908) Arkeolojinin Merkezi Hakasya Özerk Türk Cumhuriyeti

Yayin Tarihi 30 Aralık, 2015 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Arkeolojinin Merkezi

Hakasya Özerk Türk Cumhuriyeti

Coğrafi Durum

Hakasya ile ilgili gezi yazımıza başlamadan önce bölge hakkında bazı genel bilgileri okuyucularımla paylaşmak istiyorum.

Güney doğu Sibirya’da olan Hakasya Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir Cumhuriyet’tir. Ku­zeyden Rusya, güneydoğuda Tuva Özerk Türk Cumhuriye­ti, kuzeydoğuda Krasnoyarsk Bölgesi, batıda Dağlık Altay Özerk Türk Cumhuriyeti ve Şor Türklerinin yaşadığı Kemerova Muhtar Bölgesi ile komşuluğu vardır. Hakasya’nın yüzölçümü 61.900 km2 dir. Yenisey Irma­ğının yukarı kısmında ve geniş Minusinsk Havzasının batı ya­rısında yer alır. Başkenti Aba­kan şehridir.

Yenisey Nehri’nin bir kolu olan Abakan Irmağı bölgenin ortasından geçer. Irmak vadisinin etrafı Karagoş dağları, batı Sayan Dağları ile çevrilidir. Ülkede kurak ve sert karasal iklim egemendir. Bu nedenle alçak kesimler, bozkırlar ve ormanlık alanlar­la kaplıdır. Ancak 1954’ten sonra özellikle bakir ve boş topraklarının çoğu tarıma açılmıştır. Dağlar çam, köknar ve ladin ağaçları ile kaplıdır.

image001

Tarih

Hakaslar bir Türk boyu olup Güney Doğu Sibirya da yaşamakta­dırlar. 1900’lü yılların başında Sov­yetler Birliğine katılmış, 1930 da Özerk bölge statüsüne kavuşmuşlar­dır. Şamanizm inancına sahiptirler. Hakasların bilinen iki bin yılı aşan tarihleri onların bir Kırgız boyu ol­duğunu göstermektedir.

Tanrı Dağı Kırgızlarının dünyaca ünlü büyük destanları Manas’ta da bu tarihi olaydan bahsedilmektedir.

Manas Destanı’nın anlattığına göre Tanrı Dağı Kırgızları Yeni­sey bölgesinden bugünkü vatanları Kırgızistan’a Manas Han önderli­ğinde göç etmişlerdir. Sonraki yıl­larda Tanrı Dağı Kırgız boylarının Müslümanlaşma ve yaşanılan böl­geler arasındaki mesafenin uzak olması nedeniyle Yenisey Kırgızla­rının ayrı bir kimlik benimsemesini ve Hakas adını kabullenmeleri so­nucunu doğurmuştur.

Nüfus Yapısı

Hakasya’da nüfus yoğunluğu önceden Türklerden yana olmasına rağmen bugün maalesef uygulanan politikalar sonucu bölge nüfusunun yaklaşık % 80’ini Ruslar oluştur­maktadır. Toplam nüfusu 500 000 civarında olan Hakas Muhtar Böl­gesinin ancak % 15-20’ si Türk’tür.

1989 nüfus sayımına göre nüfus­ları 110.000 olan Hakaslar başlıca Krasnoyarsk Bölgesel yönetimine bağlı olan Hakas Muhtar Bölgesin­de yaşamaktadırlar. Hakasların Kır­gız ve Sagay diye iki kolu bulunur. Bunlar dışında bu bölgede diğer Türk boylarından da yaşayanlar var­dır.

Hakas Muhtar Bölgesinin idari merkezi ya da Başkenti Abakan’ın dışında, bir de Minusinsk kenti bu­lunmaktadır. Genel nüfusun yakla­şık 1/3’ü Abakan’da yaşamaktadır. Minusinsk şehri Abakan’a yarım saat uzaklıktadır.

Minusinsk Müzesi 1877 de ku­rulmuş ve daha sonra geliştirilmiş olup Güney Sibirya’nın en büyük müzelerinden birisidir. Bu müzede pek çok Yenisey Taş Yazıtları bu­lunmaktadır. İlk taş yazıt 1722 de bulunmuş ve buraya konulmuştur. Bundan sonra bu bölge kurganların­da (mezar) bulunan taş yazıtlar bu müzede toplanmıştır.

Ekonomik Yapı

Ekonomi temel olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bunun ya­nında kömür, demir, altın ve mermer madenciliğine ve kereste sanayine dayalı ekonomi dalları da gelişmiş­tir. Tarım ürünlerinde buğday üreti­mi başı çekmektedir. Bunun yanın­da diğer tarım ürünleri ve Patates üretimi de iyi düzeydedir. Ayrıca bölgede Yenisey Irmağı üzerinde baraj ve hidroelektrik santralleri de bulunmaktadır. Bu bölgedeki hidro­elektrik santrali Rusya’nın en büyük santralidir. Yani bölge kendine yete­bilecek özelliklere sahiptir.

Dil ve Eğitim Durumu

Bugün Hakasya’da dil olarak Hakasça (Hakas Türkçesi) ve Rus­ça kullanılmaktadır. Hakaslar Çar­lık döneminde zorla Kiril alfabesini kabul etmişlerdir. Sovyet Devrimin­den sonra Kiril alfabesini bırakıp Latin alfabesine geçmişler, ancak 1939’dan sonra yeniden Rus alfabe­sini kullanmak zorunda kalmışlar­dır. Hakasça Uygurca’ya benzerdir.

Bugün bir yazı diline sahip olan Hakasların dil ve edebiyat enstitü­leri mevcuttur. Moğolca ve Çince öğelerin de rastlandığı Hakasça’nın sözcük dağarcığı daha çok Türkçe­nin ortak sözcüklerinden oluşur.

Hakas Alfabesinde Türkiye Al­fabesine tamamen uyan pekçok harf de vardır. Hakaslar zengin bir halk edebiyatı geleneğine sahiptir­ler. Türkolog W. Radloff’un Hakas lehçesi edebiyatı ve etnografya­sıyla ilgili geniş çalışmaları vardır. Hakasya’da anaokulundan tutunda ilk, orta ve yükseköğretim olarak da bir üniversite bulunmaktadır.

Bu genel bilgilerden sonra gezi­mizle ilgili yazımıza başlayabiliriz:

Prof. Dr. Orhan Gedikli

Gezi Araştırma Yazısı dosya(pdf) halinde sunulmuştur: hakasyaozerk

image002

Abakan Müzesi’nde 5,5 metre uzunluğundaki dünyadaki en büyük Bengü Taşı

Fotoğraf: İsmail Kahraman

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap