1) DESTAN VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Yayin Tarihi 22 Şubat, 2009 
Kategori TÜRK VE DÜNYA DESTANLARI

DESTAN

destan.jpg

—————————————————————————————–

Toplumu derinden etkileyen savaş, kıtlık, afet vb. olayların olağanüstülüklerle bezendirilerek anlatıldığı manzum (bazen nazım- nesir karışık) uzun hikayelere denir.
Destanlar “Doğal-Yapay”olmak üzere ikiye ayrılır.

DOĞAL DESTANLAR

Gerçekte var olan herhangi bir olayın milletin dilinde yüzyıllar süren bir anlatımdan sonra bir ozan tarafından kaleme alınması sonucu oluşan destanlara denir.

Dünyadaki en önemli doğal destanlar:

Kalevala……………FİNLANDİYA
Mahabharata …… HİNT
Ramayana …………HİNT
Şant do Rölant……FRANSIZ
Nibelungen…………ALMAN
İgor…………………..RUS
Beovful………………İNGİLİZ
İliada……………….YUNAN
Odyssa ……………..YUNAN
Şehname……………İRAN
Gılgamış……………SÜMER
Oğuz Kağan………..TÜRK
Ergenekon………….TÜRK
Manas………………KIRGIZ

YAPAY DESTANLAR

Herhangi bir olaydan yola çıkarak bir ozanın destan kurallarına riayet edip oluşturduğu şiirlere denir.

Kaybolmuş Cennet ( Milton)
Kurtarılmış Kudüs ( Tasso)
İlahi Komedya (Dante)
Üç Şehitler Destanı (Fazıl Hüsnü Dağlarca)
Çanakkale Şehitlerine (Mehmet Akif)

TÜRK DESTANLARININ ÖZELLİKLERİ


— Çoğunlukla manzumdurlar (şiir şeklinde)

— Milli dil kullanılmıştır.

— Anonimdirler. (Türk Halkları tarafından anlatılmıştır.)

— Oluştukları dönemlerin özelliklerini taşımaktadırlar.

— Olağanüstü özellikleri çokça bulunmaktadır.

— Çok sonra yazıya geçirilmişlerdir.

— Türk Töresi ve Türklük Bilincinin yaşatılmasını sağlamıştır.

Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde “destan” terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, Anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahliye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebebi açıklayan ve Batı Edebiyatında “epope” terimiyle anılan eserlerin tamamı da Türk edebiyatı geleneği içinde “destan” adı ile anılmaktadır. Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanında, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının millet muhayyilesinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikayeleridir. Destanlar bütün bir milletin ortak mücadelesini ortak değerler, kurallar, anlamlar bütünlüğü içinde yorumladığı ve yaşatıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini temsil ettiği için dünya edebiyatının en ülkücü eserleri olarak kabul edilirler. Destanlar her zaman tarihî gerçekleri doğru biçimde nakletmezler. Destanlarda tarihi olay ve kahramanlar milletin ortak bilinçaltının, vicdanının istek, beklenti ,doğruları ve değerleri ile idealleştirilir, eski hatıralarla birleştirilerek tarihî gerçekmiş gibi anlatılırlar.Her milletin millî kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü , hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları da destanlarına yansır. Cihangirlik tutkusu, kuvvet, binicilik ve savaşcılık yanında verdiği sözde durma , acizlere ve mağluplara hoşgörü ile yaklaşma, yardımcı olma Türk destanlarında dile getirilen ortak değer ve kabullerdir. Türk destanları,kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı, Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebeb açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır. ilk örneklerinin manzum olduğu kabul edilen Türk destanlarından Kırgız Türkleri arasında yaşayan Manas destanı dışında bütünüyle günümüze gelebilen örnek bulunmamaktadır.Diğer Türk destanları çeşitli kaynaklarda özet, epizot, hatıra, kısaltılmış seçme metinler halinde bulunmaktadır.

Türk tarihine anahatlarıyla bakıldığında Türk hayatı fetihlerle başlamış ve yeni toprakları yurt edinerek gelişmiştir. ilk anayurt olan Orta Asya hiç bir zaman terkedilmemiştir. Türk halkları ilk anayurt olan Orta Asya’dan itibaren dünya coğrafyası üzerinde geniş alana yayılmış ve bugün yedi Türk cumhuriyetinde, pek çok özerk toplulukda ve çeşitli devletlerin idaresinde yaşamaktadır. Türk kültürü de tarih ve coğrafyadaki çok boyutluluğa paralel olarak çeşitlenmiş farklı seviye ve birikimlerle zenginleşerek ve farklılaşarak ancak ilk kaynaktan gelen ortaklıklarını sürdürerek günümüze ulaşmıştır. Bu sebeble Türk destanları da tarihî ve coğrafî çok boyutluluğun getirdiği dil ve kültür dairelerine paralel olarak çeşitlenmiştir. Türk destanları, anahatlarıyla kültür dâirelerine, kronolojik ve içinde teşekkül ettikleri veya muhafaza edildikleri siyâsî birliklere göre şöyle sınıflandırılmaktadırlar:

İslamiyetten Önceki Türk Destanları

1. Yaratılış Destanı

2. Saka Destanları
a. Alp Er Tunga Destanı
b. Şu Destanı

3. Hun-Oğuz Destanları
a. Oğuz Kağan Destanı
b. Atilla Destanı

4. Göktürk Destanları
a. Bozkurt Destanı
b. Ergenekon Destanı

5. Siyempi Destanları

6. Uygur Destanları
a. Türeyiş Destanı
b. Mani Dininin Kabulü Destanı
c. Göç Destanı

7. Saha-Hakas destanları

a. Er-Sogotox destanı

b. Han-Mirgen destanı

c. Maaday-Kara destanı

İslamiyetten Sonraki Türk Destanları

1. Kazak-Kırgız :Manas Destanı

2. Türk-Moğol : Cengiz Han Destanı

3. Tatar-Kırım: Timur ve Edige Destanları

4.Karahanlı Dönemi: Satuk Buğra Han Destanı

5.Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri
a. Seyid Battal Gazi Destanı

b. Danişmend Gazi Destanı

c. Köroğlu Destanı

d. Sarı Saltuk Destanı

(Prof. Dr. Umay Günay)

Kaynaklar

1. Banarlı Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Istanbul 1971.
2. Bang W. – R.R. Arat, Die Legende von Oghuz-Kaghan, Berlin ı932. Türkçe çevirisi, Oğuz Kağan Destanı,
Istanbul 1936.
3. Ebulgâzi Bahadır Han, şecere-i Terakime, fotokopi, Istanbul ı937.
4. Gökyay Orhan şâik, ” Han-nâme” Necati Lugal Armağanı, Ankara ı968.
5. inan Abdulkâdir, Tarihte ve bugün şamanizm, Ankara ı945.
6. Köprülü Mehmet Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi, Istanbul 1928. ikinci baskı Istanbul 1982.
7. Moğolların Gizli Tarihi, çeviren Ahmet Temir, Ankara ı948.
8. Orkun H.N., Oğuzlara Dâir, Ankara ı935.
9. Ögel Bahaeddin, “Uygurların Menşe Efsanesi”, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi , Ankara 1947.
10. Ögel Bahaeddin , Türk Kültür Tarihi, Ankara 1962.
11. Türk Mitolojisi, Ankara 1971.
12. Sümer Faruk, Oğuzlar , Ankara 1967.
13. Togan Zeki Velidi, Umumî Türk Tarihine Giriş, Istanbul 1946

HAZIRLAYAN:

Yılmaz KARAHAN

Paylaş:

Yorumlar

“1) DESTAN VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?” yazisina 122 Yorum yapilmis

 1. Münever DÜVER yorum tarihi 22 Şubat, 2009 19:09

  tek kelimyle sizi kutluyorum…
  saygılarımla

  Münevver Düver

 2. Ertuğrul Kapusuzoğlu yorum tarihi 28 Şubat, 2009 10:18

  Korkulan şu; “Destanlar yaratan ve tarihin her devrinde, yeni destanlar yaratma potansiyeli olmak.”
  Korkulan kim; Türk ve Türk kimliği.
  Bugün ve yıllardır yok edilmeye çalışılan budur.
  Fakat şunu bilmiyorlar; “Gelecekte var olan milletler, geçmişte var olanlardır.”
  M.S: 395, kavimler göçünün başladığı tarihte, Avrupa’da hiç bir dil, hiç bir millet yoktur.
  Ostrogotlar, vizigotlar vs. ve de yüzünüze gül suyu gotlar vardır.
  Türkler ne zamandan beri vardır.
  Bu Atatürk’ün yaptırdığı araştırmalarla beş bin yıldır.
  Bugün biz, bunun daha da gerilerde olduğunu biliyoruz.
  Gelecekte, tarihte var olan milletler var olacaktır.
  Kimse Amerika’ya bel bağlamasın.
  “Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür.”
  Kendine dayan, kendi özüne.
  Vesselam.

  Ve tabi, nefis bir yazı.
  Destanlarımızın her biri ayrı ayrı, en kolay okunur şekilde basılı yayım olmalı.
  Yetmez, çizgi roman olmalı.
  Yetmez; sinema olmalı.
  Millet olmayan, kendisini millet yapmak için, binlerce at çobanı ve hırsızı filmi yaparken, kızılderilileri, zencileri medeni yapmak için, yaptıkları katliamları, utanmadan binlirce sinema filme yaparken…
  Ayıptır…
  Çocuklarımıza, destanlarımızı öğretmek için, her hangi bir yerden talimat almaya gerek var mı.
  Ve elbette, en baştan Dede Korkut.

 3. yasemin cansever yorum tarihi 4 Mart, 2009 20:08

  cok tesekkür ederim harika hazırlamıssınız yalnız destanda plan ve destanın unsurları yok eklerseniz sevinirim.

 4. BuRaK yorum tarihi 6 Mart, 2009 22:38

  gerçekten güzel olmuş çok işime yaradı hoca 2 artı verdi:D

 5. fatma zengin yorum tarihi 19 Mart, 2009 19:00

  gercekten süper olmuş diğer yerlere de baktım en güseli ve işime yarayan buydu teşekkürlerr….

 6. elif yorum tarihi 23 Mart, 2009 21:51

  çok güzel omuş ellerinize saglık..aradıgım ödevimi bu sayfada buldum sayenizde..sagolun:))))

 7. sıla ertoy yorum tarihi 23 Mart, 2009 21:53

  milattan önce ve sonraki destanların ortak özellikleri yok eklerseniz çok sevinirim ( tşk )

 8. nilay yorum tarihi 6 Nisan, 2009 17:41

  gerçekten güzel olmuşşşşşşşşşşşş tşk

 9. sevilay geçmez yorum tarihi 6 Nisan, 2009 19:56

  çok güzel olmuş çok tkş (hakan)

 10. kardelen güler yorum tarihi 21 Nisan, 2009 17:26

  gerçekten çok güzel bir şey olmuş tek kelimeyle harika çok işime yaradı sağolun

 11. ömer faruk yorum tarihi 22 Nisan, 2009 16:14

  tşkkrlr

 12. tuğçe savaş yorum tarihi 6 Mayıs, 2009 17:57

  çok tşk yaa.işime yaradı valla.en güzel sitede bu yani

 13. yesd yorum tarihi 6 Mayıs, 2009 20:17

  süper olmuş teşekkürler yazılı için aradıgım konuydu bu çok işime yarayacak

 14. elifhandeak yorum tarihi 1 Haziran, 2009 17:21

  tebrik ederim hem yazılı için hemde sınav için aradığım cevapları bulmamda yardımcı olan tek site teşekkürler

 15. sinan yorum tarihi 21 Haziran, 2009 19:14

  idare eder ama çook uzun

 16. ayşe yorum tarihi 30 Eylül, 2009 22:23

  çok teşekkür ediyorum bu yazıyı yazan arkadaşıma süper olmuş ellerin dert görmesin … 🙂

 17. aylin bulut yorum tarihi 12 Ekim, 2009 12:46

  gerçekten çok güzel olmuş teşekkürlerrr…

 18. öznur yorum tarihi 12 Ekim, 2009 15:54

  gerçekten çok qüzell olmuşş:) çok teşekkürr::D

 19. fatih yorum tarihi 15 Ekim, 2009 09:41

  güzel olmuş elinize sağlık ama destanların islamiyet öncesi ve sonrası farklı ve ortak özelliklerini koymamışsınız. koyarsanız sevinirim…

 20. özlem yorum tarihi 18 Ekim, 2009 10:04

  evet ya ben çok beğendim diğer sitelerede baktım ama pek anlatamamışlar çok sağolun harika olmuş işime yaradı

 21. ezgi yorum tarihi 23 Ekim, 2009 16:11

  çok güzel olmuşşş
  TEBRİKLERRRR….

 22. muhammed ali yorum tarihi 2 Kasım, 2009 18:13

  gerçekten fevkalade olmuş bülent ersoyun deyimiyle fevkaladenin fevkinde very very teşekkürler

 23. meLis böceq yorum tarihi 5 Kasım, 2009 00:36

  çoq saoLun baya yardımcı oLdu..(=

 24. yunus karadaş yorum tarihi 9 Kasım, 2009 20:40

  iyi ki internet var vede çoooooook teşekkürler bana çok yardımcı oldu

 25. Çağlar yorum tarihi 11 Kasım, 2009 19:01

  Çok güzel bilgiler sunmuşsunuz. Çok teşekkür ederim.

 26. dilek alla yorum tarihi 17 Kasım, 2009 21:24

  süper ya gerçekten

 27. oğuz han yorum tarihi 19 Kasım, 2009 23:03

  GERçekten çok tşk ederim çok süper olmuşşşşşşşşşşşş=)

 28. defne demirpolat yorum tarihi 16 Aralık, 2009 17:35

  TEŞEKKÜRLER…

 29. ahmet mustafa erdoğan yorum tarihi 24 Aralık, 2009 15:38

  Vallahi bu siteyi kurmanız iyi olmus sağolun

 30. suheda yorum tarihi 30 Ocak, 2010 14:14

  hocann vediği bütün başlıkları vermişsinzz saolun..

 31. melisa özden yorum tarihi 18 Şubat, 2010 20:09

  bu siteyi bizim hocayada göstermek lazım edebiyat ögretmani ama edebiyattan anladıgı yok

 32. gizem pargan yorum tarihi 20 Şubat, 2010 15:40

  güzel

 33. songül yorum tarihi 20 Şubat, 2010 17:51

  güzel iyi bilgiler koymuşsunuz süper olmuş:D:)=)….xD

 34. gökçenurdönmez yorum tarihi 23 Şubat, 2010 17:11

  teşekkürker çok güzel çok işime yaradıellerinize sağlık

 35. rabia yoldaş yorum tarihi 2 Mart, 2010 20:43

  allah sizden razı ossun xd

 36. zeynepaydoğdu yorum tarihi 9 Mart, 2010 21:36

  teşekkürlr ama kşke brz kısa yzsaydınz yinede güzel olmuş xD

 37. yusuf zeliha yorum tarihi 12 Mart, 2010 16:04

  bu sayfayı hazırladığınız için sağolun

 38. çiğdem yorum tarihi 14 Mart, 2010 17:32

  tebrikler çok yardımcı oldunuz saolun

 39. Ebru yorum tarihi 17 Mart, 2010 21:09

  Tek kelime ile harika. İsime cok yaradı cok tesekkürler. Ellerinize saglık cok ihtiyacım vardı bu konuya, özellikle TÜRK destanına cok sagolun.

 40. tila tunç yorum tarihi 21 Mart, 2010 19:40

  çok işime yaradı çok tşk ediyorumm:D

 41. barış sözmez yorum tarihi 23 Mart, 2010 00:36

  çok güzel olmuş ama!yazması çok zor yhuuuuuuu

 42. ceyda sever yorum tarihi 23 Mart, 2010 20:02

  tebrikler çok güzel yazmışsınız

 43. çağlar yorum tarihi 24 Mart, 2010 20:47

  helal olsun biraz daha ekleme yapın

 44. musa işler yorum tarihi 24 Mart, 2010 20:50

  turk edebiyatının en guzel konusu

 45. musa işler yorum tarihi 24 Mart, 2010 20:51

  tesekkur ederim

 46. kadir üzüm yorum tarihi 2 Nisan, 2010 20:57

  edebiyattan 72 aldım sizin sayenizde :D:D:D::D:D:D:

 47. çağatay yorum tarihi 6 Nisan, 2010 19:51

  seni seviommmmmmmmm güzelll

 48. muhammet keskin yorum tarihi 7 Nisan, 2010 09:16

  sizlerin sayesinde edebiyat dersinden 95 aldım ve çok sevinçliyim

 49. scream yorum tarihi 13 Nisan, 2010 15:20

  çok teşekkürler

 50. cem gülen yorum tarihi 14 Nisan, 2010 16:50

  teşekkürler işime yaradı

 51. deiBLe.meiTher | +$treeT+ yorum tarihi 20 Nisan, 2010 21:04

  Gerçekten çok işime yaradı emeğe saygı teşekkürler.

 52. nuray solmaz yorum tarihi 24 Nisan, 2010 18:19

  coook tesekürler cok güzel olmus ödevimde cok yardımcı oldunuz :)))))))))

 53. sanane yorum tarihi 25 Nisan, 2010 12:56

  çoq qzl olmuş eline sağliq işime yaradı =))

 54. çılgın liseli yorum tarihi 25 Nisan, 2010 20:06

  gerçekten çok güzel çok yardımcı oldu

 55. AstronGnX yorum tarihi 26 Nisan, 2010 19:43

  heLaL olsun çok güzel ellerine saqlık

 56. elliiff yorum tarihi 27 Nisan, 2010 15:10

  ..çok tesekkürler aradığımı buldum sonunda:D

 57. ahmet yiğit yorum tarihi 29 Nisan, 2010 20:26

  aradığımı buldum sağ olun ama şu fazlalıkları lütfen kaldırın 🙂

 58. zafer d.k yorum tarihi 30 Nisan, 2010 19:57

  o nelan up uzun yaz yaz bitmez

 59. sanane yorum tarihi 1 Mayıs, 2010 20:07

  ALLAH razı olsun …

 60. aslı yorum tarihi 3 Mayıs, 2010 22:10

  ellerinize sağlık çok güzel olmuşşşşşşşş

 61. taner burak yorum tarihi 5 Mayıs, 2010 20:02

  ya biraz daha açık şekilde anlatrsanız çok sewinirim (tşklr) 😀

 62. osman altunçanak yorum tarihi 6 Mayıs, 2010 22:56

  Allah razı olsun bunu yazanlardan cümleten sevgilerimle

 63. regaip yorum tarihi 17 Mayıs, 2010 16:36

  maddeler halinde olsaydı cok güzel olurdu

 64. melos akselin yorum tarihi 19 Mayıs, 2010 16:47

  süper olmuş mahşallah

 65. Mücahit Şahin yorum tarihi 28 Mayıs, 2010 08:49

  Çok teşekkür ederim. Bu gün Yazılımız vardı not aldım İnşallah İyi Geçer. 🙂

 66. betül alkan yorum tarihi 31 Mayıs, 2010 17:44

  süpermiş ya

 67. BeNDa yorum tarihi 24 Haziran, 2010 13:40

  çıktısını aldım ögretme gosterdim bastan sona okutturp artı verde =D

 68. tugçe.m yorum tarihi 21 Eylül, 2010 19:17

  süpR 0Lmş sa0Ln yHa…

 69. halil sarıkaya yorum tarihi 2 Ekim, 2010 18:39

  emeği geçen herkese teşekkürler çok güzel olmuş…:)

 70. fgk yorum tarihi 7 Ekim, 2010 20:33

  gerçekten çok güzel olmuş Allah bu yazıyı bu kadar kaynaktan araştırıp derleyenden razı olsun..

 71. ayşenur demircioğlu yorum tarihi 28 Ekim, 2010 14:56

  çok işime yaradı çooooooook tşk ederim:D

 72. Merve özyurt yorum tarihi 9 Ocak, 2011 12:24

  Ellerinize sağlık harika olmuş

 73. lale sönmez yorum tarihi 12 Ocak, 2011 23:23

  walla cok ama cok tesekkurler.çok işime yaradı saolunn 🙂

 74. ahmet samet pekacar yorum tarihi 5 Şubat, 2011 19:27

  çok güzel bi paylasım teşekkürler dönem ödevimi yaptım

 75. siirtli kadir yorum tarihi 10 Mart, 2011 13:07

  kim bu sayfayı yapmışsa Allah razı olsun

 76. karamelek yorum tarihi 13 Mart, 2011 13:52

  süpersiniz sizin sayenizde sözlü notum birazda olsa yükseleceği için çok teşekkür ederim ellerinize sağlık:)

 77. SEMA MEVSIM yorum tarihi 20 Mart, 2011 21:03

  COK GUZEL ANLATMISSINIZ TESEKKUR EDERIM

 78. nurullah keser yorum tarihi 29 Mart, 2011 20:05

  güzellllllllllllll

 79. Ali yorum tarihi 3 Nisan, 2011 18:24

  Çok yardımcı olduu sağolun emeğinize sağlık…

 80. ahmet kabadayı yorum tarihi 5 Nisan, 2011 15:57

  cok guzel ve harıka olmus ellerınız dert gormesın hoca 5+ verdi cok tesekkur ederım….

 81. dilara yılmaz yorum tarihi 5 Nisan, 2011 23:31

  teşekkürler ya çook işime yaradı ellerinize sağlık 😉

 82. furkan öksüz yorum tarihi 7 Nisan, 2011 20:31

  cok guzel ve harıka olmus ellerınız dert gormesın hoca kaç verdi bilmiyorum ama cok tesekkur ederım….

 83. kader güler - berkay çevik yorum tarihi 7 Nisan, 2011 21:42

  gerçekten çook işime yaradı çok saolun kusursuz güzel diyorum çok saolun ellerinize sağlık 😀

 84. kader güler - berkay çevik yorum tarihi 7 Nisan, 2011 21:44

  ya ben bu siteyi gerçekten hergün ziyaret ediceem süper yaa gerçekten çook saolun 😉 😉 😉 😀 😀 😀 🙂 🙂 🙂 ;'(

 85. sibel koç yorum tarihi 11 Nisan, 2011 19:09

  çoook teşekkür ederm bana çok yardmcı oldu 🙂 bu arada bulamasaydm bu sefer edebiyatçı beni öldürecekti.. 🙂 :* 😀

 86. sanane yorum tarihi 13 Nisan, 2011 19:42

  pek güzel olmuş elinize sağlık cok yardımcı oldunuz:)

 87. ecem yorum tarihi 17 Nisan, 2011 19:43

  ewtgüzel olmuş saolun..

 88. kadir cengiz yorum tarihi 22 Nisan, 2011 19:11

  güzel hazırlanmış işe yarar şeyler var yani

 89. faruk köktürk yorum tarihi 24 Nisan, 2011 19:31

  eyw saol aradıgım bilgileri buldum

 90. nehir su yorum tarihi 30 Nisan, 2011 14:10

  walla çok yardımcı oldu bu bilgiler kesin 5 alırız :)))

 91. su nehir yorum tarihi 30 Nisan, 2011 14:16

  yani bende bu bilgilerle filozof olurum.HATTA BENDE DESTAN YAZABİLİRİM.BAK BİR ANDA EDEBİ YAZAR OLDUM

 92. emre aydın yorum tarihi 26 Eylül, 2011 20:15

  eywallah koçum

 93. ayten menteşe yorum tarihi 28 Eylül, 2011 18:50

  TEK KELİMEYLE MÜKEMELLLLLLLLLL ÇOOOKKK SAOLUNNNNNN BAŞBELASI HOCAMIN İSTEDİĞİ GİBİİİ HİÇ BİR KUSURU YOKK :)))))))))))))))))) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 ): :)) 🙂 ::) ) :: ) 🙂 ): :): ):

 94. Berhudar Kalkan yorum tarihi 29 Eylül, 2011 19:16

  ya varya süper siziniz BU ÖDEVİDE YAPTIM baska hiç bişey istemiyom şimdiden sözlüden kurtardım :D:D

 95. mine kurtuluş yorum tarihi 11 Ekim, 2011 16:49

  Bu Site Sayesinde Ödevimi En güzel Şekilde Hazırladım.Çok Teşekkür Ederim.Emeğiinize Sağlık.ALLAH Razı Olsun.

 96. batuhan kurt yorum tarihi 15 Ekim, 2011 10:07

  ya gerçektende güzel bi site bundan sonra ihtiyacım olduğunda buraya girip bilgi alıcam çok tşk ederim emeğe saygı Allah razı olsun

 97. lale yorum tarihi 27 Ekim, 2011 10:13

  gerçekten güzel olmuş çok işime yaradı

 98. muhammed ekin yorum tarihi 28 Ekim, 2011 11:47

  tsk

 99. necmettin er yorum tarihi 30 Ekim, 2011 20:47

  süpersiniz ya 🙂 hatta bir tanesiniz 😀

 100. Derviş Gürler yorum tarihi 2 Kasım, 2011 19:08

  Teşekkürler. Allah razı olsun. Çok yardımı oldu. Lise 2 Ögrencisi olarak 😉 Kitap çok az bilgi oldugundan çok iyi oluyor bu tür yazılar 🙂 Saygılar …. 🙂

 101. fatih koç yorum tarihi 6 Şubat, 2012 17:51

  Çok teşekkür ederim.Bana çok yardımcı oldu.

  🙂

 102. Mert AKYOL yorum tarihi 9 Şubat, 2012 23:35

  Teşekkürler

 103. Hilal UğuzmuRat ßoz yorum tarihi 22 Şubat, 2012 19:51

  çok teşekkür ederim ellerinize sağlık gerçekten çok güzel olmuş öğretmen bu ödeve bir tane 100 yetmaz dedi ve sözlü notumada 100 werdi :))

 104. ali tkn yorum tarihi 22 Şubat, 2012 20:21

  gercekten qzl br soz 🙂

 105. ali tkn yorum tarihi 22 Şubat, 2012 20:24

  cok yardımcı oldu bu blgı 🙂

 106. Cihat Ersoy yorum tarihi 27 Şubat, 2012 23:06

  Walla ne yalan söylüyüm…Kısa ve öz olmuş(!)

 107. büşra şahin yorum tarihi 7 Mart, 2012 00:22

  çok güzel hazırlayanlar çok saolsun çok yardımcı oldular…:)

 108. Ayse yorum tarihi 12 Mart, 2012 19:23

  Çok teşekkürler ödevime çok yardımcı oldunuz

 109. Sanane be yorum tarihi 15 Mart, 2012 19:53

  Çok şükürrr adam akıllı bi siteye denk geldik 😀 teşekürler

 110. ecem çağlar yorum tarihi 27 Mart, 2012 16:06

  çok sağolun tez ödevime yetiştiniz Allah razı olsun

 111. kubra çelik yorum tarihi 29 Mart, 2012 20:47

  Allah razı olsun sizden sayenizde iyi notlar alıyorum

 112. elifff yorum tarihi 4 Nisan, 2012 20:44

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tşk edebiyat ödevinden kurtardınızzz… ayrıca güzelde anlatılmışşşş. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 113. meryem ergün yorum tarihi 14 Kasım, 2012 08:27

  bn sizi kutluyorum ck rahatca istedğm konuyu elde edyrm ama ara sırada blmdğmda sinirlerim bzluyor ve kendime konsantara olamıyorum şimdiden TEŞEKKÜRLR 😀 😀 😀 😀

 114. şulenur yorum tarihi 17 Aralık, 2012 18:36

  çok teşekkür ederim çok güzel olmuş sınavım çok iyi geçti 🙂 🙂

 115. emre yorum tarihi 18 Ocak, 2013 16:07

  çokkk saol thank very much

 116. zeynep pınar yorum tarihi 12 Şubat, 2013 16:30

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk teşekkürlerrrrrr xo

 117. Yaşar Akyol yorum tarihi 16 Nisan, 2013 20:24

  Çok Saol ..

 118. cansever akyıldız yorum tarihi 14 Ocak, 2014 15:07

  TEŞEKKÜRLER ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ 🙂 😀

 119. levent yorum tarihi 3 Mart, 2014 22:07

  GÜZELLLLLLLLL

 120. Barış Bekmezci yorum tarihi 20 Eylül, 2014 11:01

  bilgiler beni tazeledi hazırlayana çok teşekürler 😀 😀 😀

 121. sananecnm yorum tarihi 23 Eylül, 2014 16:00

  çok güzel yha!

 122. yusuf kolcu yorum tarihi 4 Mart, 2015 19:44

  abi çok iyi yhaaa 🙂

Yorum yap