253) Sahn-ı Seman Medreseleri (İstanbul Üniversitesi)

Yayin Tarihi 30 Mayıs, 2014 
Kategori KÜLTÜREL

Sahn-ı Seman Medreseleri

(İstanbul Üniversitesi)

image001

Sahn-ı Seman, Fatih Sultan Mehmet‎’in İstanbul’u fethinden sonra kurduğu eğitim kurumları arasında en üst düzeyde eğitim veren yüksek öğrenim kurumudur. Sahn-ı Seman; Kur‘an, hadis , kelam ,fıkıh , tefsir gibi Dini yani Nakli bilimlerde ve Fizik, kimya, matematik, astronomi gibi Akli bilimlerde dersler verirdi.Fatih Külliyesi içerisinde yer alan Sahn-ı Seman, külliye bütünlüğü içerisinde yapılmıştır. İnşaatı 1462 ile 1470 yılları arasında sürmüştür.

Sahn-ı Seman’ın şekillenmesinde Ali Kuşçu ve Fatih Sultan Mehmet’in birlikteliği öne çıkmaktadır. Sahn-i Seman İstanbul’un ilk Türk yükseköğretim kurumudur. Sahn-ı Seman medreseleri Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medresedir. Sahn-ı Seman’ın eğitim müfredatının hazırlayıcılarından çağın önemli bilim adamı Ali Kuşçu’dur. Medreselerde Ali Kuşçu tarafından düzenlenen bir okutma planının olduğu, hattâ bunun “Kânûnnâme” şeklinde yapıldığı bilinmekle birlikte, ama bugüne kadar incelemesi yapılan Osmanlı arşiv belgeleri arasında bu belge ele geçirilememiştir. Bu kanunnamenin aslının 1918 yılında külliyede çıkan yangınla yok olması da olasıdır.

Sahn-ı Seman, Kanuni tarafından açılan Süleymaniye medresleri zamanına kadar nakli (Dini dersler) ve akli (Fen dersleri) bilimlerde öğrenci yetiştirmekteydi. Kanuni devrinde bu medreseler şer’î ilimler ihtisası yapılan medreseler olmuşlar, Süleymaniye medreseleri de aklî ilimlerin ihtisas yeri olmuştur. Ayrıca sahn-ı seman’ın sözlük anlamı sahn-ı (bölüm) seman (sekiz) anlamına gelir.Yani sekiz bölümden oluşan bir medresedir.Her bölümde 19 oda bulunur bu bölümlerde en fazla iki çocuk kalırdı. Sahn-ı seman günümüzün İstanbul Üniversitesidir.. Şekil bakımından günümüzdeki camileri andırmaktadır. (Vikipedi)

image002

Fatih; “Birgün saltanattan çekilirsem burada bir odam olsun isterim, gelir çalışırım” deyince, “vakıa bunları siz yaptırdınız amma bir odaya sahip olamazsınız” denir.

Fatih sebebini sorduğunda ise “siz ne talebesiniz, ne de müderrissiniz” cevabını alır.

Bunun üzerine Fatih şartın sınav olduğunu anlar ve “ peki beni imtihan ediniz” der…

Sınavı başarıyla geçen Fatih, medresede bir talebe odasına böylece sahip olur. Fatih medresesinde böyle bir kültür olduğu ve böyle bir odanın medreselerin kapatılmasına kadar bir rahle ve minderle muhafaza edildiği rivayet edilir.” (Dünya Bülteni)

English

Sahn-ı Seman Madrasas (İstanbul University)

Sahn-ı Seman, after the conquest of İstanbul, by Fatih Sultan Mehmet, founded by educational institutions providing education of the highest level between the institution of higher learning. Sahn-ı Seman; Quran, Hadith, Fiqh, Tafsir, such as Religious philosophy, so Transplant sciences such as physics, chemistry, mathematics, astronomy and the Intellectual Sciences courses.Fatih Mosque Sahn-ı Seman, located within the complex was built in integrity. Construction lasted between 1462 and 1470.

 

Sahn-ı Seman’s Fatih Sultan Mehmet Ali Qushji, and in shaping the Union excels. Sahn-Seman is İstanbul’s first Turkish higher education. Sahn-ı Seman madrasas Fatih Mosque in the highest level of medresedir. Sahn-ı Seman’s educational curriculum is important scientist Ali Qushji creator era.Medreselerde Ali Qushji is a swipe, organized by plan, even in the form of “Kânûnnâme” is made known, but so far, the review of being set in the Ottoman archives documents discussed in this document in between.This is not the fire at the complex, in 1918, the original see Medieval Christian view of it is also possible to be.

 

Sahn-ı Seman, opened by the time of transplantation (religious lessons), Suleymaniye madrasas and intellectual (Sciences) sciences student yetiştirmekteydi. Legal age that they’re in the madrasas shar’i Sciences residency madrasas, Sulaymaniyah has been specialized in the mental Sciences madrasas. In addition, sahn-ı seman’s dictionary means sahn-ı (part) seman (eight).I mean, eight sections of madrasa.These chapters in each section is located in room 19, up to a maximum of two children. Sahn-ı seman University today’s İstanbul.The shape resembles the present in terms of the mosques. (Wikipedia)

 

Fatih; “Someday I’d like to have a room here, I will HIE me to try to get them to you,” and, “in fact that you cannot have a room”.

John asks why is “what are you guys student, nor teacher” Gets the answer.

Upon Fatih term exam he realizes and says, “so please test me”.

The Byzantine Empire, successfully passes the exam, so you will have a room. John is such a culture, and such a room she madrasas has been maintained a closure of the Pew and is narrated by marine vinyl seat cushions.” (World Release)

 

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap