sürü düşmandan arındıran insanlar bir avuç din istismarcısına papuç mu bıraksaydı..o zamanki şartlar bunu gerektiriyordu.günümüze kadar gelen kürt sorununun temeli burdan gelmektedir.dış güçlerin belirli periyotlarla çıkardığı sorunlardır bunlar.bu işlerin türkü kürtü yok.

 376. nedim olguun yorum tarihi 7 Ocak, 2011 00:06

  iranda ırakta suriye ve türkiyede kürtlelere yapılan bu zulümlerin hesabını elbet Allah soracaktır.hepside müslüman diye geçiniyor yazık bu milletlere

 377. Tarihçi yorum tarihi 7 Ocak, 2011 23:39

  Arkadaşlar bu şeyh sait gerçektende vatan hainidir dinimizi kullanarak isyan çıkartmıştır bunun sadece adı şeyh

 378. yaşar kahraman yorum tarihi 10 Ocak, 2011 14:55

  dış güçlerin türkiye üzerinde oynadıkları oyunun
  türk tarihindeki sadece küçük bir parçası olan bu olaydan herkes bilmelidirki bu ülke tüm hainlerin hevesini kurutacak güç ve iradeye sahiptir.
  Allah bu yolda evladını kaybeden tüm annelerin yardımcısı olsun .

 379. rojdi yorum tarihi 13 Ocak, 2011 00:13

  s.a. arkadaşlar iyisi kötüsünü ingilizini fransızını ….vesaire bilmem bildiğim şeyh sait efendi evet bir kürttü saidi nursi efendide kürttü acaba devletimiz!Bu ayaklanmayı kayıtlar kürtdistan içinmi geçti yoksa islam içinmi ne yazık ki bu yaşanan acı hadiseden sonra ülkemizin heryerinde yaşayan islam alimleri bir bir idam edildi taktir sizindir.

 380. ahmet güneş yorum tarihi 14 Ocak, 2011 15:07

  üst kısımda olanlar anlatılıyor ve deniyorki İNGİLİZ lerin yardımıyla ve planlamasıyla tekrar okuyun lütfen İNGİLİZLERİN YARDIMIYLA DENİYOR arkadaşlar peki ingilizler müslümanmı idi ozamanlar; hayır deillerdi, peki şeyh sait ozaman neden yardım alıyordu. belki yanlış belkide bana göre doğru olan şey taki ozamanlarda TÜRKİYE sınırlarının parçalanması ve ingilizlerin bu yeni oluşturacakları sözde kürt ülkesini kendi sömürgesine alması oluyor. peki şuan bazı kişilerin M.K. ATATÜRK ün yapmış olduğu müdaheleyi eleştiriyor ben anlıyorumki bu insanlar bir sömürge devletinde yaşamak isteyen aciz kişilerdir. bu cahil kişiler hala yaşamakta bi düşünün sözde kürtler; bir toprak parçası isteyerek ülke kurma idolojisi içeriside peki sonrasını düşünen varmı eger bi bağamsızlık söz konusu olacak olursa amerika – ingiliz veye israil sömürgesi altına girecekler peki kim sahip çıkıcak bunlara..

 381. onur yorum tarihi 31 Ocak, 2011 18:31

  ben yüzde 50 kürt yüzde 50 türküm.ne kürtlügümden ne de türklügümden utanırım.ben bu kardesligin en güzel örneklerinden biriyim.Atalarım hem kürt hem türk olarak mücadele verdiler kurtulus savasında.Ama bazı kişiler bu haklı mücadelemizde bizim yanımızda olmayıp kıskırtmalar baslatarak bu mücadeleye engel olmak istediler.SEYH SAİD GİBİLERİ.Kürdistan bagımsızlıgı için yapılmıs birsey eger basarsalardı kürdistan ortaya cıksaydı ne kürtler dogru düzgün bir yasam sürerlerdi ne de türkler.ne dinin ne inancını ne namusunu ne camini ne kuranını hiç birini koruyamazdın.yatın kalkın atalarımıza ve kurtulus savasında önderlik yapan MUSTAFA KEMAL ATATÜRK E dua edin.Ve sunu unutmayın biz bu kardesligi kürt türk laz gibi bunları birbirimizden ayırırsak o zaman zayıflar ve ingilizlerin amerikaların vb diger sömürgeci devletlerin planlarını gerceklestırırız biz bir bütünüz unutmayın

 382. melike soslu yorum tarihi 1 Şubat, 2011 10:46

  ÇOK GÜZEL ANLATILMIŞ İŞİME ÇKKK YARADI…

 383. zeliha budak yorum tarihi 6 Şubat, 2011 22:25

  bence buolayı herkez yanlış biliyo hiç kimse olayın iç yuzunu de düşünerek aradtırmıyor herkez olaylara bir kucuk delikten bakio sanki

 384. alev yorum tarihi 7 Şubat, 2011 17:24

  şehy sait asıldı ne oldu biz dinsizmi olduk yada türkiyede dinlimi kalmadı bir müslimanı öldürmek işte bu dinsizliktir sait şimdi ne oluyor siz kararınızı verin ?

 385. abdurrahman serçeci yorum tarihi 16 Şubat, 2011 18:58

  arkadaşlar bu ne kadar güzel bir ödev değilmi insan yapın ca da içinden birşeyler geçer hüzünlü gibi

 386. Kübra... yorum tarihi 26 Şubat, 2011 22:40

  bu yorumlari okurken tüylerim ürperdi…
  islam düsmanlari bunlari okurken kimbilir ne zevk aliolardir ha??
  seyh saide haksizlik yapilmistir..
  Türkiyenin gecmisi sadece osmanli zamaninda dogruydu… gerisini hepimiz bilioruz…
  birakin bu islerii…
  Azicik düsünerek yazin su yorumlari…
  hicmi Allahtan korkunuz yok anlamiorumki…
  ELBET BIRGÜN BÜYÜK BIR HESAPLASMA OLACAKTIR.. Y

 387. admin yorum tarihi 27 Şubat, 2011 23:49

  şeyh saide Allahtan rahmet diliyorum.neden osmanlı döneminde hiç bir sorunu yoktu.üstelik sultan abdülhamit için o bölgede kürtlerin babası diye anılırdı.çünkü islam devletydi.sen bütün okulları medreseleri kapat kimseden hiç bir tepki bekleme.öyle bir şey olamaz. osmanlıdan kalan hiç bır mirası sindiremeyen hükümet
  dayatmalara baş kaldıran alimleri katletti. mekanları cennet olsun. adnan menderesin suçu başbakan olmakmı? Allah c.c. terazisi şaşmaz.

 388. kimbilir yorum tarihi 6 Mart, 2011 00:34

  siz bu adamı överken neler yaptığını, bu ülke için ne kadar gereksiz biri olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? apo bile ‘beni şeyh saidin yerine geçirmek için kullandılar’ diyor. apoyu da desteklersiniz ya siz şimdi neyse dikkatli düşünmek gerek herşeyi araştırın kulaktan dolma laflarla karar vermeyin bu ülke hepimizin saçmalamayın diyorum artık…

 389. sinan kalbur yorum tarihi 9 Mart, 2011 14:20

  ben doğu anadolu bölgesinde öğretmenim. derslerde öğerencilerle bu konuyu neredeyse işleyemiyorum cocuklar o kadar yanlış ve yalan bilgilerde doldurulmuş ki ATATÜRK PEYGABERİMİZİ ÖLDÜRMÜŞTÜR bile diyorlar.. burada halk bu adama taparcasına inanmış ne yazık ki.. ülkemizin toprak kaybetmesine destek sağlayan bu kişler asılmayacatıda ne yapılacaktı.. bunun Türklük, Kürtlük yada Müslümanlıkla alakası yoktur. osmanlı devletını savunanlara söylüyorum Atatürk bu toprakları kürdüyle türküyle top yekün bir millet olarak yoktan var etti.. ve bu gibi hainlerde hak ettiği cezayı buldu. Atatürk bu kurtuluş savaşına baslamasaydı bugun doğu anadoluda ermeni bayrağı dalgalanıyor olacaktı.. tabi o bayrak altında yaşamak isteyenlere dur demiyoruz.. sınırı geçip ermenilerle yaşayabilirler….

 390. pusat yorum tarihi 11 Mart, 2011 17:35

  işte senin gibi objektif olamayan öğretmenler ve rejim yüzünden bu hallerdeyiz siz tarihi kendinize göre yorumluyosunuz yoktan var etmek Allah’a mahsustur asıl doğulu çoçukların yaptığını siz yapıyorsunuz resmen m. kemali peygamber olrak niteliyorsunuz bakın tarih elbet gerçekleri sille gibi yüzünüze vuracaktır elbette.

 391. melis yorum tarihi 13 Mart, 2011 15:55

  bence de öğretmen haklı siz haini koruyosunuz en başta müslümanlıgı bılsenız devletı yıkmak ıçın pkk ya eşlık etmezsnz.okadar ailenın cocukları ölüyo hangınız uzuluyosnz acaba ATATÜRK türkiyeyde kurtarmasa şuan Allah bilir hangi ülkenin emirleri altnda yaşıyodk ozaman ezan seslerini duyacagınızımı sanıyosunuz siz ozaman kuran-ı kerimi okuyabılecegnzı mı sanıyosunz eger ATATÜRK bu ülkeyi kurmasaydı smdi incil okuyo olurdn cami yerinede kiliseye gderdn ama yok biz böyle hayat istiyorz diosanız defoln gıdın ozman baska ulkelere bzde huzurla yasayalm bu topraklar sız olmadan da korunur…bari ülkemzde hainlerle yasamayız bizi arkamızdan vuracak kimsede kalmaz…kendi hainlarınızı korumak için dinimizi kirletmeyin bari biz kendi ulkemzi sze veremeyz ……..

 392. pusat yorum tarihi 14 Mart, 2011 14:23

  ya bırakın bu kileşeleşmiş cümleleri neymiş ataürk olmasa ezan cami olmazdıymış artık halk bilinçlendi kemalizm gün geçtikçe eriyor ve sizin gibi yüzsüz insanlar insarı tetikliyo çıkın gidinmiş bi kere senin oturdugun toprakları lazı kürdü türkü çerkezi omuz omuza verip din kardeşi olarak savundu melis sen ve senin gibi insanlar oldukça bu ülekeye ne kardeşlik ne de birlik beraberlik gelmez

 393. Malatyalı yorum tarihi 14 Mart, 2011 20:43

  Bu adam nasıl bir isyan çıkarmış hala hayret ediyorum çünkü onun amacı akla mantığa sığmayacak kadar büyük yahu adam işgal altında bile bağımsız bir kürt devleti kurmak istiyo biz daha o zamanlar bağımsızlığımızı alamamışız bu adam ise bağımsız bir kürt devleti kurarsın kurarsın ama nah kurarsın bu millet bütündür dağılamz son sözüm budur birader.

 394. ezo yorum tarihi 14 Mart, 2011 20:45

  ya bırakın bu kileşeleşmiş cümleleri neymiş ataürk olmasa ezan cami olmazdıymış artık halk bilinçlendi kemalizm gün geçtikçe eriyor ve sizin gibi yüzsüz insanlar insarı tetikliyo çıkın gidinmiş bi kere senin oturdugun toprakları lazı kürdü türkü çerkezi omuz omuza verip din kardeşi olarak savundu melis sen ve senin gibi insanlar oldukça bu ülekeye ne kardeşlik ne de birlik beraberlik gelmez

 395. ceylan ertekin yorum tarihi 18 Mart, 2011 14:23

  bu site çok işime yaradı

 396. Emre yorum tarihi 18 Mart, 2011 15:51

  Arkadaşlar bu apo denilen terörist yargılanırken şunu demişti beni kullanındılar ben şeyh saitin devamıyım onuda kullandılar benide kullandılar, bana kürt devleti kuracağız demişlerdi en başta ama bunu diyenlerin bölgede gözü olduğunu bilmiyordum demişti isterseniz o videoyu internetten bulabilirsiniz düşünün apo denilen şerefsiz bile şeyh saitin kullanıldığını söylüyor bunu niye kabul etmiyosunuz

 397. pusat yorum tarihi 19 Mart, 2011 13:10

  bak kardeş apo ve şeyh saidin davası arasında dünya kadar fark var biri komünizm enternasoyonel ci biri ise davası Allah ve şerri kanun lar yakından uzaktan alakası yok yakınklıkları sadece aynı ırktan olmalarıydı siz şeyh saidi bu tür insanlarla kıyaslamaya bile ne gücünüz ne de ilminiz yeter şeyh saidi lütfen biraz objektif yorumlayalım

 398. serdarr yorum tarihi 23 Mart, 2011 04:47

  herkes cevresınden ögrendıgı gıbı yazmış aslında kımse kımseyi dinlemıyor.asıl sorunda herkesın kendi düşüncesini kabul ettırmeye ısrarıdır.şu anda kürtler bu olayla 2 ye ayrıldılar yarısı türklere dost yarısı düşmanca kendi mıllıyetcılıklerını gelıstırmek ıcın calısıyolar hemde arı gıbı .şeyh said müslümandı ama öldurdugu askerlerde muslumandı kaldıkı o dönemde askerımızın yuzde 90 belkı namazını bıle eksık eetmezdı.burda pkk yandaslarını anlıyom kendı mıllıyetcılıklerını yapıyor.lar seyh saıd haın dı dıyen bazılarını da anlıyom.zaten dıne yakın degıller belkı ıslamcı bırı dıye kızıyolar.türk mıllıyetcılıgıyle yetısenlerıde anlıyom zaten pkk dan kızıyolar..ama dıncılıkleri altında buraya yazı yazıpta şeyh saıdı savunanlar en haksız dusuncesız konusanlardır.şeyh saıdın karsısında kesınlıkle dınsız kımse yoktu hem muslanım dıyecen yalana sevmıcen yalandan da gerı durmuyosunuz..asıldı dın mı yok oldu hanı?asılmayasdı da devlet de kursaydı nolacaktı ki.musluman ülkelerın hangısınde ınsana saygı var.islamı ögrenmeden ıslam savunuculugu yapanlar en cok sapıtanlardır ve laftanda anlamazlar.ayeti bıle var bunun.bugun artık pkk var seyh saıdın yerınde.askerlerımız zı sehıt edıyolarr kürt askerlerımızde sehıt edılıyo.öyle güzel kürt kardeslerım varkı baktık ca onlara imrenıyom helal olsun dıyom.onur duyulacak saygı duyulacak kısıler.ama öyle kurtler varkı türk düşmanlıgıyla yetıştırılıyo.daha cocukluktan onlarda buyuyo ve sımdı yorum yapıyo heryerde göruyoz.ama anlıyamadıkları şey türklerle sonsuza dek beraber yaşamak zorundalar sevselerde sevmeselerde.türkler onlara boyun eymez.türkler tarıhın her donemınde lıder ve bagımsız oldular bundan sonrada oyle olacak türkler boyun eğmez savaşta hıçbır zaman.kürtlerde cok onurlu bır mıllettır.onlarada saygı duyacagız dostlarımız kardeslerız.bölme hayalinde olanların bunlarıda bılmesi gerekır.kesınlıkle bosuna bırbırınızı kırıyyosunuz.SEVSENIZDE SEVMESENIZDE GELCEK NESILLER SEVECEK BIRIBIRIN BUNU BÖYLE BILIN.ÇOCOKLARINIZ TORUNLARINIZ SIZDEN DAHA AKILLI BILGILI OLACAK MERAK ETMEYIN BUGUNKÜ ATILAN KÖTÜ TOHUMLAR KURUYACAK TUTMIYACAK.KÜRD ÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU DA OLMAZ.TÜRKÜNDE KÜRTDEN.SNRALARI BOLMEK ISTEYENLER olsa bıle BUNLAR BÖLUNMEZ YAPIŞIK İKİZ GİBİ DIYECEKLER.merak etmeyın.

 399. melis yorum tarihi 23 Mart, 2011 18:10

  serdar güzel yazmısn tebrk edrm ama bazıları bunu anlamıyo hala kendi devletlerını kurmak istıolar bu asla gerceklesmyckkk bir hayalll…

 400. pusat yorum tarihi 26 Mart, 2011 19:39

  serdar evet güzel yerlere değinmişsin ama bi okadar da yanlış anlayıp çarpıttıgın konular var bak şeyh said türk milletine ve türk askeriine bi kıyamı ve garezi yoktu o 1924 halifeliğin kaldırılması aynı şekilde medreselerin kapatılması na karşı bir tavır izledi yani rejim cumhuriyet ve laikliğe karşı çıktı lozan da açık ispatları oldu yani şeyh saiddin kıyamı laik kemalist ırkçı milliyetçi anti ümmetçi olan diktatörlere karşıydı araştırmanı tavsiye ederim objektif olman şartıyla

 401. serdarr yorum tarihi 28 Mart, 2011 16:13

  pusat kardeşim niye bu kadar üzersin kendini bunlar cok eskide kaldı zaman her şeyin ilacıdır oda cennete yerını almıştır belkı.onun torunlarındansın dır..bunlara saplanıp kalmanıza gerek yok dinimize kimse bişşey yapamazz merak etmeyın.o güç Allah’da var ancak.ama kısaca bılgın de ufak yanlışlarda var.seyh said laikliğe ve dinsizliğe karsıydı.kemalızım o zaman zaten yoktu cumhurıyete de karsılıgı yada yandaşlıgı yoktu o gelenekçı dusuncede ümmetçıydı ırkçılk o devırde şimdıkı gıbı anlamda bıle degıldı muslumanım der gecerlerdı.onun istediği dini devlet yapısı ydi.hepsi bu .bu gün dtp nin onu kullanması ınsan kandıtrmacasıdır kürtlerı kandırma yontemıdır kaldıkı dtp ve pkk dini yapıda bı olgu bıle degıl ama dıllerıne dolar dururlar onu bu oyunlar elbet bıgun bıtecek siz bu günü savunun ırkçık asıl sımdılerde türdi bu en pis oyundur buna izin vermeyıın.dış güçler her zaman zayıf kalan ülkere göz dıkerler.hemen oraları karıstırırlar.maddı menfaatlerını guclendırmek ıcın bugun lıbya der yarın afganıstan der hepsı para savaşları bunlar bızde zayıflarsak bızede aynısını yapacaklar gecmısde olduugu gıbı.o yuzden kürt türk tartışmasına fırsat vermemek gerekır bızım ulkemızın en zayıf karın bölgesıdır bu burdan vurmaya adamlar zevk alıyo çünkü bızı bıterecek tek yapı bunu göruyolar oyuzdende kürt türk kavgası dış güçlere çalışmaktır dışa karsı mıllıyetçılık yapmak gerekır bunu ıcerde yaparsan kavga cıkar benın önemsedıgım konu bu ama Allah var kürtlerde türklerde cogunlugu bu oyuna haalen gelmıyo bu guzel ama gelenlerde var onların kirlenmiş beyınlerı temızlenmezde .gelecege baakacan artık gelecegın neslını ırkcılık tan uzak tutmak gerekır.müslümanım dıyene de o yakışır.o dönemler cok zor dönemlerdı kımı haklı kımı haksız hayatını kaybettı o dönemlerdek ulkenın durumunu şımdıkı gıbı algılamamak gerekır.sular durunca taşlar da yerıne oturur.o dönemı tarıhden bılmenız lazım.cok zor du hersın sartları.tarıhte butun devletler dıkta yonetımle tutunabılırler yoksa parcalanırlar.devlet kurmak öyle oturup anlaşmayla falan olmaz buna tüm dunya engel cıkartır.dıktötörluk demıssın ama başka bır yöntemde uygulanması mumkun degıl.bızım ıcın söylemıyom dünyada bu sekılde yöntemın dısında bır yontem le kuramassın zaten devlet.bunların da önemı yok önemlı olan sen beni seviyomusun sevmıyomusun .önemlı olan bu ben kürt ü sevıyorum.kürtçülüğünü bana karsı yapanı sevmıyorum.ülkeme zarar vermeye calısanlar var yanımdamısın degılmısın yoksa onlarlamısın benım ıcın önemlı olan bu.dinine zarar vermek ıstıyenler var iç de ve dışta sonuna kadar yanındayım.çünkü bende müslümanım.bunların cevabı bır toplum için önemli.şahsi olarak sormuyor topluma soruyorum.bugunki devletımızın ve sınırlarının ebedıyete dek yıkılmıcana ınanıyorum.bu bu ınsanlara guvenılyorum.gelecek güzel olacak.yeterki boş yere kalbınızı KİN LE beslemeyelım. şeyh said e atatürk e saplanıp kalmayalım.tartışmadan başka bısey cıkmaz .bundan.o öyle yapmmış bu böyle yapmış napcanız zamanı mı getırcenız gerı.kalbi temız olan toplumu arzu edlım kalbiniz temız olunca hersey güzel olur.

 402. Av.Fuat Turgut yorum tarihi 10 Nisan, 2011 19:43

  Şeyh Said isyanı Türk Milleti’ne Kerkük ve Musul’u kaybettirmiştir. Şeyh Said, idam edilmek üzere “İP”e gitmeden önce bu isyanının arkasında İngilizler’in olduğunu “Çok fenâ yaptık, yanlış yaptık” diyerek itiraf ve kabul etmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti ve başındaki Yüce Başbuğ Atatürk; “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” misâli gereğini yapmış ve bu bölücü isyanı lâyıkı veçhile bastırmıştır. Tartışılmaması gereken gerçek, Şeyh Said’in; resmen ve alanen “Yediği çanağa pislemiş” olduğu, yâni açıkça ihanette bulunduğudur! Hain Şeyh Said cezasını canıyla ödemiştir ama, Türk Milleti’ne Kekük/Musul’u kaybettirerek uşaklığını yaptığı efendisi İngilizler’e hizmetini de yerine eksiksiz tamamlamıştır! 10.04.2011_Av.Fuat Turgut

 403. murataksaray yorum tarihi 10 Nisan, 2011 23:57

  şeyhh nedir? bunlar kendilerini musluman sanıyorlar sadece sanıyorlar. bunlar vatan haini atatürk düsmanı ataturk olamasaydı seyh saidin ve onu sevenlerin babası belki yunan belkıde ingiliz olurdu ya sev ya terket akıllı olun ulaaaaaaaaaan

 404. emre hapcı yorum tarihi 12 Nisan, 2011 00:09

  kardesler seyh saiti savunan canım kardeslerim…bizde muslumanız….siz neye dayanıp bu adamı savunuyorsunuz Allah askına…hadi tamam cok pak temiz nurlu insan diyelim kardesim ozaman niye memleketi bolmeye calısıyorsun ve haclılarla iletisim kurmaya calısıyorsun????bunu bana tum seyh saiti savunan arkadaslarım soylesin.(sinirlerime hakim olup gayet ahlak kuralları icinde yorumumu soyleyip sorumu sordum)cevap bekliyorum arkadaslar…

 405. pusat yorum tarihi 12 Nisan, 2011 23:40

  bu iletişim çerçevesinde sana cvp verim kardeşim ilk olarak şeyh saidid yanlış tanımışsın ve yanlış tanıtılıyor şeyh saidn türk halkın atürk milletine karşe cephe almamaış ve asla türklere karşı bir garezi yoktu onun tek amacı laik demokratik anti ümmetçi kemalist güçlere karşıydı yani rejime karşı bir islami direniş sembluydu ve bu nun bedelini 46 arkadaşıyla birlikte diyarbakır meydanında asılarak şehitolup karşılıgı vermiştir bakın sadece şeyh said değil nice alimler örn çorumlu i atıf hocada idam edilenler arasın da cumhuriyetin karanlığında bu tür zatları bilinçli bir şekilde yok etmişlerdir tarih elbet birgün gerçekleri söleyecektir aynı zaman tarihçi kadir mıdsır olunda şeyh sad hakkındaki konuşmlarını sana tavsiye ediyorum lütfen kadir mısırolunu dinleyin

 406. selin gündoğdu yorum tarihi 29 Nisan, 2011 16:34

  hksızlık düpedüz bu neya düşünce özgürlüğü diye bişe varya:(((

 407. mine yorum tarihi 29 Nisan, 2011 17:52

  yorumlarda gördüğüm kadarıyla bediüzzaman ile şeyh said birbirine karıştırılmış.ama bizler duyduklarımızı savunmasak da keşke bi araştırsak…1925 yılında şeyh said isyanı diyarbakırda çıkmıştır ama bediüzzaman said nursi o zaman yani 1925 yılında vandadır…lütfen bilip bilmeden yok bu adamın cilt cilt kitapları satılıyo yok tv kanalları onu savunuyo gibi saçma sapan yorumlar yapmasak çok iyi olur..yok masum insanları kandırıp onun fikirlerini falan benimsetmeye çalışıyolarmışmış da…diyorum ya şeyh said bediüzzaman değil,kimsede şeyh saidin fikirlerini savunmuyo,kitaplarını satmıyo ki zaten şeyh saidin yazdığı kitap falan da yok..bediüzzaman said nursinin kitapları var.ee aynı kişide olmadıklarına göre bence sizler şeyh saidi de bediüzzamını da DOĞRU KAYNAKLARDAN bi daha araştırın.

 408. nur yorum tarihi 30 Nisan, 2011 11:24

  şeyh sait ile bediuzzaman said nursi farklı kişiler bilmeyen arkadaşlara duyurulur. araştırın öyle konuşun

 409. timur. i. yorum tarihi 11 Mayıs, 2011 21:47

  seyh sait savaşlardan yeni çıkmış yeni kurtulmuş toprak kaybetmiş Türkiye nin zaman geçmeden zaman kaybetmeden kürt devleti kurma çabasıdır bu isyan ve vatana ihanet ölümdür dolayısıyla yakalanıp idam edilmiştir…

 410. esma öztürk yorum tarihi 14 Mayıs, 2011 14:03

  bediüzzamn said nursi her zmn şeyh said ile karıştırlır .bediüzzamn said nursi Mustafa Kemal tarafından Ankara’ya davet edilmiştir. Hatta hizmetlerinden dolayı mecliste bir merasim ile karşılanmıştır.

  Osmanlı Rus harbinde gönüllü albay olarak talebeleri ile Ruslara karşı savaşmış, bir çok talebesi ve öz yeğeni şehit düşmüş, kendi de yaralı olarak Ruslara esir düşmüştür.

  Osmanlının bir çok sosyal olayında müspet hareketleri ile isyancıları bir nutuk ile hizaya getirip fesatların önüne geçmiştir.

  Cumhuriyet döneminde kendisine yapılan onca haksızlık ve zulümlere rağmen, asla asayişi bozacak ve toplumu menfi anlamda yönlendirecek girişimlerin içinde olmadığı gibi karşısında durmuştur.

  Üstad Hazretleri, Şeyh Said’i isyanından vazgeçirmek için oldukça çaba göstermesine rağmen, bazı ahmak ve cahiller halen Said-i Nursi ve Şeyh Said’i aynı kişi zannediyor. Sizin ifadelerinizden de anlaşılan, o asker Şeyh Said ile Üstad Hazretlerini karıştırıyor.

 411. pusat yorum tarihi 16 Mayıs, 2011 17:57

  tamam rakadaşlar sölediklerinize katılıyoruz şeyh said ve bediüzzaman aynı kişler değildi ama şunu bilinki bediüzzaman şiddetle cumhuriyet rejimine karşı çıktı ve bunu 30 yıl sürgünlerde hapislerde çekerek verdi. bazıları beiüzzamannı ilimli göstermeye çalışıyor mustafa kemal ve rejimine yüzde yüz karşıydı ve meclisten çıkarken tükürün o zalimlerin yüzüne yaşasın kafirler için cehennem demişştir aksini ispat eden yazsın

 412. Devrim yorum tarihi 21 Mayıs, 2011 19:40

  Şeyh Said’i seni çok seviyorum, keşke senin yanında ölmek bana kısmet olsaydı bu benim için bir onur olurdu. Allah Rahmet eylesin. biliyorum şuan Cennettesin,
  arkadaşlar Şeyh said iyi bir zadtı kimse onun arkasından hakeret etmesin, acısını kıyamette çeker

 413. osmanlı yorum tarihi 22 Mayıs, 2011 03:32

  ama şeyh said islam elden gidiyor başörtüm gidiyor diye ayaklanan müspet bir mübarek zaatır hiç kimse hikaye anlatmasın kişi sevdiğiyle beraberdir yarın arasat meydanında ruz i mahşerde her şey açık ve net olaraktan onlar birbirlerini azapta şefaatçı olacaklar ya rabbi sen bunun azabını arttır deyecekler

 414. sefa a yorum tarihi 22 Mayıs, 2011 15:26

  ya arkadaslar burada en cok dıkkatımızı cekmemız gereken asıl olay şeyh saıt ıle ıngıltere gıbı somurgecı bır ulkenın vampır bır ulkenın ıs bırlıgı yapmasıdır yeterınce bagımsız deglmıydı seyh saıt de ısyan etti? hayır tabıkıde . seyh saıt emperyalıst guclerın bır oyuncagı oldugundan dolayı musul gıbı petrol yatakları olan ve 500 yıldır elımızde olan bır yerı kaybetmemızden sorumlu olan bır can degıl bın can aynı duruma maruz kalsın ulkenın bırlıgı en onemlı varlık olmalıdır.

 415. gökhan aras yorum tarihi 19 Haziran, 2011 15:58

  onlar islama uyarak hareket ediyorlar insan haklarına saygıduyan insanlardı.onlar zülme ve dinsizliğe karşı çıktıkları için vatan haini ilan edilip unu ve bir çok masum insanı dar ağacına götürmeyi başardılar.ben o insanlara büyük haksız lık edildiğini düşünüyorum…

 416. yola devam yorum tarihi 22 Haziran, 2011 17:54

  arkadaşlar herkes bildiğini okuyor hele geriye dönup onu astıran ın tarihine bir göz atın bu güne kadar dihni islam olan bu ülkenin saltanat sahipleri islam için ne yapmışlar veya dini inancı her ne olursa olsun vatandaşına ne gibi bir fayda sağlamışlar tabiki bu arada dini inancı olan kişiler için diyarum inancı olmayanlara çok şeyler verilmiş şeyh said için isyancı deniyor satılmış deniyor pekki seyh saidi astıran nereden ithal edilmiş birde buna bir özgeçmiş yazabilirmisiniz ben müslümanım ve kürdüm birde azınlık değilim 40 milyonluk bir ırkım ve şeyh saidin bastığı toprağı alıp öper alnıma koyarım çünkü o bir hz.hüseyin sevdalısı idi ve bir peygamber varisi idi herkese saygı ve sevgiler

 417. suskun Gaddar yorum tarihi 29 Haziran, 2011 00:54

  öncelikle şeyh said ve bediüzzaman said nursi gibi şerefli kişlerin ellerinden öpreim şehidtirler ALLAH(c.c)razı olsun bütun müslümanlardan hepsi mustafa denenen kişi cehennemde sürğünecek 😀 Kürtler akkıllıdır boş bir dünya devletimiz olmadı ama bu dünyada ne türğe kalacak nede azerilere vs vs :D::D: D::D:D:

 418. suskun Gaddar yorum tarihi 29 Haziran, 2011 00:58

  amerika denen bir ülke var bütün petrol yatakları onlarındır !!teknoloji 😀

 419. ibrahim bozkurt yorum tarihi 29 Haziran, 2011 06:17

  … arkadaşlar unutmayın kı şeyh sait adı ustunde şeyh sait şehit edilmiştir ona küfür edenin bence butun islam alimlerine küfür olarak goruyorum o zat islam dini için mücadele etti onu kaç kere astılar da ip kopmuştu hayatını okursanız ınsanların bazıları basit kitaplar okuyunca bu şöyle bu böyle diyersiniz gerçek bilgi leri okuyun şeyh sait in ne kadar değerli bir zat oldugunu anlarsınız

 420. erdinç aparı yorum tarihi 30 Haziran, 2011 23:06

  dini bie sömürge aracı olarak kullanıp insanlar üzerinde egemenlik kuran bu sahıs dünyanın hiç bir yerinde bulunmayan topragı kanla sulanmıs bu vatanı bölmek istemiştir ve layıkı olarak idam edilmiştir.ATATÜRK e dinsiz diyen yaratıklar önce kendilerini sorgulamalıdırlar.

 421. ismail ataç yorum tarihi 2 Temmuz, 2011 18:54

  yorumları okudukça bu ülkenin neden bu kadar geri ve çağ dışı kaldığını birkez daha görüyorum..osmanlı ülkeyi işgal güçlerine peçkeş çekiyor vatanı satıyor ardından gerçek vatanseverler iç anadoluda bir araya gelip yoktan bir ordu kuruyor ve o işgalcileri ülkemizden kovuyorlar yeni bir yapılanmanın içine girip bağımsızlığımızı kazanıyorlar osmanlı imparatorlugunu padişahlık sistemini tarihin çöp kutusuna atıyorlar halifeliği kaldırıyorlar bütün insanlara eşit hak veriyorlar..ve bunların kaldırılmasından rahatsızlık duyan bağımsızlıgımızı kabullenmeyen emperyalist ülkeler bizi işten yıkmak için yobazları kullanarak isyanlar çıkartmaya başlıyorlar ve bunlardan biri olan 1925 yılındaki sait bozuntusuda bunlara ön ayak oluyor vatana ihanetin bedeli İDAMDIR buğünde aynısıdır ihanetin savunması olmaz ihanet ihanettir bunu kabul edenlerde haindir o ihanetin bir parçasıdır şeyh saidi asılmasını sağlayan yakalayan ve bu isyanı bastırıp bitiren bütün askerlerimizi başta büyük önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ü saygıyla anıyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 422. MURAT ŞIK yorum tarihi 1 Ağustos, 2011 02:47

  NE MUTLU ^^K Ü R D Ü M^^ DİYENE…..(DÜŞÜNMEK İÇİN ZİHNİNİ 3 KERE KONUŞMAK İÇİN 13 KERE YARGILAMAK İÇİN 33 KERE ÇALIŞTIR ÖLE YARGILA)

 423. Hasan yorum tarihi 5 Ağustos, 2011 07:14

  Bütün Avrupa devletleri birleşip TEK devlet oluyor daha güçlü olmak için. Bizim ülkede ise tek devleti parçalamaya çalışıyor insanlarımız. Yazık… Bu ÜLKENİN kıymetini bilin.

 424. murat gönen yorum tarihi 10 Ağustos, 2011 00:06

  1 dk. bişey sorcam biz özgür ülkede yaşıyoruz demi hakkım vardır buna Elinizde resmi gorutulu bellegeler varmı da sız bu sucu ataturk un ustune atıonuz bu tamamen cumuhurıyet halk partısının ısıyıdı aynen basbakan adnan menderesı astıkları gıbı. herseyın ıcınde bu cumhurıyet halk partısı var ama nedense kımse bunu gormuyo 😀 ben anlamıyorum recep tayıp e hıtler lakabı taktınız ısmet ınonun hıtler bıyıklı fotoları cıktı ortaya sustunuz carsafı yasakladınız recep tayıp geldı butun oylarınızı aldı nedense bır anda bas ortu lu oldunuz sız sefıller sız asla bu ulkeye sahıp olamıycak sınız burası turkıye ıslam ve ozgurllugun tek oldugu ulke ne mutuluyım kı turkum ..

 425. MUSTAFA KEMAL yorum tarihi 13 Ağustos, 2011 23:22

  SEYH SAİT SADECE VATAN HAİNİMİ ZANNERDİRSİNİZ O KENDİ IRKININ COCUKLARINA BİLE İHANET ETMİS VE GÜZEL DİNİMİZ O MÜBAREK İSLAM DİNİNE BİLE İHANET ETMİSTİR.HALKININ MÜREFFEH YASAMASI ONUN UMRUNDA BİLE DEGİLDİ SADECE, EGER MUSUL İNGİLİZLERİN ELİNDEN TÜRKLERE GECERSE O PİSLİKLERİN FEODEL DÜZENİ TARİHE KARISACAKTI SİMDİKİ YASADIGIMIZ SORUNLAR YASNAMAYACK VE BÜTÜN ORTADOGU HALKLARI MÜREFFEH YASACKTI, CÜNKÜ YURTA BARIS,CİHANDA BARIS DİYEN BİR EFSANE VARDI.2 TANE MUSTAFA VARDIR İSLAM ALAMİNDE 1 İNCİSİ PEYGAMBEREİMİZ HZ MUHAMMET MUSTAFA BÜTÜN BİR İNSANLIGA İNSAN OLMAYI ÖGRETMİS, İNASANLIGIN MAKUS TALİHİNİ YENMİS, 2 İNCİSİDE BİR MİLLETİN MAKUS TALİHİNİ YENMİS VE İSLAMIN SON KARAKOLUNUN DÜSMESİNİ ENGELLEMİS, ELMALI HOCAYA O MUHTESEM TEFSİRİ YAZMIS İCİN DESTEKLEMİS MUSTAFA KEMAL DİR, BİZ EFELER İKİ MUSTAFADAN BASKA LİDER TANIMAYIZ,ÖNDER BİLMEYİZ, BİZ ONLARIN ASKERLERİYİZ , VE İSLAM VE VATAN HAİNLERİNE EMİN OLUN HER ZAMAN YETERİZ, CÜNKÜZ BİZ BEDRİN ASLANLARIYIZ, NİZAMI MÜLKÜN TALEBELERİYİZ, BİZ BİR AVUC İNANMISI SELAHATTİN EYYUBİZ BİZ KAHRAMANLARIZ, ÖLÜM NEDİR BİLMEYİZ.

 426. ahmet yorum tarihi 19 Ağustos, 2011 10:13

  bunlar yanlış şeyh said kendi isyan etmedi şehy said yazdığı kitabdada dediği gibi biz halkla sohbete pirana gittiğimizde kardeşimin evini jandarma bastı jandarma geldiğinde halk ev etrafında beni selamlamaktaydı bu şideti gören halk galyana geldi ne kadarda sakinleştirmeye çalışsamda mümkün olmadı kardeşim de bu durumun kötüye gittiğini diğer illere ayaklanmalarına bende habersiz ulak gönderdi. piranda huzur sağlayınca acilen ulakların yola çıktığı illere yola çıktı lakin vardığında halk dört bir anda isyanı başlatmı bazı yerleri kontrole almıştı. halk zaden bıkmış vergilerden zulümlerden usanmışdı tek kıvılcım bekler olmuş ellerinde silah olmamasına rağmen ayaklanmışlardı.. der..

  NİŞANCI (METİN AKTAŞ)

 427. arzu yorum tarihi 11 Eylül, 2011 11:18

  öncelikle bazı arkadaşların şeyh sait ile said-i nursiyi birbirine karıştırdıklarını görüyorum..tv lerde cilt cilt kitapları gösterilen iman esaslarını yani külliyatı yazan saidi nursi dir ve ayaklanmalara her daim karşı çıkmış ve ayaklanmalara katılması gerektiğini söyleyenlere :500 yıldır islama hizmet etmiş askere ben kurşun sıkmam::diyerek isyanlara karşı çıkmıştır…

 428. gokhan yorum tarihi 12 Eylül, 2011 22:46

  ahkam keserek yorum yazan arkadaslar seyh sait ile saidi nursiyi karıstırmayın ..

 429. dero can yorum tarihi 19 Ekim, 2011 11:57

  Atatürke laf etmişlerin, edenlerin, edeceklerin dili ensesinden çıksın inşallah. Amin..

 430. yakup kamal yorum tarihi 24 Ekim, 2011 16:57

  bence şeyh said mahsumm ve bizim ustadımızdır

 431. cemal bilgeç yorum tarihi 28 Kasım, 2011 17:42

  arkadaşlar bence en güzeli yorum yapmamak çünkü biz onların zamanında deildik onların yanında deildik neyin ne olduğunu bilmiyoruz böyle olur olmaz yorumlar sizi günaha sokuyo Allah bilir o zamanda neler olduğunu kimin haklı ve haksız olduğunu müslüman yada kavir düşaman oluğunu biz cahiliz biz bilmeyizzz yorumlarınıza dikkat edin günaha girmeyin ama tavsiyem yorum yapmayınnnnn……….

 432. Rasim ÖZÇELİK yorum tarihi 29 Kasım, 2011 11:58

  Asi hain Şeyh Said ile Bediüzzaman Saidi Nursiyi birbirine karıştırmayın. İkisi aynı şahıs değil.

 433. 2011 GERÇEKLER yorum tarihi 29 Kasım, 2011 14:14

  evet şeyh sait ile saidi nursi farklı kişiler arkadaşlar.karıştırmayın biri din ile ilgilenmiş ve hala kitapları fikirleri ve insanlık adına yapılan girişimleri olan kaynağı insan ve din olan zatttır.şeyh said ise kabullenmesi zorda olsa bazı kesimler için cumhuriyetin kuruluşundan sonra anadoluda yapılamayan(başarılamayan)parçalanma ve paylaşımın uzantısı olarak vatan topraklarında kullanılmaya açık bir aşiret reisi.her nekadar şeyh de dense,TÜRK’ÜYLE-KÜRT’ÜYLE bu vatanı savunan ve düşmana tek vücut olup savaşan bir milltin içinden çıkmış ingiliz yandaşlı satılmış birisidir.URFA ŞANLI,ANTEP GAZİ,MARAŞ KAHRAMAN olurken burada ki insanlar sadece türkmüydü hayır bu vatanı hep birlikte koruduk hep birlikte kazandık kimse kimseyi hakir yada yok görmesin.insanlık tarihinde iyi ve kötü hep olmuştur.ihanet herdönem olmuştur şuanda da olacaktır.biz kendimizi bildiğimiz sürece bu vatan ihaneti görmez,gösterenleride affetmez.herkese saygılar…

 434. pusat yorum tarihi 30 Kasım, 2011 00:49

  bakın şeyh said bi kere asideğil iradesine sahip çıkan insan tarii araştırın öle konuşun diktatör cumhuriyete KARŞI o büyük bir şerefle ve hayysiyetle dinine sahip çıkmaya öçalıştı bizzat bediüzzaman şeyh said hakkında ben senin davanın haklı lduğunu biliyorum ama bu silahla olmaz demiştir cumhuriyetin kanlı tarihi herşeyi ört pas edemez

 435. ergun yorum tarihi 4 Aralık, 2011 20:56

  Seyh sait yazarinda bahsettigi gibi,dini bir arac olarak kullanmis,asilsiz dedikodularla kürtleri kandirmis(Cumhuriyet yönetimiyle din namus vs.elden gidecek)Ayaklanmalarini saglamis.bence o zaat kürtlerden cok kendi cikarlarini düsünmüs ayrica kendisine yardim etmeleri karsiliginda musul un Türklerin eline gecmemesi icin ingilizlerle anlasmis.eskiyayla ingilizlerde Türk askerlerine karsi savasmislar.Seyh sait iyi bir Eskiya dir.Din onun icin amac degil bir aractir

 436. ibrahim AKYEL yorum tarihi 6 Aralık, 2011 22:20

  Her isyanın arkasında emperyalist güçlerin olduğu,din,imam,namus edebiyatı yapıldığı gerçeği her zaman olmuştur.Hala bunlara itibar edip taktir yorumları yazanlara şaşıyorum.

 437. Mehmet ÖZYOL yorum tarihi 10 Aralık, 2011 15:33

  Kardeşim birşey yazıyorsan lütfen doğru yaz bu Daraheni dediğin yer tuncelinin değil bingöl ‘ün genç ilçesinin zazaca adıdır sallamanın lüzumu yok

 438. yavuz yorum tarihi 11 Şubat, 2012 04:37

  Şeyh SAİT dinine bağlı,imanı yerinde aynı zamnda kürt bir liderdi.Osmanlının kuyusunu kazıp halifeliği kaldıran(dinimizin simgesi),kendi idealleri uğruana,halkları yok etmeye çalışan kendi devletini kurmaya emellerine giren egoist,faşizan tavırlarla,ekmeğini yediği padişahını(VAHDETTİN’i) sürgün eden düşünce sahiplerini bastırmak amaçlı yapılan isyandır.İdama götürürken bile kahpe tuzaklarla götürülmüştür.Ve son sözleri;”Şu anda fani hayata veda etmek üzereyim. Halkım için feda olduğuma pişman değilim. Yeter ki torunlarım düşmanlarıma karşı beni mahcup etmesinler.”

 439. irfan özen yorum tarihi 21 Şubat, 2012 21:49

  assınlar ! tüm islam alemi için ibret olsun

 440. neco baba yorum tarihi 20 Mart, 2012 13:25

  yavuz kardeş bu mallar mal gelmş mal giderler şehh saidi kötüleyenler onun ayağına su bile dökemez

 441. fatih erin yorum tarihi 8 Nisan, 2012 23:18

  öncelikle bi düşünce veya fikir hakkında fikirlerini yazanların çoğunluğu!
  yorumunuz ofsayttır. bilgileriniz yanlış. körü körüne birbirinize atıp tutuyorsunuz. işe siyasi yönden gidiyorsunuz, ırkçı yaklaşımlarınız var. her kes demiyeyim de bazıları bediüzzaman said nursi’ hazretleriyle şeyh said hazretlerini aynı kişi olarak biliyor ya da karıştırıyor. ben islama ve müslümanlara ve islama hizmet eden din adamlarına karşı saygım sonsuzdur. her iki hocaya da saygı duyuyorum. her iki hocamız da islam için mücadele etmiş, said nursi hazretleri de o zamanların devlet yöneticileri tarafından işkencelere maruz kalmış, sürekli göz hapsinde. sürekli sürgündeymiş. ömrünün hemen hemen yarısını değişik illerdeki ceza evlerinde geçirdi.rahat bırakmadılar onu. ama yine de o durumda olmasına rağmen kitapları eserleri risale-i nur yazıldı. risale-i nur külliyatı mahkemeye verildi ama her defasında beraat etti. günümüze kadar geldi. risale-i nur zaten her müslümanın evinde olması gereken bir eserlerdir. yani kısaca said nursi hazretleri kalemle mücadelesini verdi ve kazandı. ama şeyh sait hazretleri ise o zamanın durumuna baktı ezan türkçeleştiriliyor, camiler kapatılıyor, zorla insanların sarıklarını çıkartıp şapka giydirmeye başladılar. emir öyleydi. ya bütün bunları koşulsuz kabul edeceksin , eğer de kabul etmezsen hemen cezaevini boylarsın… dini soğutmaya başladılar. yalan mı yalnış mı? hiç te abartmıyorum. bunlar yaşandı o dönemde, söylediklerim yaşananların yanında hiç kalır. şimdi tarihte yaşananlardan bahsediyorum siyasetten ve dilden tartışmıyorum. işte şeyh said de bu durumu kabullenemedi, şeriat adına islam adına başlattı isyanı. tabi bu arada hem bediüzzaman said nursi de kürttü hem de şeyh said de. ben o dönemdeki devlet adamları tarafından müslüman din adamlarına yapılan haksızlığı, zulmü ve idamı nefretle lanetliyorum. çünkü çok masumu idam ettiler.Şeyh saidin bu isyanını da desleklediğimi de sanmayın. tamam kendisi şeriat için çalıştı ve mücadele etti ama kime isyan etti? yine çatıştığı kişiler de müslüman asker kardeşleriydi. işte bediüzzaman said nursi de dönemin devlet adamları tarafından çok şiddetli sıkıntılar yaşamış ceza evinde 17 defa zehirlediler ama yine de Allah öldürmeyince ölmedi. ama kimseye kin tutmadı, bütün müslümanlara türklerden de bir sürü talebesi vardı. ve kimseye de ırkçılık gözüyle bakmadı. ve mücadelesini kalemle, ilimle verdi, ve başarılı da oldu. zaten şeyh said bediüzzaman’a gel bize destek ver şeriat için beraber devlete ayaklanalım demişti. bediüzzaman hazretleri de ona cevaben demişti: müslüman kardeşlerimize mi silah çekip vuracaz? ayrıca şimdiki zamanda cihat kalemle yapılır, deyip onun bu isyan etmesine karşı çıkmıştı. şeyh saidin o zamanlar osmanlıyla savaşan ingilizlerden destek aldığı söyleniyor. şimdi mantıklı olarak düşünürsek, tam olarak bilmiyorum ama ingilizler osmanlıya karşı savaşıyordu, ingilizlere gün doğmuştu, baktılar ki isyan var dediler düşmanımın düşmanı dostum sayılır mantığıyla birbirlerini desteklemiş olabilirler. sanki ingilizler şeh saidi çok mu seviyordulardı? ya da şeyh said ingiliz hayranı mıydı ki hayır. bu kural ve mantık her zaman ve her yerde geçer. insan zor durumda kalınca her an her şey de yapar.
  şimdi şeyh said için hain diyorlar ingilizlerle işbirliği yaptı diyenler var. sonuçta belli ki adam islam için şeriat için mücadele edip devlet büyüklerini protesto edip ayaklandı. hem şeyh saide de hem de benim manevi hocam olan bediüzzaman sait nursi hazretlerine Allahtan rahmet diliyorum.

 442. aqit can yorum tarihi 9 Nisan, 2012 05:08

  şeyh said önder rehber yol gösteren bir insandı herşeyi yalan dolu tarihinizden aktarıyorsunuz amacı kuraan mücadelisidi 1.dünya savaşında ruslarla savaşan bir isim bu topraklar için ingiliz kraliyet ailesine mensup senatörlerin yardım mektubuna bu bizim meselemizdir dierek cvp vermiştir yardımı kabul etmemiştir . ve yalanlarla somut belgeler var denilmektedi ama bu belgeler ortaya çıkmadı ingilizlerle iş birliğine yaptı dair Allah sizleri affetsin böyle bir yüce şahsiyete ağır hitamlar kullanmak hoş değil şeyh saidin hayatını yalan dolu tarihinizden deqil gerçekleri araştırarak ulaşın

 443. okan karadağ yorum tarihi 9 Nisan, 2012 11:25

  arkadaşlar şeh sait ingiliz ajanıdır.. onun yüzünden musulu kaybettik..hala burada onu savunan insanlar var

 444. hainlere elveda yorum tarihi 28 Nisan, 2012 18:17

  kimse gelipte o vatan haini şeyh saidi korumasın atatürk ve silah arkadaşları en iyisini ve gerkenini yapmıştır ulu önderimizin yattığı yer nur mekanı cennet olsun!!!

 445. fenasi yorum tarihi 1 Temmuz, 2012 15:08

  urfali halil biz angolosakson çocukları değiliz ama sen saksofoncu çocuğu olabilirsin…

 446. karayılan yorum tarihi 22 Eylül, 2012 02:12

  muslumanız dıyen ınsanlar can almaktan usanmadılar kı asılan ınsanın ınfazını verırken nasıl bır karara varılıyor canı veren allah alan ıse cahıl bır kemalızım cumhurıyetıdır kahrolsun faşizım lanetle kınıyorum……

 447. rahmi uzun yorum tarihi 22 Eylül, 2012 03:48

  bu ülkede islam adına adına ne yapılırsa suç sayıldı cumhuriyetin ilanından sonra ve hala bu zamdanda dahi devam eden bir islam düşşmanlığı mevcut ülkemizde.bu güne baktığımızda kız öğrencilerin durumu meydanda,inançları greği saçlarını örtmek suç olarak diretitiyolar,bırakın öğrencilri tbmm ye girmek bile saçı kapalı millet vekillerne yasak edildi,resmen ya din,ya meclis denildi,oysa ki bizler tanımlamımızı yaprken yüzde doksan dokuz müslüman bir ülkedeyiz tanımını yapıyoruz,kapalı bir öğrenci diploma töreeninden çıkartıldı,bunu gibi daha neler var herkesin bildiği şahit olduğu.bizler öylesine alışmışız ki bu yaşam felsefesine dini inançları bir kenera itebiliyoruz düşünmeden,oysa pazar yerinde bir sahebe kadını çarşafına el uzatılmasın dolayı peygambber efendimiz savaş gerekçesi saymıştır.yoksa din o zaman ayrı şimdi ayrımı,ve cumhuriyetın kuruluş yıllarında kuran öğretmenmek ve öğretmek yasaklanmış insanlar dinlerini öğrenebilme adına derelerde gizli köşelerde kendi imkanlarıyla kurdukları kulubelerde din öğreniyorlardı,devlet ise bunu duyduğu zaman gelip orayı talan ediyordu.ve Cenabı Allah gerektiğinde müslümana cihat etmeyi farz kılmıştır.şeyh sait bunu savaşını verdi islam adına cihat etti ve mükafatını alacak olmasından yana dualarımız alacaktırda,o diyordu ki nikah ırz ve namus kalmayacak ülkede bu sistemde ve olmadımı söyledikleri.ona hain diyenlerin ben imanından şüpe edrim gayrimüslimlerle işbirliği yapmak asla bilakis tc ye süriye sınırından demir yollarının asker serfıyatı yapılması için o kafirler yardım etmişlerdır.ve olanlar oldu o zaman yapılan yanlış idarelerin bedelini hep birlikte çekiyoruz.bu şekilde devam ettiği müddetcede çekeceğiz.bir gün umarım Allah ü azimi şan türk kürt aynı bayrak altında birleşiriz.ve İslam Bayrağını yüceltiriz,bizler çünki mahşerde aynı bayrak altında toplanacağız.

 448. mehmet keskinbıçak yorum tarihi 16 Nisan, 2013 12:09

  ödev için

 449. ziya coban yorum tarihi 2 Kasım, 2013 04:08

  ben bu olayda kim hakli kim haksiz bilemiyorum,malum o zaman ki kitle iletisim yok denecek kadar az.benim kafama daha cok takilan olayin zamanlamasi,madem seyh said ve taraftarlarinin böyle bir niyeti vardi(kürdistani kurmak)neden kürtler kurtulus savasinda bizlerle ayni saftalardi,pekalada bu zayif ani kullanabilir ve bagimsizliklarini cok daha kolay elde edebilirlerdi hem hükümetin kurtulus savasinda burada cikacak böyle bir isyani bastiracak ne silahli gücü nede maddi gücü vardi… bilgiler hep devlet arsivlerinden günümüze yansiyanlar…orada olayi yasiyanlardan da olaylari dinlemek lazim bence…dedigim gibi bilemiyorum ama sanki bu isyan din adina birileri ya kiskirtilmis, belki biraz kullanilmis cünkü mevcut sartlarda buna oldukca müsait (tekke ve zaviyeler kapatilmis,halife sürgün edilmis,halifelif kaldirilmis ,alfabe degistirilmis vs.)bir taraftan da meshur fitneci nifakci ingiliz oyunlari, diger taraftan bu isi kansiz cözmek isteyen basvekil(Fethi Bey) görevden azledilmis olmasi gibi bircok etken görünmekle birlikte yinede cok net ve kesin bir hüküm vermek kolay degil…Ama sunu cok net söyleyebilirim KESKE OLMASAYMIS KESKE BÖYLE BIR OLAY HIC YASANMASAYMIS.En dogrusunu süphesiz Allah bilir.Selam ve dua ile…

Yorum yap