649) AHTAPOT: GİZLİ DÜNYA DEVLETİ

Yayin Tarihi 3 Ocak, 2013 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

AHTAPOT: GİZLİ DÜNYA DEVLETİ

image001.gif

Tarih algımızı, anlayışımızı kendi öz bilgi ve usullerimizle değil de, başkaları tarafından bize sunulan bilgi ve usullerle inşa etmeye kalkarsak, ödeyeceğimiz bedel ağır olacaktır. Gene tarih anlayışımızı, insanlığın ilk yaratılışındaki, Hz. Adem’le İblisin mücadelesinden soyutlayarak ele alırsak, insanlık tarihinde vuku bulup giden olayları, gerçek anlam ve boyutu ile anlama ve izah etme şansımız olmayacaktır. Secde olayı sonucu İblis’in isyanı ile başlayan mücadelenin, büyüklüğünü ve derinliğini anlayabilmek için, İblis’in yaptığı yemine ve yapacağı işlere ilişkin açıklamalara bakmak yeterlidir. Bunun için Kur’an-ı Kerim’in konuya ilişkin ayetlerine bakmakta fayda vardır. Konu ile ilişkili olarak Kur’an ve Sunneti gerektiği gibi okuyanlar, İblis ve onun yolundan gidenlerin mücadelelerinde temel ilkenin, hiçbir kutsal tanımayan, hile, tuzak, entrika ve komplo kurmak olduğunu göreceklerdir. Tuzak ve komploları hep hayal ürünü olarak görmek, Hz. Peygamber’in Harp Hiledir hadisinin ruhunu kavrayamamak demektir. Yeryüzüne seyahatimizin, İblis’in Hz. Adem’le eşine kurduğu tuzağın sonucu olduğunu görememek, anlayamamak demektir.

Meseleye bu derinlikte bakılmasını istememizin sebebi, Gizli Dünya Devleti kurucularının, Kabala, Tevrat ve Talmut eksenli bir yapılanış içerisinde olmalarından dolayıdır. İsrail oğullarının son sürgünden sonra, dağıldıkları bölgelerde gizli örgütlenme ve mücadele etme yeteneklerini geliştirmeleri ile birlikte bugün, merkezinde Siyonist hahamların olduğu, kolları dünyanın dört bir tarafına uzanmış, gizli ve açık bir teşkilat yapısına sahiptirler. Bu yapının görülememesi, asıl tehlikedir. Geçmişteki yazılarda bu yapının varlığını ve değişik alanlarda verdiği mücadeleyi, ana hatları ile incelemiştik. Burada, bu yapının ahtapota benzer bir tarzdaki yapılanışı ve yapılanışın dayandığı temel düşünce, ‘Gizli Dünya Devleti’ kitabı kapsamında ele alınmaktadır.

Gizli Dünya Devleti: Kabala- Tevrat- Talmut Eksenli Bir Yapılanış

İsrail oğulları birinci sürgün ile birlikte değişik bölgelere götürülüp yerleştirilmişlerdir. Sürgünün neden olduğu travma, merkezinde hahamların olduğu gizli teşkilatlanma ile atlatılmak istenmiştir. Gizli teşkilatlanma ile İsrail oğullarının inançları, örf, adet ve gelenek ve göreneklerini sloganlaştırılıp sembolleştirerek, farklı yerlere dağıtılmış olan İsrail oğullarının kimliği korunarak yeni nesillere aktarılmak istenmiştir.

Gizli Dünya Devleti kitabına göre, yaklaşık 3000 yıllık bir gizli teşkilatlanma anlayışı, Siyonizm’in Herzl tarafından kurulmasıyla yeni bir boyuta taşınmıştır. Hedefler, daha müşahhas hale getirilmiş, İsrail’de bir Yahudi devletinin kurulması ön görülmüş ve dünya çapında bir entegrasyonun sağlanması benimsenmiştir. Bu teşkilatlanmanın ana felsefesi, ana varsayımları, amentüsü, Kabala- Tevrat- Talmut ekseninde şekillenmiştir. Tarih boyu Teşkilatlanma, hahamların çevresinde meydana gelmiştir.

Tevrat’tan önce hahamlar, İsrail oğullarının mevcut inançlarını, örflerini, gelenek ve göreneklerini Kabbala adlı bir kitapta toplayarak İsrail oğullarının varlığını devam ettirmesini sağlamaya çalışmışlardır. Kabbala’da yer alan pek çok yanlış, tehlikeli düşünce, Tevrat geldikten sonra değiştirilmesi gerekirken; Tevrat hükümleri, Hahamlar tarafından yanlış yorumlanarak değiştirme yoluna gidilmiştir.

Kabbala, “Gelenek” veya “Ağızdan kulağa” anlamına gelmektedir. Sır, gizlilik ve itaat esasına dayanır. Bu sırların tamamı, Jerusalem Lodge(Kudüs Locası)’nın üç Kabbalisti tarafından ezberde tutulur. Kabbalistlerden bir öldüğünde, İsrail’in 70’ler meclisinden (Sanhedrin) seçilen bir aday aynı bilgileri devralır:

“Kabbala kitaplarının metinleri, sembollerle doludur. Her devirde, bunların manasını bilen Üç Yahudi bulunur. Bunlardan ölenin yerine, bir alt kademeden (Sanhedrin, 70’ler meclisi) en iyisi seçilir, diğer ikisi tarafından sırlara vakıf edilir.” (1; Türk Mason dergisi, Sayı: 21, S: 1059’dan alıntı)

“Sanhedrin üyelerinin tümü büyü bilmek zorundadır.” Kabbala, kara büyü ve şeytanlarla ilişki kurma bilgilerini ihtiva eder. Kabbala’daki ana yaklaşım, büyüye ve şeytanı güçlerle ilişki kurmayı esas alan teori ve pratiği içeren bir yaklaşım tarzıdır. Kabbala felsefesi, ‘Negatif Güçlerin Öğretisi’ olarak tanımlanmaktadır:

“Kabbala büyücülüğün anlamını kavrar. Kabbala sayesinde kara büyü dünya çapında itibar görmüştür.” (1; Das Reich Satans, Krl R.H. Frick, S: 10’dan alıntı)

“Kabbala biliçaltının kapılarını açan ve ruhu saran manevi değerlerin dışarı çıkmasını sağlayan anahtardır. Masonluk onu, insanın yaşamı için gerekli görür.” (1; New Age Mason Dergisi, Sayı: 77, S: 31’den alıntı)

“Pratikte Kabbala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur.” (1; Kabbalah, Tradition of Hidden Kowledge, Z’ev Ben Shimon Halevi, S: 12 ‘den alıntı)

Siyonizm’in dayandığı bütün felsefi alt yapının kökeninin, Kabbala olduğunu söylemek bir abartı değildir. Kabbala’nın Yahudiler üzerinde ki etkisi, teşkilatlanma mantığında ortaya çıkmaktadır. Gizli Dünya Devleti’ndeki, özellikle Masonluktaki teşkilatlanma esasları, Kabbala’da öngörülen esaslara dayanmaktadır:

“Modern Masonluk Kabbalist esasları muhafaza etmiştir. Bundan başka mason sistemleri, tamamıyla Kabbalist fikirlere ve ilme dayandırılır.” (1, Çırak Kardeşlik Kolu, No: 3, s: 13-14’dan alıntı)

Kabbala’daki teorik ve pratik uygulamalar ile ilgili bilgiler, 33 kademeye ayrılmıştır. Masonik kademenin 33 olmasının sebebi budur. Bu nedenle Masonik eğitim, 33 dereceye göre düzenlenmiş olup her kademedeki masonlara, farklı bilgi ve eğitim verilmektedir. Masonluk, insanın şer cephesine hitap edip ihtirasları körükleyerek insan kazanmayı benimsemiştir. Masonların dereceleri yükseldikçe, vakıf olduğu sırlar ona göre artmaktadır. En alt kademedekiler, masonluğun ana gerçek hedefleri hakkında bir şey bilmeyen, masonik sloganların etkisinde olan fakat her şeyi bildiğini sanan insanlardır. Mason adaylar, ‘Üstad-ı Azamlar’ tarafından son derece dikkatli bir şekilde seçilmekte ve yükseltilmektedir. Bir kademedeki bilgileri hazmedip gereğini yapan adaylar, ancak yükselebilirler. Buna masonik dilde, ” Uykulu gözlere ışığın yavaş yavaş verilmesi” denmektedir (1).

Hahamlar, Tevrat’in birçok ayetine farklı anlamlar yükleyerek yorumlamışlar ve tefsir etmişlerdir. Yüksek dereceli Masonlardan Hayrullah Örs’un bu konuda yaptığı açıklama, ibret vericidir:

“Kahinler yazısı denen kısımlarda, Yahudi şeriatı artık son ve kesin şeklini alır. Bunların bir Hahamlar topluluğunun eseri olduğu anlaşılmaktadır. Bu topluluğun da bütün Musa kitaplarını(Tevratı) yeniden elden geçirmiş oldukları bellidir. Ama kendi koydukları kuralları, hep Musa’nınmış gibi göstermişlerdir. (1; Hayrullah Örs, Musa ve Yahudilik, S: 36-37’dan alıntı)

Hahamlar Tevrat’ın hükümlerini tahrif edip bozarlarken, kendi statülerini korumaya çok önem vermişlerdir. Gizli Dünya Devleti’nin bugünkü yapılanışında, bunun etkisi görülmektedir.

Milattan sonra 2. Yüzyılda Tevrat’la ilgili yapılan bütün yorum ve değerlendirmeler, Haham Nasi Yuda tarafından toplanıp Talmut adı verilen bir kitap haline getirilmiştir. Talmut, Tevrat’ın tefsiri olarak kabul edilmektedir. Talmut, asıl kısmı Mişna ve yorum kısmı Gamera olarak isimlendirilen iki kısımdan oluşmaktadır(1). Yahudilikte, Talmut’un hükümleri, yasa olarak kabul edilmekte olup eğitim öğretim sisteminin merkezinde yer alır:

“Her Yahudinin öğrenimini üç kısma ayırması ve üçte birini Tevrat’ın eğitimine, diğerini Mişna’nın eğitimine ve diğerini de Gemara’nın eğitimine ayırması gerekir.”(1; İbrani Edebiyetı, s: 14’den alıntı.)

Hahamlar, Dünya hâkimiyeti, Yahudi ırkının üstünlüğü ve bunun gibi konularla ilgili birçok Tevrat hükmünü, yanlış yorumlayarak, çarpıtarak ve genişleterek Talmut’a koymuşlardır. Özetle, Gizli Dünya Devleti, Kabala-Tevrat-Talmut eksenli, ideolojik bir yapılanıştır.

Gizli Dünya Devleti: Üç Düzlemde Hiyerarşik Bir Yapılanış

Kabala-Tevrat-Talmut düşüncesinin vücut verdiği yapılanışlarda, gizlilik, sır saklama ve itaat esastır. Birçok sır, kodlanmış olarak sembollerle saklanmaktadır. Semboller aracılığıyla sırlar ve dava, korunarak, nesilden nesile aktarılmaktadır.

1933 yılında ABD başkanı Roosevelt tarafından bir doların üzerine, daire içerisinde, tepesinde tek bir göz, en altında Latin harflerle 1776 tarihi yazılı olan bir piramit(ehram) yerleştirilmiştir. Piramidin en altı ile en üstü arası, katlara ayrılmış ve her katında ayrı bir yazı bulunmaktadır. Dairenin içinde Piramidin dışında, en üstte, Annoit Koektist(Zafere Ulaşıldı), en altta, Novrus Kordosecolorun( Yeni Dünya Düzeni) yazıları bulunmaktadır.

Sade ABD vatandaşı için yapılan yorum, 1776 yılında ABD kurularak zafere ulaşılmış ve yeni bir dünya düzenine kavuşulmuştur şeklindedir. Gerçekte, 1776 tarihi, Adam Weisshavst tarafından İlluminatı( Mürşitler, Aydınlatıcılar) locasının kuruluş tarihidir. Annoit Koektist(Zafere Ulaşıldı) ise doların dünya parası yapılması ile gizli dünya devletinin zafere ve böylelikle Novrus Kordosecolorun (Yeni Dünya Düzeni)’ gidilmektedir. Gizli Dünya Devleti’nin müntesiplerine verilen mesaj budur.

Piramit, genel olarak, Gizli Dünya Devleti’nin yapılanışını temsil etmektedir. En üstten en alta doğru, kesin itaat içeren, kademeli hiyerarşik bir yapının var olduğunu göstermektedir. Gizli Dünya Devleti kitabına göre, en üstte herkesi gözleyen, kontrol eden göz ile en altta var olan insanlık arasında 3 ana düzlemde, kademeli bir yapı bulunmaktadır(1,2):

• 1- Hiç Görünmeyenler:

a. RT (3 Kabbalisten Oluşan Üst Komuta Kademesi)

b. 13’ler Meclisi

c. 33’ler meclisi

d. 300’ler Kulübü

13’ler Meclisi, 33’ler meclis ve 300’ler meclisi, SANHEDRİN, En üst Yönetim Meclisi olarak isimlendirilmektedir.

• 2-Ucu Gözüken Büyük Kısmı Gizli Olan Kademeler(5 Kademe) :

a. B’nai B’rıth- Bilderberg(Görünen en üst Ara Koordinasyon ve Yönetim Kademesi)

b. Büyük Şark Locası Teşkilatı(Fransız Mason Locası)

c. Komünizm( Rusya Mason Locası)

d. İskoç Locası Teşkilatı: 1-33 Derece( İngiliz Mason Locası)

e. York Locası Teşkilatı( Alman Mason Locası)

• 3- Halkın İçine Giren Ve Yukarının Emirlerini Uygulayan Saçaklar(Alt Kademeler; Üç Kademe):

a. Rotary-Lions-Diner-Propeller, YMCA

b. Mavi Localar

c. Önlüksüz Masonlar

Piramidin tepesindeki üçgen içindeki göz, Mason ilahi olan Lüzifer(Şeytan)’in gözü olup eğik bakmaktadır, şaşıdır. Bu göz, bütün yapıyı gözlemekte ve kontrol etmektedir. Masonlar, birbirleri ile tanışmak için bu bakış tarzını, parola olarak kullanmaktadırlar. Bu bakışla birlikte özel tokalaşma teknikleri bulunmaktadır.

Ahtapotun Beyni (Gizli Dünya Devletinin Beyni): RT

En üst kademe olup üç Hahamdan oluşmaktadır. Bunlar Kabbalizmin bütün sırlarını bilmektedir. Buranın üyeleri, Sanhedrin denilen meclis tarafından seçilirler(1).

Ahtapotun Gövdesi (Gizli Dünya Devletinin Gövdesi): Sanhedrin

Sanhedrin meclisi üyeleri, Kabbala eğitimi almış hahamlar arasından seçilen 70 üyeden oluşmaktadır. Genel Gözetim Meclisi olarak çalışır. Bu gruba bağlı olarak çalışan ayrıca, bir Yeminli 70’ler Grubu var olup bunlar, Siyonizm adına tüm dünyanın yönetimi ile Gizli Dünya Devletinin yönetiminden sorumludurlar. Sanhedrin’in altındaki tüm kademler, Yeminli yetmişler grubuna kayıtsız şartsız itaat emekle sorumludur. Yeminli yetmişler grubunun en önemli ve etkin üyeleri arasında, Rockfeller ve Rothshild’ler bulunmaktadır.

Sonuç:

Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta, Pakistan’da, Afganistan’da, özetle İslam coğrafyasının her tarafında, ne olduğunu ve nereye götürülmek istendiğini anlamak için Gizli Dünya Devleti kitabını okuyunuz.

Ne yapılmak istendiğini görürsek, ne yapacağımızı daha rahat anlar, planlar ve uygulamaya sokarız.

Prof. Burhanettin Can 

Kaynaklar

1- Allen, G., Gizli Dünya Devleti, Milli Gazete, İstanbul, S: XXVII- XXXI, 1996.

2- Mars, T., İllüminatı, Entrika Çemberi, Timaş Yayınları, İstanbul, S:54, 2002.

http://www.rasthaber.com/yazar_13927_834_ahtapot–gizli-dunya-devleti.html

Paylaş:

Yorumlar

“649) AHTAPOT: GİZLİ DÜNYA DEVLETİ” yazisina 11 Yorum yapilmis

 1. sedat ergen yorum tarihi 3 Ocak, 2013 21:05

  Buna inanın: Novrus Kordosecolorun (Yeni Dünya Düzeni) bir devlettir, şimdiki adı “Dünya Ticaret Örgütü”dür ve her türlü yönetsel organı mevcuttur….

 2. Prof.Dr.Burhanettin Can yorum tarihi 25 Aralık, 2014 01:08
 3. Hasan DEMİR yorum tarihi 7 Ocak, 2015 02:37

  “Gizli dünya devleti ve emrindekiler”
  Tek bir dünya, tek bir yönetim, tek bir düzen özlemi her zaman var olmuştur. Bu uğurda mücadele eden liderler, din adamları, ideologlar olmuştur.
  Çağımızda dünya’yı tek merkezden yönetmede önemli aşama kat eden gizemliliği koruyan güçler; kapalı örgütlenmeleri yenilerken, açık örgüler olarak;

  BM, Unesco, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, İLO

  gibi kuruluşlarda yapılanmıştır.
  1/Gizlilik, 2/İtaat ve 3/Konulan Kurallara kesin bağlılık; üç temel ilke kabul edilmiştir.
  Bu üç temel ilke ile yürütülen faaliyetlerde semboller yer alır.
  Bu sembollerin manasını en üst dereceye ulaşmış kimseler tam olarak bilir.
  Dünya PARA birimi DOLAR’ın EHRAM’ının üzerine
  “Annoit Koektist” sözü vardır. Anlamı zafere ulaşıldı demektir.

  Gizli Dünya Devleti; DOLAR’ı dünya parası yapmakla ve kendi ehramını bu paranın üzerine yerleştirmekle kendisini zafere ulaşmış addetmektedir.

  PİRAMİT’in altındaki NOVUS ORDO SE CLORUM sözü ise Yeni Dünya Düzeni demektir.
  PİRAMİT’in alt kısmına gelince; 1776 tarihi bilinenin aksine ABD’nin bağımsızlığını kazandığı 1776 münasebetiyle değil Adam Weisshavst tarafından ilk Mürşitler LOCASInın 1 Mayıs 1776’da kurulmuş olmasındandır.
  PİRAMİTin en altındaki birinci basamağı;

  Humanismus yani tüm insanlığı ifade etmektedir. Böylece bu piramit insanlığı nasıl kontrol ettiğini belirtmektedir.
  PİRAMİTin en alttaki insanlığın kademelerini; 3 grupta toplamak mümkündür.
  1. Halkın içine giren ve üstekilerin emirlerini uygulayan saçaklar:
  – Rotary, Lion, Diner, Propeller, YMCA
  – Mavi önlüklüler
  – Önlüksüz MASONLAR
  2. Ucu gözüken, büyük kısmı gizli olan kademeler: Bunlar 5 basamak halindedir.
  – B’NAİ B’RITH, BİLDERBERG teşkilatları: görünen EN yüksek İdari aşamasıdır.
  – Büyük Şark Locası: (Fransız mason locası)
  – Rusya mason locası
  – İskoç Locası Teşkilatı: 1.33 (İngiliz mason locası)
  – York Locası teşkilatı: (Alman mason locası)
  3. Hiç gözükmeyen gizli kademeler: Bunlar da 4 basamaktır.
  – RT: En üst gizli basamak (3 Kabbalistten oluşan en üst komuta kademesi)
  – 13’ler meclisi
  – 33’ler meclisi
  – 300’ler kulübü Sanhedrin (En üst Yönetim meclisi)

  En alttaki insanlık ile beraber bu basamaklar 13 kademeyi oluşturmaktadır. Hıristiyanların aksine 13 rakamı SİYONİZM’de Uğurlu sayılmaktadır.
  PİRAMİT’in en üstteki üçgen içindeki Göz: Bu sembol Nihai GAYEyi temsil eder. Bu gaye; Lüzifer, yani MASON İLAHInın Gözü! Bu göz ‘’Allah her şeyi görür’’ gerçeğinin karşısında bizim ilahımız da her şeyi görür, hatta her şeyi daha iyi görür iddiasını temsil etmektedir. Bu göz Lüzifer yani ŞEYTAN’ın gözüdür.
  Eğik bakmaktadır ve ŞAŞIdır. MASONLAR birbirleriyle tanışmak için BU Parolayı kullanırlar. Bir araya geldiklerinde tokalaşırken bir yandan sağ ellerinin başparmağı diğerinin eline özel şekilde bastırmakla ve Gözlerini Eğik tutarak Aşağıya doğru bakarlar.

  SANHEDRİN 300’ler meclisi
  Sanhedrin üyeleri, Kabbala Eğitimi almış olan HAHAMLARın içinden seçilirler.
  Bu gizli yönetim meclisi kadrosunun içinde genel yönetimi gözeten 70 Kabbalist HAHAM, Genel Gözetim Meclisi olarak İSRAİL’de toplanırlar. Bu mecliste, bir eksilme olursa yerine yeni üyeleri seçmek yetkisiyle görevli 4 HAHAM bulunur.
  SANHADRİN’deki Kabbalist HAHAMLARa bağlı olarak çalışan ayrıca bir yeminli 70’ler grubu vardır.

  ABD’de ROCKEFELLER, İngiltere’de ROTSCHILD bu Yeminli 70’ler grubu’ndadır. Yeminliler grubu bütün dünya ülkelerinde teşkilatlanmıştır.
  PİRAMİT’in Sanhadrin’in üst kademesi altındaki bütün kademeler bunlara bağlıdır. Gizli Dünya Devleti’ni teşkil etmek üzere Yeminli 70’ler grubu’na bağlı olarak diğer gruplarda yer alır.

  33’ler Meclisi
  Dünyadaki birçok siyasi ve ticari gelişmelerden sorumlu olan bu grup pek çok gizli protokoller gerçekleştirir.

  13’ler Meclisi
  13’ler Kraliyet Konseyi, en zengin ve güçlü ailelerden oluşur. Dünya’yı 300’ler Komitesi’ne verdikleri emirler doğrultusunda yönetmeye çalışır.

  Yukarıdaki satırlar Prof. Dr. NURULLAH AYDIN’ın 2 Şubat 2014’te kaleme alıp servis ettiği bir metindir ve bugünkü dünyanın en acı hakikatini dile getirmektedir.
  http://www.giresunpostasi.net/artikel.php?artikel_id=1207

 4. Prof. Dr. Nurullah AYDIN yorum tarihi 7 Ocak, 2015 03:55

  GİZLİ DÜNYA DEVLETİ VE EMRİNDEKİLER
  Tek bir dünya, tek bir yönetim, tek bir düzen özlemi her zaman var olmuştur. Bu uğurda mücadele eden liderler, din adamları, ideologlar olmuştur.
  Çağımızda dünya’yı tek merkezden yönetmede önemli aşama kat eden gizemliliği koruyan güçler; kapalı örgütlenmeleri yenilerken, açık örgüler olarak;
  BM, Unesco, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, İLO
  gibi kuruluşlarda yapılanmıştır.
  1/Gizlilik, 2/İtaat ve 3/Konulan Kurallara kesin bağlılık; üç temel ilke kabul edilmiştir.
  Bu üç temel ilke ile yürütülen faaliyetlerde semboller yer alır.
  Bu sembollerin manasını en üst dereceye ulaşmış kimseler tam olarak bilir.
  Dünya PARA birimi DOLAR’ın EHRAM’ının üzerine
  “Annoit Koektist” sözü vardır. Anlamı ZAFERE ulaşıldı demektir.

  Gizli Dünya Devleti; DOLAR’ı dünya parası yapmakla ve kendi ehramını bu paranın üzerine yerleştirmekle kendisini zafere ulaşmış addetmektedir.

  PİRAMİT’in altındaki NOVUS ORDO SE CLORUM sözü ise Yeni Dünya Düzeni demektir.

  PİRAMİT’in alt kısmına gelince; 1776 tarihi bilinenin aksine ABD’nin bağımsızlığını kazandığı 1776 münasebetiyle değil Adam Weisshavst tarafından ilk Mürşitler LOCASInın 1 Mayıs 1776’da kurulmuş olmasındandır.
  PİRAMİTin en altındaki birinci basamağı;
  Humanismus yani tüm insanlığı ifade etmektedir. Böylece bu piramit insanlığı nasıl kontrol ettiğini belirtmektedir.
  PİRAMİTin en alttaki insanlığın kademelerini; 3 grupta toplamak mümkündür.
  1. Halkın içine giren ve üstekilerin emirlerini uygulayan saçaklar:
  – Rotary, Lion, Diner, Propeller, YMCA
  – Mavi önlüklüler
  – Önlüksüz MASONLAR
  2. Ucu gözüken, büyük kısmı gizli olan kademeler: Bunlar 5 basamak halindedir.
  – B’NAİ B’RITH, BİLDERBERG teşkilatları: görünen EN yüksek İdari aşamasıdır.
  – Büyük Şark Locası: (Fransız mason locası)
  – Rusya mason locası
  – İskoç Locası Teşkilatı: 1.33 (İngiliz mason locası)
  – York Locası teşkilatı: (Alman mason locası)
  3. Hiç gözükmeyen gizli kademeler: Bunlar da 4 basamaktır.
  – RT: En üst gizli basamak (3 Kabbalistten oluşan en üst komuta kademesi)
  – 13’ler meclisi
  – 33’ler meclisi
  – 300’ler kulübü Sanhedrin (En üst Yönetim meclisi)
  En alttaki insanlık ile beraber bu basamaklar 13 kademeyi oluşturmaktadır. Hıristiyanların aksine 13 rakamı SİYONİZM’de Uğurlu sayılmaktadır.
  PİRAMİT’in en üstteki üçgen içindeki Göz: Bu sembol Nihai GAYEyi temsil eder. Bu gaye; Lüzifer, yani MASON İLAHInın Gözü! Bu göz ‘’Allah her şeyi görür’’ gerçeğinin karşısında bizim ilahımız da her şeyi görür, hatta her şeyi daha iyi görür iddiasını temsil etmektedir. Bu göz Lüzifer yani ŞEYTAN’ın gözüdür.
  Eğik bakmaktadır ve ŞAŞIdır. MASONLAR birbirleriyle tanışmak için BU Parolayı kullanırlar. Bir araya geldiklerinde tokalaşırken bir yandan sağ ellerinin başparmağı diğerinin eline özel şekilde bastırmakla ve Gözlerini Eğik tutarak Aşağıya doğru bakarlar.

  SANHEDRİN 300’ler meclisi
  Sanhedrin üyeleri, Kabbala Eğitimi almış olan HAHAMLARın içinden seçilirler.
  Bu gizli yönetim meclisi kadrosunun içinde genel yönetimi gözeten 70 Kabbalist HAHAM, Genel Gözetim Meclisi olarak İSRAİL’de toplanırlar. Bu mecliste, bir eksilme olursa yerine yeni üyeleri seçmek yetkisiyle görevli 4 HAHAM bulunur.
  SANHADRİN’deki Kabbalist HAHAMLARa bağlı olarak çalışan ayrıca bir yeminli 70’ler grubu vardır.

  ABD’de ROCKEFELLER, İngiltere’de ROTSCHILD bu Yeminli 70’ler grubu’ndadır. Yeminliler grubu bütün dünya ülkelerinde teşkilatlanmıştır.
  PİRAMİT’in Sanhadrin’in üst kademesi altındaki bütün kademeler bunlara bağlıdır. Gizli Dünya Devleti’ni teşkil etmek üzere Yeminli 70’ler grubu’na bağlı olarak diğer gruplarda yer alır.

  33’ler Meclisi
  Dünyadaki birçok siyasi ve ticari gelişmelerden sorumlu olan bu grup pek çok gizli protokoller gerçekleştirir.

  13’ler Meclisi
  13’ler Kraliyet Konseyi, en zengin ve güçlü ailelerden oluşur. Dünya’yı 300’ler Komitesi’ne verdikleri emirler doğrultusunda yönetmeye çalışır.
  Siyasi Partiler’de, İş dünyası’nda, Medya’da, Bürokrasi’de, Üniversiteler’de, Kim Kimdir?
  GünüN SözÜ: Oku, gez, düşün anla değerlendir kanat sahibi ol.

 5. *Uzm. Mehmet DERİ yorum tarihi 14 Ocak, 2015 04:18

  DÜNYAYI YÖNETEN TEHLİKELİ GİZLİ KÜRESEL ÖRGÜTLER VE BUNUN YANSIMALARI *Bilim Uzmanı, Araştırmacı-Yazar.
  http://www.ramazanozey.net/rozey/icerik/detay.asp?id=171&dil=tr

 6. Uzm. Mehmet DERİ yorum tarihi 24 Şubat, 2016 20:29

  DÜNYAYI YÖNETEN TEHLİKELİ GİZLİ KÜRESEL ÖRGÜTLER VE BUNUN YANSIMALARI

  “Dünyayı kimler yönetiyor?” sorusu hepimizi düşündüren bir soru. Acaba dünyamızı gerçekten kimler ve nasıl yönetiyor? İhtiyar dünyamızın gerçek efendileri kim? Bugünkü Gizli Dünya Devleti’nin/Küresel Çete’nin önemli kuruluşları kimlerden ve nasıl oluşuyor? Bu makalemizde bu sorulara cevap arayacağız.

  Her şeyden önce şunu özellikle ve önemle ifade etmek gerekirse, ihtiyar dünyamızı yöneten gizli/küresel seçkinler grubu oldukça az sayıda kişilerden oluşmakta; siyaset, sanayi, ekonomi, ticaret, banka/sermaye, silah, medya vb unsurlar başta olmak üzere birçok alanda güçlü ve gizli bir örgütlenme sağlamışlardır. Ki bundaki gayeleri, bütün dünyayı kendilerine köle yapıp “Küresel Efendiler(!) olmak istemeleridir. Dünyadaki siyasî ve ekonomik krizlerin, savaşların, ihtilallerin, siyasî cinayetlerin, hükümet düşürmelerin, salgın hastalıkların meydana gelmesinde bu küresel efendilerin rolü oldukça büyüktür.

  Bu küresel gizli örgütlerin/küresel efendilerin başını İlluminati (aydınlanma demek) denilen örgüt çekiyor. İlluminati, 1 Mayıs 1776 da Adam Weishaupt tarafından Almanya Bavyera’da kurulmuştur. Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesinde hukuk profesörü iken masonik eğilimlere merak sarmış ve bir gizli örgüt kurmuştur. Ama hükümete karşı bazı hareketler de içeren yayınları nedeniyle 1786’da polis tarafından basılmış ve ondan sonra da tamamen yeraltına inmiştir. İlluminati’nin daha sonra çok güçlendiği ve 1833’de Yale Üniversitesinde General William Russel tarafından Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü (Skulls and Bones Society-SBS) olarak kurulduğu öne sürülmektedir. Yani bir anlamda SBS; İlluminati’nin ABD’deki devamı ve uzantısıdır.

  İlluminati örgütünün temelini WASP (White/Beyaz Anglo-Sakson, Protestan) dediğimiz Anglo-Sakson Beyaz Protestan Amerikalılar oluşturuyor; dünyadaki birçok gizli ve küresel oluşum bu WASP grubu tarafından örgütlenmektedir. İlluminati, adını ve üyelerini inanılmaz bir sır gibi saklayan ölümcül bir kuruluştur. Bugün hemen her ülkede mevcuttur. Özel eğitim, tören ve alt kültürlerden gelmeyenler İlluminati’ye kabul edilmezler. ABD başkanlarının pek çoğu İlluminati’den ya icazet alırlar ya da üyesidirler. İlluminati o kadar gizlidir ki, varlığından bile bahsedilmez. Bu gizli örgüte ihanet edenlerin cezası kayıtsız şartsız ölümdür. İlluminati’nin NATO ile veya Gladyo gibi yeraltı örgütleri ile de ilişkisi olduğu bilinmektedir.

  İlluminati şebekesinin temel amacı bütün dünyayı tek merkezden yönetebilmek için eli her tarafa uzanabilen bir ağ oluşturmaktı. Fakat bunun gerçekleşmesi için birbirleriyle irtibatlı birtakım alt örgütlerin oluşturulmasına ihtiyaç vardı. Bu alt örgütlerden biri de Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü (Skulls and Bones Society-SBS)’dür. Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü (SBS)’nün fikirleri ve törenleri masonlarınkine çok benzemektedir. Beyin yıkama uygulamasının bir başlangıcı olarak ‘inisiasyon’ töreni adı verilen bir tören uygulanır. Bu törende üyeliğe kabul edilen kişi çırılçıplak soyunup bir tabuta girer. Tabuttan çıktığında kendini yeniden doğmuş gibi kabul eder. Ondan sonra artık kafa yapısını SBS şebekesinin organizatörleri ve bu şebekenin dayandığı fikirler şekillendirir. İşleyiş tarzı, bir üst birimi olan İlluminati’ninkine çok benzer. Son derece gizli çalışır. Üyelerinin dışarıya bilgi sızdırmamasına büyük önem verilir. Bu örgüte üyelik ancak davetle mümkündür. Yani bir kimse kendi istese de örgütün içinden bir davet olmadan bu isteği dikkate alınmaz. Örgütü organize edenler özellikle seçtiklerini almak ve onları da önemli konumlara getirmek amacıyla bu sistemi uygulamaktadırlar. Bir kişinin örgüte kabul edilmesi için WASP (White, Anglo-Sakson, Protestan) dediğimiz Anglo-Sakson Beyaz Protestan Amerikalı olması şartı aranır. Bu örgütün son 150 yılda 2 bin 500’den fazla üyesi olmuştur. Bunların hepsi de Amerika’da her alanda kilit noktalara gelmişlerdir. Örgüte alınanların aile fertleri ve akrabaları da elit tabakadan kabul edilirler. ABD eski başkanı baba Bush ve oğul Bush da, bu örgütün üyesidir.

  SBS’nin temelinde bir çelik çekirdek iç hücre, etrafında daha büyük bir çember, onun etrafında da daha dış bir yapılanma vardır. Chapter 322 ismi ile de anılan iç merkezin direkt olarak merkezde olmak şartıyla Trilateral Komisyon, CFR, Bilderberg, Atlantik Konsül (Masonik Grup), Bohemian Grove (veya Bohemian Club), Pilgrem Society, ve SBS’nin dış gölge örgütleri -üye almak için- oluşturdukları yan kulüpleri vardır.

  Örgütün merkezi Yale Üniversitesi’ndedir ve örgüte her yıl sadece 15 erkek üye kabul edilmektedir. Bu örgüt masonik örgütlenmenin bir kanadı sayılır. Amerika’da oldukça etkili olan örgütün mensupları toplumda hemen her yapıya girmiştir. Bunların içinde Beyaz Saray, Yüce Divan, medya, iş ve endüstri, federal banka sistemi, kanun yapıcı kurullar, mahkemeler vs. yer alır. Yeni Dünya Düzeni teorisinin geliştirilmesinde de en önemli rol oynayan organizasyonlardan biri de bu örgüttür.

  Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü (SBS), İlluminati Örgütünün devamıdır demiştik. Bu ikisinin bir çalışma irtibatı ve koordinasyon içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca şunu da ifade edelim ki, üyelerinin tamamına yakını aynı zamanda İlluminati’nin Yuvarlak Masa Teorisi’ne göre oluşturulan Bilderberg ve Dış İlişkiler Komisyonu (CFR) gibi organlara üyedirler.

  Burada yeri gelmişken kısaca Yuvarlak Masa Teorisi’nden bahsedelim. İlluminati örgütünün temel amacı bütün dünyayı tek merkezden yönetebilmek için eli her tarafa uzanabilen bir ağ oluşturmaktı. Bunun gerçekleşmesi için birbirleriyle irtibatlı birtakım alt unsurların oluşturulmasına ihtiyaç vardı. İşte bundan dolayı bir Yuvarlak Masa (The Round Table) Teorisi geliştirildi. Bu teoriye göre şekillendirilecek organlar, üstlendikleri görevlere göre kendi aralarında bir irtibat ağı kuracak, bilgi alış verişinde bulunacak ve dünya ülkelerini yönlendirecek politikalar geliştireceklerdi. Yuvarlak Masa organlarının elemanları kendi ülkelerinde etkili kişiler olacaklardı.

  Yuvarlak Masa teorisi ilk olarak 1877’de John D. Rockefeller, Cecil Rhodes, John P. Morgan, Andrew Carnegie ve Mayer A. Rothschild’dan oluşan beşli tarafından ortaya atılmıştır. Bunların hepsi de İlluminati şebekesinin üyeleriydi ve üçü yani Rockefeller, Morgan ve Rothshild Yahudi kökenliydi. Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü’nün bağlı olduğu İİlluminati’den başka; 1-CFR (Council on Foreign Relations-Dış İlişkiler Konseyi), 2-Rose Croix (Gül Haç), 3-Trilateral (Üçlü) Komisyon ile de direkt ilişkileri vardır. Bu üç küresel gizli güç hakkında biraz bilgi vermemiz, konumuzun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

  1-Dış İlişkiler Komitesi (CFR- Council of Foreign Relations)

  Dış İlişkiler Komitesi (CFR- Council of Foreign Relations) Gizli Dünya Devleti’nin en önemli organlarından biridir ve Yuvarlak Masa teorisine göre şekillendirilmiş organizasyonların da eskilerindendir. Bu yüzden CFR üzerinde biraz ayrıntılı bir şekilde durmak gerekmektedir.

  CFR, 21 Temmuz 1921’de New York’ta kuruldu. Kuruluşunda Yahudi kökenli Walter Lippmann’ın önemli rolü olmuştur. Fakat bu oluşumun kurulmasıyla ilgili ilk karar Birinci Dünya Savaşı sonrasında toplanan Versailles (Versay) Barış Konferansı’nda alındı.

  CFR, 2. Dünya Savaşı’nda da çok önemli bir rol oynamıştır. Foreign Affairs adlı ünlü dergi bu örgütün yayın organıdır. Bu dergi vasıtasıyla dünya kamuoyu üzerinde bir politik yönlendirme yapmaya çalışmaktadır. Gizli Dünya Devleti organları gibi CFR’de son derece gizli çalışmaktadır. Ancak yönlendirme amaçlı faaliyetlerini dışa yansıtmakta ve bu yansıtma ile açıktan çalıştığı intibaını vermeye gayret etmektedir.

  Yüzyıllardır ülkü piramiti, Süleyman mabedi, tek hükümetli dünya, Sion’un oğullarının vaat edilmiş birleşik krallığı, evrensel kardeşlik gibi fikirleri savunan gizli cemiyetlerin bu ideolojisini ilk harekete resmi olarak geçiren kuruluş CFR’dır. Globalizm (Küresel Amerikan Hâkimiyeti)in gizlilikten çıkıp dünyaya ilanı CFR’nın kuruluşu ile başlamıştır.

  Genellikle Newyork ve Washington’da yaşayan zenginler ve elitler bu örgüte üye olurlar. Ticaret, sanayi, banka, medya, akademi, istihbarat, teknoloji alanlarda en etkin konumlarda bulunan 3 bin 300 üyesi mevcuttur. Bu üye sayısı önceleri 600 ile sınırlıyken günümüzde artış göstermiştir. Özellikle Amerika’daki istihbarat örgütleri üzerinde oldukça güçlüdür. FBI, CIA, DIA, DEA ve başka istihbarat şefleri bu örgütün de elemanıdır ve CFR’nin ilkelerinden dışarı çıkamazlar, CFR’nin emrindedirler.

  CFR; WASP (Anglo-Sakson Protestan Beyaz aileler) ve Yahudi ailelerin birleştiği bir üst kurumdur. Bu ailelerden en meşhurları dünyanın en zengin ailesi olan Rothschild ailesidir ki, kendileri ABD dolarını basan Yahudi kökenli İngiliz ailedir. Diğeri ise Rockefeller ailesidir ki, bu aile de dünyanın sayılı zengin ailelerinden biridir. Gizli Dünya Devleti’nde çok önemli etkinliği olan Rockefeller ailesinin bir ferdi olan David Rockefeller, CFR’nin onursal başkanı olarak kabul edilmektedir. Yazımızda bahsettiğimiz tüm örgütlerin perde arkasındaki/başındaki isim David Rockefeller’dir.

  IMF (Uluslararası Para Fonu), Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası da CFR’nin tamamen etkisi ve yönetimi altındadır. Geri kalmış ülkeleri fakirleştirmek/sömürmek ve ekonomilerini yok etmek böylece o ülkelerin bağımsızlıklarını ellerinden alma yolunda bu tür kuruluşlar CFR’nin emirleri doğrultusunda çalışmaktadır.

  1921’de kurulduğundan beri CFR, ABD’nin özellikle dış siyaset ve savunmasında son derece etkili olmuştur. Her yönetimde, en azından Dış İşleri, Savunma, Hazine ve Milli Güvenlik Bakanları CFR’dendir. Belli başlı basın-yayın kuruluşlarında da (NBC, ABC, CBS tv’leri, The New York Times ve Washington Post gazeteleri) CFR üyeleri bulunmaktadır.

  CFR, Amerika Birleşik Devletleri yapısı içerisinde Roosvelt döneminde kurumsallaşmasını tamamlamıştır. O günden bu yana, Başkanların yanı sıra ABD hükümetlerinin üyelerinin neredeyse tamamı CFR üyelerinden oluşmuştur. Bu üyelerin tamamı yüksek dereceli Masondur veya Mason eşleridir. ABD’nde halen 5 milyonun üzerinde mason bulunmaktadır. CFR üyeleri aynı zamanda, Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü (SBS)’nün, Bilderberg’in veya Trilateral (Üçlü) Komisyonunun üyesi olabilirler. Ancak bugüne kadar her üç kuruluşa da üye olanların sadece ABD vatandaşları (WASP grubu) oldukları gözlemlenmiştir.

  ABD’nin eski başkanları Bill Clinton ve Jimmy Carter, Antony Lake, Al Gore, George Bush (baba ve oğul her ikisi), oğul Bush’un başkan yardımcısı Dick Cheney, eski bakan Warren Christopher, Savunma bakanı Colin Powell, Les Aspin, eski CIA direktörü James Woolsey, yine CIA eski direktörü Robert Gates, ABD hava kuvvetlerinin eski sekreteri Donald Rice, ABD’nin eski Pakistan büyükelçisi Robert Oakley, ABD eski Dışişleri bakanı ve ayı zamanda bu ülkedeki Yahudi lobisinin başını çeken Henry Kissenger, eski Savunma bakanları James Baker, Donald Ramsfeld ve Casper Weinberger, Jimmy Carter döneminin ulusal güvenlik danışmanlarından ünlü stratejist Zbigniew Brzezinski, baba George Bush döneminin ulusal güvenlik danışmanlarından general Brent Scowcroft, eski hazine bakanı Lloyd Bentsen, eski devlet bakanı George Shultz, eski ticaret bakanı Robert Mosbacher, ABD’li ünlü finansör ve para piyasalarında spekülasyonlar yaparak milyarlar kazanmasıyla tanınan, Soros Vakfı vasıtasıyla dünya ülkelerinin geleceği için Gizli Dünya Devleti’ne hizmet edecek yöneticiler yetiştirmeye çalışan Yahudi kökenli George Soros, ABD’nin CFR üyesi ünlülerinin başında gelir. Bu isimler ABD politikasında söz sahibi ya da geçmişte söz sahibi olmuş CFR üyesi ünlülerin sadece az bir kısmını teşkil etmektedir. CFR üyelerinin birçokları aynı zamanda Bilderberg ve/veya Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü (SBS) üyesidirler. Yukarıda da ifade edildiği gibi bu gizli ve küresel örgütler birbirileriyle bağlantılıdırlar. Ortak amaçları ise dünyayı kendi amaçları doğrultusunda yönetip “Küresel Efendi” olmaktır.

  2-Rose Croix (Gül Haç) Örgütü

  Rose Croix (Gül Haç) Örgütünün tarihi ta 17. yüzyıla kadar dayanır. Örgütün tüm özellikleri masoniktir ve Tapınak Şövalyeleri ile ilişkileri olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır. Rose Croix (Gül Haçı) örgütünün tüm özellikleri gizlidir. Daha sonra ABD’ye masonluğu getiren kişiler ve Benjamin Franklin de Gül Haç örgütünün iç çekirdeğindendir. Tapınak Şövalyeleri’nin devamı olan Rose Croix; İlluminati, Skulls and Bones Society-SBS; Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü SBS- Yale Üniversitesinde kurulmuştur), Trilaterral Komisyon ve CFR gibi isimlendirilen örgütlerin birbirleriyle doğrudan ve direkt ilişkiler ağı içinde oldukları bilinmektedir. Hayata geçirilmiş olan “Yeni Dünya Düzeni” teorisinin temelleri (eldeki ilk kayıtlara göre) 1882 yılında atılmıştır.

  Fransız İhtilali ve Amerikan İhtilalinde de gelişen devrimci masonik örgütlenme Rose Croix ile iç içedir. Gül Haç isminin de çok sembolik bir anlamı vardır. Rose Croix ayrıca pek çok yönü ve mistik işlevi ile Kabalizmle iç içedir, bu da hem Yahudilerden hem de konuyu işleyen Tapınak Şövalyelerinden geçmiş bir gelenektir. 1623’de Gül Haç örgütü Paris’te çok yaygındı ve bazı üyelerinin görünür, bazı üyelerinin de görünmez olduğu ve görünmez olanların şeytanla işbirliği içinde olduğu dedikodusunu doğurmuştur. 1640’larda Avrupa ve İngiltere’de pek çok Rose Croix örgütü mevcuttu ve Ashmole ve Lilly tarafından Londra’da 1646’da kurulan bir locanın Hür ve Kabul Edilmiş Masonluğun, Tapınak Şövalyeleri ile birlikte temeli attığı iddia edilmiştir. 17. yüzyıldan sonra Gül Haç Örgütü masonluktan daha gizli ve daha ölümcül bir biçimde devam etmiş ve bir kola ayrılarak İlluminati’yi oluşturmuştur. Rose Croix o kadar gizlidir ki, halen sürüp sürmediği bile resmi olarak bilinmemektedir. Şeytana taparlar mı? Bu konu belirsizdir, ama 20. yüzyılın başında Golden Dawn (Altın Gündoğumu) isimli koyu okkült (gizli), kara büyü ve satanizm örgütünü kuran Aleister Crowley’in Rose Croix örgütünden olduğu iddia edilmektedir, aynı zamanda Crowley, “Hür Kabul Edilmiş Masonlar Locası”nda Büyük Üstadlık yapmış, 33. derece mason olmuştur.

  3-Trilateral (Üçlü) Komisyon

  Yuvarlak Masa teorisine göre şekillenen örgütlerden biri de Trilateral (Üçlü) Komisyon (TK)’dur. Bu komisyon 1973’te her ikisi de Yahudi olan David Rockefeller ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmuş gizli bir örgüttür. Bu iki kişinin aynı zamanda CFR üyesi de olduklarını hatırlatalım. Bu örgütün ortaya çıkmasında aşağıda bahsedeceğimiz Bilderberg grubunun çalışmalarının çok önemli rolü olmuştur. Bu örgütlerin hepsinin de ortak özelliği gizli olmaları ve aynı ideale hizmet etmeleri; birbirleriyle bağlantılı olmalarıdır. Her ne kadar adresi, yeri, üyeleri belli ise de yaptığı aktivitelerin ardında gizli amaçlar ABD’li istihbarat örgütleri ve NATO’nun gizli özel savaş örgütleri vardır.

  Üçlü Komisyonun amacı, dünya kamuoylarını ve devletlerin siyasî kararlarını o şekilde etkilemektir ki, tüm dünyanın ulusları, hükümetleri ve iktisadî yapıları, uluslar ötesi banka ve şirketlerin çıkarlarına hizmet edecek. Bu amaç için, halklar/toplumlar bağımlı kılınacak, karşıt sesler susturulacak, demokrasi, denetim ve gizli teşkilâtlar aracılığıyla rafa kaldırılacak. Nihai amaç ise, tek dünya iktisadı, tek dünya devleti, tek dünya parası ve tek dünya dini (Küresel ABD hâkimiyeti ve Siyonizm) ortaya koymaktır.

  ABD başkanlarının ve Avrupa, Amerika ve Japonya’daki yönetici kadroların çoğu TR üyesidir. Tüm dünyada TR, Bilderberg ve CFR birbirinin içine girmişlerdir ve her üçünün de üyesi olan 48 kişi vardır. Örneğin Bill Clinton, Brent Scowcroft (Ulusal Güvenlik Konseyi), John Mark Deutsch (eski CIA direktörü), Robert Strange McNamara (Savunma Bakanlığı Sekreteri), Henry Kissenger, Walter Fritz Mondale (Japonya Büyükelçisi) Benjamin Nye (Hazine Sekreteri) gibi dokunulmazlığı olan isimler her üç teşkilatın da üyesidirler.

  Bilderberg

  Bilderberg, Gizli Dünya Devleti’nin, ismi en çok duyulan organlarından biridir. Aslında Bilderberg, İlluminati şebekesinin emellerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirdiği Yuvarlak Masa Teorisine göre ortaya çıkarılmış bir oluşumdur.

  Yukarıda üzerinde durduğumuz CFR’nin ağırlık merkezini Amerika oluşturuyordu. Bu yüzden Bilderberg, CFR ve öteki örgütlerin Avrupa ayağını ve etkinliğini teşkil etmek için Hollanda’ da Oosterbeek şehrinde Bilderberg Oteli’nde 1954’te kurulmuştur.

  Bilderberg’in kökenleri 1877 Yuvarlak Masa toplantılarına kadar uzanıyor. Bu oluşumun hanedanları Andrew Carnegie, Peabody, Cecil Rhodes, Rothschild ve Rockefeller’dir. 1904’te yarı gizli bir cemiyet haline geldiler. O zaman açıkladıkları amaçları, dünyayı Anglo-Sakson hâkimiyetini esas alan, İngilizce konuşan bir oligarşik yapı altında birleştirmekti (WASP egemenliği). Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında bu amaçlarına uygun oluşumları desteklediler.

  Kuruluşun gerçekleştirildiği otelin sahibi de Hollanda kralıydı. Örgüt de ilk toplantının gerçekleştirildiği otelin adını alarak Bilderberg Group (Bilderberg Grubu) diye adlandırılmıştır. Bilderberg Grubu’nun kurucuları arasında Hollanda prensi Bernhard ve Polonyalı sosyolog Dr. Joseph Hieronim Retinger de vardır. Retinger, Bilderberg’ in fikir babası olarak bilinir. Aynı zamanda CFR üyesidir. Bilderberg’in kuruluşunda, ABD istihbarat örgütlerinin, özellikle CIA’ nin rolü olduğu çok iyi bilinmektedir.

  Bilderberg’in kuruluşunda asıl önemli rol oynayanlar ve finansörlük yapanlar Gizli Dünya Devleti organlarında ismi sıkça geçen Rothschild ailesidir. Rothschild ailesinin yaklaşık 500 trilyon dolar servetinin -dünyadaki mevcut servetin yaklaşık yarısı- olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Bilderberg’i Amerikalı Rockefeller ailesi tarafından da desteklenmişlerdir. Rockefeller ailesi Bilderberg’in ana çekirdeğidir. David Rockefeller, kurulduğu günden bu yana yapılan bütün Bilderberg toplantılarında hazır bulunmuştur. Bilderberg, dünyanın yönetimi ve küreselleşme konusunda her yıl farklı ülkelerde toplantılar yapar. Toplantılar son derece gizli şartlarda ve özel ortamlarda yapılır. Toplantıları genellikle her yılın mayıs ayının son haftasına denk gelmektedir. Katılanlar yaklaşık üç günlük toplantı süresince dış dünya ile bağlantılarını koparmak zorunda kalıyorlar. Üç gün süren bu toplantılara üyelerin eşleri bile çağrılmaz. Katılanlar, toplantılarda değil nelerin konuşulduğunu, nelerin gündeme geldiği hakkında bile herhangi bir bilgi vermekten kaçınırlar. Katılımcılar, edilen gizlilik yeminine ölünceye kadar sadık kalırlar. Örgütün üyesi olanların dışında hiçbir gazeteci veya yazar toplantıya alınmaz. Üye olanlar da dışarıya bir şey sızdırmazlar. Dolayısıyla medyanın toplantıların içeriği hakkında herhangi bir bilgi edinmesi mümkün değildir. Şimdiye kadar düzenlenen toplantılara birçok yazar da katılmış ama bu kişiler katıldıkları toplantıların içeriği hakkında tek satır bile yazmamışlardır. Bu da gizlilik prensibine ne kadar sıkı bir şekilde bağlı kalındığı hakkında yeterince fikir vermektedir.

  Örgütün “Spotlight” isimli bir dergisi yayınlanmaktadır. ABD’li gizli örgüt ve CFR üyelerinin birçokları aynı zamanda Bilderberg üyesidir. Aslında Bilderberg, CFR’nin çok daha gizli bir biçimde uluslararası boyuta yayılmış halidir. Amacı Yeni Dünya Düzeni’ni ve ABD-İngiltere hâkimiyetini ve emperyalizmini tüm dünyaya yaymaktır. Her yıl yapılan çok gizli ortamdaki toplantılarını hem CIA, hem de toplantının yapıldığı ülkenin istihbarat örgütü kontrol eder.

  Bilderberg kararlarının devlet yöneticilerinin değiştirilmesinde de önemli rolü vardır. İngiltere’nin eski başbakanı Margaret Thatcher’ın yükselişi ve düşüşü buna örnek gösterilir. Thatcher’in 1975’te Bilderberg toplantılarına katılmasının ardından yıldızının birden parlaması, bu gelişmenin hemen ertesinde yapılan İngiltere genel seçimlerinde masonların desteğiyle başbakanlığa seçilmesi ve bu görevini 3 dönem üst üste sürdürmüş olması, birçoklarının ortak görüşüne göre Bilderberg kararlarıyla onun desteklenmesi sayesinde olmuştur. Daha sonra gözden düşmesinin ve yıldızının sönmesinin sebebinin de Bilderberg grubunun, İngiltere’deki kraliyet rejimine direnmesi taleplerine itiraz etmesi olduğu Jim Tucker adlı bir İngiliz gazeteci tarafından dile getiriliyor. Thatcher’in düşüşünden sonra Tony Blair’in yükselişe geçmesinde de Bilderberg’in önemli rol oynadığı tahmin ediliyor. Çünkü Tony Blair de, Bilderberg toplantısına katılmasından sonra İngiltere başbakanlığına seçilmeyi başardı. ABD’nin son dönem başkanlarından Jimmy Carter, baba George Bush ve Bill Clinton’un iş başına gelmesinde Bilderberg kararlarının etkili olduğu konuyla ilgili araştırmalarda vurgulanmaktadır. Bilderberg’in ülkemizde de önemli temsilcileri vardır, amaçları Küresel Efendilerine kölelik yapmaktır.

  Bohemian Grove (Bohemian Klübü)

  Bohemian Grove (BG), aynı Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü-Skulls and Bones Society (SBS) gibi gizli amaçlar ve yöntemler için 1880’lerde California’da kurulmuş bir cemiyettir. Üyeleri, törenleri ve yaptıkları faaliyetleri çok gizli tutulur. Bohemian Grove, hem çok zengin hem de en kilit noktalardaki elitlerin oluşturduğu daha üst ve çok daha gizli bir seçkinler kulübüdür. En fazla ABD başkanı üyesi olan kulüp Bohemian Grove’dur. Georg Bush, Ronald Reagan, Gerald Ford, Richard Milhous Nixon gibi eski ABD başkanları da bu kulübün üyesidirler (nereye üye değiller ki; bu örgütlerin hepsi de bir, amaçları ise aynı).

  Kulüp, tarihinde çok tehlikeli ve gizli işlere imza atmıştır. Şöyle ki; atom bombası projesinin kararının verildiği yerin, düzeneğini ilk kurgulayan Prof. Dr. Ernest O. Lawrence’a bu kararın verdirildiği yer Bohemian Grove’dur. Vietnam’a savaş açılması kararının verildiği yer de Bohemian Grove’dur. Savaş tarihinin en alçakça saldırılarından biri olan iki Japon şehri Hiroşima ve Nagazaki’ye (zaman içinde 350 bini aşkın insan ölmüştür) atom bombası atılma kararı Bohemian Grove’de alınmıştır. Hidrojen bombasını icat eden Edward Teller, bu kulübün onur konuğuydu.

  Bohemian Grove toplantılarının yapıldığı merkezdeki çiftlik, aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir. Her şehirde tapınakları vardır. Sembolleri baykuştur. ABD’de Cumhuriyetçi başkan ve başkan adaylarının tümü bu örgüt/kulüptendir. Bohemian Grove; SBS, Pilgrem Society, Rotary Club gibi masonik cemiyetlerle iç içedirler. BG’dan icazet alamayan birisi; başkan seçilemez, istihbarat örgütünün başına getirilemez. Yine bu kulüp, sadece devlet yönetiminde değil iktisadî kuruluşlarda da önemli ve kilit noktalara gelmişlerdir Ayrıca pek çok istihbarat örgütünün başkanları veya üst düzey yöneticileri de BG veya SBS üyesidir. BG, SBS ile birlikte 1880’lerden beri Yeni Dünya Düzeninin ideologudur ve bu cemiyetlerdeki kişilerin çoğu ise Bilderberg, Trilateral Komisyon ve CFR’da yer alırlar. Bu örgütler ortak çalışırlar ve amaçları ortak olup bütün dünyada Küresel Hâkimiyeti sağlamaktır.

  Sonuç itibariyle şunları söylemek gerekir ise; günümüzde tüm dünya bu gizli ve küresel efendilerin hâkimiyeti altındadır. Bu örgütlerin hepsinin de ortak özelliği gizli olmaları ve aynı ideale hizmet etmeleri; birbirleriyle bağlantılı olmalarıdır. Bunların hepsi Masonik küresel/gizli örgütlenmelerdir; faaliyetleri, törenleri, temel felsefeleri, beyin yıkama yöntemleri hep birbirine benzer. Amaçları ise Küresel Amerikan İmparatorluğu’nu ve Büyük İsrail Devleti’ni kurmaktır. Bu yolda her yolu ve yöntemi/metodu mübah sayarlar. Biz Müslümanlara düşen görev ise bu küresel gizli örgütlenmeler hakkında doğru bilgiler edinmek; İslam kardeşliği etrafında birlik ve beraberlik sağlamaktır.
  BİBLİYOGRAFYA
  -Akar,Atilla, Derin Dünya Devleti Gizli Doktrinin Küresel Efendileri, Timaş Yay., İstanbul 2003.
  -Bilbilik, Erol, Dünyayı Yöneten Gizli Örgütler CFR-Bilderberg-Trilateral, Kaynak Yay., İstanbul 2002.
  -Bilbilik, Erol, CFR Dış İlişkiler Konseyi, Umay Yay., İstanbul 2005.
  -Bilbilik, Erol, Dünyayı Yöneten Gizli Örgütler – Küresel İktidarın Kurmayları, Profil Yay., İstanbul 2007.
  -Bilbilik, Erol, Amerikan Kuşatması / Büyük Oyunun Perde Arkası, Profil Yay., İstanbul 2008.
  -Bilbilik, Erol, Derin Dünya Devletinin Adamları, Kırmızı Kedi Yay., İstanbul 2010.
  -Ertan, Birol, Agarta İlluminati Savaşı, Şira Yay., İstanbul 2009.
  -Gönültaş, Nuh, Küresel Kıyametçilik, Bush ve Evanjelizmin Mesih Planı, Q-Matris Yay., İstanbul 2003.
  -Gürsan, Turgut, Yeraltındaki Gizli Dünyalar, Selis Kitapları, İstanbul 2003.
  -Marrs, Texe, İlluminati, Çev: Ali Çimen,Timaş Yay., İstanbul 2011.
  -Mercan, Şeref, İlluminati/ Piramitte Sona Doğru,Nokta Yay., İstanbul 2005.
  -Morton, Frederic, Dünya’nın Gizli Seçkinleri: Rotschild Ailesi, Çev: Özgür Yılmaz, Q-Matris Yay., İstanbul 2003.
  -Özey, Ramazan, Küresel İşgal Dünyanın Anahtarına Sahip Olma Mücadelesi, Aktif Yay., İstanbul 2003.
  -Porter, Lindays, İlluminati / Dünyayı Yöneten Gizli Örgüt, Çev: Özlem Yaşayanlar, Neden Kitap Yay., İstanbul 2006.
  -Ruiter, Robin De, 13 Şeytani Kan Bağı İlluminati Hanedanlığı, Çev: Naime Erkovan, Selis Kitapları, İstanbul 2005.
  -Turhan, Talat, Küresel Çete, İleri Yay., İstanbul 2005.
  -Turhan, Talat, Derin Devlet, İleri Yay., İstanbul 2006.
  -Vatandaş, Aydoğan, Ezoterika, Timaş Yay., İstanbul 2002.
  -Vatandaş, Aydoğan,Kuru Kafa ve Kemik Tarikatının Gizli Tarihi, Q Matris Yay., İstanbul 2003

 7. Hasan Demir yorum tarihi 17 Ekim, 2016 08:35
 8. Menkibeler yorum tarihi 1 Şubat, 2017 17:24

  Gizli Derin Dünya Devleti
  Dünyanın Derin Devleti nedir? http://menkibeler.blogspot.com.tr/2009/02/gizli-derin-dunya-devleti.html

 9. Naci Kaptan yorum tarihi 8 Mart, 2017 10:00

  David Rockefeller ;
  ATATÜRK YÜZÜNDEN PLANLARIMIZI YARIM YÜZYIL ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK
  http://nacikaptan.com/?p=5336

 10. Abdullah Işık yorum tarihi 4 Nisan, 2017 13:08
 11. Dr. A. Nazmi ÇORA yorum tarihi 24 Ağustos, 2018 00:22

Yorum yap