280) ORTADOĞU ÜLKELERİNE DAİR İSTATİSTİKLER

Yayin Tarihi 30 Eylül, 2011 
Kategori SİYASİ

 

ORTADOĞU ÜLKELERİNE DAİR İSTATİSTİKLER

image00140.jpg

Bu çalışma Ortadoğu ülkelerine dair temel verilerin yanı sıra ayrıntılı niceliksel verilerin de istatistik tabloları halinde verilmiş olduğu bir derleme çalışması niteliği taşımaktadır. Çalışma kapsamında 23 ülke ele alınmıştır. Bu ülkeler Türkiye, Irak, İsrail, Suriye, Lübnan, Filistin Yönetimi, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Afganistan, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan, Eritre, Etiyopya ve Somali’dir. Ülke kapsamı geniş tutulmuştur. Ortadoğu ile siyasi, beşeri, toplumsal ve kültürel bakımdan etkileşim içerisinde olmuş ve olan ülkeler de dahil edilmiştir. Bu sayede kapsamlı bir karşılaştırma imkanı sunma niyeti sergilenmiştir.

Çalışmada Dünya Bankası’nın Dünya Kalkınma Göstergeleri 2010 (World Development Indicators) başlıklı kitabından birincil derecede faydalanılmıştır. Tabloların büyük çoğunluğu, bu eserden çalışma kapsamına giren ülkelere dair verilerin ayıklanması ve Türkçeleştirilmesi sonucu oluşturulmuştur. Dünya Kalkınma Göstergeleri 2010’un yanı sıra CIA internet sayfasındaki veriler de kullanılmıştır. Ayrıca enerji ile ilgili veriler ABD Enerji Bakanlığı’nın Enerji Bilgi Yönetimi (Energy Information Administration) dairesinin çalışmalarından alınmıştır.

Siyasi ve Askeri Veriler başlıklı ilk bölümde kapsam dahilindeki ülkelerin yönetim biçimlerine ve askeri kapasitelerine dair veriler sunulmuştur. İktisadi Veriler başlıklı bölüm, kapsamdaki ülkelere dair iktisadi verileri detaylı bir şekilde sunmaktadır. İthalat ihracat verilerinden ekonomik sektörlere kadar birçok iktisadi alanda veriler bu bölümde mevcuttur. Toplumsal veriler başlıklı bölüm ise eğitim, sağlık, göç ve yoksulluk ile ilgili verileri içermektedir. Çalışmada çevre, ulaşım ve iletişime dair verilere ayrı bölümlerde yer verilmektedir. Kapsam dahilindeki ülkelerin bu alanlardaki mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son kısmında Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile ticareti, Türkiye-Ortadoğu arasındaki uçak seferleri ve Ortadoğu’da özellikle Tunus ve Libya’da yaşanan son gelişmeler esnasında Türkiye tarafından bu ülkelerde yapılan tahliye çalışmalarına dair veriler sunulmaktadır.

Araştırma ve inceleme çalışmalarında bir grafik veya tablonun bir paragraf yazıdan daha çok etki sağladığı ve bilgi verdiği kabul edilir. Bu çalışma, tablo ve istatistikleri kategorize edilmiş bir şekilde sunarak ilk planda araştırmacılar için bir referans kaynağı olmayı hedeflemektedir. Çalışma kapsamındaki verilerden hareketle Ortadoğu’nun gerçeğe yakın bir resminin çıkarılması ve bu tespitlerden hareketle analizler yapılması suretiyle Türkiye’de Ortadoğu araştırmalarının gelişmesine hizmet etmesi çalışmanın uzun vadeli hedefini teşkil etmektedir.

http://www.orsam.org.tr/tr/raporgoster.aspx?ID=2681

 


İÇİNDEKİLER

1. GENEL

Bayraklar ve Haritalar 

Ortadoğu’da Halk Ayaklanmaları 

 

2. SİYASI ve ASKERİ VERİLER

Siyasi Veriler

Askeri Veriler

Askeri Harcamalar ve Silah Transferi

Kamu Politikaları ve Kurumlar

 

3. İKTİSADİ VERİLER

Genel Ekonomik Veriler

Ortadoğu Ülkeleri İthalat İhracat

Ülkelere Dair Özel Veriler

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ratingler

Tarım ve Sanayi Ürünleri

Borsalar

Çocuk İstihdamı

Dış Borç

Dış Borç Oranları

Döviz Kuru ve Fiyatlar

Ekonomik Büyüklük

Emtia Ticaretinde Büyüme

Emtia Ticaretinin Yönü

Finansal Erişim İstikrar ve Verimlilik

Gelir Dağılımı ve Tüketim

Gelişmekte Olan Ekonomilerin Ticaret Yönü

Güvenli İş ve Verimli İstihdam

Hizmet İhracatı

Hizmet İthalatı

İhracat Malları

İmalat Sektörü

İstihdamın sektörlere göre dağılımı

İş Ortamı

İş Ortamı İş Göstergeleri

İşgücünün yapısı

İşsizlik

İthalat Malları

Kalkınma ve Yardım Komitesi Net Yardım Dağıtımı

Kırsal Nüfus ve Arazi Kullanımı

Küresel Ekonomiyle Bütünleşme

Küresel Mali Akışlar

Merkezi Hükümet Harcamaları

Merkezi Hükümet Maliyesi

Merkezi Yönetim Gelirleri

Net Resmi Mali Akışlar

Ödemeler Dengesi Cari Hesabı

Özel Sektör

Parasal Göstergeler

Talebin Dağılımı

Tarife Engelleri

Tarımsal Üretim ve Verimlilik

Tasarruf

Tüketim ve Yatırım

Üretim Artışı

Üretim Sektörleri

Vergi Politikaları

Yardıma Bağımlılık

 

4. TOPLUMSAL VERİLER

Genel Toplumsal Veriler

Beslenme

Dayanıklılık ve Güvenlik Değerlendirmesi

Eğitim Girdileri

Eğitimde Verimlilik

Eğitime Katılım

Eğitimin Sonuçları

Gelir ve Cinsiyete Göre Eğitim

Hastalıkların Önlenmesi Kapsam ve Kalite

İnsan Hareketleri

Kadınlar ve Kalkınma

Kentleşme

Kentsel Barınma Koşulları

Nüfus Dinamikleri

Ölüm

Sağlık Bilgileri

Sağlık Sistemi

Sağlıkta Risk Faktörleri

Seyahat ve Turizm

Trafik ve Yoğunluk

Üreme Sağlığı

Yoksulluk Oranları Ulusal Veriler

Yoksulluk Oranları Uluslararası Veriler

Yoksulluk ve Hayat Standardı

 

5. ÇEVRE

Çevrenin Korunması

Hava Kirliliği

Hükümetlerin Çevre Konusundaki Sorumluluğu

İçme Suyu

Ormansızlaşma ve Biyolojik Çeşitlilik

Sera Gazı Emisyonu

Su Kirliliği


6. ENERJİ

Doğalgaz İhracatı

Doğalgaz İthalatı

Doğalgaz Toplam Isı Miktarı

Doğalgaz Tüketimi

Doğalgaz Üretimi

Elektrik Dağıtım Kayıpları

Elektrik Kaynakları

Enerji Bağımlılığı Verimliliği ve Karbondioksit Emisyonu

Enerji Üretimi ve Kullanımı

Hidroelektrik Enerji Toplam Isı Miktarı

Kanıtlanmış Doğalgaz Rezervleri

Kömür Karbondioksit Emisyonu

Toplam Birincil Kömür Üretimi

Toplam Biyoyakıt Tüketimi

Toplam Biyoyakıt Üretimi

Toplam Elektrik İhracatı

Toplam Elektrik İthalatı

Toplam Elektrik Kapasitesi

Toplam Geri Alınabilir Kömür

Toplam Kömür İhracatı

Toplam Kömür İthalatı

Toplam Kömür Tüketimi

Toplam Net Elektrik İthalatı

Toplam Net Elektrik Tüketimi

Toplam Net Elektrik Üretimi

Toplam Petrol Arzı

Toplam Petrol Ürünleri Tüketimi

Toplam Yenilenebilir Elektrik Net Tüketimi

Toplam Yenilenebilir Elektrik Net Üretimi

 

7. İLETİŞİM

Genel İletişim Verileri

Bilgi Çağı

Bilim ve Teknoloji

Enerji ve İletişim

 

8. ULAŞIM

Genel Ulaşım Verileri

Taşımacılık Hizmetleri

 

9. TÜRKİYE

Ortadoğu Ülkeleri ile Ticaretimiz

Ortadoğu’daki Halk Hareketleri Sırasında Bölge

Ülkelerinden Yapılan Tahliyeler

Türkiye’den Ortadoğu Ülkelerine Uçak Seferleri

http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2011930_orsamapor72.pdf

 

 

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap