595) ESKİ TÜRKLERDE SU VE SU ULAŞIMI

Yayin Tarihi 24 Şubat, 2012 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

ESKİ TÜRKLERDE SU VE SU ULAŞIMI

image00138.jpg

“Türk milleti, … yerinden suyundan ayrılma!”
Bilge Kağan

ÖZET

Eskiçağdan bu yana Türkler’in daha çok askerlik ve ordu kurma  konusundaki özellikleri ön plana çıkmış, hatta Türklerin bu  konudaki  kabiliyetleri onların diğer alanlardaki yetenek ve ilgilerinin tesbit edilmesini  engellemiş görünmektedir. Halbuki Orta Asya steplerinde yaşadıkları dönemlerde dahi bir “yer-su” inancına sahip olan ve nehir ulaşımını maharetli bir şekilde kullanmış oldukları anlaşılan Türkler, bu hareket kabiliyetleri sayesinde tek bir bölgeye sıkışıp kalmamışlar ve tarihte benzerine az rastlanan bir örnek teşkil etmişlerdir.

Bu çalışmada, Türkler’in atalarının erken dönemlerde yaşadıkları Orta Asya’nın denizlerle kaplı olduğu tahmin edilmekle birlikte, bu dönemlere ait yeterince verinin elimizde bulunmadığı üzerinde durularak, Türklerin (ki daha öncesi hakkında çok kesin bilgilere sahip değiliz) İskitler çağında dahi çevrelerindeki sularla bağlantılı oldukları, ve Avarlar, Göktürkler, Hazarlar ve Uygurlar gibi Türk topluluklarının nehir, göl ve denizlerde faaliyetlerinin olduğu anlatılacaktır. Bu çalışma, Türkler’in Anadolu’ya geldikten sonra, filo kurma, deniz ticaret gemileri oluşturma gibi bir anda ortaya çıkmış gibi görünen denizcilik faaliyetlerinin aslında bir fizikî altyapısı ile dinî, siyasî ve felsefî idealin bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Daha sonra ise, Türkler’in denizcilik konusunda, bu erken dönemlerdeki bilgi birikimleri ile Bizans ve Arap ülkelerinden edindikleri tecrübelerle kendilerine özgü bir “deniz siyaseti”nin temellerini attıkları da anlaşılmaktadır.

Ayrıca, tarihî gelişimleri boyunca Türkler’in nehir, göl ve iç denizlerden faydalanmak amacıyla, yerin ve zamanın ihtiyaçlarına uygun ulaşım  (ticarî, stratejik ve askerî amaçlı) araçları geliştirebilen önemli toplumlardan birisi olduğunu belirtmemiz abartı olmayacaktır.

Hatice PALAZ ERDEMİR

Doç. Dr., Celal Bayar Ü. Fen-Ed. Fak. Tarih Böl. Öğretim Üyesi.

El-mek: [email protected]

Makalenin tamamını okuyabilmek için PDF’yi açınız:  760665746_49palaz-erdemir-hatice.pdf

 

 

 

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap