122) ÜNLÜ İSLAMCI MASONLAR

Yayin Tarihi 17 Şubat, 2008 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

İşte ünlü İslamcı masonlar

Dinci basının nakaratı günlerdir sürüyor: “Masonlar düğmeye bastı!” “Laiklik mitinglerinin arkasında mason locaları var!” “Başörtüsü yasağını mason biraderler savunuyor!”

Hiçbir belge ve bilgiye dayanmadığı halde bu iddiaları sürekli tekrarlayan dinci basın, bu topraklara masonluğu kimlerin getirdiğini; önde gelen bazı din adamlarının mason olduğunu biliyor mu? Sürekli alıntı yaptıkları, mücadelesinden övgüyle bahsettikleri bazı “İslamcı mücahitlerin” mason localarına kayıtlı olduğundan haberdar mı? Başörtüsü konusunda mason din adamlarıyla aynı görüşte olduklarını tahmin edebiliyorlar mı? Tarihleriyle yüzleşmeye hazırlar mı? İşte soruların yanıtları…

BUGÜN Türkiye’de başörtüsü merkezli tartışmaların benzerini tam 100 yıl önce Osmanlı’nın gazete ve dergileri de yaptı.

23 Temmuz 1908 tarihi, kimilerine göre sadece II. Meşrutiyet’in ilanıdır; kimilerine göre ise bir burjuva devrimidir ve Kemalist devrimlerin temelidir.

II. Meşrutiyet, Osmanlı’nın siyasal ve kültürel hayatında köklü dönüşümlere neden oldu.

En büyük devrim ise kadının toplumsal hayattaki yeri konusunda oldu.

Kadın sokağa çıkmaya, çalışmaya, dergi/gazete çıkarmaya, dernekler kurmaya, dükkánlar açmaya, sinemaya-tiyatroya gitmeye başladı.

Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.

Dönemin yayın organlarında kadın merkezli tartışmalar oldu.

Üç grup vardı: Batıcılar, Türkçüler ve İslamcılar…

image00163.jpg

Musa Kazım Efendi


ÖRTÜNMEYİ SAVUNAN MASON DİN ADAMI

İslamcılar, kadınların evden çıkmalarından hiç hoşnut değillerdi.

Bunlardan biri de, Şeyhülislam Musa Kázım Efendi’ydi:

“Şeriatımızda emredilen şeylerden biri de Müslüman kadınların kendilerine mahrem olmayan kimselerden örtünmeleridir ki; o da saçları dahil vücutlarını ziynetten (süsten) arındırılmış bir şeyle, şehveti celp etmeyecek bir elbiseyle örtmekten ibarettir.”

“Eve ait vazifeleri kadına, ev dışındakileri kocaya yüklemek gerekir. Bunun aksi olamaz.”

“Bir de kadınların yaratılış gayeleri, onların sırf dünyaya çocuk getirmeleri ve o çocukları terbiye etmelerinden ibarettir.”

“Çok kadınla evlilikte, insanlığa ve medeniyete aykırı bir şey yoktur.”

(Sırat-ı Müstakim, sayı 1, 2, 3; yıl 1908; Aktaran İ. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, I)

Bu sözlerin sahibi Musa Kázım Efendi (1858-1920) bir Şeyhülislam’dı.

Ve aynı zamanda masondu.

Osmanlı’nın “ilerici partisi” İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesiydi.

Nakşibendi’ydi…

Türkiye’nin en büyük mason kuruluşu, “Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası” belgelerinde, mason olan ünlü din adamları arasında sadece Şeyhülislam Musa Kázım Efendi yoktu.

Üç şeyhülislam vardı…

image00225.jpg

Mustafa Sabri Efendi


Osmanlı Devleti’nin 118. Şeyhülislamı Mehmed Ziyaüddin Efendi (1846-1917) de masondu…

Mason şeyhülislamlardan biri de Mustafa Sabri Efendi (1869-1954) idi.

Kadınların bırakın çalışmasını, tek başına sokağa çıkmasına bile karşıydı.

Yani, kadın toplum hayatı içindeki yeri konusunda “mason biraderi” Şeyhülislam Musa Kázım Efendi ile aynı görüşteydi.

Ama ayrı oldukları konular da vardı:

“Biraderi” Musa Kázım Efendi’nin üyesi olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne muhalifti.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın üyesiydi.

Bu farklılığı yazmamın nedeni var:

Dinciler, tüm masonları aynı siyasal görüşte sanıyor!

Bunun örneklerini görmeye devam edeceğiz…

Bugün birçok masonun, “biraderleri” Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin şu görüşlerini öğrendiklerinde çok şaşıracağına eminim:

“Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da. Bunların vaktiyle Araplaşmadığına da çok eseflenirim. Arap dili, ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha kárlı ve makul olur.” (Yarın Dergisi, 14 Nisan 1930)

Bu düşüncede bir din adamının, Kuvayı Milliyecilere karşı fetva vermesine, Sevr Antlaşması’nı savunmasına şaşırmıyorsunuz.

Ve dolayısıyla Mustafa Kemal’in, Şeyhülislam Mustafa Sabri’yi 150’likler listesine koyup yurtdışına kovduğunu da anlayabiliyorsunuz.

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Türkiye’deki Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olan Suat Hayri Ürgüplü’nün babasıydı.

Başbakan Ürgüplü de masondu.

İşin garip yanı, kardeşi gibi, siyasetle ilgilenen ve Demokrat Parti’den milletvekili olan Münip Hayri Ürgüplü’nün de ağzından İslam, Müslümanlık vb. sözcükler düşmezdi!

Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası belgelerinde, mason olan din adamları listesi; Müderris Mahmud Esad Efendi, Berlin Sefareti Başimamı Mustafa Hafız Şükrü, Sefaret İmamı Haşim Veli, bir dönem Darülfünun’da rektörlük yapan Babanzade Ahmed Naim Bey dile sıralanıyor.

Bu isimler öyle sıradan kişiler değildi.

Örneğin; Babanzade Ahmed Naim Bey (1872-1934), siyasal İslamcı düşünürlerin önde gelen isimlerindendi. İslamcı fikir hayatının oluşmasında büyük payı vardı.

Milliyetçiliğe karşıydı:

’TÜRKLÜK DEĞİL MÜSLÜMANLIK ÖNEMLİ’

“İrşadlarınız, hizmetleriniz ’Türklük’ adına değil ’Müslümanlık’ adına olsun. ’Türkler’ hitabı yerine daima ’Müslümanlar’ hitabını kullanınız. Cengiz’in yasasını bilmek, İlhan’ın yurdunu tanımak, Altınordu’yu anmak bize lazım değil. Bize Muhammed’in şeriatı, İslam yurdunu, İslam mücahitlerini bilmek, tanımak lazım gelir.” (Ahmed Naim, İslam’da Dava-yı Kavmiyet. s. 18)

Laikliğe karşıydı:

“Hükümeti, dini korumak ve emirlerini yerine getirmekle şeran vazifeli bilen halkımız, hükümetin bu vazifeden imtina ettiğini hoş gördüğü gün, diğer dini vazifelerini de buna bağlı olarak ahlaki davranışlarını da, içtimai vazifelerini de ihmal eder.” (Sebilürreşad Dergisi, 1918)

Siyasal İslamcı Babanzade Ahmed Naim, son devrin mutasavvıflarından Fatih Türbedarı Ahmed Amiş Efendi’nin de damadıydı.

Sebilürreşad Dergisi’nin yazarlarındandı.

Sebilürreşad Dergisi deyip geçmeyiniz, bugün yayın hayatını sürdüren dinci gazete ve dergilerin temeli orasıdır!

Peki, Sebilürreşad nasıl doğdu?

Ve masonlarla ne ilgisi vardı?

Dinci basının arkasındaki masonlar

Sebilürreşad, “Müslümanların uyandırılması ve yüceltilmesi için” çıkarıldı. Derginin adı konusunda Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa bir teklifte bulundu: “Kuran’dan bir sayfa açalım, ne isim çıkarsa oradan alalım.” Besmeleyle bir sayfa açtı. “İttebiuni ehdiküm Sebilürreşad” ayeti çıktı ve isim bulundu: Sebilürreşad.

image00318.jpg

  Abbas Halim Paşa


Aralıklarla da olsa 1908’den 1965 yılına kadar yayımlanan dinci Sebilürreşad’ın mali kaynağı Kavalalı Ailesi’ydi.

Osmanlı’nın son yıllarını okuduğunuzda karşınıza sık sık “Sadrazam Mısırlı Said Halim Paşa”; “Vezir Mısırlı Halim Paşa”; “Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa” gibi “Mısırlı Paşalar” çıkar.

Ancak bu aile “Mısırlı” değildir!

Kavala Ailesi’nin atası ünlü Osmanlı paşası Selanik/Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ydı.

Aile Mısır’a hákim olduktan sonra “Kavalalı” adını bırakıp “Mısırlı” adını kullanmaya başladı.

Sebilürreşad Dergisi’nin isim babası ve finansörü Abbas Halim Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu; Abdulhalim’in oğluydu.

image00420.jpg

Said Halim Paşa


Abbas Halim Paşa’nın ağabeyi ise ünlü bir isimdi: İttihat ve Terakki döneminde, dört yıl (1913-1917) sadrazamlık yapan Said Halim Paşa.

Sadrazamlıktan önceki görevi, İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Sekreteri’ydi; yani öyle sıradan bir İttihatçı değildi.

Kardeşi Abbas Halim Paşa ise İttihat ve Terakki döneminde önce Bursa Valisi, sonra Nafia Nazırlığı yaptı!

Ne diyor siyasal İslamcılar: “İttihatçıların arkasında masonlar vardır!”

Sanki dinci Sebilürreşad’ın arkasında yoklar.

İslamcı Sebilürreşad’ın yazarı Sadrazam Said Halim Paşa (solda) aynı zamanda masondu! (İlhami Soysal, Türkiye’de ve Dünyada Masonlar, s. 380.)

İngiliz kaynaklara göre iki kardeş de masondu:

İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Sir G. Lowtherin, İngiltere Dışişleri Bakanı Sir C. Harding’e gönderdiği “gizli” mahreçli raporlarda, İttihatçı-Yahudi ve Mason ilişkisini isim isim anlatmaktadır. (Prof. Eli Kidor, “Arabic Political Memories and Other Studies” Londra 1974; Aktaran, Gündüz Gazetesi, 19.5.1998.)

Durun bitmedi. Ailece masondular!

Abbas Halim Paşa ile Said Halim Paşa’nın babaları Prens Muhammed Abdülhalim Paşa da mason idi.

Üstelik Fransız Yüksek Şûra (Büyük Doğu/Grand Orient) üyeliğine kadar yükselmiş önemli bir masondu.

Mason olmakla kalmadı; 1861’de Fransa Maşrık-ı Azam’ından patent alarak, “Şûra-yı Ál-i Osmani” adında Osmanlı locasını kurdu!..

Türkiye’deki masonlar aynı zamanda iyi bir Müslüman’dır. Ama gel gör ki dincilere bunları anlatmak zordur.

“Mısırlı” ailesinde mason çoktu:

1909’da kurulan Türkiye Büyük Locası’nın kuruluşuyla ilgilenmesi için Avrupalı “büyük üstadlar” kimi görevlendirdi dersiniz: Mısırlı Prens Aziz Hasan Paşa’yı!

Yani Abbas Halim Paşa ile Said Halim Paşa’nın amcaoğlunu…

Sadrazam Said Halim Paşa, Sebilürreşad’da bakın neler yazdı:

“Müslümanların kurtuluşu ve saadeti onların tam olarak İslamlaşmalarındadır.” (Aktaran Kara, cilt I s 114)

“Osmanlı siyasi birliği, Avrupa Hıristiyan hükümetlerinde olduğu gibi milliyet esasına değil, İslam birliği ve kardeşliği esasına dayanmaktadır. (…) Kanun-u Esasi’mizi seçerken çok aldanmış olduğumuzu itiraf etmemiz lazım gelir.” (İbid s. 144-145)

Sadece Sebilürreşad’ı desteklemediler.

Abbas Halim Paşa, Prof. Ömer Ferit Kam gibi “İslamcı düşünürleri” eğitim öğrenim için Avrupa’ya gönderdi. Mehmet Akif Ersoy’un Mısır’daki finansörüydü.

İlginçtir: Her taşın altında mason parmağı arama paranoyaklığı Sebilürreşad ile Türk basınına girdi. Sebilürreşad hem masonlardan para aldı hem de her taşın altında mason aradı!

Dün bugünden farklı değil.

Dinci gazeteler masonları önce en yakınlarında aramalıdır! Soğuk savaş ürünü İlim Yayma Cemiyeti, Komünizmle Mücadele Derneği ve Aydınlar Ocağı kadrolarına bakmalıdırlar.

İşe, İlim Yayma Cemiyeti başkanlığı yapmış, hac ticaretiyle ilgilenmiş ve bu arada 9 Kasım 1967 tarihinde Murad Locası’na kaydolmuş bir dinci kardeşleriyle başlayabilirler. Bu kesmezse, dinci önderlerinin hayatlarını incelesinler.

Hadi ikisini biz yazalım.

Mason İslamcı lider

DİNCİ Sebilürreşad’ın káğıdı ve parasının nereden/kimlerden geldiği ortada. Bunu öğrendik… Peki…

Bu derginin düşünce ideoloğu kimdi: Cemaleddin Efgani…

image00515.jpg

Cemaleddin Efgani


Said-i Nursi, Mehmet Akif, Eşref Edip, Şemsettin Günaltay, Said Halim Paşa gibi dergi yazarları en çok ondan etkilendi. Cemaleddin Efgani ve öğrencisi Muhammed Abduh’un makaleleri Sebilürreşad’da sık sık yer aldı. Ama nedense “Doğu’nun Çırpınan Şahini” Efgani ve öğrencisinin gizli kimlikleri bu yayınlarında pek geçmedi…

Oysa…

Cemaleddin Efgani masondu!

Kahire’deki Şarkın Yıldızı Locası’na 7 Temmuz 1868’de girmişti.

Numarası 1355 idi.

“Mısır’da kurulan mason localarının başına Cemaleddin Efgani ve ondan sonra Muhammed Abduh getirildi. Bunlar Müslümanlar arasında masonluğun yayılmasına çok yardım ettiler.” (Yahudilik ve Masonluk s. 350)

image00610.jpg

Muhammed Abduh


“Efgani’nin talebesi Abduh gibilerin kimler tarafından destek gördüğüne dair zamanında İngiltere’nin Mısır sömürge Valisi Lord Cromer’in söylediği şu söz ibretliktir: Kuşkusuz İslami reformist hareketin geleceği Şeyh Muhammed Abduh’un çizdiği yolda ümit vaat ediyor. Ve o yolun yolcuları Avrupa’nın her türlü yardım ve teşviklerine layıktırlar.” (M. Muhammed Hüseyin, Modernizmin İslam Dünyasına Girişi, s. 9192)

Mason Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de, Abduh ile ilgili şunları söyledi: “Üstadi Efgani vasıtasıyla, masonluğu Ezher’e idhal (sokan) eden odur.” (M.Sabri Efendi, Mevkıfu’l-Akl ve’l-ilm ve’l-Alem, Beyrut 1314, c. I s. 133)” (21.10.2004)

Tarihte sürpriz çok!

Cemil Meriç “Umrandan Uygarlığa” kitabında şöyle yazdı:

“Zavallı Türk intelijansiyası! Kimlerin peşinden gitmemiş. Düşmanları dost, dostları düşman olarak tanımış. Peygamber’in adını anmaya cesaret edemeyen bir Efgani’yi Peygamber kadar saygıya layık görmüş.”

Bugün durum farklı mı sanki?

Daha ayrıntılı bilgi isteyenler, “Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı/Efendi 2” kitabıma bakabilirler.

 

Soner YALÇIN

[email protected]

 

Paylaş:

Yorumlar

“122) ÜNLÜ İSLAMCI MASONLAR” yazisina 23 Yorum yapilmis

 1. Semih İşbaş yorum tarihi 17 Şubat, 2008 14:14

  Çok güzel bir araştırma… Muazzam nitelikte..

 2. ABDULHAMİT AY yorum tarihi 19 Şubat, 2008 23:08

  bu yazınısı buyuk uzuntuyle okudum takıp ettığım bır web sayfasıydı ama şunu belrtmek ısterım her iyinin içinden kotu çıkabılır bır muslumanın kotu yola sapması mason olması yada bır masonun kendını musluman mış gibi gostermesı mumkundur bahsettığınıs kışıler genelde ıttıhat terakkı cemıyetı uyeleri olup, ıttıhad terakkı cemıyetının uyelerı hep masondur osmanlıyı yıkan turk vede gayri türk ama köku dışarda menfaat perver insanlardan muteşekkıl bır kuruluş bu ınsanların soyledığı şeyler ınsanları bağlamaz kı bunlar icma deıldır basortusunun hukmu icmayla sabıttır bu şekıl ınsanları beellı kalıplarda musluman temsılcılerı gıbı gostermek hiçte adıl deıl. her çeşıt dınden her çeşit milliyetten ve her çeşit siyasi goruşten insanlar gosterebılırızkı içinde dahıl olduğu fikriyata ıhanet etmış olmasın görünüşte o fikriyatta olsun ama asıl baska şeylere hizmet etsın. bu tarz ınsanlar her yerde wardır.ve sızın bu yazınısın ınsanların yanlış analaya bıleceği bır yazı olduğunu dusunuyorum…

 3. abdullah birisi yorum tarihi 20 Şubat, 2008 11:51

  Burada mason diye yazılan şeyhülislamların mason olduğuna inanmıyorum,bazı değerli din adamlarının mason olduğuna inanmıyorum,çünkü kaynak İngilizler;ingilizler İslama ve Türke en büyük düşmanlardan birisidir,iftirada onlar için sınır yok,burada amaç Müslümanların direnişini kırmak,masonları da çok fazla düşman olmadıkları kanaatini vermek.”Size birisi müslümanlar hakkında bir haber getirirse onun kim olduğunu ve haberin kaynağını araştırın “buyruluyor?Lütfen dolduruşa gelmiyelim.

 4. ihsan bazlamacıoğlu yorum tarihi 20 Şubat, 2008 18:38

  E şimdi islamdan ve Allah’ın emrinden vazmı geçelim?
  ve sizin masonları ne yapalım şuan ergenekondakilerden mason olmadığına eminmisiniz? ve siz çıkarınız ve batıl ideolojiniz için her şeyi mubah görürsünüz…
  Bizim bu masallara karnımız tok! bundan hiç bişey çıkmaz…
  Allah hakkınızdan gelecek ama nasıl? o daha iyi bilir. tarikatcılarında sizinde.

 5. Mustfa Taşçılar yorum tarihi 25 Mart, 2008 02:06

  Ne yani iki tane din adamını “biz iyi insanlarız” deyip kandırdınız diye bugünkü darbeci teşkilat aklanmış mı oluyor ?
  Bu yazdıklarınız panik içinde olduğunuzun ve tam tersini göstermeye çalıştığınızın yani SUÇ ÜSTÜ YAKALANDIĞINIZIN belgesidir.

 6. Mete yorum tarihi 14 Kasım, 2008 16:51

  Soner Yalçın gibi tam bir dezenformasyon ustası masondan başka bir yazı beklenemezdi zaten. İslamcılar da masonmuş! Ona kalırsa Yahudiler de Papalığa girip kendi Papalarını oturttular zamanında.Üç beş tane İslamcı geçinen adam mason oldu diye herkes mason mu olabilir anlamına geliyor bu? Adamlar gayet de masonluğu yaymak, meşru göstermek için bu adamları kullanmıştır! Bu kadar basit! Masonluğun üst kademesindekilerin siyasi yapısını, dünya görüşlerini ve amaçlarını biliyoruz, o yüzden hiç boşuna böyle ancak safları kandırabileceğiniz yazılar yazarak kendiniz yormayınız!

 7. asdasd asdasdad yorum tarihi 8 Şubat, 2009 23:47

  Abbas Halim Paşa

  ismindeki resim Mehmed Akif’in resmi degil mi? Yanlislik mi oldu yoksa?

 8. kenan dağlı yorum tarihi 13 Haziran, 2009 19:25

  bu millet kendisine bir katre hizmet etmiş olanları şerefle yad etmi
  ştir ve yine edecektir.devlet görevlisi veya sivil kim olursa olsun eğer yaşadığı bir karış toprağı her yerede her koşuylda müdafaa edip savunuyorsa masonluklarıyla şovalyelikleriyle bağlı oldukları kurum ve teşkılatlarla uğraşmayı bırakında kefensiz gmülen vatan evlatrlarını yad edin… aynı zamanda masonluk yahudi toplumun öncülüğünü etmiş bir teşkılattır.ingilizler ve amerikalılar sadece kukladır ve daimi öyle kalacaktır.masonluk ve sion teşkılatı adına ben bazı isimler açıklasam türklüpünüzden şüphe edersiniz.mustafa kemalin naşına otopsi istemi neden yapılmadı?…neden altında suikast aranmadı?… suikast sadece silahla mı oluyor.turgut özal eceliylemi öldü en yakının zehirleyip öldürdüğü devletin en derin kaynaklarında mevcuttur…bu millet tarih boyunca emekledi.yürütecek olanları ayağını kaldırmadan ordan kaldırdılar.bunları yapanlar mason veya başka teşkılat.hepsi bu millete kastetmiş zavallılardsan başka bir şey değiller…ama elbet bu dünyayı biz yöneteceğiz bu millet yönetecek…

 9. andreadorya yorum tarihi 9 Temmuz, 2009 00:59

  Masonlar sadece bu ülkenin değil tüm dünyanın baş belasıdır
  Zamanında osmanlıyı yıkıp paramparça edebilmek için osmanlı illerinde milliyetçilik hareketini
  kışkırtan masonlar mesela sen aslansın sen kaplansın ayrı bir millet olmalısın
  diyen masonlar
  ve mesela sen arabsın arablar asildir sen bulgarsın türkün sancağı altında yaşamamalısın çünki
  sen asil bir slavsın yaşasın asil slavlar yaşasın asil arablar yaşasın asil rumlar ve helenler
  yaşasın asil ermeniler diyen ve bu sayede azınlıkları kışkırtan masonlar
  hernedense bidenbire demokrat ve hatta sosyal demokrat kesildiler
  ve milli kimliklerimizi bir kenara bırakalım ve hepimiz
  insan kimliği altında birleşelim ve tek bir dünya imparatorluğu kuralım demeye başladılar
  BU NE KADAR BÜYÜK TEZAT DEĞİLMİ

  dün olanca güçleriyle osmanlı tebası azınlıklar arasında milliyetçiliği kışkırtanlar bugün Yüce türk milliyetçiliğin en büyük düşmanı oldular
  çünki dün Büyük israilin kurulabilmesi için osmanlı yıklamak zorundaydı ve bu yüzden osmanlıyı yıkacak olan
  milliyetçiliği desteklediler
  bugün ise ayrı ayrı devletler ve milletlerin varolması israil tarafından 150 küsür devletin
  yöneticilerinin satın alınarak yada tehditle ele geçirilmesini gerektirdiği ve buda çok ama çok zor olduğu için

  ve israil bütün insanlığı köle yapma projesini biran evvel uygulamaya geçirmek istediği için
  bütün insanlığı tek bir devlet çatısı altında birleştirmek istiyor bu sayede 150 küsür devleti değilde sadece
  bir dünya devletini ele geçirmesi gerekecek ve buda çok kolay olacak

  Bütün insanlığı tek bir dünya devleti altında toplayabilmek için insan kimliğini bütün milli kimliklerin önüne
  geçirmek istiyor ve bütün dünya medyasını ellerinde tuttutkarı için hergün ve günde belki yüzbin defa milliyetçilik
  kötüdür ve yaşasın tek dünya devleti ve neticede hepimiz 46 kromozom taşıyan insanlarız etnik ve kültürel kimliklerimizi
  bir kenara bırakalım yaşasın tek dünyanın tek devleti diyorlar

  YAŞASIN HÜRRİYET VE KARDEŞLİK VE YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ DİYORLAR
  bunu söyleyen şerefsiz türk düşmanı piç kurularının

  Daha dün YÜCE İSLAM İMPARATORLUĞUNUN YÜCE ÜNCÜSÜ YÜCE TÜRK DEVLETİNİ YIKABİLMEK İÇİN
  JÖNTÜRKLERİ VE AZINLIKLARI ULU HAKAN ABDÜLHAMİT HANA KARŞI KIŞKIRTABİLMEK ADINA

  HÜRRİYETE İNANMAYIP BÜTÜN İNSABLIĞI KÖLELERİ YAPMAK İSTEDİKLERİ HALDE YAŞASIN HÜRRİYET
  VE KARDEŞLİĞE KESİNLİKLE İNANMADIKLARI HALDE YAŞASIN UHUVVET
  VE EŞİTLİĞE ASLA İNANMADIKLARI VE YAHUDİ IRKININ ÜSTÜNLÜĞÜNE VE TÜM İNSANLARIN YAHUDİLERİN KÖLESİ OLDUĞUNA İNANDIKLARI HALDE
  YAŞASIN MUSAVAAT DEDİKLERİ GİBİ
  aynı şerefsiz tirk dişmanı masonlar bugünde
  SIN HÜRRİYET VE KARDEŞLİK VE YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ TÜRKİYEDE 30 KÜSÜR HALK YAŞIYOR YAŞASIN HALKLAR DİYORLAR
  ASLINDA DEMEK İSTEDİKLERİ ŞU

  “CENNET MEKAN FATİH SULTAN MUHAMMED HAN GAZİ İSTANBULU FETHEDEREK DOĞU ROMA’YI YIKTI VE HAÇI KIRDI
  VE AB MİSYONERLERİNİN HAÇ TAŞIYAN MÜSLİMANLARININ ÇIKARTTIĞI İSLAMI PARÇALAMAYI AMAÇLAYAN VE
  DİNİ BOZMAYA ÇALIŞAN HULULİYE RAFİZİYE CEBRİYE MUTEZİLE GİBİ SAPIK İSLAMİ AKIMLARI YOKEDEREK İSLAMIN TEK PARÇA HALİNDE
  HAÇLI SÜRÜLERİNE KARŞI AYAKTA KALMASINI SAĞLADI VE İSLAMIN İTİKADİ BİRLİĞİNİN BOZULMASINI ÖNLEDİ
  VE CENNET MEKAN ULU HAKAN ABDÜLHAMİT HAN HAZRETLERİNDEN İSRAİLİN KURULMASINI İSTEYEN THEODOR HERZELİ KOVDUĞU VE İSRAİLE YAHUDİ
  GÖÇÜNÜ ENGELLEYİP BÜYÜK İSRAİLİ DURDURDUĞU İÇİN

  VE YAVUZ HİLAFET İ GETİREREK TÜM MÜSLÜMANLARI YÜCE TÜRKÜN ÖNDERLİĞİNDEKİ BİR HİLAFET SANCAĞI ALTINDA TOPLADI VE İSLAMI İÇERDEN YIKMAK İSTEYENLERE
  AMAN VERMEYEREK
  İSLAMIN ŞANLI KILICI OLDU
  KILIÇARSLANLAR SELAHADDİN EYYUBİLER HEP İSLAMIIN BAYRAKTARLIĞINI YAPTI
  BAK BİZİM SADECE ÇOK KÜCÜK BİR BÖLÜMÜMÜZ OLAN FRANZLAR SADECE BİR DEFA KUZEY AFRİKA YA HAÇLI SEFERİ DÜZENLEDİLER
  BUGÜN TÜM KUZEY AFRİKA FRANSIZCA KONUŞUYOR
  HALBUKİ BİLAİSTİSNA YANİ İSTİSNASIZ TÜM HAÇLILAR TAA AVUSTRALYADAN KANADAYA YENİ GİNE DEN İSPANYAYA KADAR BÜTÜN HAÇLILAR 500 KERE
  VE BELKİ DAHA FAZLA VE BELKİ SİTTİN DEFA TÜRKLERE SALDIRDIK VE BİBELLAND YANİ BAYBIL LANDI YANİ İNCİL ÜLKESİNİ YANİ ANADOLUYU
  ELE GEÇİREMEDİK VE ONLARI YOKEDEMEDİK
  İSLAMI YOKEDEBİLMEK İÇİN SADECE VE SADECE TÜRKLERİ YOKETMEK YETER
  ÇÜNKİ İSLAM BİNASININ EN TEMEL DİREĞİ TÜRKLERDİR
  TÜRKLERİ YOKEDEBİLMEK İÇİN BİR TARAFTAN TÜRKLERİ DÜNYA ÇAPINDA ETKİN MEDYAMIZDA BARBAR VE HAYVAN VE CANAVAR OLARAK
  ADLANDIRACAĞIZ VE KÖTÜLEYECEĞİZ VE AYNI ZAMANDA TÜRK DİLİNİ BOZACAĞIZ VE MODERNİZM VE ÇAĞDAŞLIK DİYEREK
  TÜRKÜN KADININ HEM FUHŞA TEŞVİK EDECEĞİZ VE HEMDE TÜRK KADININI ERKEĞİNE KARŞI
  VE TÜRK EVLADINIDA TÜRK GENÇLİĞİ ÖZGÜRLEŞSİN DİYEREK ATASINA KARŞI KIŞKIRTACAĞIZ
  TÜRK AİLESİNİ PARAMPARÇA EDECEGİZ
  AHLAKSIZLIĞI TÜRKLER ARASINDA YAYARAK TÜRKLÜĞÜ BOZABİLMEK İÇİN AHLAKSIZLIK YAPAN TÜRK KIZLARININ ÖLDÜRÜLMESİNİ
  NAMUS CİNAYETLERİNE ÇOK AĞIR CEZALAR GETİREN KANUNLAR ÇIKARTMAK SURETİYLE ENGELLEYECEGİZ
  YÜZLERCE SAPIK İSLAM ALİMİ YETİŞTİRİP SOROS LARIN FAİZ PARASIYLA O SAPIK ALİMLERİ YEMLEYİP
  O SAPIK ALİMLERİ İSLAM ADINA FAKAT İSLAMI YIKMAK İÇİN SAPIK FETVALAR VEMELERİ VE EHLİ SÜNNET İNANCINI BOZMALARI İÇİN KONUŞTURACAĞIZ
  TÜRK KIZLARINA HAYATINI YAŞA GEZ EĞLEN KOCANDAN BOŞAN NEDEN ÇOCUK YAPACAKSINKİ ÇOCUK YAPMA BAK SONRA KIÇIN, GÖBEĞİN, GÖĞSÜN SARKAR
  ÇOCUK YAPACAĞINA GİT EĞLEN İŞE GİR HOLDİNGLERDE VE İŞE ALINMAK VE İŞTE KALABİLMEK İÇİN TÜM MÜDÜRLERLE KIRIŞTIR
  FAHİŞELİK YAP İŞTE ÇAĞDAŞLIK BUDUR DİYECEĞİZ VE TÜRK KADINLARININ ÇOCUK YAPMASINI ENGELLEYEREK VE DİĞER TARAFTAN KÜRTLERİN
  ÇOĞALMASINI SAĞLAYARAK DEMOGRAFİK YAPININ TÜRK DÜŞMANLARININ
  ELİNE GEÇMESİNİ SAĞLIYACAĞİZ
  HASILI KELAM
  HEM TÜRKÜ VE HEMDE TÜRKLÜĞÜ YOK ETMEDİKÇE ANADOLUYU YANİ BAYBILLAND I YANİ İNCİL ÜLKESİNİ ELE GEÇİREMEYİZ”

 10. tuncay pusat yorum tarihi 31 Temmuz, 2009 14:45

  turkıye cumhurıyetı yuzyıllardır bır kaosun ıcınde bu seferkı savas cok farklı adamlar burnumuzun dıbınde artık ok yaydan cıktı beyler yenı dunya duzenı ullımınıatı mısyonunu tamamlıyor afganıstan.bosna.ırak.cecenıstan.fılıstın.ve sırada bız.

 11. selcuk bey yorum tarihi 19 Ekim, 2010 03:05

  bazi konularda yaniliyor din adami kiligina girmismasonlar tesettürü Allahin emirlerini dogru olarak anlatmaz tam tersine tesettür farz degildir ickinin azi helaldir dis dolgusu gusle mani degildir derler türkce ezan okunsun derler bu yazar cok büyük hata yapmis yalnis yazmis nakle degil kafasina göre yazmis ne büyük sapiklik hastaliktir kendi kafasina göre yazmak vah vah.

  bir de bu da yanlistir
  mustafa sabri efendi ve mehmed ziyaüddin efendi mason degildir gercek bir müslüman ehli sünnet alimidir.ittihadci masonlar abdülhamidi tahttan indirince mehmed ziyaüddin efendiyi ehli sünnet alimi müslüman oldugu icin görevinden uzaklastirildi. ondan sonra cikan din kitaplarina güvenilmez oldu.

  ama digerleri kafirdir masondur hem su tabirde yanlistir dinci islamci mason olmaz müslüman müslümandir mason masondur ikisi birbirine taban tabana ziddir hem müslüman hem mason olunmaz küfür ve iman birbirine ziddir yani bir alim bir müslüman mason olursa müslümanligi falan kalmaz kafir olur mason olur.

  ama su olabilir islamiyeti ehli sünnet itikadinin inancini yikabilmek icin müslüman ismi takarak müslüman gibi görünmüslerdir ama icten kafirdir tabiki sadece belli etmiyorlardi isin icyüzü bu.

  masonlarin tabiki farkli kollari vardir

  müslüman ismi tasiyan kendi din adamlarini yetistiriyorlar islamiyeti yikmak icin.

  medya var

  cesitli kuruluslar var.

  hem islamci dinci gibi tabirleride masonlar uydurdu.

  evet bu da dogrudur cumhuriyet ve laiklik mitinglerinin arkasindada mason localari var bunlar tesettür yasaginida savunur islamiyete karsi olan herseyi savunur.

  bu yazar güya islamiyeti lekeleyecek ama sert kayaya carpti döndü dolasti yine kendisine geldi.

  bu yazara sunu söylemek istiyorum hicbir düzgün itikadli bir müslüman küfür milleti masonluga asla girmez eger girerse müslümanligi gider kafir olur senin dinci islamci mason yaftasi yapistirman yaftalan bostur koca bir yalandir iftiradir bu ortaya cikti zaten dinci islamci gibi kelimeler islamiyete yoktur müslüman müslümandir. islamci dinci gibi tabirler zaten masonlar tarafinan müslümanlara karsi söylenmekte.

  ey yazar sen o mason dinadamlarini ve ergenekoncular ve cumhuriyet laiklik mitinglerini düzenleyen masonlari birbirinden ayiramazsin hepsi birdir beraber islamiyeti yoketmek icin mücadele ediyorlar hepsi küfür millettir küfür mason millet birdir bu yani netice olarak hepsi ayni saftalar bu birincisi.

  ikincisi benim yaptigim nakillere göre senin dinci basin nakarati demen bostur yalandir dogru degildir o basinlar dogru yazmistir.

  ama sen ne yapmaya calistin güya bu yazinla islamiyeti ve müslümanlari lekelemeye calistin ama kendin kendi tuzagina düstün.(islamyiet müslümanlik ehli sünnet itikadi tertemizdir küfür mason pislikleri yoktur allahin dininde. )

  o mason din adamlari ve cumhuriyet laiklik mitinglerini düzenleyenler ve ergenekoncular hepsi kafirdir masondur yani ayni saftalar sen bosuna ayirmaya calisma.

  mesela mason ergenekoncularin kemalistlerin yetistirdigi bugünkü kafir mason din adamlari mezhepsizleri sayayim mi birkac tane mesela yasar nuri öztürk, zekeriya beyaz, bayraktar bayrakli, hüseyin atay vs. dahasida var.

  bu masonlari hep ingilizler güclendirdi kurdu.

  kardesler bu yazara fazla aldanmayin bütün kafirler masonlar birdir ister din adami alim kisvesi kiligi ardinda olsun ister cumhuriyet laiklik perdesi altinda ardinda ister dogan medya gurubu ister cagdas yasam dernegi ardinda bulunsun hepsi birdir kürür millet birdir güya bu yazar bu vasitayla islamiyeti lekeleyecek halbuki burda saydigi adamlar cumhuriyet laiklik mitingleri düzenleyen mason atatürkcü kemalistlerle ayin safta hepsi bunlarin övdügü adamlar. devami var

 12. selcuk bey yorum tarihi 19 Ekim, 2010 03:14

  hem suda cok büyük bir iftira masonlar ister dinadami olsun ister laikci olsun hepsi müslümanliga karsilar irkciliga ve milliyetcilige degil zaten mason localar müslüman ülkelerde irkciligi milliyetciligi canlandirdilar. önceki yazim yazara karsi cevap olarak iddialarini bir bir cürütmektedir hicbir din adami alim kisvesi olarak yetistirilmis bir mason islamiyeti dogru olarak anlatmaz tam tersin islamiyete reform yaparak yikmaya calisir bugün cumhuriyet laiklik mitinlerini düzenleyenler bunlari destekliyor.

 13. selcuk bey yorum tarihi 19 Ekim, 2010 03:19

  sunu unnuttum ilk dönem chpye katilan milletvekilleride masondu din adami kisvesi altinda olsun bürokrat kisvesi altinda.

 14. selcuk bey yorum tarihi 19 Ekim, 2010 03:20

  yani bu yazarin dedikleri asil hicbir belgeye dayanmiyor.

 15. canan yorum tarihi 5 Ocak, 2011 17:22

  yukarıda islamcı din adamı diye listesi yapılan kişilerin hepsi diyemem araştırma yapmak gerek ama aralarından özellikle bildiğim cemaleddin efgani, abduh vs. bunların İslamiyet ile ilgileri yoktur aksine dinimizi yıkmak için kullanılan din adamı kılığına sokulanlardan başkaları değillerdir ve eminim diğerleride öyledir. e tabiki İslamiyeti hakkıyla öğrenmeyen insanlar bunlara da, bu tarz yazılara da, İslamiyet’in gericilik yobazlık olduğu vs her türlü iftiraya da inanır “Müslümandan da mason oluyormuş” der. masonların islamiyeti yıkmak için neler yaptıkları bizi birleştiren iman gücünü zedeleyerek parçalamak istedikleri aşikar günümüz Türkiyesine bakınca anlamak zor değil. bu devirde her Müslümanım diyene de, her ben vatanımı çok seviyorum çağdaşım irtica geliyor vs diyene de inanmamak gerekir.

 16. ersin gündoğdu yorum tarihi 17 Haziran, 2011 22:22

  siz de onların müslüman olduğunu ispatlayın ozaman. Artık hiç kusura bakmayın böyle yalanlara karnımız tok.Din düşmanları dinci gözüküp dine saldırıyor bide üstüne kendilerine şeyh dedirtilerek dini karalıyorlar.Bir dönem arap yarımadasında ingiliz ajan lawrence mekke imamlığını yapmamışmıydı. Ben bu söylediklerinize sadece hadi ordan diyorum.Herkes insanların dini inançlarına saygıyı öğrenmeli artık….

 17. ersin gündoğdu yorum tarihi 17 Haziran, 2011 22:34

  bu arada dinci ne demekse.Bizde dinci şucu bucu gibi tabirler de yoktur. Bunlar dine karşı olan insanların çıkardığı bir söz.Kullandığınız bu tabir de yazıdaki asıl amacınızı ele veriyor.

 18. abdullah yorum tarihi 29 Haziran, 2011 14:49

  MUSTAFA SABRİ EFENDİYİ MASONLUKLA SUÇLUYORSUNUZ.YUKARIDA YAZDIĞINIZ FİKİRLERİYLE MASONLULUK ÇELİŞMİYORMU?AYRICA MASON OLSA MISIRDA NEİŞİ VARDI?ESERLERİNİ HİÇMİ OKUMUYORSUNUZ?ŞUNU CÜMLE ALEM BİLSİNKİ MUSTAFA SABRİ EFENDİ (r.a)GERÇEK BİR ALİM VE MUTTAKİ BİR MÜSLÜMANDIR.BÖYLE BİLİNE

 19. Ramazan K. Kurt yorum tarihi 15 Ağustos, 2012 09:54

  Atatürk Kimlerde Travmaya Sebep Oldu Kimleri Anırttı
  Osmanlı’nın son MASON Şeyhülislamlarından 150’lilikler içinde yer alan YUNANİSTAN’a kaçtıktan sonra orada OĞLU ile “Yarın” isimli çıkardığı Dergide Türkçe’yi Türkleri aşağılayan Mustafa Sabri Efendi
  http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?makale=&id=1165

 20. Mevlüt Uluğtekin Yılmaz yorum tarihi 11 Mart, 2013 09:39

  İslâm’ın bir AKIL Dini olduğu Gerçeği çoğu zaman unutulmuştur Aklı uYuYaNların da FeLâKeTle karşılaşması çok doğaldır Ne acıdır ki çağının 1 numaralı Rasathanesi köle-Devşirme çocuğu 1 Şeyhülislâm’ın Gökleri incelemek uğursuzluk getirir safsatasıyla topa tutturularak yıktırılmıştır Akıl uyursa…
  http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=6140

 21. Mevlüt Uluğtekin Yılmaz yorum tarihi 11 Mart, 2013 13:39

  Hürriyet ve İtilaf Partisi Teali İslam Cemiyeti üyesi Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi
  http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=12862

 22. Ahmet Y.Urallı yorum tarihi 21 Temmuz, 2013 11:56

  Hayatınız yalan üzerine kurulmuş.Sallayın salladığınız kadar.Nasılsa tarihi atanız istediği gibi yazdırdı.Dili dil olmaktan çıkarıp selanikçeye döndürdü.Yeni nesil ne belgeden anlar ne de bilgiden.Nutukla başlayan bir tarih nutukla biter.
  Atın attığınız kadar.Yalan,iftira,dezenformasyon akla ne gelirse yazın.Nasılsa ahiret endişeniz yok.Atanızın yolunda bu dünya size yeter.Hesap yok,sorgu yok,günah yok,sevap yok,yok oğlu yok.
  Onun size atış serbest.
  Bunları niye mi yazdım.?
  1.Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi asla ve kata mason değildir.En alçak ve en adi bir iftiradır.Hiç bir kaynakta böyle bir bilgi yoktur.
  2.Suat Hayri Ürküplü Mustafa Sabri efendinin oğlu değildir.Biri tokatlıdır,biri Nevşehirli.Aralarında hiç bir münasebet yoktur.
  Şeyhülisla Mustafa Hayri Efendi ile karıştırılmıştır.

 23. Mojekler Mekany: Turkmenistan yorum tarihi 30 Ocak, 2016 18:53

  Olabilir her şey, bizdede devlet makamlarinda masonlar ve aslen yahudiler var, Jdan, Hramov, Dadayev gibi

Yorum yap